Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase diploma was found total 11 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
diploma diplom
diploma diplomový adj:
diploma diplom Právnicko-obchodní pojem
diploma diplom (např. vysokoškolský) Právnicko-obchodní pojem
Diploma Akt GB
Diploma Dokument GB
Diploma Nadpis GB
Diploma Název GB
Diploma Titul GB
Diploma Úkon GB
Diploma Magistr

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
diploma. diplom .

Definition:

DiplomaA letter or writing, usually under seal, conferring some privilege, honor, or power; a document bearing record of a degree conferred by a literary society or educational institution.

Synonyms:

sheepskin,
sheepskin, certificate, certification, credential, credentials,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: diploma

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. 1 a certificate of qualification awarded by a college etc. 2 a document conferring an honour or privilege. 3 a State paper; an official document; a charter. øødiplomaed adj. (also diploma'd). [L f. Gk diploma -atos folded paper f. diploo to fold f. diplous double],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Diplomatic talks say that when I give you something that you give me something in return . V diplomatických rozhovorech jde o to , že když já dám něco vám , vy mně musíte dát něco na oplátku
Diplomatic bargaining involves serious discussions and a search for a balance of interests . K diplomatickému smlouvání patří seriózní diskuse a hledání rovnováhy zájmů
Diplomacy , however , allows a president opportunity to enhance his authority for future domestic battles . Diplomacie však prezidentovi dává příležitost k posílení jeho kompetencí pro budoucí bitvy na domácím poli
Diplomatic tricks cannot finesse the issue . Finesy diplomacie nemohou mít v tomto případě velký vliv
Diplomatic efforts by the outside world proved ineffective , so in March 1999 , NATO began a 78 - day bombing campaign against the Serbs . Diplomatické úsilí vnějšího světa se ukázalo jako neúčinné , a tak v březnu 1999 zahájilo NATO osmasedmdesátidenní bombardování Srbů
Diplomacy and international law developed to cope with the fact of diverse regimes . Diplomacie a mezinárodní právo se s různými režimy postupem času vyrovnalo
Diplomacy must be tailored to fit the opportunity ; at Camp David , President Clinton pushed for more than Arafat was going to endorse . Diplomacie musí být ušita na míru příležitosti : v Camp Davidu usiloval Clinton o mnohem víc , než s čím byl Arafat připraven a ochoten souhlasit
Diplomacy , in its traditional form , was never Russia ' s strong suit . Diplomacie ve své tradiční podobě nikdy nebyla silnou stránkou Ruska
Diplomacy backed by military threat can reduce the number further . Diplomacie opřená o vojenskou hrozbu dokáže toto číslo ještě dále snížit
Diplomacy remained stalled until North Korea launched a series of missiles into the Sea of Japan in July . Diplomacie tak uvízla na mrtvém bodě až do července , kdy Severní Korea odpálila sérii raket do Japonského moře
Diplomacy and foreign assistance are often under - funded and neglected , in part because it is difficult to demonstrate their short - term impact on critical challenges . Diplomacie a zahraniční pomoc se často nedostatečně financují a přehlížejí , zčásti proto , že je u kritických problémů těžké názorně doložit jejich krátkodobý účinek
Diplomatic obstruction is not the only means Russian elites use to foster antagonism with the US . Diplomatické obstrukce nejsou jediný způsob , jenž ruské elity k pěstování antagonismu s USA využívají

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
diploma nouna document bearing record of graduation from or of a degree conferred by an educational institution

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon