Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase except was found total 11 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
except až na
except krom
except kromě
except mimo
except s výjimkou
except vyjma
except vyjmout v:
except kromě Med.
except s výjimkou Právnicko-obchodní pojem
Except Vyjmout GB
Except Kromě

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
except. až na .

Definition:

ExceptTo take or leave out (anything) from a number or a whole as not belonging to it; to exclude; to omit.
ExceptTo object to; to protest against.
ExceptTo take exception; to object; -- usually followed by to, sometimes by against; as, to except to a witness or his testimony.
ExceptWith exclusion of; leaving or left out; excepting.
ExceptUnless; if it be not so that.

Synonyms:

demur, leave out, omit, leave off, take out, exclude,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: except

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

v., prep., & conj. --v.tr. (often as excepted adj. placed after object) exclude from a general statement, condition, etc. (excepted him from the amnesty; present company excepted). --prep. (often foll. by for) not including; other than (all failed except him; all here except for John; is all right except that it is too long). --conj. archaic unless (except he be born again). [ME f. L excipere except- (as EX-(1), capere take)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Except for a small stretch of land , its territory lies in Asia , not Europe ; its culture is Islamic , not Christian , and if it should join in , say , 2013 , its population will be by far the largest - - and youngest - - of any EU member . Kromě malého pruhu země neleží jeho území v Evropě , ale v Asii ; jeho kultura není křesťanská , nýbrž islámská ; a pokud by mělo do Unie vstoupit řekněme roku 2013 , bude mít ze všech členských zemí nejpočetnější - a nejmladší - populaci
Except for the British and very small elite units elsewhere , most European troops are not trained well enough for combat , or even for peacekeeping in dangerous places . S výjimkou Britů a malého počtu elitních jednotek v jiných zemích je valná většina evropských armád prachšpatně připravena pro boj , či jen pro mírové operace v nebezpečných oblastech
Except for some odd and hapless individuals , there have been no underground armies , separatist terrorists , campaigns of civil disobedience aimed at unseating governments , or even any mass demonstrations . Kromě některých zvláštních a nešťastných jedinců neexistují žádné podzemní armády , separatističtí teroristé , kampaně občanské neposlušnosti zaměřené na sesazení vlád ani jiné masové demonstrace
Except for Scandinavia , the number of women on Europe ’ s top company boards is stagnating . A s výjimkou Skandinávie počet žen ve správních radách špičkových evropských společností stagnuje
Exceptional periods sometimes create exceptional leaders . Výjimečná období někdy plodí výjimečné vůdce
Except for the Balkans , most European nations are at peace with each other . Kromě balkánských zemí žije většina evropských národů ve vzájemném mírovém vztahu
Except for the Palestinians , they have never known their countries other than as independent and comparatively stable states . S výjimkou Palestinců nikdy nepoznali své země jinak než jako nezávislé a poměrně stabilní státy
Except for where all 24 hours of the day are filled with shift work , increasing the daily working time of people extends daily capital utilization . S výjimkou nepřetržitých provozů , kde se ve směnách pracuje 24 hodin denně , zvyšuje prodloužení pracovní doby zaměstnanců také denní využití kapitálu
Except Dmitriy Rogozin . S výjimkou Dmitrije Rogozina
Except for a fringe of die - hard Marxists – which can still collect up to 10 % of the votes – there is a keen sense that deep reforms are needed to come to grip with the high unemployment and poor growth of the last decade . S výjimkou okraje tvořeného zatvrzelými marxisty – kteří ovšem dokážou nashromáždit až 10 % hlasů – panuje intenzivní pocit , že chceme - li se vypořádat s vysokou nezaměstnaností a chabým růstem z posledních deseti let , musíme uskutečnit hluboké reformy

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
except prepositionwith the exclusion or exception of

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon