Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase around was found total 11 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
around dokola n:
around kolem
around okolo
around okolo IT
around souhrnný IT
Around Mohan GB
Around Pravice GB
Around Přímka GB
Around Ruka GB
Around Úsečka GB
Around Asi

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
around kolem

Definition:

AroundIn a circle; circularly; on every side; round.
AroundIn a circuit; here and there within the surrounding space; all about; as, to travel around from town to town.
AroundNear; in the neighborhood; as, this man was standing around when the fight took place.
AroundOn all sides of; encircling; encompassing; so as to make the circuit of; about.
AroundFrom one part to another of; at random through; about; on another side of; as, to travel around the country; a house standing around the corner.

Synonyms:

about, about, about, about, about, more or less, some, approximately, just about, or so, roughly, close to, round,
No synonyms found. Try other word.

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: around

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

adv. & prep. --adv. 1 on every side; all round; round about. 2 in various places; here and there; at random (fool around; shop around). 3 colloq. a in existence; available (has been around for weeks). b near at hand (it's good to have you around). --prep. 1 on or along the circuit of. 2 on every side of; enveloping. 3 here and there in or near (chairs around the room). 4 US (and increasingly Brit.) a round (the church around the corner). b approximately at; at a time near to (come around four o'clock; happened around June). øhave been around colloq. be widely experienced. [A(2) + ROUND],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Around the world , we will be getting direct , in - your - face democracy in a way that we have never seen before . Brzy budeme po celém světě moci konzumovat přímou demokracii způsobem , jaký jsme dosud neviděli
Around the same time that the first draft of the human genome was being completed , IBM announced the development of a new Super Computer capable of performing 7 . 3 trillion calculations per second on human DNA . Přibližně v téže době , kdy se dokončovala první hrubá verze mapy lidského genomu , společnost IBM oznámila , že vyvíjí nový superpočítač , který u lidské DNA dokáže provést 7, 3 biliónu výpočtů za vteřinu
Around the world , Vladimir Putin is viewed as a strong man whose word is sacred . Ve světě se na Vladimira Putina pohlíží jako na silného muže , jehož slovo je svaté
Around the Arab world , people are comparing the nationalist rhetoric of the regime with the scope of its barbarism . V celém arabském světě lidé srovnávají nacionalistickou rétoriku režimu s rozsahem jeho barbarství
Around midnight , the door opened and the secretary asked my father to take a phone call . Kolem půlnoci se otevřely dveře a tajemník otce vyzval , aby si převzal telefonní hovor
Around the Black Sea , Russia has called into being a series of artificial statelets . Kolem Černého moře Rusko stvořilo řadu umělých státečků
Around the world , people worry that political freedom is disappearing in Vladimir Putin ' s Russia . Lidé na celém světě se obávají , že z Ruska Vladimira Putina mizí politická svoboda
Around the world , clever scientists , engineers , and entrepreneurs are working to realize the remainder of the space exploration dream . Chytří vědci , inženýři a podnikatelé z celého světa pracují na realizaci zbývající části snu o zkoumání vesmíru
Around the world , drug law violations account for the largest share of the roughly 8 million people incarcerated in local jails and prisons . Ze zhruba osmi milionů vězňů na celém světě si jich nejvíce odpykává trest za porušování protidrogových zákonů
Around sixty sub - prime lenders have already gone bankrupt . Zbankrotovalo už asi šedesát poskytovatelů podřadných úvěrů
Around two - thirds of the loans that went into Asia , for example , were for a period of less than one year , often for less than one month . Například okolo dvou třetin peněz , jež se dostaly do Asie , bylo zapůjčeno na méně než jeden rok , a začasto na méně než jeden měsíc
Around three - fourths of these people live in Africa . Zhruba tři čtvrtiny z nich pak žije v Africe
Around one - third of the children are malnourished , and will consequently suffer a lifetime of physical and cognitive disabilities . Okolo jedné třetiny dětí je podvyživených , a tudíž bude po celý zbytek života trpět různými fyzickými i duševními poruchami
Around 25 countries out of the 42 HIPC countries probably need complete debt cancellation . Zhruba v 25 zemích , ze zmíněných 42 zemí HIPC , bude pravděpodobně nutné kompletní zrušení všech dluhů
Around eight million impoverished people will die of these three preventable and treatable diseases in 2004 . Na tyto tři choroby , kterým lze předejít a jež jsou léčitelné , zemře v roce 2004 asi osm milionů zbídačených lidí
Around the same time , an important commission on Africa will issue a report to United Kingdom Prime Minister Tony Blair . Přibližně ve stejnou dobu významný výbor pro Afriku předá svou zprávu ministerskému předsedovi Velké Británie Tonymu Blairovi
Around 40 % of Pakistanis live below the poverty line , half the population is illiterate , and , among those who are literate , many have been schooled in Wahhabi - funded madrasas . Kolem 40 % Pákistánců žije pod hranicí chudoby , polovina obyvatelstva je negramotná a mnozí z těch , kdo gramotní jsou , se vzdělávali v medresách financovaných wahhábovci
Around the world , some viewed the Senate vote against the Test Ban Treaty as a sign that the US might be walking away from its traditional leadership . Někteří pozorovatelé ve světě vnímali zamítnutí Dohody o zákazu testování jaderných zbraní americkým Senátem jako znamení , že Spojené státy se chystají opustit svou tradiční vedoucí pozici
Around the world , newspapers trumpet a \ housing bubble \ about to burst . Noviny z celého světa ohlašují , že , , bublina výstavby domů \ již brzy praskne
Around the world expert officials , the business community , concerned citizens , and responsive governments are coming together to find common solutions to a global problem that may be the single most important issue we face as a global community . Experti , podnikatelská komunita , znepokojení občané i vnímavé vlády po celém světě se scházejí k hledání společných řešení globálního problému , který je možná zdaleka nejdůležitějším , jemuž jako globální společenství čelíme
Around the world , many primary care physicians underestimate the seriousness of depression . Na celém světě existuje řada lékařů poskytujících primární péči , kteří závažnost deprese podceňují
Around the world , there is concern about the arrest of Russian oil billionaire Mikhail Khodorkovsky . Celý svět je znepokojen zatčením ruského miliardáře Michaila Chodorkovského
Around the world , oil and gas companies have themselves to blame : too often , they have resisted calls for greater transparency . Ropné a plynařské firmy po celém světě to mohou vyčítat jen samy sobě : až příliš často se protivily volání po větší průhlednosti
Around 30 % work in a job that pays less than the previous one . Přibližně 30 % jich pak pracuje na místě s nižší mzdou , než jakou pobírali v předchozím zaměstnání

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
around adjectivebeing in existence, evidence, or circulation
around Prepositionso as to have a center or basis in
around adverbwith some approach to exactness : APPROXIMATELY

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Marc Andreessen Around '93, '94, the conventional wisdom about the Internet was that it was a toy for academics and researchers. So it was very, very underestimated for about two years.

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 6 531 732 words/phrases.
Developed by Aleš Kuklínek Facebook icon