Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase failure was found total 24 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
failure nedostatek n:
failure neúspěch n:
failure nezdar n:
failure opomenutí n:
failure opominutí n:
failure prohra n:
failure selhání n:
failure závada n:
failure chyba Med.
failure nedostatek Med.
failure neúspěch Med.
failure selhání Med.
failure selhání, opominutí, nedostatek Med.
failure neuskutečnění Právnicko-obchodní pojem
failure nezdar Právnicko-obchodní pojem
failure nezdar, úpadek, platební neschopnost Právnicko-obchodní pojem
failure opomenutí Právnicko-obchodní pojem
failure úpadek (např. firmy) Právnicko-obchodní pojem
failure nezdar, úpadek, plat Právnicko-obchodní pojem
failure úpadek Právnicko-obchodní pojem
Failure Chyba GB
Failure Porucha GB
Failure Schodek GB
Failure Úpadek

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
failure. selhání .

Definition:

FailureCessation of supply, or total defect; a failing; deficiency; as, failure of rain; failure of crops.
FailureOmission; nonperformance; as, the failure to keep a promise.
FailureWant of success; the state of having failed.
FailureDecay, or defect from decay; deterioration; as, the failure of memory or of sight.
FailureA becoming insolvent; bankruptcy; suspension of payment; as, failure in business.
FailureA failing; a slight fault.

Synonyms:

bankruptcy, unsuccessful person, nonstarter, loser,
loser, nonstarter, unsuccessful person, bankruptcy, circumstances, destiny, disorder, fate, fortune, happening, insolvency, lot, luck, natural event, nonaccomplishment, nonachievement, occurrence, occurrent, omission, portion, skip, unfortunate, unfortunate person, upset,

Antonyms:

