Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase west was found total 4 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
west západ n:
west západní adj:
West Západ GB
West Západ

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
west. západ .

Definition:

WestThe point in the heavens where the sun is seen to set at the equinox; or, the corresponding point on the earth; that one of the four cardinal points of the compass which is in a direction at right angles to that of north and south, and on the left hand of a person facing north; the point directly opposite to east.
WestA country, or region of country, which, with regard to some other country or region, is situated in the direction toward the west.
WestThe Westen hemisphere, or the New World so called, it having been discovered by sailing westward from Europe; the Occident.
WestFormerly, that part of the United States west of the Alleghany mountains; now, commonly, the whole region west of the Mississippi river; esp., that part which is north of the Indian Territory, New Mexico, etc. Usually with the definite article.
WestLying toward the west; situated at the west, or in a western direction from the point of observation or reckoning; proceeding toward the west, or coming from the west; as, a west course is one toward the west; an east and west line; a west wind blows from the west.
WestWestward.
WestTo pass to the west; to set, as the sun.
WestTo turn or move toward the west; to veer from the north or south toward the west.

Synonyms:

westerly, westmost, western, westernmost, westward, westbound, westside, W, due west, westward, West, Occident, western United States, West, Rebecca West, West, Dame Rebecca West, Cicily Isabel Fairfield, Mae West, West, Benjamin West, West,
Occident, West, due west, westward, W, western United States, Rebecca West, Dame Rebecca West, Cicily Isabel Fairfield, Mae West, Benjamin West, actress, author, cardinal compass point, comedienne, geographic area, geographic region, geographical area, geographical region, painter, region, writer,

Antonyms:

east, Nothing antonyms found for term: west

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n., adj., & adv. --n. 1 a the point of the horizon where the sun sets at the equinoxes (cardinal point 90Û to the left of north). b the compass point corresponding to this. c the direction in which this lies. 2 (usu. the West) a European in contrast to Oriental civilization. b the non-Communist States of Europe and N. America. c the western part of the late Roman Empire. d the western part of a country, town, etc. 3 Bridge a player occupying the position designated 'west'. --adj. 1 towards, at, near, or facing west. 2 coming from the west (west wind). --adv. 1 towards, at, or near the west. 2 (foll. by of) further west than. øgo west sl. be killed or destroyed etc. West Bank a region west of the River Jordan assigned to Jordan in 1948 and occupied by Israel since 1967. West Country the south-western counties of England. West End the entertainment and shopping area of London to the west of the City. West Indian 1 a native or national of any island of the West Indies. 2 a person of West Indian descent. West Indies the islands of Central America, including Cuba and the Bahamas. west-north- (or south-) west the direction or compass-point midway between west and north-west (or south-west). West Side US the western part of Manhattan. [OE f. Gmc],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Western Europe is increasingly inhabited by aging populations that have lost the incentive and enthusiasm to work hard , take risks , and be ambitious . Západní Evropu ve stále větší míře obývá stárnoucí obyvatelstvo , které ztratilo motivaci a zápal tvrdě pracovat , podstupovat rizika a být ctižádostivé
West Europeans also forget that some areas of the world have never known freedom . Západoevropané také zapomínají , že některé části světa nikdy nepoznaly svobodu
Westernize the Black Sea Region Pozápadněme černomořskou oblast
Western intellectuals , who were instrumental in pressuring the Soviet Union in support of Andrei Sakharov , have been singularly quiet when it comes to Ibrahim . Západní intelektuálové , kteří v rámci pomoci Andreji Sacharovovi činili nátlak na Sovětský svaz , v Ibrahimově případě ve vzácné shodě všichni mlčí
Western Europe ' s attitude towards its eastern neighbours remained ambiguous . Postoj západních zemí vůči svým východním sousedům zůstal dvojsmyslný
Western Germany ' s occupation forces not only set an example of how this vision could be achieved , but found the right people and the right institutions to bring about reconstruction and progress . Západoněmecké okupační síly šly nejen příkladem , jak tuto vizi naplnit , ale také dokázaly najít správné lidi a správné instituce , které rekonstrukci a rozvoj zajistily
Western Europe and Japan have vibrant high - tech sectors , able executives , and cultures easily as capable as the US of taking advantage of the boom promised by the rapidly falling prices of information technology . Západní Evropa i Japonsko mají jak energické sektory spičkových technologií , tak schopné řídící pracovníky a kulturní zázemí , které stejně jako v USA umožňuje těžit z konjunktury , již slibují prudce klesající ceny informačních technologií
Western Europe and the US are both post - industrial democracies . Západní Evropa i Amerika jsou postindustriální demokracie
Western Europe ' s productivity per hour worked , for example , is now only 10 % or so below America ' s . Například hodinová produktivita práce je nyní v západní Evropě pouze o 10 % nižší než v Americe
Western European productivity growth almost matches America ' s , suggesting that the new economy is coming to Western Europe , only quietly and with much less fanfare than in America . Růst produktivity v západní Evropě se téměř rovná Spojeným státům , což naznačuje , že také do západní Evropy přichází nová ekonomika , pouze se tak děje tiše a s mnohem menšími fanfárami než v Americe
West European politicians , for their part , fear the opposite outcome . Západoevropští politici se zase obávají opačného výsledku
West European economies have continued to grow – albeit not as rapidly as they might have – despite bearing the heavy burden of the unemployed 10 % or more of the labor force . Západoevropská hospodářství nepřestávala růst – třebaže nerostla tak rychle , jak mohla – navzdory tíživému břemenu nezaměstnaných deseti či více procent pracovních sil
Western Europe ’ s accomplishments since World War II are among the most heartening and impressive success stories in world history . Úspěchy , jichž západní Evropa dosáhla od konce druhé světové války , patří k nejpovzbudivějším a nejpůsobivějším výkonům ve světových dějinách
Western media presented Lord Ashdown as a reliable witness of Serbian atrocities against Albanian civilians . Západní média lorda Ashdowna prezentovala jako hodnověrného svědka srbských hrůz páchaných na albánských civilistech
Western moral admonitions were not accompanied with real generosity , and little aid has arrived . Morální nabádání Západu totiž nedoprovázela kdovíjaká stědrost a pomoci do země dorazilo velmi poskrovnu
West Germany or France produced absolutely more dollars worth of output per hour worked than the US . Západní Německo či Francie vyprodukovaly v absolutních číslech mnohem vyšší hodinový výkon v dolarech než Spojené státy
Western Europe is not terribly efficient , let ’ s face it , with too many regulations and restrictions and different laws that are not harmonized . Buďme upřímní : západní Evropa není kdovíjak výkonná se svými nesčetnými směrnicemi , omezeními a různými právními řády , jež nejsou harmonizovány
Western governments and transnational institutions can act as midwives for the new world . Západní vlády a nadnárodní instituce zde mohou fungovat jako porodní báby nového světa
Western drug addicts are putting more money into Afghanistan ’ s economy than Western governments . Západní narkomani posílají do afghánské ekonomiky víc peněz než západní vlády
Westerners used to pluralistic democracy may find it hard to understand what a potentially huge shift this will be in a country accustomed to military rule for over 50 years . Pro obyvatele Západu , pro něž je samozřejmostí pluralistická demokracie , může být těžké pochopit , o jak potenciálně veliký posun jde v zemi uvyklé už přes padesát let na vojenskou vládu
Western Geopolitics : An Infantile Disorder Západní geopolitika : infantilní zmatek
Western Europeans , who have been spared this legacy , should heed our warnings . Západoevropané , již byli tohoto odkazu ušetřeni , by měli našim varováním věnovat pozornost
Western Europe first saw a period in which real incomes converged , followed by a period of converging prices . Západní Evropa nejprve zažila období , během něhož se sbližovaly reálné příjmy , a po ní následovalo období konvergence cen
Westminster ’ s writ no longer runs north of the border , at least as far as things like education and health are concerned . Slovo Westminsteru už na sever od hranice nedolehne , alespoň co se týče oblastí jako školství a zdravotnictví
Western Europe thought it defeated TB in the late 1970 s , and dismantled its network of dispensaries . Západní Evropa si myslela , že nad tuberkulózou zvítězila na konci 70 . let a zrušila síť speciálních lékáren
Western powers often claimed extraterritorial rights . Západní mocnosti se často domáhaly exteritoriálních práv
Western boats plied China ' s internal waterways . Lodě ze Západu pravidelně pluly čínskými vnitřními vodami
Western universities can host more students and faculty . Západní univerzity mohou hostit víc studentů a učitelů
Western consumers who call a local company are likely to speak to someone in India . Západní spotřebitelé po zavolání do lokální společnosti budou pravděpodobně hovořit s někým v Indii
Western countries , and the US in particular , must provide firm backing and support to the South Caucasus to prevent Russia from realizing its destabilizing and dangerous neo - imperial dream . Západní státy , obzvlášť USA , musí jižnímu Kavkazu zajistit pevnou oporu a podporu , aby Rusku znemožnily uskutečnění jeho destabilizujícího a nebezpečného neoimperiálního snu
West Europeans did not seem concerned that early enlargement eastward might speed the consolidation of the region ' s democratic revolutions . Západoevropané se zřejmě nezaobírali tím , že by včasné rozsíření směrem na východ mohlo urychlit konsolidaci demokratických revolucí v oblasti
Western leaders repeatedly declare that no option is off the table to stem Iran ’ s nuclear ambitions . Zdá se , že řinčení zbraní sílí
Western Europe chose to integrate within itself and to erect an extensive welfare state . Západní Evropa si zvolila vlastní integraci a vybudování rozsáhlého sociálního státu
Western companies are far more inclined to trust Indian firms with sensitive financial information or patents than they are in the case of China . Západní společnosti mají mnohem silnější sklon důvěřovat ohledně citlivých finančních informací či patentů indickým firmám , než je tomu v případě firem z Číny
Western nations cynically claim that Nigeria is a rich country and should therefore be held to its debt service payments . Západní národy cynicky tvrdí , že je Nigérie bohatá země , a tak by se měla držet splátek své dluhové služby
Western governments , led by France but with US backing , gave moral and financial support to Algeria ' s generals . Západní vlády , v čele s Francií , ovšem s podporou USA , poskytly alžírským generálům morální a finanční podporu
Western nations , the Japanese say , should not try to impose their cultural beliefs on them . Západní státy by se však podle Japonců neměly pokoušet vnucovat jim vlastní kulturní přesvědčení
Western Europe ’ s Eastern Challenge Východní výzva západní Evropy
West European engineers are needed to design world - class products to be manufactured by East European workers , while people with managerial skills can be sure that their abilities will be needed to integrate the EU ’ s newest workers into the European economy . Západoevropských inženýrů je zapotřebí k vytváření návrhů výrobků světové kvality , jež budou východoevropští dělníci vyrábět , zatímco lidé s manažerskými dovednostmi si mohou být jisti , že jejich schopností bude potřeba k integraci nejnovějších pracujících EU do evropské ekonomiky
Western European wages are far too rigid for the benefits of competition and sectoral change to be shared by a majority of workers . Na prospěch z konkurence a sektorové změny , o nějž by se podělila většina pracujících , jsou západoevropské mzdy přespříliš zkostnatělé
Western Europe has already experienced three decades of indirect migration into the welfare state , as social benefits have created artificially high wages for the unskilled , simultaneously fueling excessive immigration and unemployment . Západní Evropa již zažila tři desetiletí nepřímé migrace směrem do sociálního státu , neboť sociální dávky vytvořily uměle vysoké mzdy pro nekvalifikované , čímž současně vyvolaly nadměrnou imigraci a nezaměstnanost
Western expectations of postcommunist Russia ’ s trajectory rested on three assumptions that proved to be mistaken . Západní očekávání trajektorie postkomunistického Ruska se opíralo o tři předpoklady , které se ukázaly jako mylné
Western governments are already deeply involved in Ukraine . Vlády západních států se na Ukrajině již delší dobu intenzivně angažují
Western governments can help with common - sense reforms . Západní vlády mohou pomoci reformami v duchu zdravého rozumu
Western technological innovation has focused too little on reducing the adverse environmental impact of growth , and too much on saving labor – something that China has in abundance . Západní technologické inovace se dosud příliš málo věnovaly snižování negativních dopadů růstu na životní prostředí a přespříliš se věnují úsporám pracovní síly – něčeho , čeho má Čína vrchovatě
Western citizens do not rush to emulate the freedom fighters who built their world , despite celebrations , memorials , and the persistence of oppression . Obyvatelé Západu nijak nespěchají s napodobováním bojovníků za svobodu , kteří vybudovali jejich svět , navzdory oslavám , památníkům a přetrvávání útlaku
Western democracies are unwilling to irritate important allies in the counter - terrorism struggle simply because they might be violating the rights of their own citizens . Západní demokracie totiž nechtějí dráždit své důležité spojence v boji proti terorismu jednoduše proto , že také ony by mohly porušovat práva svých občanů
Western Europe found another route for its development only after WWII , when Hitlerism lay in the past but Stalinism posed a very present danger . Západní Evropa nalezla další cestu pro svůj rozvoj teprve po druhé světové válce , kdy hitlerismus zůstal minulostí , avšak stalinismus představoval velice přítomnou hrozbu
Western European intellectuals realized that both nationalism and imperialism were unacceptable approaches to state - building , and that European stability required a union of nations that could and should expand , but that would never be transformed into an empire . Západoevropští intelektuálové si uvědomili , že nacionalismus i imperialismus jsou jako přístupy k budování státu nepřijatelné a že evropská stabilita vyžaduje svazek národů , který by se mohl a měl rozšiřovat , ale nikdy by se neproměnil v impérium
Western Europe ’ s political elite was quick to adopt this position , and America ’ s “ Euro - Atlantic ” political thinking , together with the Marshall Plan , contributed to it decisively . Politická elita západní Evropy si tento postoj rychle osvojila a rozhodnou měrou k němu přispělo také \„ euroatlantické “ politické myšlení Ameriky v kombinaci s Marshallovým plánem
Western leaders lacked the nerve to engage with the Russian people in a spirit of full cooperation , and at the same time openly to condemn the new Russian state ’ s human rights violations . Západní představitelé neměli dost smělosti , aby navázali s ruským lidem vztah v duchu plné spolupráce a současně aby otevřeně odsoudili porušování lidských práv novým ruským státem

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
west adjectivecoming from the west
west nounoften capitalized a : the one of four positions at 90-degree intervals that lies to the west or at the left of a diagram b : a person (as a bridge player) occupying this position during a specified activity
west adverbto, toward, or in the west

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon