mezi


Selected dictionary: Czech - English

(637 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase mezi was found total 11 words.

Dictionary/Vocabulary

 Flag Czech republic rounded icon Czech  Flag United states of America rounded icon English translation Note
mezi amid
mezi amidst [kniž.]
mezi among
mezi amongst
mezi between
mezi betwixt
mezi in between prep:
mezi in-between adv:
mezi inbetween prep:
mezi midst
mezi tween prep: [zast.] [kniž.]

DEEP TRANSLATE

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag  English
mezi in between
This is computer translation of word/phrase mezi via Deep translate API.

Synonym for word mezi:

světový,mezinárodní,celosvětový ,snížit,ponížit,ubývat,zlevnit,snížit se,zmenšit se,zkrátit,zredukovat,omezit,zmírnit,zmenšit,srazit,snižovat, ,přechodný,prostřední,střední,mezilehlý, ,střední,přechodný,mezilehlý,centrální,prostřední ,zabránit,předejít,znemožnit,zamezit, ,omezit,zmírnit,zredukovat,zmenšit,snižovat,omezovat,vymezit,snížit,zkrátit,ohraničit, ,snižovat,podceňovat,snížit,omezit, ,omezovat,bránit,svazovat,omezit, ,obklopen,mezi ,prostřední,přechodný,střední,mezilehlý,průměrný ,zkrátit,snížit,omezit ,mezinárodní,světový ,zamezit,zabránit ,zredukovat,zmenšit,snížit,omezit, ,zmenšit,zmírnit se,ubývat,zmírnit,snížit se,smrštit se,zmenšit se,snížit,zredukovat,omezit, ,mezilehlý,přechodný,prostřední,střední, ,mezi,obklopen ,zmírnit,zmírnit se,zastavit,zmenšit,zmenšit se,snížit,ztlumit,zklidnit,omezit ,ohraničit,omezit ,

A synonym is a word, morpheme, or phrase that means exactly or nearly the same as another word, morpheme, or phrase in a given language.

Ústav pro jazyk český

mezi předl. I. se 4. p. (na ot. kam) a se 7. p. (na ot. kde, kudy) 1. vyjadřuje směřování do polohy n. polohu (též probíhání děje) v prostoru vymezeném ze dvou stran n. dokola n. již nějak (neúplně) obsazeném; vyjadřuje směřování do něj. prostředí, pobyt v něj. prostředí: postavit se m. dveře; stát m. dveřmi; vepsat m. řádky; číst m. řádkami, zprav. přen. doplňovat si, co nebylo výslovně řečeno; udeřit m. oči; rýha m. očima; cestička m. poli; rozhraní m. pozemky; přen. rozhraní m. epochami; děti si sedly m. otce a matku; stavěla se m. otce a syna, přen. byla příčinou jejich neshod; proklouznout m. rukama; procedit (několik slov) m. zuby vyslovit s ústy téměř zavřenými (zprav. neochotně n. zlostně); vrátit se domů m. své čtyři stěny; vesnička m. lesy; vysadit břízy m. buky; chrpy rostoucí m. obilím; pobíhat m. stromy; – vmísit se m. diváky; žít m. venkovskými lidmi; ob. chodit m. lidi do společnosti, do zábav ap.; být m. dvěma ohni vystaven dvojímu protichůdnému nátlaku ap., mít nesnáze, těžké postavení, ať se rozhodne tak či onak; expr. tanec m. vejci opatrnické jednání v něj. složité situaci 2. vyjadřuje přidávání k jiným věcem, uložení u jiných věcí, zařadění do něj. skupiny, přiřadění k něj. společenství, současný výskyt v něj. společenství: uložit obrázek m. staré fotografie; hledat, najít něco m. svými věcmi; m. jiným (řekl ap.) vedle, kromě jiného; železo patří m. kovy; řadit někoho m. nejlepší pracovníky; dát se m. partyzány; nepatří m. nás; m. vědci uznávaný odborník; byl vždy m. nejlepšími žáky jedním z nejlepších žáků 3. (čast. se 7. p.) vyjadřuje přibližné určení (zprav. časové) v rozpětí naznačeném krajními údaji: zájezd padne na dobu m. 1. a 15. dubnem; stalo se to m. vánocemi a Novým rokem; přijít m. dnem, týdnem během dne, týdne; m. jídlem během jídla, za jídla; m. řečí; věk m. dvacítkou a třicítkou; cena m. pěti až osmi korunami II. se 4. p. vyjadřuje rozdělení ve prospěch dvou n. více účastníků: rozdělit majetek m. syny; rozdat ovoce m. děti III. se 7. p. vyjadřuje uvedení dvou n. několika předmětů (n. osob) do něj. vzájemného poměru: vzdálenost m. dvěma body; letecké spojení m. Prahou a Bratislavou; zmítat se m. dvěma krajnostmi; rozhodnout se m. několika možnostmi; přátelství m. národy; soulad, neshody m. rodiči a dětmi; poměr m. cenou a jakostí; rozdíl m. prací tělesnou a duševní; rozlišovat m. dobrem a zlem; radili se, hovořili m. sebou navzájem; být m. životem a smrtí velmi těžce nemocen; ob. to zůstane m. námi nikomu jinému to neprozradíme; radit se, povídat si, svěřovat si něco m. čtyřma očima důvěrně, bez svědků; m. námi (žert. m. námi děvčaty) důvěrně

Use in sentenses

 Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech  Flag United states of America round flag English
Mezinárodní pomoc také doznala změn : z rozvojových půjček se staly ,, půjčky pro strukturální úpravy ` ` , jejichž cílem bylo hluboce zadluženým rozvojovým zemím pomoci vyhnout se platební neschopnosti a dostat je pod vliv zemí uskutečňujících reformy podporované Washingtonským konsensem International assistance was recast : development loans became ` ` structural adjustment loans , ' ' intended to help heavily indebted developing countries avoid default and made conditional upon countries undertaking reforms favored by the Washington Consensus .
Mezi novými komisaři budou navíc tři někdejší premiéři , pět někdejších ministrů zahraničí a tři někdejší ministři financí - vesměs těžké politické váhy s rozsáhlou politickou agendou doma Moreover , the new Commissioners will include three former prime ministers , five former foreign ministers , and three former finance ministers - all heavyweight people with big political agendas at home .
Mezitím ovšem napáchají vážné škody , protože Evropané se reforem tak bojí , že již pouhá vyhlídka jejich skutečného zavedení v nich vyvolává panickou hrůzu In the meantime , they do serious damage because Europeans are so worried about the possibility of reform that the mere possibility of such reforms actually being enacted plunges them into a funk .
Mezitím , jak politici debatují a nekonají , klesá spotřebitelská důvěra , zhoršuje se hospodářská výkonnost a vytrácí se konsenzus , jehož je pro schválení reforem potřeba v prvé řadě In the meantime , as politicians debate and do nothing , consumer confidence falls , economic performance worsens , and the consensus needed to get reforms approved in the first place vanishes .
Mezi preferencemi a politickými rozhodnutími stávajících členů jsou zvlášť v některých oblastech , především pak v zahraniční politice , obrovské rozdíly , které s největší pravděpodobností ani do budoucna nevymizí The different preferences and policy choices among existing members in some areas , especially foreign policy , are very deep and in all likelihood will remain so .
Mezi zeměmi OECD je jedinou zemí s ještě nižším procentem účasti lidí v ekonomice , než jaké dosahuje Itálie , už jen Turecko , kde pracovní sílu tvoří pouhých 53 % obyvatelstva Among OECD countries , the only one with a percentage of participation in the economy lower than that of Italy is Turkey , where 53 % of the population makes up the labor force .
Mezi Čà ­ nou a Japonskem dochà ¡zà ­ k ekonomické mu a geopolitické mu soupeřenà ­ , kterà © svà ½ m vý znamem převyÅ ¡ uje ostře sledovanà © urà ¡Å¾ ky nà ¡rodnà ­ cti , dostà ¡vajícà ­ se na přednà ­ strà ¡ nky novin There are economic and geopolitical rivalries between China and Japan that dwarf in importance the high - profile insults to national pride that make headlines .
Mezi vrahy a jejich obětmi ale neutralita nemá místo - a přitom právě o ni jednotky OSN v Bosně usilovaly But there can be no neutrality between murderers and victims - - yet neutrality is what the UN - controlled forces in Bosnia sought .
Mezinárodní společenství vedené „ Čtyřkou “ ( Spojené státy , Evropská unie , Organizace spojených národů a Rusko ) předložilo vládě Hamasu tři podmínky , jež musí splnit , chce - li dosáhnout mezinárodní legitimity a přijímat nadále finanční podporu The international community , led by the “ Quartet ” ( the United States , the European Union , the United Nations , and Russia ) , has put three conditions to the Hamas government if it wishes to achieve international legitimacy and continue to be supported financially .
Mezinárodní společenství může Palestince tlačit k rozhodnutí The international community can urge the Palestinians toward a decision .
Mezinárodní společenství by současně mělo podpořit výzkum metod úspory a skladování energie a urychlit vývoj jaderných reaktorů čtvrté generace , které budou využívat štěpení a budou čisté a trvanlivé At the same time , the international community should support research on energy saving and storage , and accelerate the development of fourth - generation nuclear reactors , which will use fission and be both clean and durable .
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu měl být jakýmsi Damoklovým mečem , visícím nad těmi , kdo na Balkáně porušují lidská práva The International Tribunal in The Hague was intended as a Sword of Damocles for human rights violators in the Balkans .
Mezi ně patří i trest smrti This includes capital punishment .
Mezinárodní akce za odstranění porušování těchto práv ve většině - ne - li ve všech - zemích dnešního světa , zvlášť v těch , které se Summit Země pokoušejí proměnit v hlasité fórum kritiky vyspělých zemí za to , že nedokáží udělat více pro vymýcení světové chudoby nebo pro ochranu životního prostředí , má zde ovšem jen málo prostoru There is very little scope for international action to eliminate the violation of these rights in many - if not most - countries of the world today , particularly those that are trying to turn the ` Earth Summit ' into a sounding board for criticism of the failure of advanced countries to do more to eradicate world poverty or to protect the environment .
Mezinárodní aktivity mohou rovněž pomoci vyřešit globální environmentální problémy International action can also help deal with global environmental problems .
Mezinárodní společenství výměnou za výkonově založený plán stability rovněž musí uznat právo Hamásu vládnout a napomoci tak fungování vlády národní jednoty Simultaneously , the international community must help make the unity government work by recognizing Hamas ’ right to govern in exchange for a performance - based stability plan .
Mezi lidmi pronásledujícími oligarchy jsem nepotkal žádného , který by sám neusiloval se oligarchou stát Among the people persecuting the oligarchs , I haven ’ t met one who isn ’ t trying to become an oligarch himself .
Mezi americkými přistěhovalci převládají Latinoameričané a Asiaté , a proto USA pociťují slaběji své evropské dědictví With American immigration dominated by Latin Americans and Asians , the US feels its European heritage less .
Mezinárodní zákony jsou velmi křehké , a proto se musí spoléhat na podporu nejsilnějsích účastníků mezinárodního dění : pokud taková země zákon nedodržuje , je těžké jej pak prosazovat Because it is so fragile , international law depends on the support of the most powerful participants in international affairs ; if their commitment is in doubt , it will not be upheld .
Mezinárodní dohody a mezinárodní právo jsou tak nepostradatelnou stránkou soužití na této přelidněné planetě , že se bez nich nemůže obejít ani nejmocnějsí stát světa International agreements and international law are so essential for coexistence on this crowded globe that not even the most powerful nation can do without them .
Mezi Bushem a Schröderem nedojde ke shodě názorů , neboť ve většině klíčových záležitostí mají názory opačné There will be no meeting of minds between Bush and Schroeder , because , on most key issues , their minds hold opposite views .
Mezinárodní měnový fond navíc není v současné době zaměstnán hašením žádného mezinárodního finančního požáru a má tedy čas přemýšlet o dlouhodobých otázkách Moreover , the IMF is not currently consumed with putting out international financial fires .
Mezinárodní měnový fond byl původně založen s tím , že bude dohlížet nad brettonwoodským systémem fixních směnných kurzů The IMF originated as the policeman for the Bretton Woods system of fixed exchange rates .
Mezi nejběžnější nástroje , jak stimulovat vyšší porodnost , patří daňové výhody a měsíční příspěvky párům s dětmi nebo snížení podpory antikoncepce Tax benefits and monthly allowances for couples with children and reduced support for contraception are among the most common means of encouraging increased fertility .
Mezinárodní protidrogovou politiku v současnosti ovládá tlak na rychlé a viditelné výsledky International counter - narcotics policy is currently driven by pressure for rapid and visible results .
Mezinárodní společenství na Čínu spoléhá , že se své role zhostí s elánem The international community counts on China to pursue that role with vigor .
Mezi ty patří demokracie a právní řád , respekt k lidským právům a životnímu prostředí , nešíření zbraní hromadného ničení ani prostředků jejich přenosu a tažení proti terorismu These include democracy and the rule of law , respect for human rights and the environment , non - proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery , and the campaign against terrorism .
Mezi imigranty se sebezpytování úzce váže k sounáležitosti a věrnosti , což se v praxi nakonec týká toho , zda se člověk cítí součástí společnosti a zda se cítí zodpovědný za město , čtvrť a ulici , kde žije Among immigrants , soul - searching is closely related to belonging and commitment , which in practice boils down to feeling part of society and feeling responsible for the city , neighborhood , and street where you live .
Mezi oněmi třiceti procenty voličů má své místo rovněž hrstka pravicových nacionalistů , kteří historický vývoj po roce 1991 vnímají jako jedno rozsáhlé protiruské spiknutí Included in this 30 % is a also sprinkling of right - wing nationalists who look at post - 1991 history as a vast anti - Russian conspiracy .
Mezi organizační strukturou Solidarity a oficiálním státem a stranickými organizacemi zelo cosi , co bychom mohli nazvat \„ propastí mezi civilizacemi “ Between the organizational structure of Solidarity and the official state and party organizations there was what might be called a “ gap between civilizations . ”
Mezi Židy a dalšími menšinami může hrát jistou úlohu i historická paměť : ochrana říšského státu Among Jews and other minorities , another historical memory may also play a part : the protection of the imperial state .
Mezi mnoha Evropany nejen v Nizozemsku panuje pocit , že v rychle se měnícím světě zůstali opuštěni , že nadnárodní korporace jsou silnější než národní státy , že se bohatým a vzdělaným lidem z měst daří dobře , zatímco obyčejní lidé v provinciích živoří , přičemž demokraticky zvolení politici jsou nejen bezmocní , ale opovrženíhodně kapitulovali před těmito vyššími silami , jež obyčejného člověka ohrožují There is a sense among many Europeans , not just in the Netherlands , that they have been abandoned in a fast - changing world , that multi - national corporations are more powerful than nation - states , that the urban rich and highly educated do fine and ordinary folks in the provinces languish , while democratically elected politicians are not only powerless , but have abjectly surrendered to these larger forces that threaten the common man .
Mezi nejnaléhavější , nejuskutečnitelnější a nejrelevantnější kroky patří volební a právní reformy vedené snahou vyhnout se opakování současných protestů proti výsledkům prezidentských voleb The most urgent , feasible , and relevant steps involve electoral and legal reforms aimed at avoiding a repeat of the current protests over the presidential vote .
Mezi nimi je i odporný návrh zákona – Sněmovnou reprezentantů už schválený – , který ustanovuje výstavbu zdi podél americko - mexické hranice a neoprávněný vstup do USA klasifikuje jako těžký zločin These include a hateful bill – which the House of Representatives has already approved – that provides for the construction of a wall along the US - Mexican border and makes unauthorized entry into the US a felony .
Mezi machismem a naším údajným přechodem k demokracii je nevyhnutelný rozpor There is an inescapable contradiction between machismo and our supposed transition to democracy .
Mezinárodní rozměr útoků obsahuje rovněž střetávání se s následky násilí a dlouhotrvajícími problémy v chápání toho , co se stalo a jak nás to změnilo The international dimension of the attacks also includes an encounter with the after - effects of violence , and the longer - term problems of understanding what happened and how it changed us .
Mezinárodní společenství naslouchá a zatýkání a zadržování je pouze přimělo k větší pozornosti The international community is listening , and the arrests and detentions have only made them pay more attention .
Mezinárodní podpora byla dosud štědrá , ale stále je výrazně pod úrovní srovnatelných příspěvků na hlavu v jiných postkonfliktních situacích – a potřeba je mnohem větší International support so far has been generous , but it is still well below per capita equivalents for other post - conflict situations – and the need is much greater .
Mezi státními podniky je málo těch , které lze vzkřísit There is little to resuscitate among the state - owned enterprises .
Mezinárodní společenství proto musí pochopit , že nestačí propagovat , organizovat či monitorovat volby v dosud nedemokratických státech The international community must therefore recognize that it is not enough to promote , organize , or monitor elections in hitherto undemocratic countries .
Mezi těmito dvěma úhly pohledu je veliký rozdíl There is a big difference between the two .
Mezi Unií a jejími členskými státy musí existovat průhledný způsob rozdělování kompetencí There must be a clear allocation of distinct competences between the Union and its member states .
Mezi oběma událostmi existuje důvěrný vztah The two events are intimately connected .
Mezi voliči sílilo rozčarování z nevyhnutelných nedostatků přehnaně familiární vlády a uvnitř strany sílila nespokojenost s vůdcem , který v čele setrval déle , než bylo ostatním milé The electorate grew increasingly disillusioned with the unavoidable shortcomings of an over - familiar government , and the party grew increasingly discontented with a leader who had outstayed his welcome .
Mezi světově nejbohatšími zeměmi průmyslového jádra se ale už teď vyskytují obavy z těchto nadcházejících revolucí But inside the industrial core of the world ’ s rich countries there is already concern about these looming revolutions .
Mezi lety 1985 a 2000 měl být rozvoj financován soukromým úvěrováním zemí , jež přijaly pro trhy příznivé a trhům odpovídající politiky , u nichž se očekávalo , že povedou k vysokým výnosům a svižnému růstu The years 1985 to 2000 were the era in which development was to be financed by private lending to countries that adopted the market - friendly and market - conforming policies that were supposed to lead to high returns and rapid growth .
Mezinárodní peněžní toky - pomineme - li příliv peněžních prostředků do USA - ještě nedosáhly úrovně , kdy již hovoříme o \„ iracionální nevázanosti \ , ale ještě stále k tomu může dojít před započetím růstu úrokových měr International money flows - aside from inflows into the US - are not yet at levels associated with \ irrational exuberance , \ but there is still time for that to happen before interest rates start to rise .
Mezinárodní koordinace politik potřebuje lídra , prvotního iniciátora International policy coordination requires a leader , a first mover .
Mezi americkými a zahraničními dlouhodobými úrokovými sazbami neexistuje žádná velká propast , která by měla vzniknout v důsledku klesajícího dolaru a zároveň signalizovat očekávání dalšího poklesu The large gap between US and foreign long - term interest rates that should emerge from and signal expectations of a falling dollar does not exist .
Mezinárodní partneři nemohou financovat úplnou reformu školství , ale mohou poskytnout nástroje , s jejichž pomocí jednotlivé země dokáží reformu uskutečnit samy Rather than fund comprehensive education reform , international partners can supply the tools with which individual countries can bring about reform themselves .
Mezinárodní společenství se proto musí smířit s nutností fundamentální vazby mezi takovým vojenským zásahem a OSN The international community must therefore accept the need for a fundamental link between such military action and the UN .
Mezi tyto rozměry patří mezinárodní legitimita , hodnoty ( včetně tolerance ) a veřejné mínění These dimensions include international legitimacy , values ( including tolerance ) , and public opinion .
Mezinárodní mírotvorci by měli takové příměří vymáhat International peacekeepers should enforce such a truce .
Mezi bojovníky v Bosně , Kosovu a Makedonii byli mudžahedínové z mnoha zemí , kteří se cvičili v Afghánistánu Some of the fighters in Bosnia , Kosovo and Macedonia during the Balkan wars included mujahedeen from many countries who had trained in Afghanistan .
Mezinárodní společenství se nesmí nechat svést k názoru , že procesy s válečnými zločinci spíše marginalizují než mobilizují extremisty a nacionalisty The international community must not be gulled into thinking that war - crimes trials marginalize , rather than mobilize , extremists and nationalists .
Mezi Perisičovým zatčením a Milosevičovým soudem možná existuje vazba : je možné , že se Perisić pokusil předat informace o účasti armády na akcích , o něž se zajímají haagstí soudci The possible connection between Perisic ' s arrest and Milosevic ' s trial is this : Perisic might have been attempting to give information about the Army ' s involvement in actions of interest
Mezi regionálními cedulovými bankami byly dohodnuty úvěrové podmínky a některé asijské ekonomiky nabídly váhavému Japonsku dohody o volném obchodu Swap credit lines have been negotiated between regional central banks ; a free trade pact has been offered by other Asian economies to a reluctant Japan .
Mezi oběma extrémy se rozkládá zbývajících pětasedmdesát zemí , včetně zemí západní Evropy In between sits the rest of the 75 , including Western Europe .
Mezinárodní měnový fond stojí před rozhodnutím , zda má dovolit růst úrokových sazeb do závratných výšek a také zda má na jednu z pochybných bank uvalit nucenou správu The IMF , indeed , is behind the decision to let interest rates go sky high as well as its decision to put one doubtful bank into receivership .
Mezinárodní měnový fond si to dozajista uvědomoval , ale Turecko by podobné obavy neodradily It was certainly on the mind of the IMF but such concerns would not have deterred Turkey .
Mezinárodní měnový fond chtěl svým programem v roce 2000 v Turecku vytvořit jakýsi rámec , s jehož pomocí by se země mohla dostat se svých problémů An IMF program in 2000 was meant to offer a framework for Turkey to work its way out of its troubles .
Mezinárodní měnový fond je nedílnou součástí světové finanční architektury , nachází se však v neutěšeném stavu The IMF is an important part of the international financial architecture , but it is in great need of repair .
Mezitím pozorně sledujme důvěru a Japonsko , neboť to jsou dva klíčové faktory , jež by tento ozdravný scénář mohly zhatit In the meantime , watch confidence and watch Japan , they are the two key risk factors that can topple the recovery scenario .
Mezi Finskem a Portugalskem není žádný velký rozdíl v produktivitě , jde - li o to , stát za pultem a prodávat punčochy There are no big productivity differences between Finland and Portugal when it comes to standing behind a counter selling stockings .
Mezi odborníky v technických a biolékařských oborech však konzervativní , ba fundamentalistické sklony nejsou tak neobvyklé Among engineers and biomedical professionals , however , conservative , even fundamentalist religious leanings are not so unusual .
Mezi evropskými politiky a jejich občany zeje propast The gap between Europe ’ s leaders and its people is yawning .
Mezi běžnější trvalá díla , která svědčí o složité symbolické podstatě etnograficky zachycených lidských kultur , patří složité techniky , místní rysy v provedení a výzdobě nástrojů , používání barviv , abstraktní a obrazné znázorňování , pohřby , předměty pohřbívané s mrtvými a osobní ozdoby Complex technologies , regional trends in the style and decoration of tools , use of pigments , abstract and representational depiction , burials , grave goods , and personal ornaments are among the more common long - lasting creations that attest to the complex symbolic nature of ethnographically recorded human cultures .
Mezinárodní postavení Ruska je horší než kdykoliv předtím Russia ' s international position is worse than ever .
Mezi současnými členy Organizace spojených národů je u zemí bohatěji obdařených přírodními zdroji vyšší pravděpodobnost , že mají nedemokratický režim Among current United Nations members , countries with large natural resource endowments are also more likely to have a non - democratic regime .
Mezinárodní společenství by mělo požadovat okamžité zahájení jednání vedoucích k vytvoření palestinského státu a prosazovat přímé jednání o mírové dohodě mezi Izraelem a Sýrií The international community should demand the immediate start of negotiations towards the creation of a Palestinian state and push for direct negotiations on a peace agreement between Israel and Syria .
Mezi Ruskem a Západem již neexistuje žádné ideologické nepřátelství There is now no longer any ideological hostility between Russia and the West .
Mezinárodnímu humanitárnímu úsilí o pomoc těm , kdo zůstali v Súdánu , brání ústrky a nesmyslné byrokratické překážky súdánské vlády International humanitarian efforts to help those in Sudan are hampered by Sudanese government harassment and pointless bureaucratic hassles .
Mezi rezolucemi figuroval i požadavek Rady bezpečnosti na odzbrojení Džandžavídu These include a demand from the Security Council to disarm the Janjaweed .
Mezinárodní konference občas takto probíhají This is how international conferences sometimes work .
Mezi mými rozličnými identitami onoho dne pro ni byla totožnost šoféra nejzřetelnější Among my various identities that day , that of driver was the most obvious to her .
Mezinárodní právníci si často pletou koncept nezbytnosti a přiměřenosti a tvrdí , že pro obranné války platí obojí International lawyers commonly confuse the concepts of necessity and proportionality , claiming that both apply in wars of self ‑ defense .
Mezi desítkami válečných zločinů podle mezinárodního práva ani jediný nezmiňuje prvek nepřiměřené síly Among all the dozens of war crimes in international law , none mentions the element of disproportionate force .
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu koneckonců trestal i provozovatele rozhlasových stanic , kteří štvavým veřejným vysíláním podněcovali Hutuy , aby se chopili mačet a vraždili Tutsije Indeed , the International Criminal Tribunal for Rwanda punished radio station operators who made aggressive public broadcasts urging Hutus to pick up their machetes and murder Tutsis .
Mezinárodní společenství však právní opatření vůči osobám dopouštějícím se provokativních a nebezpečných výroků uplatňuje stále razantněji But the international community has become ever more intrusive in using legal remedies against persons who engage in provocative and dangerous speech .
Mezinárodní trestní soud bude stíhat hlavy států za válečné zločiny The International Criminal Court will prosecute heads of states for war crimes .
Mezinárodní soud ukončil slyšení ohledně zákonnosti bariéry , kterou Izrael buduje na okupovaném západním břehu Jordánu The International Court of Justice has completed its hearings on the legality of the barrier Israel is building in the occupied West Bank .
Mezinárodní společenství nebude tuto formu hromadného preventivního zadržování za situace vytrvalých obvinění z trýznění a mučení akceptovat The international community will not accept this form of massive preventive detention , with continuing allegations of abuse and torture .
Mezinárodní trestní soud bude stíhat hlavy států za válečné zločiny The International Criminal Court will prosecute heads of states for war crimes .
Mezi nejvýznamnější rozhodnutí patřilo : The big decisions included :
Mezi nejlepších 50 se vůbec kdy propracovalo jen deset univerzit z celé EU Only ten universities from the entire EU have ever made it into the top 50 .
Mezinárodní systém tento pojem dosti rychle přijal ( a přetavil ) a následovalo množství vojenských humanitárních intervencí - v Somálsku , na Haiti , v Bosně , Kosovu , Východním Timoru a Sieře Leone The international system rather quickly adopted ( and transformed ) this notion , and numerous humanitarian military interventions followed - - in Somalia , Haiti , Bosnia , Kosovo , East Timor , and Sierra Leone .
Mezinárodní právo mnozí považují za bezzubé , protože postrádá spolehlivý centrální výkonný mechanismus International law is often criticized as toothless because it lacks a dependable centralized enforcement mechanism .
Mezitím se soukromí obchodníci stěhují přes Taiwanský průliv na pevninu Číny The once stratospheric stock market has been in free fall while the New Taiwan dollar has depreciated to rates not seen for decades .
Mezi jednotlivými stupni organizační struktury nebo i mezi buňkami navzájem navíc existují obrovské rozdíly co do rizika , odměn a závazných pravidel Moreover , there are vast differences in terms of risks , rewards , and imperatives as one moves up the organizational chain , or jumps from cell to cell .
Mezivládní panel o změně klimatu nedávno zveřejnil zneklidňující údaje o důsledcích globálního oteplování v některých z nejchudších regionů světa The Intergovernmental Panel on Climate Change recently released alarming data on the consequences of global warming in some of the world ’ s poorest regions .
Mezinárodní konflikty kvůli vodě ovšem nejsou jedinou stranou mince Yet international water conflicts are only one side of the coin .
Mezi průlomy v medicíně se zařadila operace srdce , farmakologická léčba vysokého krevního tlaku , chemoterapie u rakoviny a prevence dětské obrny The advances included heart surgery , drug treatment of high blood pressure , chemotherapy for cancer , and prevention of polio .
Mezi americkými a evropskými cenami domů vždy existovala korelace There has always been a correlation between American and European house prices .
Mezinárodní instituce přidávají hodnotu i nad rámec partnerství - tedy za předpokladu , že jsou účinně uspořádány , mají realistický mandát a skládají se ze členů odhodlaných prosazovat společné normy a cíle Beyond partnerships , international institutions add value - provided they are effectively organized , have realistic mandates , and contain members that are committed to common norms and aims .
Mezinárodní společenství už příliš dlouho toleruje terorismus – záměrné zabíjení civilistů a lidí neúčastných bojů nestátními subjekty z politických důvodů – s odůvodněním , že někdy \„ kdo je podle jedněch terorista , je podle jiných bojovník za svobodu “ For too long , the international community has tolerated terrorism – the intentional killing of civilians and noncombatants by non - state actors for political purposes – on the grounds that , on occasion , “ one man ’ s terrorist is another man ’ s freedom fighter . ”
Mezitím se velmi pravděpodobně bude stupňovat odpor proti USA vyjádřený sebevražednými pumovými atentáty a dalšími formami terorismu In the meantime , opposition to the US , expressed as suicide bombing and other forms of terrorism , will very likely increase .
Mezinárodní společenství může Izraelcům i Palestincům nabídnout stabilitu a zlepšení životních podmínek , a to tak , že se souhlasem OSN , s podporou USA a spolu s mírovými a humanitárními jednotkami , které jsou na místě , zasáhne The international community can offer stability and improvements in living conditions for both Israelis and Palestinians by intervening now with a peacekeeping and humanitarian presence , endorsed by the United Nations and with the support of the United States .
Mezi roky 1995 a 1999 Evropa v regionu vynaložila zhruba 3,4 miliard eur , k nimž Evropská investiční banka přidala dalších 4, 8 miliard eur půjček Between 1995 and 1999 , it spent roughly € 3 . 4 billion in the region , to which the European Investment Bank added a further € 4 . 8 billion in loans .
Mezi respondenty z věřícího prostředí a mimo něj se však nevyskytly žádné statisticky významné odlišnosti , přičemž přibližně 90 % dotázaných označilo přehození výhybky před nákladním vagónem za přípustné , 97 % označilo záchranu dítěte za povinnost a 97 % odpovědělo , že odebrání orgánů zdravému člověku je nepřípustné But there were no statistically significant differences between subjects with or without religious backgrounds , with approximately 90 % of subjects saying that it is permissible to flip the switch on the boxcar , 97 % saying that it is obligatory to rescue the baby , and 97 % saying that is forbidden to remove the healthy man ’ s organs .
Mezinárodní smlouvy a charta OSN jsou závazné International agreements and the United Nations Charter are as binding in Chechnya as anywhere else .
Mezi ty patří i Džajš - e - Muhammad , považovaná za průkopníka sebevražedných atentátů v regionu These include the Jaish - e - Muhammad , considered to be the pioneer of suicide bombings in the region .
Mezi mnoha humanitárními katastrofami vyvolanými občanskou válkou , která dnes běsní v Iráku , figuruje také jedna téměř neviditelná Among the many humanitarian disasters produced by the civil war now raging in Iraq is one that is almost invisible .
Mezi nejpevnější ekonomické vztahy patří dlouhodobý vztah mezi penězi a vývojem cen The long - run connection between money and price developments is among the most robust economic relationships .
Mezi vůdce tohoto typu patřili například Mobutu v Zaire ( dnešní Konžská demokratická republika ) , Siaka Stevens v Sierra Leone , Samuel Doe v Libérii , Siad Barre v Somálsku či Haile Selassie a Mengistu Haile Mariam v Etiopii Notable examples include Mobutu in Zaire ( now the Democratic Republic of Congo ) , Siaka Stevens in Sierra Leone , Samuel Doe in Liberia , Siad Barre in Somalia , and Haile Selassie and Mengistu Haile Mariam in Ethiopia .
Mezinárodní konkurence je totiž pro ně velkou hrozbou , neboť dovoz nebo přistěhovalci mohou lehce snížit mzdy méně kvalifikovaných dělníků For their members , international competition is a major threat as imports or immigrants may cut the wages of less skilled workers .
Meziválečná ekonomika otřásaná velkou hospodářskou krizí z počátku třicátých let nabízí pro současnost celou řadu bolestných , leč důležitých ponaučení The interwar economy , shattered by the Great Depression of the early 1930 ’ s , offers a whole series of painful , but important , lessons for the present .
Mezi environmentální škody patří také zdravotní důsledky způsobené kontaktem s nebezpečnými látkami , například při vdechnutí kouře z hořících ropných polí nebo uranového prachu , jež vede k astmatu a případně i k rakovině plic Among the environmental effects are also health effects following exposure to hazardous materials , such as inhalation of smoke from burning oil fields or uranium dust , resulting in asthma and possibly lung cancer .
Mezinárodní cíle potírání chudoby musí zahrnovat regulaci tabáku International poverty goals must include tobacco control .
Mezi jejich technické funkce patří blokování zámořských webových stránek , filtrování obsahu a klíčových slov na webových stránkách , monitorování e - mailů a internetových kaváren , napadání osobních počítačů , rozesílání virů a propojování se s monitorovacími systémy Úřadů pro veřejnou bezpečnost Their technical functions include blocking overseas Web sites , filtering content and key words on Web pages , monitoring email and Internet cafes , hijacking PC ’ s , sending out viruses , and inter - connecting with the monitoring systems of the Public Security Bureaus .
Mezi první oběti patřili ti , kdo se narodili jako \„ statkáři , bohatí farmáři , reakcionáři , zlé živly a pravičáci “ Those who had been born “ landlords , rich farmers , reactionaries , bad elements , and rightists ” were among the first to be victimized .
Mezinárodní finanční liberalizace například podkopala využití přístupnějšího a cíleného rozvojového kreditu k podpoře žádoucích ekonomických aktivit International financial liberalization , for example , has undermined the use of more inclusive and targeted developmental credit to promote desired economic activities .
Mezinárodní směnné relace rozvojových zemí se zhoršily : ceny primárních komodit z pohledu výrobců poklesly , stejně jako ceny tropického zemědělství oproti zemědělství mírného podnebného pásma , a ceny neznačkových výrobců se oproti produkci chráněné právy k duševnímu vlastnictví propadly Developing countries ’ international terms of trade have worsened : prices of primary commodities have declined in relation to manufactures , as have tropical agriculture prices against temperate agriculture , and prices of generic manufactures have fallen relative to output protected by intellectual property rights .
Mezigenerační solidarita je ale silná jen tolik , kolik je účastníků pracovní síly Inter - generational solidarity , however , is only as strong as the number of entrants into the labor force .
Mezinárodní organizace , kterým se nepodaří tohoto rozvoje využít , mohou snadno ztratit svou důvěryhodnost a význam International organizations that fail to take advantage of these developments may lose credibility and importance .
Mezinárodní společenství totiž zatím provozuje politiku destrukce , nikoliv slibované obnovy The international community has so far pursued policies of destruction , rather than the promised reconstruction .
Mezinárodní jednotky se v mimořádně nepřátelském prostředí vyznamenávají , avšak toto není válka , kterou lze vyhrát pouze vojenskými prostředky International troops are excelling in an exceptionally hostile environment , but this is not a war that will be won by military means alone .
Mezi íránskými analytiky existuje přesvědčení , že záměrem těchto kroků bylo upevnit armádu , zejména s ohledem na možnost střetu s USA Among Iran analysts , it is thought that these moves were intended to revitalize the military , particularly given the possibility of conflict with the US .
Mezi dnešním Ruskem a raně postkomunistickým Ruskem Jelcinovým je ovšem jeden zásadní rozdíl But there is a critical difference between the Russia of today and even Yeltsin ' s early postcommunist Russia .
Mezitím se zrodily nové hrozby In the interim , new threats have arisen .
Mezi potřebou eura podrobit si sociální stát a jeho schopností tak učinit je propastný rozdíl But there is a world of difference between the euro ' s need to tame the welfare state and its ability to do so .
Mezinárodní měnový fond odhaduje , že podíl eura na rezervách v zahraniční měně se ve třetím čtvrtletí roku 2007 zvýšil na 26 , 4 procenta oproti 25, 5 procentům ve druhém čtvrtletí a 24, 4 procentům ve třetím čtvrtletí roku 2006 The International Monetary Fund estimates that the euro ’ s share of foreign exchange reserves rose to 26 . 4 percent in third quarter of 2007 from 25. 5 percent in the second quarter of 2007 , and 24. 4 percent in the third quarter of 2006 .
Mezi vůdčími politiky stran , jež drtivě zvítězily v parlamentních volbách – neoliberální Občanská platforma a konzervativně populistická strana Právo a spravedlnost – , jsou téměř všechny tváře známé už od roku 1989 Among the leading politicians of the parties that overwhelmingly won the parliamentary elections – the neo - liberal Civic Platform and the conservative - populist Law and Justice – almost every face has been around since 1989 .
Mezi tyto \„ neošpehy “ patří novinář Gregorij Pasko , zbrojní expert Igor Suťjagin , diplomat Valentin Mojsejev , fyzik Valentin Danilov a další These “ neo - spies ” include journalist Gregory Pasko , arms control expert Igor Sutyagin , diplomat Valentin Moiseyev , physicist Valentin Danilov , and others .
Mezi uskupení , které z tohoto štěpení vzešly , patřilo i konzervativní Právo a spravedlnost ( PiS ) a nacionalistická LPR Among the splinter groups that arose were the conservative Law and Justice ( PiS ) and the nationalist LPR .
Mezinárodní společenství , zejména USA , verbálně vyjadřuje podporu zahájení seriózních palestinsko - izraelských rozhovorů a Dohoda z Mekky Abbásovi připravila cestu k vyjednání konce okupace The international community , especially the US , is giving verbal support to launching serious Palestinian - Israeli talks , and the Mecca Agreement paves the way for Abbas to negotiate an end to the occupation .
Mezi Palestinci je silně rozšířen strach z dalších výbuchů násilí , nebude - li dosaženo dohody před Annapolisem a toto kolo rozhovorů selže Fears abound among Palestinians of another spasm of violence if no agreement is reached before Annapolis and this round of talks fails .
Mezinárodní společenství , vedené Spojenými státy , musí do uskutečnění tohoto cíle investovat úsilí a politický kapitál The international community , lead by the United States , must invest effort and political capital to realize this goal .
Mezinárodní měnový fond v nedávné studii 123 rozvojových zemí zjistil , že střední inflace v letech 1975 – 1996 byla důsledně nižší a méně kolísavá v zemích s pevným směnným kurzem A recent study of 123 developing countries by the International Monetary Fund ( IMF ) , shows that median inflation between 1975 - 1996 was consistently lower and less volatile in countries with fixed exchange rates .
Mezi nejvíce skomírající v Japonsku patří dodnes univerzity a média Indeed , among Japan ' s most moribund institutions are its universities and media .
Mezi další náklady patří ambulantní péče ( 9,2 miliard eur ) , spotřeba léků ( 6,7 miliard eur ) a náklady spojené s úmrtností a rehabilitací ( 20 miliard eur ) Other costs include ambulatory care ( € 9 .2 billion ) , drug supplies ( € 6 .7 billion ) , and mortality and rehabilitation ( € 20 billion ) .
Mezi další možnosti , které ekonomové upřednostňovali při investování části ze svých 50 miliard dolarů , patří poskytnutí výživy hladovějícím lidem ve světě , zajištění volného obchodu a boj proti malárii prostřednictvím sítí proti moskytům a léků Other options that the economists favored spending some of their $ 50 billion include providing micro - nutrients to the world ’ s hungry , establishing free trade , and battling malaria with mosquito nets and medication .
Mezinárodní tlak podpořil mírové dohody z roku 1996 , které ukončily mnoholetou guatemalskou občanskou válku , a povzbudil Guatemalu , aby se vydala na cestu demokracie International pressure encouraged Guatemala to become a democracy and also supported the 1996 Peace Accords that ended our decades long civil war .
Mezi oprávněnými křivdami stojí na prvním místě nespravedlnost v podobě vyvlastnění majetku milionů Palestinců , které v roce 1948 doprovázelo vznik Státu Izrael Among the legitimate grievances , priority must be given to the injustice caused by the dispossession of millions of Palestinians that accompanied the birth of Israel in 1948 .
Mezi návrhy dokumentu patří ukončení mimořádného stavu vyhlášeného po atentátu na prezidenta Anvara Sadata v roce 1981 Among the document ’ s proposals is an end to the emergency rule imposed since President Anwar Sadat ’ s assassination in 1981 .
Mezinárodní průzkum obdobně došel k tomu , že míra šíření HIV mezi narkomany , kteří si aplikují drogy nitrožilně , se ve městech s programy výměny injekčních stříkaček snížila o 5,8 % ročně , zatímco ve městech bez takových programů se zvýšila o 5,9 % ročně Similarly , an international survey found that HIV infection among intravenous drug users decreased by 5 .8 % per year in cities with syringe exchange programs , and increased by 5 .9 % per year in cities without such programs .
Mezi romskou populací je 41 % sezonních dělníků , 33,5 % Romů nemá žádnou profesní kvalifikaci a 38,7 % Romů je negramotných The Roma population , indeed , has 41 % seasonal workers , 33. 5 % lack any professional skills , 38. 7 % are illiterate .
Mezi nimi byla rovněž horká linka na stůl prvního tajemníka Polské komunistické strany Among them was a hotline to the first secretary of the Polish Communist Party .
Mezinárodní kosmická stanice , která se stále buduje , nepřipomíná velká točící se kola , jak je zobrazili Kubrick , Clarke a von Braun The International Space Station , currently under construction , does not resemble the large , rotating wheels presented by Kubrick , Clarke , and von Braun .
Mezi další opatření programu patří řada daňových škrtů pro střední třídu , podnikatele a bohaté , které jsou sice nákladné , ale představují obdobně vítaný rozchod s francouzskou tradicí zdaňování za trest The program ’ s other measures are a series of tax cuts for the middle class , entrepreneurs , and the wealthy , which , though expensive , constitute a similarly welcome break with France ’ s tradition of punitive taxation .
Mezinárodní společenství musí dát jasně najevo , že čínským zájmům se během přechodu k otevřenější společnosti v Barmě dostane ochrany a že nějakou podobu projektu výstavby ropovodu podpoří každý nový režim The international community must make clear that China ’ s interests would be protected during a transition to a more open society in Burma , and that some version of the oil pipeline project will be supported by any new regime .
Mezinárodní technická a finanční spolupráce má zajistit , aby odborné znalosti neubývaly ani v zemích , kde se počet případů tuberkulózy snižuje International technical and financial cooperation will ensure that TB expertise is maintained even in countries facing a decline in the number of cases .
Mezi nejsvůdnější – a tedy nejnebezpečnější – patří televize One of the most seductive of these pleasures – and thus one of the most dangerous – is television .
Mezi mnohá zjištění patří to , že přílišné sledování televize způsobuje pasivitu , a to jak na úrovni činnosti nervové soustavy , tak na úrovni chování , a že narušuje učení a snižuje účast v politickém a občanském životě Among the many findings is that watching too much television induces passivity , both at the level of neural functioning and of behavior and that it interferes with learning and reduces political and civic participation .
Mezi nejlepších osm mužstev posledních čtyř mistrovství světa naopak vždy pronikli dva \„ nováčci “ , kteří se nikdy předtím do čtvrtfinále neprobojovali – v roce 2002 to byly Turecko a Jižní Korea On the contrary , the elite eight teams of the last four World Cups have included two “ newcomers ” that had never been quarterfinalists , such as Turkey and South Korea in 2002 .
Mezinárodní nezisková organizace Cochrane Collaboration , která poskytuje zdravotnické informace , provedla systematické posouzení přínosu akupunktury , a to včetně 14 zkoušek zahrnujících 1208 pacientů , z nichž 10 bylo provedeno v Číně The Cochrane Collaboration , an international non - profit organization providing healthcare information , conducted a systematic review of the benefits of acupuncture , including 14 trials , of which 10 were conducted in China , involving 1,208 patients .
Mezinárodní společenství , které má na prosperující , stabilní a soudržné střední Asii společný zájem , může a mělo by při tomto úsilí sehrát podpůrnou roli The international community , which has a shared interest in a prosperous , stable , and cohesive Central Asia , can and should play a supporting role in these efforts .
Mezi těmi , kdo byli v oné době dětmi , bylo zjištěno asi 5000 případů rakoviny štítné žlázy , které se připisují působení radioaktivního jódu , jež se do těla dostal konzumací mléka během prvních týdnů po havárii And some 5 ,000 cases of thyroid cancer , attributed to radioactive iodine absorbed through consumption of milk in the weeks immediately following the accident , have been detected among those who were children at the time .
Mezi lety 2001 a 2003 jsem byl členem týmu , který prováděl rozsáhlý průzkum hodnot v Saúdské Arábii , Egyptě , Íránu a Jordánsku Between 2001 and 2003 , I was part of a team that undertook an extensive survey of values in Saudi Arabia , Egypt , Iran , and Jordan .
Mezi šíity činil podíl nesouhlasných hlasů 50 % a u sunnitů kleslo toto číslo pod většinu : pouhých 44 % jich věřilo v rovnocenný význam vyššího vzdělání u dívek a u chlapců Among Shi ’ ites , the number disagreeing was 50 % . Among Sunnis , the number fell below a majority : only 44 % believed in the equal importance of higher education for girls and boys .
Mezi sunnity je pokles podpory islámského státu nejdramatičtější a může mít dalekosáhlé důsledky pro schopnost náboženských extremistů verbovat mezi nimi nové přívržence Among Sunnis , the decline in support for an Islamic state is most dramatic , and may have significant ramifications for the ability of religious extremists to recruit among them .
Mezinárodní společenství proto musí pochopit , že nestačí propagovat , organizovat či monitorovat volby v dosud nedemokratických státech To do this , the often pre - scripted and stale dialogue between the North Atlantic Council and the EU ’ s Political and Security Committee should be opened up to include topics such as combating terrorism and the proliferation of WMD , or regions such as Ukraine or Moldova .
Mezi těmi , kdo budou zřejmě souzeni , jsou dva z Pol Potovy nejbližší a nejmocnější kohorty : Nuon Čea , partajní vůdce Rudých Khmerů , a Ieng Sary , bývalý místopředseda vlády pro zahraniční záležitosti Among those likely to be tried are two of Pol Pot ’ s closest and most powerful cohorts : Nuon Chea , a Khmer Rouge party leader , and Ieng Sary , the former Deputy Prime Minister for Foreign Affairs .
Mezi účastníky událostí patřili \„ Instalatéři “ , soukromá tajná policie , již si Nixon zřídil a nazval podle toho , že jedním z jejích úkolů bylo bránit prosakování informací , jejichž zveřejnění si Bílý dům nepřál The participants in those events included the “ Plumbers , ” a personal secret police established by Nixon and so named because one of their tasks was to eliminate leaks of information that the White House did not want to disclose .
Mezi oznámením ministra spravedlnosti Dullaha Omara o vládním záměru zřídit tuto komisi a podpisem příslušeného zákona jihoafrickým prezidentem Nelsonem Mandelou uběhlo čtrnáct měsíců Fourteen months elapsed between the time Justice Minister Dullah Omar announced the government ' s intention to establish a commission and its signature into law by President Nelson Mandela .
Mezinárodní soudní tribunál pro zločiny v bývalé Jugoslávii v Haagu veřejně obvinil Slobodana Miloševiče a hrstku dalších Srbů za zločiny spáchané ve velkém měřítku The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague has publicly indicted Slobodan Milosevic and a small number of other Serbs for crimes committed on a large scale .
Mezinárodní trestní soud , který se právě formuje v Haagu volbou svých prvních soudců , nemá retroaktivní soudní pravomoc The International Criminal Court , which is now taking shape in The Hague with the selection of its first justices , does not have retroactive jurisdiction .
mezinárodní zákon o lidských právech , jímž jsou USA vázány prostřednictvím členství v OSN a ratifikací Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech ; international human rights law to which the US is a party through its membership in the UN and its ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights ;
mezinárodní humanitární zákony - rovněž známé jako ,, válečné zákony ` ` - , k nimž se USA také připojily ratifikací Ženevské konvence z roku 1949 a uznáním , že některá ustanovení Prvního dodatkového protokolu z roku 1977 mají status mezinárodního zákona , který zavazuje Spojené státy i vsechny ostatní vlády international humanitarian law - - also known as the laws of war - - to which the US is also a party through its ratification of the Geneva Conventions of 1949 and through its acceptance that certain provisions of the First Additional Protocol of 1977 have the status of customary international law that is binding on America as on all other governments .
Mezi lety 1995 a 2002 zdvojnásobila procentní podíl svého překotně rostoucího HDP , který investuje do výzkumu a vývoje , přičemž statusu nejvyšší priority požívají biotechnologie a další obory špičkových technologií Between 1995 and 2002 , it doubled the percentage of its rapidly growing GDP that it invests in R & D , with biotechnology and other high - tech fields enjoying the highest priority .
Mezinárodní pravidla zavazují Spojené státy a omezují svobodu jejich jednání , ale zároveň slouží americkým zájmům tím , že k plnění pravidel a norem zavazují i ostatní státy International rules bind the US and limit America ' s freedom of action , but they also serve American interests by binding others to observable rules and norms as well .
Mezi lety 1978 a 1987 vládní regulace například vyústily ve 40 % zdokonalení výhřevnosti paliv u nových automobilů vyráběných v Americe For example , between 1978 and 1987 , government regulations produced an improvement of 40 % in the fuel efficiency of new American - made cars .
Mezi politická měřítka patří volby v provinciích , přijetí ropného zákona , který rozdělí ropné bohatství způsobem , jenž přinese prospěch sunnitům , a reforma politiky debaasifikace , která přišla tak draho ty , kdo za Saddáma pracovali v irácké vládě Among the political benchmarks are provincial elections , enactment of an oil law that distributes oil wealth in a way that benefits the Sunnis , and reform of the de - Baathifcation policy , which has been so costly to those who worked in the Iraqi government under Saddam .
Mezi těmito dvěma agendami nemusí být až takový střet , jak se možná na první pohled zdá There may not be as much conflict between these two agendas as first appears .
Mezinárodní nerovnosti , které byly před třiceti lety velké , se od té doby ještě zhoršily International inequalities , while large three decades ago , have worsened ever since .
Mezi státy , které si vedou nejlépe , vynikají rozvojové země v čele s Čínou a Indií , jejichž ekonomiky v roce 2006 vzrostly v průměru o 6,5 % . Lze však tento zjevně příznivý obraz celosvětového růstu udržet , zvláště když ho doprovází stále hlubší globální finanční nerovnováha ? Led by China and India , developing countries were prominent among the best performing economies , expanding by 6.5 % on average in 2006 .
Mezinárodně dohodnutý balík politických nástrojů by však mohl napomoci ke snížení rizika slabšího růstu ve velkých ekonomikách , k udržení důvěry ve stabilitu mezinárodních finančních trhů a k odvrácení tvrdého pádu dolaru But an internationally agreed set of policies could help reduce the risk of weaker growth in the major economies , maintain confidence in the stability of international financial markets , and avoid a hard landing for the dollar .
Mezi ekonomy panuje jen málo pochybností , že členství v eurozóně přinese Polsku trvalé čisté výhody There is little doubt among economists that euro membership will bring enduring net benefits to Poland .
Mezi ty patří právní překážky bránící mobilitě pracovní síly , nutnost reformy složitého daňového systému sužovaného přemrštěnými sazbami a děravými místy či nevyhovující silniční infrastruktura These include legal impediments to labor mobility , reform of a complex tax system beset by excessive rates and porous loopholes , and substandard road infrastructure .
Mezi lety 1980 a 2000 zaměstnanost ve výrobním sektoru během expanzí nadále rostla , ale ani jednou se jí nepodařilo vystoupit až na předchozí maximum Between 1980 and 2000 , manufacturing employment continued to grow in expansions , but each time it failed to recover the previous peak .
Mezinárodní obchod a cestování umožňují přenosným nemocem udeřit na kontinentech vzdálených zdrojům jejich šíření International commerce and travel enable infectious diseases to strike continents away from their sources .
Mezi Ruskem , Srbskem a Rumunskem však existují významné rozdíly , které stojí za povšimnutí But important differences between Russia , Serbia , and Romania should be noted .
Mezinárodní společenství , zejména EU , může poskytnout jen málo stimulů , aby v těchto dvou zemích povzbudilo umírněnou politiku The international community , especially the EU , can offer few incentives to encourage moderate politics in these two countries .
Mezi těmito dvěma postoji může existovat společný průnik , zejména v souvislosti se základními školami There can be common ground between these two positions , particularly with respect to primary schools .
Meziválečný korporativismus moc odborů narušil ; stávkování dokonce zakazoval zákon Nowadays it empowers unions through concertazione , co - determination , and an unqualified right to strike .
Mezinárodní měnový fond tak například prosazuje zkvalitňování zákonů týkajících se firemních a finančních institutů The International Monetary Fund ( IMF ) , for example , pushes widespread improvement in laws related to corporate and financial institutions .
Mezi další rizika patří přirozené epidemie ( španělská chřipka si v letech 1918 až 1919 vyžádala životy 20 až 40 milionů lidí ) , jaderné či biologické útoky teroristů , určité typy laboratorních nehod a překotné globální oteplování Other catastrophic risks include natural epidemics ( the 1918 - 1919 Spanish influenza killed between 20 million and 40 million people ) , nuclear or biological attacks by terrorists , certain types of lab accidents , and abrupt global warming .
Mezinárodní skupina Transparency International dokonce zařadila Gruzii mezi 10 nejzkorumpovanějších států na světě Indeed , Transparency International , a watchdog group , calls Georgia one of the 10 most corrupt nations in the world .
Mezi tyto hrozby patří mezinárodní terorismus , šíření jaderných zbraní , nestabilita plynoucí z arabsko - izraelského konfliktu a války v Iráku i slabost Organizace spojených národů These include international terrorism , nuclear proliferation , the instability arising out of the Arab - Israel conflict and the Iraq war , and the weakness of the United Nations .
Mezivládní konference funguje na bázi návrhu evropské ústavy , který předložil evropský Konvent The Intergovernmental Conference works on the basis of the draft Treaty presented by the European Convention .
Mezivládní konference by proto neměla znovu otevírat hlavní politická témata , v nichž Konvent dosáhl kompromisu The Intergovernmental Conference should therefore not re - open the main political compromises of the Convention .
Mezi tři otázky centrálních institucí , před nimiž Mezivládní konference stojí , patří otázka budoucího uspořádání Evropské komise a Evropské rady a otázka stanovení role budoucího předsedy Evropské rady The three central institutional questions confronting the Intergovernmental Conference are the future organization of the Commission and the Council , as well as determining the role of the future President of the European Council .
Mezinárodní měnový fond byl zřízen po druhé světové válce , aby státům pomáhal vyhýbat se chybám v hospodářské politice , které napomohly velký válečný požár zažehnout The International Monetary Fund was established after World War II to help countries avoid the errors ion economic policy that helped bring on that conflagration .
Mezinárodní společenství musí letos ve snaze omezit chudobu rázně přejít od závazků k činům This year , the international community must move decisively from pledges to action in the effort to reduce poverty .
Mezinárodní společenství musí prokázat , že tyto sliby dodrží The international community must show that it will follow through on these promises .
Mezinárodní společenství potřebuje prostředí , kde bude moci debatovat ty nejcitlivější ekonomické otázky , včetně záležitostí měnového kurzu , ale rozhodně nejen těch The international community needs a setting where it can debate the most sensitive economic issues , including – but certainly not limited to – exchange rate issues .
Mezi \„ symptomy “ patří ošívat se , ztrácet věci , příliš mluvit a nedokázat si tiše hrát nebo se střídat s ostatními The “ symptoms ” include fidgeting , losing things , talking excessively , and difficulty playing quietly or taking turns .
Mezi bojem za lidská práva a humanitární pomocí se tak vlastně často odehrává konflikt mezi dvěma právy What takes place in the interface of human rights and humanitarianism is often the conflict of two rights .
Mezinárodní humanitární právo není jen vzdálené od svého vítězství , ale nikdy nebylo ve větším ohrožení So , far from having triumphed , international humanitarian law has never been more imperiled .
Mezitím v reálném vedení vnitrostátních válek přibývá - nikoliv ubývá - barbarství Meanwhile , the actual conduct of intrastate war is growing more , not less , barbarous .
Mezi ty jako \„ první mezi rovnými “ patří Všeobecná deklarace lidských práv OSN z roku 1948 These include , as “ first among equals , ” the UN ’ s 1948 Universal Declaration of Human Rights .
Mezi klíčovými návrhy bylo nahrazení značně zdiskreditované Komise pro lidská práva OSN – orgánu , který nemá mechanismus na vyloučení ani tak nechvalně proslulých přestupitelů lidských práv , jako jsou Libye , Kuba nebo Zimbabwe – novou Radou pro lidská práva , kde by se takto trapné obtíže teoreticky netrpěly Among his key proposals was the replacement of the largely discredited UN Commission on Human Rights – a body that has no mechanism for excluding even notorious human - rights violators like Libya , Cuba , or Zimbabwe – with a new Human Rights Council , where such embarrassments would in theory not be tolerated .
Mezi rozvojovými zeměmi se rovněž rozšířily pochybnosti , zda silnější oddanost OSN lidským právům je opravdu tím , za co ji označuje Annan , nebo zda jde pouze o zástěrku , nebo dokonce o zákonné zmocnění Západu k vojenské intervenci There was also skepticism among developing countries about whether a stronger UN commitment to human rights was what Annan claimed it to be or , instead , merely a moral flag of convenience – or worse , a legal warrant for Western military intervention .
Mezinárodní společenství musí jasně říci , že islám není naším nepřítelem a že s terorismem se musí bojovat jinými prostředky The international community must say clearly that Islam is not our enemy and that terrorism must be fought in other ways .
Mezinárodní levice si zvolila reformátorský kurz , který v nezbytných případech zahrnuje i vytváření koaličních vlád se středovými stranami The international left has opted for a reformist course , including , where necessary , coalition governments with centrist partners .
Mezi první osobnosti , které se tomto úsilí věnovaly , patřili Chammurabi , Ramesse II . , Solon , Konfucius a Perikles Hammurabi , Raamses II , Solon , Confucius , and Pericles were among the first great figures to embark on this effort .
Mezitím se na sebe naroubovaly dvě spekulativní bubliny – na realitním trhu a u hypoték – a v současnosti vévodí hospodářské aktivitě v USA Meanwhile , two speculative bubbles – in the real estate market and in mortgages – have become grafted upon each other and now dominate economic activity in the US .
Mezi dalšími vysoce růstovými zeměmi je obchodní bilance Vietnamu prakticky vyrovnaná a Indie má jen malý schodek Among other high - growth countries , Vietnam ’ s current account is essentially balanced , and India has only a small deficit .
Mezi extrémy v podobě cílení na nějakou konkrétní úroveň reálného směnného kurzu a odmítání projevit o něj jakýkoliv zájem existuje obrovský manévrovací prostor There is huge room to maneuver between the extremes of targeting a specific level of the real exchange rate and disowning any interest in the real exchange rate .
Mezi řádky této zprávy vsak čteme překvapující doznání : k zemím , které se do světové ekonomiky integrovaly nejrychleji , nepatří nutně ty země , jež přijaly nejvíce proobchodní politiku Buried within the pages of the report , however , is a startling admission : countries that integrated into the world economy most rapidly were not necessarily those that adopted the most pro - trade policies .
Mezinárodní srovnání korupce nejsou lichotivá International comparisons of corruption are not flattering .
Mezi ty patří větší fiskální kázeň v USA , větší spoleh na domácí poptávku v Evropě i v Asii a pružnější měnové kurzy v Asii These include greater fiscal discipline in the US , greater reliance on domestic demand in both Europe and Asia , and more flexible exchange rates in Asia .
Mezi ty patřily dramatické krize ve skandinávských zemích , Španělsku a Japonsku , vedle menších událostí , jako byla třeba americká krize stavebních spořitelen v 80 . letech These include epic crises in the Scandinavian countries , Spain , and Japan , along with lesser events such as the US savings and loan crises of the 1980 ’ s .
Mezinárodní spravedlnost podporuje spravedlnost národní International Justice Supports National Justice
Mezinárodní systém pro lidská práva hraje podobnou roli v podporování národních perzekucí The international human rights system plays a similar role in promoting national prosecutions .
Mezinárodní kriminální soud – tribunál s celosvětovou pravomocí , zabývající se genocidou , válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti – je postaven na srovnatelné katalytické teorii The International Criminal Court - a tribunal with potential worldwide jurisdiction over genocide , war crimes , and crimes against humanity - is built on a comparable catalytic theory .
Mezitím Hamás postupoval vpřed , tak jako v minulosti komunistické a fašistické strany , s jasnou doktrínou , relativní disciplinou a děsivým odhodláním Meanwhile , like communist and fascist parties in the past , Hamas moved forward , with a clear doctrine , relative discipline , and grim determination .
Mezi současné přední stoupence této strategie se řadí lidé , jako jsou předseda Palestinské národní rady Sálim Zanán a ideologický šéf Fatáhu Sakr Habaš , kteří upřednostňují pokračující boj s Izraelem až do jeho zničení , po němž budou vládnout Palestině s relativně sekulárním nacionalistickým režimem Their current leaders include men like Palestine National Council head Salim al - Zanun and Fatah ideological chief Sakr Habash , who favor continuing to battle Israel until it is destroyed , at which point they will rule Palestine with a relatively secular nationalist regime .
Mezi zájmy prezidentových synů údajně patří průniky do pašování drog a nelegálního vývozu archeologických pokladů – egyptského kulturního dědictví – ve spolupráci s ministrem kultury Farúkem Husním , jenž by je měl ochraňovat The sons ’ interests allegedly also include forays into drug smuggling and illegal exports of archaeological treasures – Egypt ’ s cultural heritage – in partnership with Culture Minister Faruq Husni , who is supposed to safeguard them .
Mezitím egyptské hospodářství ničí rozsáhlá korupce , přičemž růst v posledních dvou letech klesl o polovinu , a k tomu se pojí nezaměstnanost , vyšší inflace a znehodnocování měny Meanwhile , massive corruption is devastating Egypt ’ s economy , with growth falling by half in the last two years , accompanied by rising unemployment , higher inflation , and currency depreciation .
Mezi mini jde především o tyto : náchylnost k infekčním chorobám , jako je malárie , přenášená hmyzem , který se v tropech neuvěřitelně rychle množí ; dále je to neúrodná půda ; bezbrannost před extrémními přírodními katastrofami , jako jsou tropické cyklóny ( toho druhu , jenž právě usmrtil ve Střední Americe kolem 11 . 000 lidí ) ; a také nízká produktivita v zemědělství , vzhledem k vlivům přílišného horka , apod These include : susceptibility to infectious diseases such as malaria , transmitted by insects that thrive in the tropics ; poor soils ; vulnerability to extreme natural disasters such as tropical cyclones ( of the kind that killed around 11 ,000 people in Central America ) ; and low agricultural productivity due to the effects of excessive heat on plant growth , and other causes .
Mezinárodní měnový fond nakonec většinu svých finančních prostředků poskytl What aid was given was a mere drop in the bucket when set against Russia ' s gargantuan financial and social needs .
Mezinárodní měnový fond jednou za čas přijel do Kyjeva nebo do Moskvy , jednal s vládou o podmínkách půjčky a očekával , že vláda podmínky MMF předloží parlamentu The International Monetary Fund would ride into Kiev or Moscow , negotiate with the Government over the terms of a loan , and then expect the Government to impose the IMF ’ s conditions on the Parliament .
Mezi růstem produktivity a ziskem je ale obrovský rozdíl a tržní horlivci mívali sklon tento fakt opomíjet There is a big difference between productivity growth and profits , and this basic point was largely ignored by market enthusiasts .
Mezinárodní měnový fond chystá pro Argentinu záruku v odhadované výši 20 miliard dolarů , aby tato země mohla splácet půjčky zahraničním investorům The IMF is preparing a bailout estimated at $ 20 billion to keep Argentina from defaulting on loans to foreign investors .
Mezi lety 1991 a 1993 mzdy a ceny v Argentině významně stouply Argentine wages and prices rose significantly from 1991 through 1993 .
Mezinárodní agentury nouzové pomoci taktéž postrádají peníze a další prostředky International relief agencies are also starved for cash and resources .
Mezinárodní agentury , které se podílejí na rekonstrukci po skončení konfliktu , zatím ještě nepochopily , jak v nízkopříjmovém prostředí nově anebo opětovně nastartovat hospodářský rozvoj The international agencies involved in post - conflict reconstruction have so far failed to understand how to start or restart economic development in a low - income setting .
Mezinárodní společenství , a jmenovitě USA , si ve třetí fázi počíná úděsně The international community , and the US in particular , is dreadful at the third stage .
Mezivládní panel pro změnu klimatu ( IPCC ) je celosvětovým orgánem OSN , jehož úkolem je vyhodnocovat vědecké poznatky o změně podnebí a přitahovat k nim pozornost veřejnosti a těch , kdo mají ve světě rozhodovací pravomoci The Inter - Governmental Panel on Climate Change ( IPCC ) is the UN ’ s global body for assessing the scientific knowledge on climate change and bringing that knowledge to the attention of the public and the world ’ s policy makers .
Mezinárodní společenství přesto může hrát konstruktivnější roli než doposud tím , že bude na obě strany tlačit , aby akceptovaly nezávislý přepočet hlasů Still , the international community can play a more constructive role than it has until now by pressing both sides to accept an independent recount .
Mezinárodní společenství by mělo přestat prosazovat zákulisní \„ kompromis “ , který ignoruje vůli lidu The international community should stop pushing for a backroom “ compromise ” that ignores the popular will .
Mezinárodní ekonomická strategie po jedenáctém září International Economic Strategy after September 11
Mezi tři první země s nejlepší makroekonomickou stabilitou patří Singapur , Irsko a Švýcarsko Singapore , Ireland , and Switzerland are the three top - ranked countries in macroeconomic stability .
Mezinárodní banky v Argentině by měly spolu s argentinskou vládou pracovat na zotavení bankovního sektoru v rámci dní , nikoli měsíců International banks in Argentina should work with the Government to restore banking functions within days , not months .
Mezi válčící strany musí vstoupit silné mezinárodní mírové jednotky , vyslané se souhlasem OSN a nejspíše pod vedením USA nebo NATO , a musí být připraveny na to , že v boji za mír utrpí od teroristů ztráty A strong international peacekeeping force , agreed by the UN , and perhaps led by the US or NATO , must be placed between the warring sides , and must be prepared to suffer losses to terrorists in the service of peace .
Mezinárodní organizace omezily nebo zastavily svou činnost v zemi a ustala i větsina bilaterální zahraniční pomoci International organizations have cut back or eliminated their work in the country , and much bilateral foreign aid has been eliminated , too .
Mezitím se bude prohlubovat politický , sociální a hospodářský zmatek a ožebračený haitský lid bude trpět In the meantime , political , social , and economic chaos will deepen , and Haiti ' s impoverished people will suffer .
Mezi hlavními evropskými zeměmi vládl několik desetiletí více či méně trvalý mír Peace among the major European countries had reigned more or less continuously for decades .
Mezi svobodou a rovností existuje pnutí už od chvíle , kdy moderní demokracie učinila občanství jádrem politické legitimity Tensions have existed between liberty and equality ever since modern democracy placed citizenship at the root of political legitimacy .
Mezinárodní společenství musí vzdorovat krátkozrakým výzvám k odchodu ze států se středně vysokými příjmy s odůvodněním , že se teď už \„ obejdou samy “ The international community must resist shortsighted calls to withdraw from middle - income nations on the ground that they could now “ go it alone . ”
Mezinárodní společenství je u takto zásadních záležitostí prostě nemůže nechat jen s jejich vlastními prostředky , aniž by neohrožovalo svou vlastní budoucnost The international community simply cannot leave them to their own devices on such crucial issues without jeopardizing its own future .
Mezi klíčové indicie bude patřit obecné směřování nové vlády v oblasti nešíření jaderných zbraní a dále konkrétní stanovisko ke Všeobecné dohodě o zákazu testování jaderných zbraní One key test will be the new administration ’ s actions on nuclear nonproliferation in general and on the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty in particular .
Mezi její nejnovějsí knihy patří díla ,, Putinovo Rusko ` ` Her latest books include ` ` Putin ' s Russia ' '
Mezinárodní agentura pro energii ( IEA ) skutečně v září zaznamenala , že byla porušena obvyklá spojitost mezi cenami ropy a stavem zásob a ceny jsou mnohem vyšší , než by tento vztah za normálních okolností naznačoval Indeed , the International Energy Agency noted in September that the usual relationship between oil prices and inventory levels has broken down , with prices much higher than the usual relationship would suggest .
Mezi rokem 1953 , kdy roční průměrná inflace činila jen 0,63 % , a březnem roku 1980 , kdy inflace vrcholila na hodnotě 14,66 % , dosahoval v USA výnos z desetiletých dluhopisů ministerstva financí v průměru pouhých 1,46 % nad mírou inflace In the US , ten - year US Treasury yields averaged only 1 .46 % above the inflation rate between 1953 , when annual average inflation was only 0 .63 % , and March 1980 , when inflation peaked at 14 .66 % .
Mezinárodní instituce pro řízení rizik se naštěstí ustavičně zlepšují Fortunately , our international risk - management institutions are steadily improving .
Mezi prsty nám může proklouznout jedinečná příležitost , jak na mnoho let dopředu posílit světovou finanční infrastrukturu a zvýšit ekonomickou efektivitu A unique opportunity to strengthen the world ’ s financial infrastructure and increase economic efficiency for many years to come could be slipping away .
Mezinárodní investoři nebudou se vší pravděpodobností v těchto městech investovat , jestliže se očekávání poklesu ceny na termínových trzích nezohlední , jak obyvatelé Tokia díky své vlastní hořké zkušenosti dobře chápou International investors are not likely to want to invest in these cities unless expectations of a price decline are built into the futures markets , as people in Tokyo understand from their own bitter experience .
Mezi těmito světoobčany se vytváří vzájemná loajalita , která překračuje národní hranice These citizens of the world are developing loyalties to each other that cross national boundaries .
Mezi takové možnosti patří pojištění živobytí , pojištění hodnoty vlastního bydlení , půjčky vázané na příjem a cenné papíry vázané na HDP a ceny domů Such possibilities include livelihood insurance , home equity insurance , income - linked loans , and GDP - linked and home - price - linked securities .
Mezi všemi těmito státy se jako země , která s největší pravděpodobností dosáhla konce tohoto cyklu , jeví Spojené státy Of all these countries , the United States appears to be the most likely to have reached the end of the cycle .
Mezi nimi svou přesvědčivou argumentací vyniká Ist Deutschland noch zu retten ? Of these , Hans - Werner Sinn ' s Ist Deutschland noch zu retten ?
Mezinárodní dárci a agentury OSN navázaly úzkou spolupráci s vládami států celého světa a přesně sepsaly a spočítaly potřeby masivních imunizačních kampaní , jež měly zasáhnout stovky milionů dětí Globally , international donors and UN agencies worked closely with national governments , tallying the exact needs for massive polio immunization campaigns aimed at reaching hundreds of millions of children .
Mezi další rozvinuté země , jejichž emise se blíží těm americkým , patří Austrálie , Kanada a Lucembursko Other developed nations with emissions close to those of the US include Australia , Canada , and Luxembourg .
Mezi sliby , které na Summitu tisíciletí Organizace spojených národů podepsali všichni světoví vůdci , figurovalo i snížení extrémní chudoby na polovinu , zastavení šíření HIV / AIDS a poskytnutí základního vzdělání všem dětem do roku 2015 The promises of the United Nations Millennium Summit , signed by all the world ’ s leaders , included halving extreme poverty , halting the spread of HIV / AIDS , and providing primary education for all children by 2015 .
Mezi jeho poslední knihy patří Writings on an Ethical Life ( Spisy o etickém životě ) a One World ( Jeden svět ) His recent books include Writings on an Ethical Life and One World .
Mezi jeho poslední knihy patří Writings on an Ethical Life ( Spisy o etickém životě ) a One World ( Jeden svět ) His recent books include Writings on an Ethical Life and One World .
Mezi jeho poslední knihy patří \„ Writings on an Ethical Life “ ( \„ Spisy o etickém životě “ ) a \„ One World “ ( \„ Jeden svět “ ) His recent books include Writings on an Ethical Life and One World .
Mezi jeho poslední knihy patří \„ Writings on an Ethical Life “ ( \„ Spisy o etickém životě “ ) a \„ One World “ ( \„ Jeden svět “ ) His recent books include Writings on an Ethical Life and One World .
Mezinárodní terorismus totiž liberální demokracie ohrožuje ze všeho nejvíce a Indie – nejlidnatější demokracie světa – se jím cítí obzvláště ohrožena Transnational terrorism threatens liberal democracies most of all , and India , the world ’ s most populous democracy , sees itself as particularly vulnerable .
Mezi dospělými , kteří skutečně volí , tvoří příjemci veřejně přerozdělených peněz jasnou většinu Among those adults who actually vote , recipients of public transfers form a clear majority .
Mezi těmito ekonomikami jsou ovšem zásadní rozdíly However , there are substantial differences among these economies .
Mezinárodní investoři , kteří tak byli osvobozeni od rizika směnného kurzu , již od těchto zemí nepožadovali rizikovou prémii a byli ochotni poskytovat všem prostředky za stejně příznivých podmínek , jaké byly do té doby vyhrazeny pro Německo Freed from exchange - rate risk , international investors no longer demanded a risk premium from these countries and were willing to provide funds to all of them under the same favorable conditions that previously had been reserved for Germany .
Mezinárodní krizová skupina ( ICG ) , nevládní organizace se sídlem v Bruselu , nedávno odhalila vazby mezi islámským radikalismem v Indonésii a mezinárodním terorismem Recently , the International Crisis Group , a Brussels - based NGO , revealed the links between Islamist radicalism in Indonesia , and international terrorism .
Mezi občanskou solidaritou na úrovni národního státu a humanitární solidaritou na globální úrovni se nachází třetí úroveň solidarity , která je nejzajímavější pro Evropany - úroveň EU Between citizen solidarity at the nation - state level and humanitarian solidarity on the global level lies a third level of solidarity which is most interesting for Europeans - - the EU level .
Mezi orgány , jež o této potřebě veřejně hovoří , patří valné shromáždění Světové lékařské asociace , Britská lékařská asociace , Národní výzkumná rada USA , britský parlament a lídři Asijsko - tichomořské hospodářské spolupráce ( APEC ) Bodies speaking out publicly about this need include the General Assembly of the World Medical Association , the British Medical Association , the US National Research Council , the British Parliament , and the Asia - Pacific Economic Cooperation ( APEC ) leaders .
Mezinárodní finanční instituce , především Mezinárodní měnový fond a Světová banka , ale byly stvořeny pro svět prostý jakýchkoliv větších kapitálových toků International financial institutions , notably the International Monetary Fund and the World Bank , were designed for a world devoid of large - scale capital flows .
Mezinárodní regulátor úvěrové a peněžní pomoci se bude muset zaměřit nejen na země na periferii ekonomického světa , ale rovněž na ty v samém centru globálního kapitalistického systému An international regulator of credit and money supply would have to consider not only the countries at the periphery but also those at the center of the global capitalist system .
Mezinárodní společenství musí přestat s prezidentem Kučmou jednat , dokud nebude nestranné vyšetřování u konce a dokud lidé zodpovědní za Gonadzeho smrt nebudou postaveni před spravedlnost The international community to cannot continue to do business with Mr Kuchma until an impartial investigation has been completed and those responsible are held accountable .
Mezinárodní měnový fond ( MMF ) přišel minulý týden s větším záchranným balíčkem pro Brazílii , než světové finanční trhy čekaly The International Monetary Fund ( IMF ) came through last week with a larger rescue package for Brazil than world financial markets expected .
Mezinárodní finanční systém je v troskách v tom smyslu , že nedokáže poskytovat adekvátní kapitál zemím , které jej nejvíce potřebují a mají na něj nárok The international financial system is broken down in the sense that it fails to provide adequate capital to countries that need it most and qualify for it .
Mezi evropským většinovým obyvatelstvem a Romy zeje hluboká socioekonomická propast a mnoho Romů dnes žije v extrémní chudobě A wide socioeconomic disparity exists between Europe ' s majority population and Roma , or \ Gypsies \ , many of whom live in extreme poverty .
Mezinárodní červený kříž i další subjekty si na zneužívání začaly stěžovat už v prosinci 2002 The International Red Cross and others started complaining about abuses as early as December 2002 .
Mezinárodní pomoc by mohla každoročně zajistit vzdělání pro 40000 Afghánců v naléhavě potřebných oborech , jako jsou strojírenství , management , zemědělství , právo a ekonomie International support could help educate 40 ,000 Afghans each year in urgently needed fields , such as engineering , management , agriculture , law , and economics .
Mezinárodní instituce , jejichž náplní je poskytovat veřejné statky , jako je zabezpečování míru , ochrana životního prostředí , odstraňování chudoby a zlepšování celkového zdraví populace , pracovních podmínek a lidských práv , jsou účinné ještě méně a ke svému účelu vybaveny mnohem hůř International institutions dedicated to the provision of public goods , such as preserving peace , protecting the environment , alleviating poverty , and improving health , labor conditions , and human rights , are even less effective and less well - endowed .
Mezinárodní pomoc vyžaduje přesun prostředků z bohatých do chudých zemí International assistance requires resource transfers from rich countries to poor .
Mezinárodní pomoc má ale naneštěstí špatnou pověst Unfortunately international assistance has a bad reputation .
Mezinárodní finanční instituce by zde hrály dvojí roli : mohly by pomáhat při plánování programů a pro jejich uskutečňování poskytovat pracovní síly ; zároveň by byly hlavním zdrojem financování International financial institutions would play a dual role : they could assist in the design of programs and contribute personnel to a program ’ s execution ; and they would also be a major source of funding .
Mezinárodní pomoc místo aby posilovala špatné vlády , by zde skýtala kompenzační zdroj podpory občanské společnosti Instead of reinforcing bad governments , international assistance would provide a countervailing source of support to civil society .
Mezinárodní měnový fond nově Reinventing the IMF
Mezitím dochází k tichému pokroku na jiné frontě Silent progress is instead being made on another front .
Mezi zdravím a ekonomickou výkonností existuje vzájemný vztah Health and economic performance are interrelated .
Mezi nejlepší řešení patří dostatečné zvýšení prostředků vyhrazených v bohatých zemích na zahraniční pomoc a ambicióznější liberalizace obchodu The best solutions include sufficient increases in rich countries ’ foreign aid allocations and more ambitious trade liberalization .
Mezinárodní měnová a finanční soustava prošla v posledních dekádách ohromnou proměnou The international monetary and financial system has witnessed tremendous change over the recent decades .
Mezinárodní bezpečnostní síly , jejichž příslušníky jsou především Turkové , jsou posilovány a jejich mandát je rozšiřován na území celé země The international security force , staffed mainly by Turks , is being upgraded and its mandate extended to the entire country .
Mezi evropskými hodnotami na jedné straně a tím , co se považuje za asijské hodnoty , na straně druhé není žádný nevyhnutelný rozpor There is no inevitable contradiction between European values , on the one hand , and what are deemed Asian values , on the other .
Mezi tématy , o nichž budou příští týden v Turecku diskutovat vedoucí představitelé NATO , bude i otázka , jak reformovat islámský svět How to reform the Islamic world will be among the topics NATO ' s leaders will discuss in Turkey next week .
Mezi klíčovými nekomunistickými ukrajinskými nacionalisty a klíčovými komunisty z řad etnických Rusů podporujících suverenitu dokonce vznikla neformální státotvorná aliance z rozumu In fact , an informal state - building alliance of convenience emerged between key non - communist Ukrainian nationalists and key pro - sovereignty , ethnic Russian communists .
Mezinárodní měnový fond tento systém podporoval The IMF encouraged this exchange rate system .
Mezitím vsak Brazílie - soused Argentiny a její obchodní partner v jihoamerickém hospodářském společenství Mercosur - svou měnu devalvovala ; podle mnohých pozorovatelů byl brazilský real vysoce podhodnocený Meanwhile , Argentina ' s neighbor and Mercosur trading partner , Brazil , saw its currency depreciate - some say that it became significantly undervalued .
Mezinárodní měnový fond si dá práci , aby vinu svalil na někoho jiného - budou padat obvinění z korupce nebo že Argentina neplnila vsechny kroky , jak měla The IMF will work hard to shift blame - there will be allegations of corruption , and it will be said that Argentina did not pursue needed measures .
Mezinárodní společenství se dohodlo na souboru prostých cílů globálního rozvoje - snižování chudoby a negramotnosti a zlepsování zdraví obyvatel planety The international community has agreed on a set of modest goals for global development - reducing poverty and illiteracy and improving health .
Mezinárodní měnový fond konečně změnil názor Finally , the IMF has come around .
Mezinárodní měnový fond , který je svou podstatou svázán s finančními trhy , bude nejspíše prosazovat pravidla , která budou upřednostňovat tyto zájmy The IMF , linked as it is to financial markets , is likely to push for a set of rules that favor those interests .
Mezinárodní měnový fond - kde mají USA jako jediný člen právo veta - má ale pro tyto politické obavy v rozvojovém světě pramálo pochopení The IMF - in which the US is the only country with veto power - shows little sympathy with such political concerns in the developing world .
Mezinárodnímu měnovému fondu ovšem hodně dlouho trvá , než něco pochopí Remarkably , the IMF was slow to learn the lesson .
Mezinárodní společenství může Argentině pomoci tím , že otevře své brány argentinskému zboží , že bude brát volný obchod vážně a že si uvědomí , že obchodování může být významný nástroj nejen pro dlouhodobý růst , ale i pro hospodářské zotavení Where the international community can help Argentina is by opening its doors to Argentine goods , taking the rhetoric of free trade seriously and recognizing that trade can be an important instrument not only for long - term growth , but also for economic recovery .
Mezinárodní měnový fond jako by si ze svých chyb vzal ponaučení – aspoň teoreticky The IMF seems to have learned much from its mistakes – at least rhetorically .
Mezitím by ku prospěchu exportu oslabil jen , a i kdyby se reálný směnný kurz příliš nezměnil , hodnota jenu v zahraničním držení by s ohledem na pozici Japonska jako významného věřitele vzrostla , což by bylo pro ekonomiku dalším impulzem Meanwhile , the yen would weaken , helping exports , and even if the real exchange rate did not change much , given Japan ' s position as a major creditor , the yen value of its foreign holdings would increase , providing still more economic stimulus .
Mezi vyspělými evropskými zeměmi a nově vznikajícími trhy ovsem existuje zásadní rozdíl : velikost neoficiální části hospodářství , od níž se DPH nevybírá But there is a fundamental difference between developed European countries and emerging markets : the size of the informal sector , from which VAT is not collected .
Mezinárodní devizové trhy mohou být nevyzpytatelné a tato nejistota se promítá do vyssích nákladů na půjčky International exchange rate markets can be volatile , and this uncertainty translates into higher effective borrowing costs .
Mezi bývalými komunistickými zeměmi a Irákem přirozeně existují podobnosti a odlišnosti There are , of course , similarities and differences between the former communist countries and Iraq .
Mezinárodní společenství by ale mělo dát své peníze na humanitární účely , například na nemocnice a školy , nikoliv na podporu amerických plánů But the international community should direct its money to humanitarian causes , such as hospitals and schools , rather than backing American designs .
Mezi nejzděšenější patřili ti , kdo tehdy urputně usilovali o dosažení demokracie a nepřestávali bojovat za lidská práva Among the most appalled were those who had recently struggled to achieve democracy , and were continuing to fight for human rights .
Mezinárodní hliníkový kartel dnešního amerického ministra financí O ’ Neilla měl v Rusku za následek krvavý masakr , v němž se nad ziskem z monopolu porvaly soupeřící podnikatelské skupiny , aby z něj nakonec vzešel jediný monopolista In Russia , Secretary O ’ Neill ’ s international aluminum cartel resulted in a blood bath as rival groups fought over who got the monopoly profits , and out of that turmoil a single monopolist emerged .
Mezi jeho sliby patří částečná privatizace sociálního zabezpečení a proměna dřívějších daňových škrtů v trvalé , což v případě přijetí vyžene schodky do rekordních výšek His promises include partial privatization of social security and making his earlier tax cuts permanent , which , if adopted , will send the deficits soaring to record levels .
Mezinárodní společenství teprve musí přijít na to , co dělat s nepřizpůsobivým členem , který nedokáže žít v souladu s odpovědností globálního občana The international community has yet to figure out what to do with an aberrant member who fails to live up to its responsibilities as a global citizen .
Mezi úspěšné premianty patřila Indie a východní Asie , jež mohutně investovaly nejen do základního vzdělávání , ale též do vzdělávání sekundárního a terciárního a zejména do technologií a vědy Among the success stories were India and East Asia , which invested heavily not just in primary education , but also in secondary and tertiary education , and especially in technology and science .
Mezinárodní měnový fond potřebuje nové paradigma , ne zatuchlou reinkarnaci dávno vyčpělé ideologie The IMF needs a new paradigm , not a warmed - over embodiment of a stale and repugnant ideology .
Mezinárodní měnový fond se – možná nikoliv překvapivě – pokusil zchladit mezinárodní nadšení pro štědrost Perhaps not surprisingly , the IMF has tried to pour cold water on international enthusiasm for its generosity .
Mezinárodní měnový fond nyní nabízí následující ujištění : \„ Možná jste lakotní , možná neplníte vlastní závazky , ale ty peníze by nejspíš stejně mnoho nezměnily . “ Now , the IMF offers the following reassurance : ” You may be stingy , you may not be living up to your commitments , but the money probably wouldn ’ t have made much difference anyway . ”
Mezinárodní organizace , jako jsou MMF , Světová banka a Světová obchodní organizace , nikdy nebyly potřebnější , avšak důvěra v tyto instituce byla jen zřídkakdy nižší Never has the need for international organizations like the IMF , the World Bank , and the World Trade Organization been greater , and seldom has confidence in these institutions been lower .
Mezi Američany je oblíben názor , že pokud chudé země jednoduše otevřou své trhy , bude následovat větší prosperita Americans like to think that if poor countries simply open up their markets , greater prosperity will follow .
Mezinárodní měnový fond přitom všechny země nabádá , aby schodek neměly But the IMF is telling everyone not to have a deficit .
Mezi tehdejší a dnešní situací existují některé podobnosti : před krizí roku 1997 docházelo k překotnému sílení kapitálových toků z vyspělých do rozvojových zemí – šlo o šestinásobný nárůst za šest let Some similarities exist between the situation then and today : before the 1997 crisis , there had been rapid increases in capital flows from developed to developing countries – a six - fold increase in six years .
Mezi tehdejší dobou a dneškem jsou ale některé velké rozdíly But there are some big differences between then and now .
Mezi ty , kdo nesli nejtěžší břemeno krize , patřili chudí , poněvadž se propadly mzdy a vyletěla nezaměstnanost The poor were among those who bore the biggest burden of the crisis , as wages plummeted and unemployment soared .
Mezi první a druhou polovinou 90 . let poklesla ,, reziduální složka ročního růstu produktivity \ ( položka měřící výkonnost , na jejímž základě jsou využívány všechny výrobní faktory ) o více než jedno procento v Itálii , Spanělsku a Velké Británii Between the first and second half of the 1990 ' s , the \ residual component of yearly productivity growth \ ( the part measuring the efficiency with which all the factors of production are used ) , declined by over 1 % in Italy , Spain , and the UK .
Mezi mladými je přitom více než dvojnásobná But the unemployment rate is more than double among the young .
Mezinárodní hospodářský systém k postfašimu přímo navádí Abetting this extremism of the center is the international economic system .
Mezinárodní měnový fond nyní očekává , že země , jimž půjčuje , připraví s ohledem na nápravu rozdělování dotací své vlastní komplexní strategie boje s chudobou , jež by i přes omezené možnosti a zdroje mohly přinést výrazné snížení chudoby To improve targeting to yield the largest possible reduction in poverty with the resources available , the IMF now expects all poor countries borrowing from the Fund to prepare comprehensive poverty reduction strategies .
Mezinárodní měnový fond se přesto ze všech sil snaží pomoci zemím dosáhnout celosvětového cíle snížit do roku 2015 chudobu o polovinu But the IMF is making every effort to help countries achieve the global objective of halving poverty by 2015 , and as the numbers show , this is not just talk .
Mezi umírněnějšími íránskými politiky již dnes existují známky neklidu , neboť Ahmadínežádovy ekonomické přehmaty začaly vyvolávat vyšší inflaci There are already signs of disquiet among more moderate Iranian policymakers , as Ahmadinejad ’ s economic mismanagement has begun to fuel higher inflation .
Mezi méně sofistikovanými členy strany jsou výroky syrově hrubé : muslimové sem nepatří ; pošlete je do Pakistánu Among less sophisticated members of the Party the discourse is crudely blunt : Muslims don ’ t belong here ; send them to Pakistan .
Mezi univerzalitou lidských práv a daností náboženských názorů je neodmyslitelný konflikt There is a built - in conflict between the universality of human rights and the particularity of religious perspectives .
Mezi lety 2000 a 2004 se v USA hodinová produktivita práce zvýšila více než dvakrát rychleji než ve velkých ekonomikách eurozóny – 2,8 % za rok oproti něco málo přes 1 % Between 2000 and 2004 , hourly labor productivity rose more than twice as fast in the US than in the large euro zone economies – 2 .8 % per year versus little more than 1 % .
Mezi ně patří šíření zbraní hromadného ničení kolem ruských hranic , mezinárodní terorismus a obchod s drogami , těžící z porušené sociální a ekonomické rovnováhy , a to obzvláště v oblasti širšího Středního východu , a nebezpečí islámské militantnosti These include proliferation of weapons of mass destruction around Russia ' s borders ; international terrorism and drug trafficking which benefit from social and economic dislocations , especially across the Greater Middle East ; and the challenge of Islamic militancy .
Mezi Zimbabwany jsou hrdinové - hrdinové , kteří dlouhé hodiny čekali , aby mohli odevzdat svůj hlas , hrdinové , kteří se nenechali odbýt Among ordinary Zimbabweans walk heroes - heroes who waited hours and hours to vote , heroes who refused to be turned away .
Mezi těmito dvěma aspekty je zřejmě jistý kompromis , neboť evropská kritéria přistoupení byla stanovena v době , kdy eurozóna ještě neexistovala a tehdejší zásady kurzového a měnověpolitického režimu se od dnešních lišily There may be a certain trade - off between these two aspects , since the EU ' s accession criteria were defined at a time when the eurozone did not exist and when best practices in exchange rate and monetary policy regimes differed from current ones .
Mezi všemi stranami Janukovyčova partaj zahrnuje nejrozsáhlejší jádro aparátčíků Yanukovich ’ s party contains the largest core of unreconstructed apparatchiks of any party .
Mezinárodní měnový fond – prý věřitel nejvyšší instance pro solventní země s dočasnými likvidními potížemi – je příliš malý a příliš slabý na to , aby vykompenzoval desítky miliard dolarů , které obchodníci jediným stiskem klávesy stáhnou z ekonomického pole The IMF , the supposed lender of last resort for solvent countries experiencing temporary liquidity problems , is too small and slow to offset the tens of billions of dollars traders pull out with the stroke of a key .
Mezinárodní soud pro menšiny by mohl být tím správným místem , kde by se taková kolektivní práva dala dobře definovat An International Court for Minorities would provide a forum to define these collective rights .
Mezinárodní soud pro menšiny , který zde navrhuji , by měl terapeutickou i preventivní funkci The International Court for Minorities that I propose would be both therapeutic and preventative .
Mezinárodní soud pro menšiny rozhodně je prostředkem pro odvrácení takového násilí a pro zabezpečení globálního míru Creating an International Court of Justice for Minorities offers a means to head - off such violence and secure global peace .
Mezi těmito protipóly se pak nacházejí země jako Německo , jejíž ústavní preambule se výslovně zmiňuje o Bohu , anebo Irsko , jehož preambule odkazuje na Svatou trojici In between are states like Germany , whose constitutional preamble makes an explicit reference to God , or Ireland , where the preamble refers to the Holy Trinity .
Mezi mnoha ekonomikami označovanými za \„ transformační “ je ruské hospodářství druhé největší , přičemž jeho HDP je asi jednou pětinou čínského , avšak v přepočtu na hlavu je dvojnásobný Among the many economies labeled “ transitional , ” Russia ’ s is the second largest , with a GDP about one ‑ fifth that of China , but double in per capita terms .
Mezi těmito dvěma soustavami se odehrává lítý mocenský boj Iran ’ s bitter power struggle plays out between these two sets of institutions .
Mezinárodní podpora je pro naše snahy nesmírně významná International support for our efforts is crucial .
Mezinárodní hnutí za lidská práva získávalo podporu hned od dob svého vzniku v sedesátých letech Ever since its inception in the early sixties , the international human rights movement had been steadily gaining ground .
Mezi lídry , kteří si s tvrzením , že zastupují vůli většiny , přivlastňují víc a víc moci , se však znovu objevily totalitní přístupy But the totalitarian mindset has since resurfaced in leaders who , with their claim to represent the will of the majority , appropriate more and more power .
Mezi křesly je pohovka. There is a sofa between the armchairs.

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 6 531 732 words/phrases.
Developed by Aleš Kuklínek Facebook icon