success, Nothing antonyms found for term: failure

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. 1 lack of success; failing. 2 an unsuccessful person, thing, or attempt. 3 non-performance, non-occurrence. 4 breaking down or ceasing to function (heart failure; engine failure). 5 running short of supply etc. 6 bankruptcy, collapse. [earlier failer f. AF, = OF faillir FAIL],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Failure , however , offers such a horrific prospect that no one can possibly hope for it . Jenomže neuspěje - li , čekají na Koreu tak strašné vyhlídky , že si je nikdo nemůže přát snad ani ve snu
Failure to act , they should be told in no uncertain terms , will leave them exposed ( like Saddam ) to an indictment by in an international war crimes tribunal once Saddam ' s rule is brought to an end . Přitom by se jim mělo dát nenápadně vědět , že pokud proti němu nezasáhnou , mohli by sami stanout před vojenským tribunálem , jakmile Saddámův režim skončí
Failure would lead America to seek the UN Security Council ’ s formal condemnation of Iran , coupled with sanctions . Neúspěch by Ameriku přivedl k nutnosti požadovat v Radě bezpečnosti OSN oficiální odsouzení Íránu , doprovázené sankcemi
Failure to recognize the political aspect of the issue will insure defeat and the continuance of a violent practice that abuses millions of women each year . Neschopnost rozpoznat politické aspekty problému povede k porážce a k pokračování násilné praxe , která zneužívá každý rok miliony žen
Failure to address the issues and leaders involved risks the creation of an arc of even greater instability running from Jerusalem through Beirut , Damascus , Baghdad and Tehran . Neschopnost pojmenovat záležitosti a oslovit lídry , jichž se věc týká , hrozí vznikem linie ještě větší nestability , která se potáhne od Jeruzaléma přes Bejrút , Damašek a Bagdád až po Teherán
Failure to adequately address the historical injustice of Europe ’ s postwar division , indeed , may lead only to renewed instability and crisis . Neschopnost odpovídajícím způsobem odpovědět na historickou nespravedlnost poválečného rozdělení Evropy může opravdu vést jen k další nestabilitě a krizi
Failure will be a constant danger and the military risk will be high . Nezdar bude neustálou hrozbou a vojenské riziko bude vysoké
Failure to move on the issue in his first five years may cause Hu to be supplanted , informally if not formally , by others willing to embrace change . Pokud se Chu tomuto problému už ve svém prvním funkčním období odmítne věnovat , mohl by snadno být nahrazen - ne - li formálně , pak alespoň neformálně - jinými členy strany , kteří změny podporují
Failure to deliver on earlier projects would be a handicap in future bids . Nesplnění dřívějších projektů by bylo nevýhodou při dalších žádostech
Failure to do so leads , over time , to terminal organizational weakness , owing to lost credibility amongst employees , shareholders , customers , and communities . Neschopnost požadavek splnit časem vede ke smrtelné organizační ochablosti , jež plyne ze ztráty důvěry mezi zaměstnanci , akcionáři , zákazníky a ve společnosti
Failure to understand and interpret the true and fundamental message of the Koran has brought only misfortune to Muslims . Neschopnost porozumět skutečnému a zásadnímu poselství Koránu a vyložit jej přinesla muslimům jen neštěstí
Failures always reveal weaknesses and provide incontrovertible evidence of our incomplete understanding of how things work . Neúspěchy odhalují slabiny a přinášejí nevyvratitelné důkazy o nedostatečnosti našich vědomostí o tom , jak věci pracují
Failure to recognize this works to the advantage of religiously motivated terrorists because all the energy spent on fighting terrorism is spent on repression , leaving legitimate nationalist goals unaddressed and strengthening popular support for terrorism of all kinds . Neschopnost si toto uvědomit nahrává nábožensky motivovaným teroristům , neboť veškerá energie vydaná na boj proti terorismu se vynakládá na represi , takže legitimní nacionální cíle zůstávají neřešené , což posiluje všeobecnou podporu terorismu všeho druhu
Failure to grow can be attributed to either ( or both ) of two pathologies . Neschopnost růst lze pak přisoudit jednomu ze dvou chorobných stavů ( případně oběma naráz )
Failures of rainfall contribute not only to famines and chronic hunger , but also to the onset of violence when hungry people clash over scarce food and water . Nedostatek srážek přispívá nejen k chudobě a chronickému hladovění , ale také k začátkům násilností , když se hladovějící lidé střetávají kvůli vzácné potravě a vodě
Failure to transcend tribalism suggests that Africans must learn to use their tribal loyalties for the good of their countries . Nedokáží - li Afričané kmenový systém překonat , musí se kmenovou příslušnost naučit využívat pro dobro svých zemí
Failure would cast a shadow over similar efforts in future . Naopak neúspěch by mohl vrhnout stín pochyb na všechno podobné úsilí v budoucnu
Failure , moreover , will likely bring with it a split in the political class , making it very difficult to find a single candidate to become Putin ' s successor . Neúspěch s sebou navíc zřejmě přinese rozkol v politických kruzích , což značně ztíží hledání jednotného kandidáta , který by vystřídal Putina
Failure to hedge or index brought us the Great Depression . Neschopnost chránit se hedgeovým zajištěním či indexací nás přivedla ke světové hospodářské krizi
Failure to eradicate polio for lack of funds would be a squandered opportunity for the world . Nevymýtit dětskou obrnu jen pro nedostatek financí , to by byla promarněná šance pro celý svět
Failure to act would mean a betrayal of the Afghan people , who in 2001 welcomed the US army and NATO forces as liberators . Nečinnost by znamenala zradu afghánského lidu , který v roce 2001 přivítal americkou armádu a jednotky NATO jako osvoboditele
Failure of the current proposal would mean an effective end to all efforts to reform the UN , with disastrous consequences for people across the world who depend on the aid provided by the UN Development Program , the security provided by the UN ’ s numerous peacekeeping operations , or the myriad other services rendered by UN agencies . Neúspěch současného návrhu by znamenal faktický konec všech snah o reformu OSN , což by mělo po celém světě katastrofické důsledky pro lidi , kteří závisejí na pomoci poskytované Rozvojovým programem OSN , na bezpečnosti udržované bezpočtem mírových operací OSN či na dalších službách zajišťovaných agenturami OSN
Failure at Cancun would confirm the fears of those who resisted a new round of trade negotiations . Neúspěch v Cancúnu by potvrdil obavy těch , kdo se novému kolu obchodních jednání bránili

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
failure nounone that has failed

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon