Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase self was found total 9 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
self ego n:
self
self osobnost n:
self sám
self sama
self samo
self sebe Med.
self sobě Med.
Self Bytostné Já

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
self. sebe .

Definition:

SelfSame; particular; very; identical.
SelfThe individual as the object of his own reflective consciousness; the man viewed by his own cognition as the subject of all his mental phenomena, the agent in his own activities, the subject of his own feelings, and the possessor of capacities and character; a person as a distinct individual; a being regarded as having personality.
SelfHence, personal interest, or love of private interest; selfishness; as, self is his whole aim.
SelfPersonification; embodiment.

Synonyms:

someone, somebody, person, mortal, soul, individual, ego,
ego, consciousness, individual, mortal, person, somebody, someone, soul,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: self

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. & adj. --n. (pl. selves) 1 a person's or thing's own individuality or essence (showed his true self). 2 a person or thing as the object of introspection or reflexive action (the consciousness of self). 3 a one's own interests or pleasure (cares for nothing but self). b concentration on these (self is a bad guide to happiness). 4 Commerce or colloq. myself, yourself, himself, etc. (cheque drawn to self; ticket admitting self and friend). 5 used in phrases equivalent to myself, yourself, himself, etc. (his very self; your good selves). 6 (pl. selfs) a flower of uniform colour, or of the natural wild colour. --adj. 1 of the same colour as the rest or throughout. 2 (of a flower) of the natural wild colour. 3 (of colour) uniform, the same throughout. øone's better self one's nobler impulses. one's former (or old) self oneself as one formerly was. [OE f. Gmc],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Self - assertion became the watchword of German foreign policy . Mottem německé zahraniční politiky se stala průbojnost
Self - interest and charity are not the only human motivations ; there is also the motive of service , and it needs to be cultivated . Vlastní zájem a dobročinnost nejsou jedinými lidskými pohnutkami ; existuje také snaha posloužit a tu je třeba pěstovat
Self - censorship is worse than censorship itself , because it sacrifices freedom voluntarily . Autocenzura je horší než cenzura , protože svobodu obětuje dobrovolně
Self - employment as well small and medium sized businesses have to be the way out . Sebezaměstnávání , stejně jako drobné a středně velké podniky jsou to správnou cestou z problému
Self - improvers are the rarest . Těch , kterým jde o sebezdokonalování , je nejméně
Self - interest is linked to mutual concern every time a sales clerk asks , \ Can I help you ? \ That phrase is often derided as phony and manipulative - - except by those who have lived in societies where sales clerks ignore customers . Sobectví se k zájmu obou stran váže , kdykoliv se prodavač zeptá : ,, Čím vám mohu posloužit ? \ Tento obrat bývá často vysmíván jako falešný a manipulující - nikoliv ovšem těmi , kdo žili ve společnostech , kde prodavači zákazníky přehlížejí
Self defense is permitted under Article 51 of the UN Charter , and pre - emptive self defense may be necessary when a terrorist organization presents a strong or imminent threat . Sebeobranu umožňuje článek 51 Charty OSN , přičemž preventivní sebeobrana může být nutná v případech , kdy je silnou nebo bezprostřední hrozbou teroristická organizace
Self - fulfilling swings in a currency do seem to operate . Sebenaplňující zvraty v osudech měn , zdá se , fungují
Self - help has replaced the discredited notion that foreign countries will come to Russia ' s rescue . Zdiskreditovanou představu , že zahraničí přispěchá Rusku na pomoc , nahradila svépomoc
Self - determination no longer means isolation , because achieving national independence nowadays means only to return to the world scene with a new status . Sebeurčení už neznamená izolaci , neboť dosáhnout národní nezávislosti v současnosti neznamená víc než návrat na světovou scénu s novým statutem
Self - confidence among the governed and caution among the rulers : these are the psychological springs of democracy and true freedom , and they can never again be diverted in our homeland . Sebedůvěra těch , kdo jsou řízeni , a opatrnost těch , kdo je řídí : právě to jsou psychologické prameny demokracie a skutečné svobody a v naší vlasti už nebude možné je odklonit

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
self adjectivea : having a single character or quality throughout; specifically : having one color only b : of the same kind (as in color, material, or pattern) as something with which it is used
self nounmaterial that is part of an individual organism
self PronounMYSELF, HIMSELF, HERSELF
self verbto pollinate with pollen from the same flower or plant

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon