Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase anything was found total 6 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
anything cokoli
anything cokoliv
anything něco
anything cokoli IT
anything cokoliv IT
Anything Něco

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
anything. cokoliv .

Definition:

AnythingAny object, act, state, event, or fact whatever; thing of any kind; something or other; aught; as, I would not do it for anything.
AnythingExpressing an indefinite comparison; -- with as or like.
AnythingIn any measure; anywise; at all.

Synonyms:

thing,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: anything

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

pron. 1 a thing, no matter which. 2 a thing of any kind. 3 whatever thing is chosen. øanything but not at all (was anything but honest). like anything colloq. with great vigour, intensity, etc.,

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Anything that violates traditional gender stereotypes is severely sanctioned in Mexican society ; therein lies the true foundation of homophobia . Všechno , co narušuje tradiční stereotypy příslušnosti k pohlaví , se v mexické společnosti tvrdě postihuje - a právě tady se skrývá skutečný pramen homofobie
Anything else is likely to be about as stable as this week ' s top ten pop songs . Vše ostatní bude pravděpodobně stejně stabilní jako žebříček deseti nejpopulárnějších hitů tohoto týdne
Anything less terrible might not have been enough . Něco méně strašného by možná nestačilo
Anything that diminishes Chirac – who has weakened the EU by pushing a protectionist , corporate state model for Europe , and telling the new smaller members to “ shut up ” when they disagreed with him – must be considered good news for Europe and European integration . Cokoliv , co omezí vliv Chiraka – který oslabil EU prosazováním protekcionářského státně korporativního modelu pro Evropu a vzkazováním novým menším členským zemím , aby \„ mlčely “ , když s ním nesouhlasily – , musí být pokládáno za dobrou zprávu pro Evropu i evropskou integraci
Anything short of this would permanently taint Pakistan ’ s leadership and impede all attempts at political reconciliation . Cokoliv menšího by natrvalo pošpinilo pákistánské vedení a překazilo veškeré snahy o politické usmíření
Anything less is a dereliction of moral duty . Cokoliv menšího je rezignací na morální povinnost

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
anything Pronounany thing whatever any such thing
anything adverbAT ALL

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon