Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase granted was found total 10 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
granted dopřán
granted povolený adj:
granted propůjčený
granted garantovaný Právnicko-obchodní pojem
granted poskytnutý Právnicko-obchodní pojem
granted udělený Právnicko-obchodní pojem
granted zaručený Právnicko-obchodní pojem
Granted Dopřán
Granted Povolený
Granted Propůjčený

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
granted. uděleno

Definition:

Grantedof Grant

Synonyms:

given, acknowledged, given,

Antonyms:

refused, Nothing antonyms found for term: granted

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Granted , transatlantic diversity might cause occasional squabbles . Transatlantická rozdílnost může přesto být zdrojem sporů a hádek
Granted , countries with limited resources cannot supply their hospitals with the full repertoire of infection controls available in wealthier nations . Jistě , země s omezenými finančními prostředky nemohou své nemocnice vybavit kompletním sortimentem protiinfekčních opatření běžných a dostupných v bohatších zemích
Granted , the differences between any two Muscovites ' experiences are greater than the differences between the experiences of any two bacteria in a test tube culture . Zážitky a zkušenosti dvou Moskvanů budou pochopitelně mnohem odlišnější než zážitky jakýchkoli dvou baktérií v laboratorní kultuře
Granted , multilateralism can be used by smaller states to restrict American freedom of action , but this does not mean that it is not generally in American interests . Menší státy pochopitelně můžou multilateralismus použít k omezení americké volnosti jednání , ale to neznamená , že multilaterální přístupy obecně nejsou v americkém zájmu
Granted , the future is unknown ; we have no crystal ball to predict the Bovespa ’ s likely path . Ovšemže budoucnost je ve hvězdách ; nemáme křišťálovou kouli , z níž bychom vyčetli pravděpodobné další směřování indexu Bovespa
Granted , rich countries have a certain advantage : they benefit from generally moderate climates , with regular rainfall and relatively low risks of drought and flooding . Připusťme , že bohaté země mají jistou výhodu : těží z obecně mírného podnebí s pravidelnými dešti a relativně nízkým rizikem sucha či záplav
Granted , she used her prominence to promote worthwhile causes . Budiž , princezna využívala svého prominentního postavení k propagaci chvályhodných věcí , zejména těch , které souvisely s nemocnými lidmi a s lidmi na okraji společnosti
Granted , it is not easy to create methods of keeping score that are credible across the spectrum of reasonable opinion . Přiznejme , že není snadné vytvořit takové metody poměřování , které by byly věrohodné v celém spektru rozumných názorů

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon