Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

certain


In dictionary for phrase certain was found total 9 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
certain jist
certain jistý
certain nějaký adj:
certain spolehlivý adj:
certain určitý
certain zaručený adj:
certain jistě Med.
certain určitý Právnicko-obchodní pojem
Certain Jistý

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
certain jistý

Definition:

CertainAssured in mind; having no doubts; free from suspicions concerning.
CertainDetermined; resolved; -- used with an infinitive.
CertainNot to be doubted or denied; established as a fact.
CertainActually existing; sure to happen; inevitable.
CertainUnfailing; infallible.
CertainFixed or stated; regular; determinate.
CertainNot specifically named; indeterminate; indefinite; one or some; -- sometimes used independenty as a noun, and meaning certain persons.
CertainCertainty.
CertainA certain number or quantity.
CertainCertainly.

Synonyms:

definite, sure, definite, sure as shooting, indisputable, sealed, confident, sure, convinced, positive, foreordained, bound, sure, in for, predestined, fated, destined, predictable, predestinate, doomed, dependable, sure, reliable, sure, careful,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 7
(adj) definite (similar term)
(adj) sure|convinced (similar term)|positive (similar term)|confident (similar term)|unsure (antonym)|uncertain (antonym)
(adj) definite (similar term)|indisputable (similar term)|sure (similar term)|sure as shooting (similar term)|uncertain (antonym)
(adj) sure|bound (similar term)|destined (similar term)|doomed (similar term)|fated (similar term)|foreordained (similar term)|predestinate (similar term)|predestined (similar term)|in for (similar term)|predictable (related term)|uncertain (antonym)
(adj) sealed|unsealed (antonym)
(adj) sure|reliable (similar term)|dependable (similar term)
(adj) sure|careful (similar term)

Antonyms:

uncertain, Nothing antonyms found for term: certain

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

adj. & pron. --adj. 1 a (often foll. by of, or that + clause) confident, convinced (certain that I put it here). b (often foll. by that + clause) indisputable; known for sure (it is certain that he is guilty). 2 (often foll. by to + infin.) a that may be relied on to happen (it is certain to rain). b destined (certain to become a star). 3 definite, unfailing, reliable (a certain indication of the coming storm; his touch is certain). 4 (of a person, place, etc.) that might be specified, but is not (a certain lady; of a certain age). 5 some though not much (a certain reluctance). 6 (of a person, place, etc.) existing, though probably unknown to the reader or hearer (a certain John Smith). --pron. (as pl.) some but not all (certain of them were wounded). øfor certain without doubt. make certain = make sure (see SURE). [ME f. OF ult. f. L certus settled],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Certainly , oil reserves are not infinite . Samozřejmě , zásoby ropy nejsou nevyčerpatelné
Certainly , according to Sharon ’ s thinking , there is no future for 9 ,000 Jewish settlers living among 1.2 million Palestinians in the Gaza Strip . Jistě , podle Šaronova uvažování nemá devět tisíc židovských osadníků žijících mezi 1, 2 miliony Palestinců v pásmu Gazy budoucnost
Certainly the Iran - United States football game in 1998 offered a moment of fraternization between the two teams . Fotbalové střetnutí mezi Íránem a Spojenými státy v roce 1988 každopádně představovalo okamžik sbratření mezi oběma týmy
Certainly , French leaders are not immune to corruption . Je nesporné , že francouzští předáci nejsou imunní vůči korupci
Certainly , the countries freed from communism in 1989 felt that restoring national sovereignty and recovering liberty were bound together . Země osvobozené v roce 1989 od komunismu zajisté cítily , že obnovení národní suverenity a znovunabytí svobody jsou vzájemně provázané věci
Certainly , he had never expressed any such sentiment inside the British Isles during the previous eight years . Na Britských ostrovech premiér rozhodně za osm let nikdy podobný názor nevyjádřil
Certainly such large - scale borrowing and lending had played a key role in the late - 19 th century . Rozsáhlé zadlužování a úvěrování bezesporu sehrálo klíčovou roli na konci 19 . století
Certainly , everyone anticipated fifteen years ago that the current state of both economies would be much better . Je jisté , že před patnácti lety všichni očekávali , že současný stav obou ekonomik bude mnohem lepší
Certainly , this scenario is at odds with the Chinese Communist Party . Tento scénář se pochopitelně neslučuje s Čínskou komunistickou stranou
Certainly , talks and conferences make little sense without a coherent policy . Rozhovory a konference zajisté nemají valný význam , chybí - li soudržná politika
Certainly , the boycott efforts ignored basic facts . Snahy o bojkot dozajista ignorovaly základní fakta
Certainly the Yes camp is concerned , with some arguing a French No will stall EU enlargement and sink the euro . Někteří komentátoři se nicméně strachují , že francouzské \„ ne “ oddálí rozšiřování EU a potopí euro
Certainly Russia ’ s media are aware of Europe ’ s growing dependence on Russian energy . Ruská média jsou si zřetelně vědoma narůstající závislosti Evropy na ruských energiích
Certain professional organizations are emphasizing the need to obtain patient consent even if tissue has already been removed from a patient ' s body . Některé profesionální organizace zdůrazňují potřebu získat pacientův souhlas i v případě , že už byla tkáň z jeho těla vyjmuta
Certainly , Einstein was being tremendously modest . Jistě , Einstein se vyjádřil nesmírně skromně
Certainly , some other species also benefit from the protections that we afford birds , but many other species do not . Z opatření na ochranu ptáků mají zajisté prospěch i některé další druhy , ovšem řada jiných druhů nikoliv
Certainly the timing was bad : global stock prices began to collapse a few months later , and it took years for them to fully recover . Zajisté bylo špatné načasování : globální ceny akcií se několik měsíců nato začaly propadat a trvalo roky , než se úplně zotavily
Certainly , China , India , and some other emerging countries are developing fast . Jistě , Čína , Indie i některé další nové ekonomiky zaznamenávají rychlý rozvoj
Certainly , Gates and Buffett claim nothing of the sort . Gates ani Buffett rozhodně nic takového netvrdí
Certainly , political union and a common market require a uniform frame of reference to prevent major distortions in competition . Politický svazek a společný trh samozřejmě vyžadují existenci jednotného referenčního rámce , který bude řešit rozdíly v konkurenceschopnosti
Certain elements of this European path may be relevant to Asia ’ s own regional cooperation . Některé prvky této evropské cesty mohou být přiléhavé o pro vlastní regionální spolupráci Asie
Certainly , the diversity of forms of governance used over the centuries by Russia , Poland , Lithuania , and Austria - Hungary when they ruled what is now Ukraine make creating a classic \ nation state , \ with one dominant culture , difficult to imagine . Různorodost forem vlády , které v průběhu staletí uplatňovaly Rusko , Polsko , Litva a Rakousko - Uhersko , když na území dnešní Ukrajiny panovaly , samozřejmě činí vytvoření klasického \„ národního státu \ s jedinou dominantní kulturou obtížně představitelným
Certainly , when a war ’ s timing is a matter of choice , as in this case , inadequate preparation is even less justifiable . Je - li načasování války otázkou volby , jak tomu bylo v tomto případě , pak je nedostatečná příprava samozřejmě ještě méně ospravedlnitelná
Certainly the lack of distraction from divergence within the euro area makes attention to structural issues easier . Soustředit se na strukturální otázky usnadňuje alespoň to , že zmizely rozdílnosti v rámci Eurolandu

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
certain adjectiveassured in mind or action
certain Pronoun, plural in constructioncertain ones

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Victor Hugo Certain thoughts are prayers. There are moments when, whatever be the attitude of the body, the soul is on its knees.
Evan Parker Certain kinds of speed, flow, intensity, density of attacks, density of interaction... Music that concentrates on those qualities is, I think, easier achieved by free improvisation between people sharing a common attitude, a common language.
Francis Bacon Certainly the best works, and of greatest merit for the public, have proceeded from the unmarried, or childless men.
Miriam Beard Certainly, travel is more than the seeing of sights it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.
John Hawkes Certainly I've had the experience of thinking a person was one thing, and finding out they were another.
Tony Campolo Certain things happened in the early church. Women who had never had any freedom suddenly have the ability to stand up and speak and be treated as equals within the life of the church.
Ogden Nash Certainly there are things in life that money can't buy, but it's very funny - Did you ever try buying then without money?
Kenneth Koch Certainly, it seems true enough that there's a good deal of irony in the world... I mean, if you live in a world full of politicians and advertising, there's obviously a lot of deception.
Frank B. Kellogg Certain it is that a great responsibility rests upon the statesmen of all nations, not only to fulfill the promises for reduction in armaments, but to maintain the confidence of the people of the world in the hope of an enduring peace.
Christopher Heyerdahl Certainly, anyone whom I've witnessed, who has gone through something horrible and life-changing, has a sense of ironic humor, or an ability to look at the peculiarities of the world and find humor in it.
Francis Bacon Certainly the best works, and of greatest merit for the public, have proceeded from the unmarried, or childless men.
Ogden Nash Certainly there are things in life that money can't buy, but it's very funny - Did you ever try buying then without money?
Bruce Springsteen Certainly tolerance and acceptance were at the forefront of my music.
Frank B. Kellogg Certain it is that a great responsibility rests upon the statesmen of all nations, not only to fulfill the promises for reduction in armaments, but to maintain the confidence of the people of the world in the hope of an enduring peace.
Michael Mandelbaum Certainly, protecting oppressed people, stopping ethnic conflict and promoting responsible governance are worthy goals. But none is as important for American security and prosperity as keeping the peace in the Middle East, Europe and East Asia.
Mikhail Gorbachev Certain people in the United States are driving nails into this structure of our relationship, then cutting off the heads. So the Soviets must use their teeth to pull them out.
Josh Schwartz Certainly the experiences of Seth and his relationship to his parents and his point of view of the world are very similar to my own and very much based on my experiences at the University of Southern California.
Mary Astell Certain I am, that Christian Religion does no where allow Rebellion.
Jeffery Deaver Certainly going back to Sherlock Holmes we have a tradition of forensic science featured in detective stories.
Michael Oxley Certainly the advent of technology and electronic commerce has had an immense impact on the real estate industry.
Laurel Clark Certainly my parents were a huge influence. They always expected the most out of all of us. And expected us to do our very best. I'm thankful to them for allowing me to do what I wanted to do.
Miriam Beard Certainly, travel is more than the seeing of sights it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.
Ella Maillart Certain travellers give the impression that they keep moving because only then do they feel fully alive.