Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase commit was found total 8 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
commit dopustit se
commit kompromitovat se
commit spáchat v:
commit vázat se
commit zavázat se
commit zavázat se Právnicko-obchodní pojem
commit potvrdit IT
Commit Spáchat

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
commit. spáchat .

Definition:

CommitTo give in trust; to put into charge or keeping; to intrust; to consign; -- used with to, unto.
CommitTo put in charge of a jailor; to imprison.
CommitTo do; to perpetrate, as a crime, sin, or fault.
CommitTo join for a contest; to match; -- followed by with.
CommitTo pledge or bind; to compromise, expose, or endanger by some decisive act or preliminary step; -- often used reflexively; as, to commit one's self to a certain course.
CommitTo confound.
CommitTo sin; esp., to be incontinent.

Synonyms:

intrust, confide, trust, entrust, consecrate, dedicate, devote, give, charge, send, institutionalise, institutionalize, place, invest, put, pull, perpetrate,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: commit

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

v.tr. (committed, committing) 1 (usu. foll. by to) entrust or consign for: a safe keeping (I commit him to your care). b treatment, usu. destruction (committed the book to the flames). 2 perpetrate, do (esp. a crime, sin, or blunder). 3 pledge, involve, or bind (esp. oneself) to a certain course or policy (does not like committing herself; committed by the vow he had made). 4 (as committed adj.) (often foll. by to) a morally dedicated or politically aligned (a committed Christian; committed to the cause; a committed socialist). b obliged (to take certain action) (felt committed to staying there). 5 Polit. refer (a bill etc.) to a committee. øcommit to memory memorize. commit to prison consign officially to custody, esp. on remand. øøcommittable adj. committer n. [ME f. L committere join, entrust (as COM-, mittere miss- send)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Committee members occasionally confessed privately that often several candidates could be found who equally deserved a prize . Členové výboru se čas od času v soukromí svěřili , že v mnoha případech lze najít několik kandidátů , kteří si cenu zaslouží stejně jako vítěz
Committing to massive cuts in carbon emissions will leave future generations poorer and less able to adapt to challenges . Zavazování se k rozsáhlému snižování uhlíkových emisí způsobí , že budoucí generace budou chudší a budou mít menší schopnost přizpůsobovat se výzvám
Committee reports are usually deadly dull , and UN committee reports are among the dullest . Zprávy komisí bývají obvykle k uzoufání nudné a zprávy komisí OSN patří k nejnudnějším
Committing more soldiers will only compound the error . Vyslání větsího počtu vojáků jen tuto chybu znásobí
Commitment to participate in the program would , presumably , be long term . Závazek účasti v tomto programu by pak pravděpodobně byl dlouhodobějsí

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
commit verbto obligate or pledge oneself

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon