Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase basic was found total 22 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
basic bazický adj: [chem.]
basic elementární
basic hlavní adj:
basic základ n:
basic základní adj:
basic zásaditý adj: [chem.]
basic zásadní
basic základní Med.
basic hlavní Právnicko-obchodní pojem
basic základní Právnicko-obchodní pojem
basic zásaditý CHEMISTRY
basic univerzální symbolický operační kód pro začátečníky IT
basic jednoduchý IT
basic obecné IT
basic základní IT
BASIC BASIC GB
Basic Báze GB
Basic Báze topologického prostoru GB
BASIC BASIC
Basic Báze
Basic Báze topologického prostoru
basic bazální [veterinary dict.]

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
basic. základní .

Definition:

BasicRelating to a base; performing the office of a base in a salt.
BasicHaving the base in excess, or the amount of the base atomically greater than that of the acid, or exceeding in proportion that of the related neutral salt.
BasicApparently alkaline, as certain normal salts which exhibit alkaline reactions with test paper.
BasicSaid of crystalline rocks which contain a relatively low percentage of silica, as basalt.

Synonyms:

alkalic, alkaline, fundamental, base, grassroots, elemental, primary, radical, rudimentary, elementary, basal, underlying, canonic, standard, canonical, introductory, first, BASIC, staple,
BASIC, staple, commodity, good, programing language, programming language, trade good,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: basic

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. a computer programming language using familiar English words, designed for beginners and widely used on microcomputers. [Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code], adj. & n. --adj. 1 forming or serving as a base. 2 fundamental. 3 a simplest or lowest in level (basic pay; basic requirements). b vulgar (basic humour). 4 Chem. having the properties of or containing a base. 5 Geol. (of volcanic rocks etc.) having less than 50 per cent silica. 6 Metallurgy of or produced in a furnace etc. which is made of a basic material. --n. (usu. in pl.) the fundamental facts or principles. øbasic dye a dye consisting of salts of organic bases. Basic English a simplified form of English limited to 850 selected words intended for international communication. basic industry an industry of fundamental economic importance. basic slag fertilizer containing phosphates formed as a by-product during steel manufacture. basic wage Austral. & NZ the minimum living wage, fixed by industrial tribunal. øøbasically adv. [BASE(1) + -IC],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Basically , there are two species of Israeli hawks : call one kind ideological and the other strategic . V zásadě existují dva druhy izraelských jestřábů : jednomu říkejme ideologický a druhému strategický
Basic issues concerning the efficacy and safety of consuming relatively high doses of antioxidant supplements need to be resolved . Je třeba rozřešit základní otázky ohledně účinnosti a bezpečnosti konzumace relativně vysokých dávek antioxidačních doplňků
Basic issues of justice - - such as the right of each side to live with dignity and security - - are , of course , important in any peace agreement . Základní otázky spravedlnosti - jako je právo všech stran na život v důstojnosti a bezpečí - jsou samozřejmě důležité při jakékoliv mírové dohodě
Basic research is the primary organism in the food chain of scientific endeavor . Základní výzkum je primárním organismem v potravním řetězci vědeckého úsilí
Basic principles should be established during 2008 , and by 2009 , the world community , including the two largest emitters of carbon dioxide , the US and China , should be ready to make a serious deal , which should be concluded by 2010 and ratified in time to replace the Kyoto Protocol . Základní principy je potřeba stanovit během roku 2008 a do roku 2009 by světové společenství , včetně dvou největších producentů emisí oxidu uhličitého , totiž USA a Číny , mělo být připraveno na seriózní dohodu , již by bylo vhodné uzavřít do roku 2010 a včas ratifikovat , aby nahradila Kjótský protokol
Basic values that Americans regard as central to their identity have been subverted . Byly rozvráceny základní hodnoty , jež Američané považují za stěžejní pro svou identitu

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
basic nounbASIC TRAINING
basic adjectiverelating to, made by, used in, or being a process of making steel done in a furnace lined with basic material and under basic slag

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon