Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase security was found total 24 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
security bezpečí n:
security bezpečnost n:
security bezpečnostní
security bezstarostnost n:
security cenný papír
security jistota
security ochrana n:
security ochranka n:
security zajištění
security záruka
security zástava n:
security bezpečnost Med.
security bezpečí Právnicko-obchodní pojem
security cenný papír Právnicko-obchodní pojem
security jistota Právnicko-obchodní pojem
security kauce Právnicko-obchodní pojem
security ručitel Právnicko-obchodní pojem
security zabezpečení Právnicko-obchodní pojem
security zajištění celního dl Právnicko-obchodní pojem
security záruka Právnicko-obchodní pojem
security záruka, jistota, gar Právnicko-obchodní pojem
security zajištění celního dluhu Právnicko-obchodní pojem
security záruka, jistota, garancie Právnicko-obchodní pojem
Security Akcie

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
security. bezpečnostní .

Definition:

SecurityThe condition or quality of being secure; secureness.
SecurityFreedom from apprehension, anxiety, or care; confidence of power of safety; hence, assurance; certainty.
SecurityHence, carelessness; negligence; heedlessness.
SecurityFreedom from risk; safety.
SecurityThat which secures or makes safe; protection; guard; defense.
SecuritySomething given, deposited, or pledged, to make certain the fulfillment of an obligation, the performance of a contract, the payment of a debt, or the like; surety; pledge.
SecurityOne who becomes surety for another, or engages himself for the performance of another's obligation.
SecurityAn evidence of debt or of property, as a bond, a certificate of stock, etc.; as, government securities.

Synonyms:

certificate, protection, security department, security measures, security system, security measur, surety, surety,
protection, certificate, surety, security department, security system, security measure, security measures, assets, bravery, department, electrical device, fearlessness, guarantee, guard, instrument, legal document, legal instrument, official document, precaution, safeguard, safety, section, transferred possession, transferred property, warrant, warrantee, warranty,

Antonyms:

insecurity, Nothing antonyms found for term: security

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. (pl. -ies) 1 a secure condition or feeling. 2 a thing that guards or guarantees. 3 a the safety of a State, company, etc., against espionage, theft, or other danger. b an organization for ensuring this. 4 a thing deposited or pledged as a guarantee of the fulfilment of an undertaking or the payment of a loan, to be forfeited in case of default. 5 (often in pl.) a certificate attesting credit or the ownership of stock, bonds, etc. øon security of using as a guarantee. security blanket 1 an official sanction on information in the interest of security. 2 a blanket or other familiar object given as a comfort to a child. Security Council a permanent body of the United Nations seeking to maintain peace and security. security guard a person employed to protect the security of buildings, vehicles, etc. security risk a person whose presence may threaten security. [ME f. OF securit÷ or L securitas (as SECURE)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Security and global influence are not the only benefits that come through military expenditure . Bezpečnost a globální vliv nejsou jedinými přínosy vojenských výdajů
Security must not become a pretext for the suspending and destroying the liberal order . Bezpečnost se nesmí stát záminkou pro vytěsňování a zničení liberálního řádu
Security requires not just troops , but laws and their enforcement . Bezpečnost si nežádá jen vojsk , ale též zákonů a jejich vymáhání
Security forces have not helped resolved them . Bezpečnostní složky k jejich řešení nepřispěly
Security forces respond to the growth of terrorism . Bezpečnostní síly reagují na růst terorismu
Security of the European Union and Europe ’ s moral responsibility after the crimes of World War II were at stake . V sázce byla bezpečnost Evropské unie i evropská mravní zodpovědnost po zločinech druhé světové války
Security , as the Russians understand it , seems to be endangered when foreign journalists write articles that bring Russia ' s state into disrepute . Takže bezpečnost , jak ji chápou Rusové , je ohrožena tehdy , píší - li zahraniční novináři články , které Rusko zostuzují
Security structures developed a taste for this kind of work , and welcomed new responsibilities . Bezpečnostní složky přišly této nové práci na chuť a odpovědnost za nové úkoly uvítaly
Security officials keep constant tabs on the whereabouts of family members . Bezpečnostní služby neustále dohlížejí na pohyb jejich příbuzných
Security at nodes of commerce and travel should be enhanced . Proto musí být mj
Security is useless without freedom , but freedom makes no sense without security - both national security and economic security . Bezpečnost bez svobody je k ničemu , a svoboda bez bezpečnosti - jak národní , tak hospodářské - nemá valný smysl
Security remains the critical component in the first phase of the roadmap for both parties . Klíčovým faktorem první fáze ,, cestovní mapy ` ` zůstává pro obě strany bezpečnost
Security and public health concerns now overlap , whereas traditionally they had been separate areas that elicited different kinds of policy responses . Záležitosti týkající se bezpečnosti a veřejného zdravotnictví se dnes překrývají , třebaže tradičně šlo o samostatné oblasti , jež vyvolávaly odlišné politické odezvy
Security , too , remains a serious concern . Také bezpečnost je i nadále důvodem k vážnému znepokojení

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
security nouna : something that secures : PROTECTION b (1) : measures taken to guard against espionage or sabotage, crime, attack, or escape (2) : an organization or department whose task is security

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon