Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase and was found total 7 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
and a conj:
and i conj:
and a IT
and do IT
and a IT
And A GB
And A

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
and. a .

Definition:

AndA particle which expresses the relation of connection or addition. It is used to conjoin a word with a word, a clause with a clause, or a sentence with a sentence.
AndIn order to; -- used instead of the infinitival to, especially after try, come, go.
AndIt is sometimes, in old songs, a mere expletive.
AndIf; though. See An, conj.

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: and

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

conj. 1 a connecting words, clauses, or sentences, that are to be taken jointly (cakes and buns; white and brown bread; buy and sell; two hundred and forty). b implying progression (better and better). c implying causation (do that and I'll hit you; she hit him and he cried). d implying great duration (he cried and cried). e implying a great number (miles and miles). f implying addition (two and two are four). g implying variety (there are books and books). h implying succession (walking two and two). 2 colloq. to (try and open it). 3 in relation to (Britain and the EEC). øand/or either or both of two stated possibilities (usually restricted to legal and commercial use). [OE and],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
And we all know where the buck stops . Všichni víme , kdo má v rukou opratě
And they continue to push - - unsuccessfully - - for Ahtisaari ’ s removal in order to prolong the Vienna talks . A kabinet zároveň i nadále – neúspěšně – usiluje o odstranění Ahtisaariho , aby tím vídeňské rozhovory protáhl
And Palestinians accepted Hamas ’ s view that negotiations based on the Oslo Accords could not achieve Palestinian rights and political ambitions . Palestinci také přijali názor Hamasu , že jednání založená na dohodách z Osla nemohou naplnit palestinská práva ani politické ambice
And a Palestine divided against itself will never secure its independence . A Palestina postavená proti sobě si nikdy nezajistí nezávislost
And the issue of war and peace depends on a man repeatedly duped by the Iraqi regime . Otázka války a míru přitom závisí na člověku , kterého irácký režim už několikrát napálil
And they had 17 % left over as profits . A 17 % jim zbylo jako zisky
And what about profits ? A co zisky ?
And in the 1990 s , from Bosnia to Rwanda , thousands upon thousands of human beings were massacred for belonging to the wrong ethnicity . A v devadesátých letech , od Bosny až po Rwandu , byly zmasakrovány tisíce a tisíce lidských bytostí jen proto , že naležely k nesprávnému etniku
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Aslund is a senior associate of the Carnegie Endowment for International Peace and a former economic advisor to the Yeltsin government . Anders Aslund je externím výzkumným pracovníkem Carnegieho nadace pro mezinárodní mír a bývalým ekonomickým poradcem Jelcinovy vlády
Anders Åslund Anders Åslund
Anders  slund , a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace , was an advisor to the Yeltsin government in the early years of the transition . Anders Aslund je vědeckým pracovníkem Carnegiho nadace pro mezinárodní mír a bývalým poradcem Jelcinovy vlády v počátcích transformace
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund pracuje v nadaci Carnegie Endowment for International Peace
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund , a former Swedish diplomat and rector of the Stockholm School of Economics , is a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund , bývalý švédský diplomat a rektor Stockholmské ekonomické univerzity , je členem Carnegieho nadace pro mír ve světě
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Aslund is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Aslund je vědeckým pracovníkem v Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is Director of the Russian and Eurasian Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund je ředitelem ruského a eurajiského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Aslund is director of the Russian and Eurasian Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund je ředitelem ruského a eurasijského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Ĺslund is Director of the Russian and European Program at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Ĺslund je ředitelem ruského a evropského programu Carnegieho nadace pro mezinárodní mír
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is a senior fellow of the Peterson Institute for International Economics . Anders Åslund je vysoce postaveným členem Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku
Anders Åslund Anders Åslund
Anders Åslund is a Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace . Anders Åslund pracuje v nadaci Carnegie Endowment for International Peace
And , unlike Yugoslavia ’ s successor states , which could look to Europe , the lack of a legitimate Arab democratic role model makes crafting a democratic order even more difficult . Na rozdíl od nástupnických států Jugoslávie , které mohly vzhlížet k Evropě , je navíc nastolení demokratického uspořádání v Iráku kvůli absenci legitimního demokratického příkladu na arabské straně ještě obtížnější
And Halutz failed to present the civilian leadership with the full panoply of military options at the army ’ s disposal . A Haluc nebyl s to prezentovat civilnímu vedení úplný obrázek o vojenských alternativách , které se armádě nabízely
And that makes us stronger . A to posiluje nás
Anders Barany Anders Barany
Anders Bárány is Professor of physics at Stockholm University and Senior Curator at the Nobel Museum . Anders Bárány je profesorem fyziky na Stockholmské univerzitě a hlavním kurátorem Nobelova muzea
And if you have rights you must be able to waive them . A když máte nějaká práva , musíte mít i možnost se jich vzdát
And this process has been strengthened enormously with the development of DNA identification . Tomuto procesu navíc nesmírně pomohl vývoj identifikace prostřednictvím DNA
And six months after the merciless pounding of southern Lebanon , Hezbollah is as strong as it was before . A šest měsíců po nemilosrdném bombardování jižního Libanonu je Hizballáh stejně silný jako dříve
And , however severe economic sanctions might be , they might not bring Iran to its knees . Hospodářské sankce bez ohledu na tvrdost také nemusí srazit Írán na kolena
And , when US forces overran Saddam Hussein ’ s army in the spring of 2003 , the encircled Iranians proposed a grand bargain that would put all contentious issues on the table , from the nuclear issue to Israel , from Hezbollah to Hamas . A když americké jednotky odstavily na jaře roku 2003 od moci Saddáma Husajna , obklíčení Íránci navrhli velkou dohodu , která by položila na stůl všechny sporné body , od jaderné otázky po Izrael , od Hizballáhu po Hamás
And the “ security fence , ” which was to allow for unilateral separation , may hold back suicide bombers but not modern missiles of the kind currently employed by Hezbollah . A „ bezpečnostní plot “ , který měl umožnit jednostrannou separaci , možná zadrží sebevražedné atentátníky , ale ne moderní rakety , jaké v současnosti používá Hizballáh
And such an agreement would open the way to a wider agreement between Iran and the West for cooperation and regional stability . A navíc by taková úmluva vydláždila cestu k širší dohodě mezi Íránem a Západem o spolupráci a stabilitě v regionu
And the Kremlin is aggressively portraying the planned establishment of a modest US missile defense installation in Poland and the Czech Republic as a threat to Russia ’ s vital security interests . A Kreml agresivně líčí plánované zřízení skromné americké základny protiraketové obrany v Polsku a České republice jako hrozbu pro ty nejpodstatnější bezpečnostní zájmy Ruska
And , of course , it is as difficult to be against cohesion as it is to be against friendship . A je samozřejmě těžké být proti soudržnosti , neboť to znamená být proti přátelství
And the distortions don ' t stop there . neobydlenými obytnými budovami
And yet both available strategies - - doing nothing or attempting to modernize - - have obvious pitfalls . A přesto obě možné strategie - nicnedělání i snaha se modernizovat - skrývají bezesporu nástrahy
And the means , however boring . must be appropriate to realizing this commitment : a combination of sustainable retirement systems , better designed unemployment benefit systems , negative income taxes , training programs , and the like . Prostředky , ať už jsou jakkoli ,, nudné , musí odpovídat uskutečňování tohoto závazku : musí jít o kombinaci udržitelných penzijních systémů , lépe navržených systémů podpory v nezaměstnanosti , negativních daní z příjmu , programů dalšího vzdělávání a podobně
And what are those issues ? Here is my list : Zde je můj seznam :
And with higher life expectancy , raising the retirement age is a further sensible way to address the negative effects of an aging population . A vzhledem k vyššímu průměrnému věku je dalším rozumným způsobem , jak řešit negativní dopady stárnutí populace , zvýšení hranice pro odchod do důchodu
And , in fact , real war has actually broken out over football . A kvůli fotbalu už dokonce vypukla i válka opravdová
And , when conflict stops , from Kosovo to Kabul , football is the first sign of a society returning to normal . A jakmile konflikt ustane , je fotbal od Kosova po Kábul první známkou toho , že se společnost vrací k normálu
And Jospin was considered the only possible winner in 2002 , before finishing third , behind Chirac and Jean - Marie Le Pen . A v roce 2002 byl za jediného možného vítěze pokládán Lionel Jospin , který nakonec skončil třetí za Chirakem a Jean - Marie Le Penem
And , in order to enable the full enjoyment of our freedoms – be they of worship or scientific research – the state must reassert its secular nature . Abychom měli možnost plně využít svých svobod – ať vyznání či vědeckého výzkumu – , stát musí opětovně zdůraznit svou sekulární povahu
And it was an advantage in the UN negotiations to have a common Europeans position and to have spoken with a single voice . A při jednání v OSN bylo výhodou mít společný evropský postoj a hovořit jednotným hlasem
And , in the Middle East and North Africa region , about a quarter of all young people are unemployed . A na Blízkém východě a v severní Africe je zhruba čtvrtina všech mladých lidí bez zaměstnání
And , by definition , it would work only if the trust is funded on a public basis . A z podstaty by fungoval , jedině kdyby byla nadace financována na veřejném základě
And , instead of being arbitrary , a tissue tax would be subject to democratic control : no taxation without representation . Daň z tkání rovněž není nahodilá , ale je předmětem demokratické kontroly : o zdanění rozhoduje naše reprezentace
And they will leave the new Iraqi government at the mercy of forces that would eventually pull the country apart . Novou iráckou vládu by tak vydali na milost a nemilost silám , jež by nakonec zemi roztrhaly na kusy
And that ’ s the main reason any power - sharing deal with former Prime Minister Benazir Bhutto is unlikely to end Pakistan ’ s political turmoil . A to je hlavní důvod , proč není pravděpodobné , že by dohoda o podílu na moci s bývalou předsedkyní vlády Bénazír Bhuttovou ukončila pákistánskou politickou vřavu
And only such a new institutional structure could respond to that deep cry for dignity . A jedině taková nová institucionální struktura mohla vyslyšet ono hluboké volání po důstojnosti
And it has serious consequences . Navíc to má vážné důsledky
And by no means do all those who work to protect the rights of others invoke the horrors of the Third Reich to justify Anglo - American armed intervention . A zdaleka ne všichni , kdo usilují o ochranu práv ostatních , se odvolávají na ohavnosti třetí říše , aby ospravedlnili angloamerickou ozbrojenou intervenci
And European weakness , not to mention the “ treason ” of its liberal scribes , paving the way to an Islamist conquest of Europe ( “ Eurabia ” ) is seen as a ghastly echo of the appeasement of the Nazi threat . A evropská slabost , o \„ velezradě “ jejích liberálních autorů ani nemluvě , jež dláždí cestu k islamistickému dobytí Evropy ( \„ Eurábie “ ) , je považována za děsivou ozvěnu appeasementu nacistické hrozby
And the semi - divine Japanese Emperor was brought down to earth . A polobožský status japonského císaře získal přízemnější ráz
And they did so with the moral authority of their Buddhist faith . A učinili tak s mravní autoritou své buddhistické víry
And no one can deny the religious authority of Pope John Paul II as a spur to Poland ’ s rebellion against Communist dictatorship in the 1980 ’ s . Nikdo nemůže popřít náboženskou autoritu papeže Jana Pavla II . jako pobídku k polskému odboji proti komunistické diktatuře v 80 . letech minulého století
And images of junkies and Muslim women in headscarves are contrasted in a promotional movie with idyllic pictures of Alpine scenery and efficient banks – the People ’ s Party ’ s Switzerland . A obrazy narkomanů a muslimských žen v šátcích jsou stavěny do kontrastu s propagačním filmem plným idylických záběrů na alpskou scenerii a výkonné banky – takové je Švýcarsko podle lidové strany
And the emotions in this case betray an element of Schadenfreude : look at how even the Dutch , always boasting of their superior tolerance and liberalism , have responded like cowards when their principles are truly tested . A emoce v tomto případě prozrazují jistý prvek škodolibosti : podívejte se , jak dokonce i Holanďané , kteří se neustále chlubí svou vznešenou tolerancí a liberalismem , reagovali jako zbabělci , když byly jejich zásady podrobeny skutečné zkoušce
And for this they are now being punished . A nyní jsou za to trestáni
And Chinese artists will command prices at international art auctions that others can only dream of . A čínští umělci budou na mezinárodních aukcích dosahovat cen , o nichž se ostatním může jen zdát
And it is a real alternative . A skutečně to alternativa je
And Muslim immigrants live in Amsterdam , London , or Marseilles , not in the kind of small towns where right - wing populists find most of their support . A muslimští přistěhovalci žijí v Amsterdamu , Londýně nebo Marseille , nikoliv v maloměstech , kde se pravicoví populisté těší největší podpoře
And , as so often happens , the loathing of elites has found an outlet in the loathing of outsiders , who look different and whose ways are strange . A stejně jako v mnoha podobných případech se odpor k elitám i tentokrát ventiluje v odporu k cizákům , kteří vypadají jinak a jejichž způsoby jsou \„ divné “
And if former Serbian President Slobodan Milosevic were alive , he would be absolved of the charge of genocide . A kdyby byl naživu někdejší srbský prezident Slobodan Miloševič , byl by i on obvinění z genocidy zproštěn
And all of this came about without repression , human rights violations , uprisings , political assassinations , or runaway corruption . To vše se navíc obešlo bez represí , porušování lidských práv , politicky motivovaných vražd i nekontrolovatelné korupce
And López Obrador would not have been able to move Mexico away from the United States , revise NAFTA , massively and overnight re - orient public spending , eliminate poverty , and create millions of jobs through unfunded infrastructure programs , as he said , and truly seemed to believe , he would do . A López Obrador by zase nemohl odpoutat Mexiko od Spojených států , revidovat dohodu NAFTA , masivně a přes noc přeorientovat veřejné výdaje , eliminovat chudobu a vytvořit miliony pracovních míst prostřednictvím finančně nezajištěných infrastrukturních programů , jak tvrdil a zřejmě tomu i věřil
And , of course , the US has had a standing immigration agreement since 1965 with a country most Americans would not imagine : Fidel Castro ’ s Cuba . Od roku 1965 pak mají USA stálou imigrační dohodu také se zemí , do níž by to většina Američanů neřekla : s Kubou Fidela Castra
And , of course , it is , with Paraguay , the only land - locked nation on the sub - continent . A samozřejmě je Bolívie spolu s Paraguayí na tomto subkontinentu také jediným státem , který nemá moře
And , just as surely , that very weakness is a function of the gradual stifling of many features of Venezuela ’ s traditional democratic order . Stejně jistý je ovšem fakt , že i samotná slabost opozice je důsledkem postupného dušení mnoha prvků tradičního demokratického uspořádání Venezuely
and delivery of raw materials and intermediate goods . a dodávku surovin a zprostředkovatelského zboží
And Recently , some civil groups in both countries started to demand the return of the remains of their countries ’ soldiers interred at Yasukuni . Nedávno se některé občanské skupiny v obou zemích začaly domáhat návratu ostatků vojáků z jejich vlasti pohřbených v Jasukuni
And what placates German and French voters may enrage Polish and Czech ones . To , co uklidní německé a francouzské voliče , však pravděpodobně rozlítí voliče polské a české
And there are broader concerns about giving up some of the sovereignty these countries have only recently regained . V neposlední řadě je zde cítit obavu z toho , že tyto země budou muset obětovat část své suverenity , kterou teprve nedávno po dlouhé době získaly zpět
And it would surely be fitting if the preamble to that Charter made explicit reference to the ideals of the central European revolutions of 1989 . A jistě by bylo vhodné , aby se její preambule výslovně zmínila o ideálech středoevropských revolucí z roku 1989
And what have we to offer Ukraine , and other countries to the east ? A co kromě toho můžeme navrhnout Ukrajině a dalším zemím na východ ?
Andrei Cornea Andrei Cornea
And if the Serbs enjoy a higher status in the national psyche , I suspect that this has less to do with the alleged \ Orthodox brotherhood \ than because people remember that both Tito and Ceausescu treated Russia as a common threat to their attempts to secure a more independent political way . A pokud se Srbům dostalo v psychologii rumunského národa zvláštního statutu , domnívám se , že to nemá moc společného s domnělým \„ pravoslavným bratrstvím “ , nýbrž je to proto , že si národ pamatuje Tita i Ceausesca , jak se oba snažili vymknout se z politické závislosti na ruské a sovětské hrozbě
Andrei Cornea is professor of philosophy at the University of Bucharest and a member of the Romanian language broadcast service of the BBC . Andrei Cornea je profesor filozofie na Bukurešťské univerzitě a přední politický komentátor
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is professor of philosophy at the University of Bucharest and a leading newspaper columnist . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním rumunským komentátorem
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is a professor of philosophy at the University of Bucharest , a founding member of the Group for Social Dialogue , and a leading political commentator in Romania . Andrei Cornea je profesorem filosofie na bukurešťské universitě , zakládajícím členem Skupiny společenského dialogu a předním politickým komentátorem v Rumunsku
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is professor of philosophy and the University of Bucharest and a leading independent political commentator . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním nezávislým politickým komentátorem
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is a professor of philosophy at the University of Bucharest and an essayist for the intellectual journal \ Revista 22 . \ Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a přispěvatelem intelektuálního časopisu Revista 22
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is Professor of philosophy and classics at the University of Bucharest . Andrei Cornea je profesorem filozofie a klasického umění na Bukurešťské univerzitě
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is Professor of Philosophy at the University of Bucharest and a leading Romanian essayist . Andrei Cornea je profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě a předním rumunským esejistou
Andrei Cornea Andrei Cornea
Andrei Cornea is a former professor of philosophy , University of Bucharest , and analyst for the BBC ’ s Romanian language service . Andrei Cornea je bývalým profesorem filozofie na Bukurešťské univerzitě
And they should be given the tools and manpower to do the job . A měly by získat nástroje a personální obsazení , aby dokázaly tento úkol splnit
And the United Kingdom is not far behind . Ani Velká Británie příliš nezaostává
And when natural forest habitat is cleared , the hardened soils left behind allow pooled water to breed mosquitoes that have increased the number of worldwide deaths from malaria . A když se vymýtí přirozené pralesní prostředí , vytvoří se v takto vzniklé ztvrdlé půdě tůně vhodné pro líhnutí komárů , kteří již nyní zvýšili počet celosvětových úmrtí na malárii
And just as competition authorities on both sides of the Atlantic have been losing sleep over the Windows monopoly , Microsoft ’ s desktop model is threatened today by handheld devices and Google ’ s dispersed online computing model . A právě ve chvíli , kdy monopol Windows nedává spát antimonopolním úřadům na obou stranách Atlantiku , ohrožují model stolního počítače Microsoftu kapesní zařízení a model rozptýlených internetových výpočtů od firmy Google
And this is why militant Islamist preachers must be stopped . A právě proto musí být zastaveni i radikální islamističtí kazatelé
And here the plot has thickened . A zde se zápletka začala zamotávat
And there were limits in Europe , too . Ba i Evropa má své meze
And when , after the collapse of communism , the end of history seemed near , ideological politics was thought to have vanished forever . A když se po pádu komunismu zdál konec dějin na dosah , předpokládalo se , že ideologická politika navždy zmizela
And when it became possible to manipulate DNA in vitro , the metaphor of a “ genetic program ” appeared even more precise : scientists could construct experiments that corresponded to the reprogramming of cells merely by working on symbols in silicon . A když se objevila možnost manipulovat DNA in vitro , metafora \„ genetického programu “ se začala jevit jako ještě přiléhavější : vědci dokázali navrhnout experimenty , které odpovídaly přeprogramování buněk jen prostřednictvím úpravy symbolů na křemíku
And since , in addition , the Commission and the Parliament have traditionally tended to regard each other as essential allies ( on the side of European integration ) , against the Council of Ministers ( representing the nation states ) , it is not surprising that a censure vote has only been tried four times in the past 20 years , and never carried . A protože Komise a Parlament mají navíc historické tendence býti spíše jeden druhému v prvé řadě spojencem ( na straně evropské integrace ) , proti společnému nepříteli v podobě Rady ministrů ( reprezentující národní státy ) , není potom divu , že k pokusu o vyslovení nedůvěry došlo v posledních dvaceti letech jen čtyřikrát a nikdy nakonec k úspěšnému hlasování nedošlo
And if the Union does not master these problems in short order , there will be no enlargement to Central and Eastern Europe : it is as simple as that . A pokud Unie úspěšně nevyřeší tyto problémy , a to v krátké době , nedojde k žádnému rozšíření do střední a východní Evropy : jak prosté , jak jednoduché
And yet it begins to look as though they may nevertheless be in the process of being overcome by the irresistible imperatives of the Kosovo crisis . A přece to začíná vypadat , jakoby byly pomalu , ale jistě převálcovávány neodolatelnými imperativy Kosovské krize
And since bombing is liable to produce rising casualties among civilians , even the simple continuation of the bombing may be difficult to sustain . A vzhledem k tomu , že bombardování s sebou nese riziko stoupajícího počtu obětí , může se i nejprostší varianta náletů stát záhy neúnosnou
And this precedent of flexibility will inevitably be much more widespread in a mega - Union . Toto dogma však bylo silně narušeno odhodláním Británie a Dánska nevstoupit do jednotné měnové unie a je velmi pravděpodobné , že podobné precedenty budou v plánované \„ megaunii “ mnohem častější
And he said that Turkey , until now treated by the EU as a political pariah , must be considered a potential candidate , provided it first makes far - reaching political reforms . A dále řekl , že Turecko , na něž až dosud EU nahlíželo jako na politického vyděděnce , musí být také posuzováno coby potenciální kandidát , tedy za předpokladu , že nejprve uskuteční dalekosáhlé politické reformy
And in fact some candidates in the second wave are making good progress . A je třeba říci , že některé kandidátské země druhé vlny dosahují skutečně velkého pokroku
And democracy must be reinforced by two chambers of parliament . A demokracii budou posilovat dvě komory parlamentu
And since Mr Fischer places his federal transformation some ten years from now , after enlargement , the opponents of federalism may by then be even more numerous than today . A vzhledem k tomu , že Joschka Fischer klade svou federální transformaci kamsi v horizontu deseti let , tedy po rozšíření , je docela možné , že jeho vize bude mít tou dobou odpůrců více než dnes
And so on . A tak dále
And , despite the government ’ s efforts , childhood poverty also has increased under Blair . Navzdory vládním snahám se za Blaira rozrostla také dětská chudoba
And things are worse this time . Tentokrát je vše ještě horší
And so far , there is every sign that rapid underlying potential productivity growth persists . Navíc zatím všechny ukazatele naznačují , že základní potenciál růstu produktivity přetrvává
And overall productivity growth is 3 .5 % per year . Celkový růst produktivity dosahuje 3,5 % za rok
And India ? If the growth rates of the past 15 years continue , and if India remains united , its labor productivity in 2050 will be comparable to that of Spain today . Udrží - li se tempo růstu posledních patnácti let a Indie zůstane jednotná , bude v roce 2050 co do produktivity práce srovnatelná s dnešním Španělskem
And it has also endured the subsequent emergence and persistence of high unemployment . A přežil také vysokou a dlouhodobou nezaměstnanost , která přišla pak
And , again , Republicans responded tendentiously , by focusing on the unemployment rate rather than on the job numbers - as if it were a good thing that the lousy labor market since 2001 has artificially depressed the number of people looking for work . Republikáni i tentokrát reagovali tendenčně tím , že se soustředili na míru nezaměstnanosti , a nikoliv na počet pracovních míst – jako by bylo dobrou zprávou , že mizerný trh práce od roku 2001 uměle stlačil počet uchazečů o zaměstnání
And trades do go wrong : remember the collapse of Long - Term Capital Management . A trhy skutečně někdy selžou : vzpomeňme na pád fondu Long - Term Capital Management
And why is today ’ s world so unequal that it is hard to find any measures of global distribution that do not show divergence at least up until the 1980 ’ s ? A proč je dnešní svět tak nespravedlivý , že je těžké najít jakékoli měřítko globální distribuce bohatství , jež by neprokazovalo rozbíhavost přinejmenším až do 80 . let 20 . století ?
And , with demand high and housing supply fixed – at least in the short run – prices go up . A je - li poptávka vysoká , přičemž nabídka bydlení je – alespoň krátkodobě – pevná , ceny rostou
And when the second group discovers that interest rates don ’ t always stay low , many of them will be unable to meet their higher mortgage payments and will likewise try to dump their properties . A jakmile druhá skupina zjistí , že úrokové sazby nezůstávají navždy nízké , mnozí nebudou schopni hradit vyšší hypoteční splátky a pravděpodobně se budou chtít svých nemovitostí taktéž zbavit
And here we face a difficulty . A zde narážíme na obtíž
and “ excessive pessimism ” ? Why don ’ t rational and informed investors take more steps to bet heavily on fundamentals and against the enthusiasms of the uninformed crowd ? Proč racionální a poučení investoři neudělají víc pro to , aby silněji sázeli na fundamenty , navzdory entuziasmu zástupů ?
And now , Buiter and Sibert argue convincingly , the ECB is giving the market less scope to reward the thrifty and penalize the profligate than it should . A do toho Buiter a Sibertová přesvědčivě argumentují , že ECB dává trhu k odměňování hospodárných a trestání marnotratných méně prostoru , než by měla
And the only way for the trade deficit to shrink substantially is for net imports to fall , which requires either a relatively sharp decline in the value of the dollar , thereby raising import prices , or a depression in the US . A jediným způsobem , jak podstatně snížit obchodní schodek , je pokles čistého dovozu , což si žádá buďto poměrně ostrý pokles hodnoty dolaru , který by zvýšil dovozní ceny , anebo depresi v USA
And why is it so different from the possible scenarios that international financial economists see ? A proč se tak liší od možných scénářů , které vidí mezinárodní finanční ekonomové ?
And he will have to praise the decline of unions and the shedding of benefits by firms – and argue that individuals will make better choices than union experts or firms ’ benefit departments . A bude muset chválit oslabení odborů a osekávání sociálních výhod ze strany firem – a tvrdit , že jednotlivci budou volit lépe než experti odborových svazů nebo sociálních odborů ve firmách
And they might reasonably conclude that his failure to channel some of his Fox News salary into a 401 ( k ) account is a very powerful argument against the words coming out of his mouth . A rozumně snad usoudí , že skutečnost , že si ze svého platu u Fox News neodváděl nic na účet 401 ( k ) , je velice silný argument proti slovům , která vypouští z úst
And if you have not first built up the social networks that enable your workers and their bosses to know what kinds of manufactured goods would generate high demand in the rich post - industrial core of the world economy , it doesn ’ t matter even if you are attached to the global container network . A pokud jste nejprve nevybudovali sociální sítě umožňující vašim zaměstnancům a jejich šéfům zjišťovat , jaký druh průmyslového zboží by vyvolal v bohatém postindustriálním jádru světové ekonomiky silnou poptávku , pak nezáleží ani na tom , zda jste k celosvětové kontejnerové síti připojeni
And you would be half right . A měli byste zpola pravdu
And when economists see behavior that has destructive side effects , we like to tax it . A kdykoliv ekonomové spatří chování , které má destruktivní vedlejší účinky , rádi ho zdaňují
And the wealthier they are , the bigger the head start . A čím jsou bohatší , tím větší tento náskok je
And he was stubborn : once he had made a decision – even , or rather especially , if it was glaringly wrong and stupid – he would never revisit it . A byl tvrdohlavý : jakmile se pro něco rozhodl – i když , anebo spíš obzvlášť když šlo o něco křiklavě nesprávného nebo hloupého – , odmítal si to znovu promyslet
And Greenspan eschews paternalism : he would not assume the role of a regulator telling people that they cannot buy a house even though a lender is willing to finance it . A Greenspan se vyhýbá paternalismu : nebyl by ochoten přijmout úlohu regulátora , který lidem říká , že si dům koupit nemohou , byť jim ho věřitel je ochoten financovat
And yes , global economic growth over the next five years is unlikely to be as rapid as growth in the last five years . A ano , globální ekonomický růst v příštích pěti letech pravděpodobně nebude tak rychlý jako v pěti letech uplynulých
And the $ 65 billion needed every month to fund the US current - account deficit continues to flow in . A 65 miliard dolarů , které jsou každý měsíc zapotřebí k financování amerického deficitu běžného účtu platební bilance , i nadále přitéká
And the penalty rate means that financial institutions can ’ t profit from the investment behavior that left them illiquid – and creates an incentive to take due care to guard against such contingencies in the future . Sankční sazba pak zajišťuje , aby finanční instituce nemohly profitovat z investičního chování , které vedlo k jejich nelikviditě – a stimuluje instituce , aby se napříště měly před touto eventualitou náležitě na pozoru
And increasing rewards for those at the increasingly sharp peak of the income distribution have not called forth enough enterprising market competition to erode that peak . A ani rostoucí odměny těch , kdo figurují na stále ostřejším vrcholu distribuce příjmů , neměly za následek vytvoření takové tržní konkurence , která by tento vrchol otupila
And the norms and rules that govern international institutions constitute a boundary on American power - and thus as a check on its hegemony . Normy a pravidla , jimiž se řídí mezinárodní instituce , pak představují hranici americké moci - a tím i brzdu její hegemonie
and “ accommodation ” because that enemy is actually spurred on by such gestures . Ocitáme se tváří v tvář konfliktu , který bude zřejmě trvat déle než kterýkoliv z velkých vojenských střetů minulého století , konfliktu vedeném nepřítelem , jehož nelze přemoci \„ tolerancí “ a \„ smířlivostí “ , neboť právě tato gesta jej podněcují k další činnosti
And President Bush , acting out of moral conviction and supported only by the social democrat Tony Blair , recognized the danger in today ’ s Islamist war against democracy . Prezident Bush , jednající na základě morálního přesvědčení a s podporou pouze od sociálního demokrata Tonyho Blaira , pochopil nebezpečí dnešní islamistické války proti demokracii
And yet the interesting information resided in the translated DNA sequences , that is , their protein equivalents . A přesto se zajímavé informace ukrývaly v přeložených sekvencích DNA , to znamená v jejich bílkovinných ekvivalentech
And the periphery can get there in no time . A země periferie se do výše zmíněné kategorie mohou dostat téměř okamžitě
And in America , where confidence is now excessive and exuberant , who would be surprised if the economy just plain collapses following a stock market implosion . A v Americe , kde důvěra ve vlastní systém je příliš velká , až nesmírná , kdo by vlastně byl překvapen , kdyby ekonomika jednoduše a prostě zkolabovala a vyvolala explozi celého kapitálového trhu ?
And slowdown is what we need on the inflation front . A právě zpomalení je to , co nutně potřebujeme na frontě s inflací
And most important , perhaps we have even done away with the business cycle . A co je nejdůležitější , možná jsme se zbavili hospodářského cyklu
And a job remains the single most important element in getting ahead . A pracovní místo je stále tím nejdůležitějším klíčem k postupu kupředu
And if companies are not created , where will growth and employment come from ? A pokud nevznikají nové společnosti , odkud má přijít růst a vyšší zaměstnanost ?
And their hive contained special individuals : blood relatives . A jejich roj se skládá ze zvláštních jedinců : pokrevních příbuzných
And the elite , though it welcomes the advent of high technology and supports the advent of high - tech businesses , also reminds me of what a Russian said to me back in 1990 : \ Our government is going to set free - market prices just like yours ! \ A elita , jakkoli vítá moderní technologie a podporuje podnikání v tomto oboru , mi zároveň připomíná jednoho Rusa , který mi ještě v roce 1990 řekl : \„ Naše vláda zavede tržní ceny právě jako ta vaše ! “
And yet , despite winning the addition of a special protocol to the Nice Treaty that guarantees Ireland ' s cherished neutrality , Yes supporters face an uphill battle . A tak i přes úspěšné prosazení zvláštního protokolu ke smlouvě z Nice , který zaručuje hýčkanou irskou neutralitu , stojí stoupenci přijetí smlouvy před obtížným úkolem
And it should not come as a surprise that the markets have tested the willingness of European political leaders to keep quiet where monetary affairs are concerned . Rovněž by nikoho nemělo překvapovat , že trhy testovaly ochotu evropských politiků mlčet tam , kde jde o peníze
And every time you pay , you subsidize a regime that relies on energy , not information , as its main product . A pokaždé , když zaplatíte , přispějete režimu , který jako na svůj hlavní produkt nespoléhá na informace , ale na energie
And , of course , being General Secretary carries no constitutional term limit . Funkce generálního tajemníka navíc samozřejmě není svázána žádným ústavně předepsaným časovým ohraničením
and “ poverty relief . ” Poverty is no excuse for “ stealing ” or gaining a free lunch , of course , but using the protection of intellectual property to keep the poor poor is unjust , and may cause instability that harms rich countries , too . Chudoba není žádnou omluvou pro \„ krádež “ či získání oběda zadarmo , ale aplikace ochrany práv na intelektuální vlastnictví k zachování chudých chudými je nespravedlivé a může způsobit nestabilitu , která poškodí i země bohaté
And , of course our colleagues in Russia need to set clear goals and must seek to avoid waste , just as we do in the West . V neposlední řadě si naši ruští kolegové musí vytýčit jasné cíle a hledat hospodárnější způsoby práce , stejně jako to děláme my na Západě
And we need to act swiftly , before the spread of HIV in Russia makes this an even more daunting task . A musíme jednat hbitě , dříve než bude situace v Rusku díky viru HIV ještě zoufalejší
And I have not even mentioned such minor things as tax reform , pension reform , and privatizing land ownership . A to jsem ani nezmínil takové drobnosti , jako například daňovou reformu , penzijní reformu a privatizaci půdy do osobního vlastnictví
And yet Fortuyn ' s demagogy was both different from and more insidious than the old fascism . Přesto však byla Fortyunova demagogie odlišná i zákeřnější než starý známý fašismus
And there are , of course , new attempts by the United States to drum up “ evidence ” of an Iranian threat that may justify an attack . A jsou tu samozřejmě nové pokusy Spojených států sehnat \„ důkazy “ o íránské hrozbě , které by mohly útok ospravedlnit
And the going is now getting quite rough in Iran and the Persian Gulf . A právě teď se dění značně přiostřuje v Íránu a v Perském zálivu
And they will not mark the beginning of a new arms race . A nebude znamenat ani počátek nových závodů ve zbrojení
And now , with the US announcement that it will build the anti - missile defense system on a bilateral basis with Poland and the Czech Republic , there is also a hawk circling overhead . A poté , co USA oznámily , že na základě bilaterálních dohod s Polskem a Českou republikou vybudují systém protiraketové obrany , nad tímto kurníkem navíc krouží jestřáb
And only a united EU can bring Russia on board for a harmonized policy towards the Balkans . A pouze sjednocená EU dokáže přivést Rusko k součinnosti na harmonizované politice vůči Balkánu
And , in strategic terms , the rest is silence – which applies also to Europe . A ostatní ze strategického hlediska zahaluje mlčení – což se týká i Evropy
And the wrangling in the run - up to and in Brussels itself surely did not contribute to the EU ’ s popularity among its citizens . Tahanice během příprav schůzky a v Bruselu samotném jistě nepřispěly k popularitě EU mezi jejími obyvateli
And , as history has shown , a change of style in foreign policy may quickly lead to a change in strategy . A jak nám ukazují dějiny , změna stylu zahraniční politiky může rychle vést ke změně strategie
And yet the Club of Rome ’ s basic insight – that we live and work in a finite global ecosystem , with exhaustible resources and capacities – has returned to challenge us again . A přece se základní poznání Římského klubu – totiž že žijeme a pracujeme v konečném globálním ekosystému , jehož zdroje a schopnosti se mohou vyčerpat – vrací a je pro nás opět výzvou
And the German team has put on a wonderful display of heart warming and modern offensive soccer ( which nobody could have expected ! ) . A německý tým nádherným způsobem předvádí potěšující a moderní útočnou kopanou ( což nikdo očekávat nemohl ! )
And how is the soccer ? A jak je to se samotnou kopanou ?
And that is a good thing . A to je dobrá věc
And let ’ s not forget the attitude of moderate Arab governments toward this war and to the hidden intentions of those who sought it . A nezapomeňme na postoj umírněných arabských vlád k této válce a ke skrytým záměrům těch , kdo o ni usilovali
And what perspective would Turkey have outside the EU ? Jakou perspektivu by mělo Turecko mimo EU ? Velkoturecké iluze ?
And with every passing day , America ’ s position in the region is weakening further and the chances of a successful new political strategy become more remote . S každým dalším dnem navíc postavení Ameriky v regionu dál slábne a naděje na úspěšnou novou politickou strategii je stále vzdálenější
And yet , without America and its power , the prospects in all these places are still bleaker : more dangers and more chaos . Přesto jsou bez Ameriky a její moci vyhlídky na všech těchto místech ještě chmurnější : větší nástrahy a větší chaos
And the dream of “ regime change ” in Tehran would not come true , either ; rather , Iran ’ s democratic opposition would pay a high price , and the theocratic regime would only become stronger . A nesplnil by se ani sen o \„ změně režimu “ v Teheránu ; místo toho by vysokou cenu zaplatila íránská demokratická opozice a teokratický režim by jen posílil
And Sarkozy seems to understand this instinctively . A zdá se , že tomu Sarkozy instinktivně rozumí
And no one should forget that , despite his campaign rhetoric and his apparent unpopularity with many immigrants , Sarkozy himself is an immigrant ’ s son who favors bold affirmative action policies . A nikdo by neměl zapomínat , že navzdory své předvolební rétorice a zjevné neoblíbenosti u mnoha přistěhovalců je Sarkozy sám synem přistěhovalce , jenž dává přednost smělým politikám pozitivní diskriminace
And , recognizing the ever present possibility of exceptions , they will aspire to \ generalities \ rather than \ laws , \ leaving room for accidental particularities of biological structure . A s vědomím vždy přítomné možnosti výjimek budou usilovat o ,, zobecnění \ , nikoli o ,, zákony \ , čímž ponechají prostor náhodným zvláštnostem biologické struktury
And , despite “ moral hazard , ” about which we now hear so much and which everyone agrees was greatest in respect to nuclear - armed Russia , the West did let Russia default in 1998 . A navzdory \„ morálnímu riziku “ , o kterém dnes tolik slýcháme a které , jak každý souhlasí , bylo v případě jaderného Ruska obrovské , Západ přesto dopustil , aby Rusko v roce 1998 podmínky nesplnilo
And the committee members ’ own understanding of science has been critical in determining outcomes . Chápání vědy členy těchto výborů tak bylo pro stanovení výsledku klíčové
And yet , particularly since the terrorist attacks of September 11 , 2001 , that is precisely what has happened , owing to four key mistakes made by the Bush administration . Přesto k tomu zejména po teroristických útocích z 11 . září 2001 došlo , a to kvůli čtyřem klíčovým chybám Bushovy administrativy
And , however one defines the creditworthiness of intellectual work , one thing is clear : reported cases of fraud are on the rise . A ať už nárok na kredit u duševního výtvoru definujeme jakkoli , jedna věc je jasná : roste počet zaznamenaných případů podvodů
And , indeed , they share one thing in common : the fight never ends . Vskutku , jedna věc je jim společná : boj nikdy nekončí
And look how it ended up . A podívejme , jak dopadl
And yet krill fishing is projected to grow . Přesto se má lov krunýřovek do budoucna zvyšovat
And , in the denouement , the state loses control of its province as the secessionists declare independence . A rozuzlení je takové , že stát ztrácí kontrolu nad provincií , neboť separatisté vyhlásí nezávislost
And all working children are vulnerable to malnutrition , as their diet typically lacks the items necessary to build body tissues . A všechny pracující děti jsou náchylné k podvýživě , neboť jejich strava obvykle postrádá nezbytné látky pro tvorbu tkání
And no country is likely to bomb a NATO country to redress NATO violations of international law in the Balkans . A je nepravděpodobné , že by nějaká země bombardovala členský stát NATO , aby Alianci \„ oplatila “ porušení mezinárodního práva na Balkáně
And though the United States invokes international human rights institutions when doing so suits its purposes , it renounces these institutions when they attempt to assert jurisdiction over the United States . A ačkoli se Spojené státy dovolávají mezinárodních organizací na ochranu lidských práv , pokud se jim to hodí , na druhé straně odmítají tyto organizace , pokud se pokoušejí uplatnit právní moc ve Spojených státech
And this cannot be merely intuitive . A to nemůže být pouze intuitivní
and a large public consortium of labs . a veřejné konsorcium celé řady dalších laboratoří
And increased wealth in rich countries helps the poor by increasing demand for their goods . A zvýšení bohatství v bohatých zemích pomáhá rovněž chudým zemím , když zvyšuje poptávku po jejich zboží
And , on both sides of the Atlantic , that decline is likely to undermine consumer spending . A na obou březích Atlantiku tento pokles pravděpodobně podryje spotřebitelské výdaje
And yes , the two sides also agreed to take steps so that they are less likely to come into open conflict with one another . A jistě , obě strany se shodly na tom , že podniknou kroky , aby vzájemně snížily pravděpodobnost vypuknutí otevřeného konfliktu
And as the recent arrests in London suggest , it is also possible that the desire of some terrorists to accomplish something more dramatic than the 9 / 11 attacks may have complicated their ability to implement their plans and increased the prospect that they will be detected . A jak naznačují nedávná londýnská zatčení , je také možné , že touha některých teroristů dokázat něco dramatičtějšího , než byly útoky z 11 . září , zřejmě zkomplikovala jejich schopnost realizovat své záměry a zvýšila vyhlídky na jejich odhalení
And there is no end in sight . A žádný konec není na dohled
And weak governments should not be allowed to permit massacres to take place on their own territory even if they are not themselves carrying out the massacre . A slabé vlády by neměly mít právo dovolovat , aby na jejich území k masakrům docházelo , třebaže samy toto násilí nepáchají
and “ Middle East ” appeared in the same sentence . Nyní se tak ovšem děje
And the extremism of radical culture is fueled by the many inequities and grievances that face the peoples of the Middle East . Extremismus radikální kultury je podněcován bezpočtem nerovností a křiv , jimž národy Středního východu čelí
And Afghanistan , which under the Taliban prohibited women ' s participation in political or civic life , was and is a member of the Convention on the Political Rights of Women . A Afghánistán , který za vlády Tálibánu zakazoval ženám účastnit se politického i občanského života , byl a je signatářem Úmluvy o politických právech žen
And it would be a much better strategy than cheaply blaming America for the contemporary world ' s various problems . A byl by také mnohem lepší odpovědí na současné hrozby , než často jen laciné svalování viny za všechny problémy současného světa na Spojené státy americké
And yet the world remains silent in the face of the looting of Grozny and other Chechen towns and villages . Copak si čečenské ženy , děti a vůbec čečenští civilisté zaslouží méně respektu než zbytek lidstva ?
And it is no surprise that the new member countries of the EU have brought to Europe fresh historical experience , and with it far less understanding for and tolerance of concession and compromise . A není divu , že právě nové členské země přinesly do Evropy čerstvou historickou zkušenost a s ní i mnohem méně pochopení pro ústupky a kompromisy
And the trade unions , whose power he has done so much to reduce , have been open in saying that they want a new party leader . Odborové svazy , o snížení jejichž moci se Blair tolik zasadil , daly otevřeně najevo , že chtějí nového šéfa strany
And , to hide from scrutiny , the executive branch inevitably ends up hiding from itself – for example , by preventing well - informed experts in the State Department from independently appraising decisions made in the Pentagon . A výkonná složka se nakonec v touze vyhnout se přezkumu nevyhnutelně skrývá sama před sebou – například tím , že se dobře informovaným expertům na ministerstvu zahraničí znemožní nezávisle hodnotit rozhodnutí , která padnou v Pentagonu
And China , is , for the US , both its greatest opportunity as a market and its greatest potential superpower rival . A Čína pro USA představuje jak zemi nesmírných tržních příležitostí , tak i největšího potencionálního velmocenského rivala
And the strategy was flexible enough to integrate the broadening and deepening of both the monetary and economic analysis . A tato strategie byla natolik flexibilní , že zahrnula rozšíření a prohloubení jak měnové , tak ekonomické analýzy
And , in any case , the focus of financial nervousness is shifting back to the world economy ’ s core countries , such as the United States , the United Kingdom , and Australia , which are funding large current account deficits with surpluses from much poorer countries . Ohnisko finanční nervozity se navíc každopádně přesouvá zpět do stěžejních zemí světové ekonomiky , jako jsou Spojené státy , Velká Británie a Austrálie , které financují rozsáhlé deficity běžného účtu pomocí přebytků z mnohem chudších zemí
And yet the full scope of the tsunamis ’ environmental impact remains under - reported , despite its obvious importance for the recovery of the affected areas and the well being of the survivors . Plný rozsah ekologického dopadu tsunami však stále zůstává nedostatečně mediálně popsaný , a to navzdory jeho zjevné důležitosti pro obnovu postižených oblastí i celkový stav těch , kdo katastrofu přežili
And , while agricultural trade liberalization may enhance export earnings for some poor countries , the main beneficiaries will be the more well - to - do agricultural exporters . Třebaže zemědělská liberalizace obchodu může vývozní výnosy některých chudých zemí zvýšit , největší prospěch kyne movitějším zemědělským vývozcům
And , although Turkmenbashi died in December , his successor , Gurbanguly Berdymukhammedov , has continued to imprison dissidents , stifle freedom of expression , and scoff at democracy , as February ’ s rigged elections demonstrate . A přestože Turkmenbaši v prosinci zemřel , jeho nástupce Gurbanguli Berdymuhamedov pokračuje ve věznění disidentů , potlačování svobody projevu a vysmívání se demokracii , jak prokazují zmanipulované únorové volby
Andreas Kappeler is Director of the Institute for East European History , University of Vienna . Andreas Kappeler je ředitelem Institutu pro dějiny východní Evropy při Vídeňské univerzitě
And the UN Special Rapporteur on violence against women has published material that corroborates information in Licence to Rape and adds numerous new cases from Burma . Zvláštní zpravodaj OSN pro otázky násilí proti ženám zveřejnil materiály , které potvrzují informace obsažené ve zprávě Koncese ke znásilňování a přidávají bezpočet dalších případů z Barmy
And the progress reaches beyond governments . Pokrok navíc přesahuje úroveň vlád
And so Russia goes on , undertaking revolutionary changes and not changing at all . A tak Rusko kráčí dál ; prochází revolučními změnami , a přitom se vůbec nemění
And yet in the final years of his rule , his reputation plunged . A přesto se jeho reputace v posledních letech jeho vlády propadla
And the one state that did stand with Ukraine from the start back then , Poland , has now antagonized much of EU opinion , particularly in Germany , because of the paranoid behavior of its current leaders . A země , která tehdy stála od samotného počátku za Ukrajinou , totiž Polsko , si dnes kvůli paranoidnímu chování svých současných nejvyšších představitelů znepřátelila velkou část veřejného mínění v EU , obzvláště v Německu
And isn ’ t that what the battle for democracy is all about ? A není právě toto smyslem celého boje za demokracii ?
And pull them he did , turning Berezovsky into an international villain , exiling former media mogul Vladimir Gusinsky , jailing the oil magnate Mikhail Khodorkovsky , and eventually imposing a new authoritarian regime behind the façade of Yeltsin ’ s democratic institutions . A tahal za ně vskutku razantně : nejprve udělal z Berezovského mezinárodního padoucha , vyštval do exilu někdejšího mediálního magnáta Vladimira Gusinského , uvěznil ropného magnáta Michaila Chodorkovského a za fasádou Jelcinových demokratických institucí nakonec zavedl nový autoritativní režim
And governments must reallocate resources from institutions - - and the bureaucracies that have a vested interest in preserving their positions - - to organizations that support community - based living . Vlády pak musí přesunout prostředky směrem od ústavů – a úřadů , které mají zájem udržet si pozice – k organizacím podporujícím komunitně založený život
And it is to be hoped that whoever is chosen may be able to foster the grand bargain between the US and EU that is so badly needed . A je třeba doufat , že ať už bude zvolen kdokoli , podaří se mu snad napomoci k zásadní dohodě mezi USA a EU , jíž je tak zoufale zapotřebí
Andrei Kozyrev Andrei Kozyrev
Andrei Kozyrev was Russia ' s Minister of Foreign Affairs from 1992 to 1996 . Andrej Kozyrev byl v letech 1992 – 1996 ruským ministrem zahraničních věcí
And all Europeans – not only those on the left – were truly shocked and appalled by Katrina ’ s vivid demonstration that there apparently is no bottom for America ’ s poor . Všichni Evropané – nejen ti na levici – byli upřímně šokováni a zděšeni tím , jak živě Katrina předvedla , že pro americké chudé očividně neexistuje žádné dno
And it is the real interest rate – not the money rate – that counts for economic growth . A je to právě reálná úroková sazba – nikoliv sazba peněžní – , která ovlivňuje hospodářský růst
And when the Fed decided to exit this strategy and raise rates in a steady and predictable fashion , so did the ECB . A když se Fed rozhodl od této strategie ustoupit a plynulým a předvídatelným způsobem sazby zvyšovat , ECB se zachovala také tak
And , with America bogged down in Iraq , Russian President Vladimir Putin has resurrected Soviet - style bullying tactics . A poněvadž Amerika v Iráku zabředla , ruský prezident Vladimír Putin vzkřísil taktiku šikany po sovětsku
And why shouldn ’ t they if things are as good as Trichet claims ? Proč by je neměly chtít , když se daří tak dobře , jak Trichet tvrdí ?
And the November figure will be adjusted downward because of a recently discovered statistical error by Canadian authorities . Navíc kvůli nedávno zjištěné statistické chybě kanadských úřadů bude potřeba listopadové číslo korigovat směrem dolů
And that fatigue with liberal economics found resonance in our memories . A tato únava , či vyčerpanost z liberální ekonomiky , nalezla jistou odezvu v naších pamětích
And the communitarian traditions of the right , with their nationalist past lurking behind , may not be any easier to revitalize than the old fashioned socialism or New Deal populism . Je zřejmé , že oživit všechny komunitární tradice pravice , s její kdesi v pozadí potlačovanou nacionalistickou minulostí , nebude o nic více složitější , než vzkřísit z módy vyšlý socialismus nebo populistický New Deal
Andrei Kozlov , the deputy governor of Russia ’ s central bank who was leading a campaign against financial fraud , was assassinated on September 14 . A 14 . září byl spáchán atentát na Andreje Kozlova , viceguvernéra ruské centrální banky , který bojoval proti finančním podvodům
And they may also wish to play a role on the wider world stage , as when they link up with fellow ethnics in international religious , cultural and labour organizations . A stejně tak mají asi i právo aktivně se účastnit života v širším světovém měřítku , při všech svých vazbách na spřízněná etnika v mezinárodních náboženských , kulturních a pracovních organizacích
And , just as the inhuman terror attacks of September 11 , 2001 severely damaged Islam ’ s credibility in many people ’ s eyes , the invasion of Iraq , which was based on lies , has damaged both Christianity and the Western community of values . A tak jako věrohodnosti islámu v očích mnoha lidí vážně uškodily nelidské teroristické útoky z 11 . září 2001 , invaze do Iráku , která se opírala o lži , ublížila jak křesťanství , tak západnímu společenství hodnot
And , while he was technically the commander - in - chief of the Palestinian forces , these forces lacked the will to stand up to Hamas ’ s growing power . A přestože formálně byl vrchním velitelem palestinských sil , tyto síly nebyly ochotné postavit se narůstající moci Hamásu
And , if the Israelis are convinced that Abbas is too weak to do anything , they can help the Palestinians by releasing the Fatah strongman , Marwan Barghouti , from an Israeli jail . A jsou - li Izraelci přesvědčeni , že Abbás je příliš slabý , aby cokoli dokázal , mohou Palestincům pomoci propuštěním silného vůdce Fatahu Marvána Barghútího z izraelského vězení
And , although the West Bank has not been used to launch rockets against Israel , there is no reason why the Palestinians who reside there will not resort to such weapons if walls continue to be built deep inside their territories and Israel continues to act with arrogance towards them . A přestože Západní břeh dosud k odpalování raket proti Izraeli používán nebyl , není důvod , proč by se tamní Palestinci k takovým zbraním neuchýlili , jestliže hluboko na jejich území nadále porostou zdi a Izrael s nimi nepřestane jednat arogantně
Andrzej Karkoszka was State Secretary for Defense in Poland from l 995 - 1998 and Director of the Strategic Defense Review in the Polish Ministry of Defense from 2003 - 2006 . Andrzej Karkoszka byl v letech 1995 - 1998 náměstkem polského ministra obrany a v letech 2003 - 2006 ředitelem Strategického obranného přehledu na polském ministerstvu obrany
and Recep Tayyip Erdoğan , Turkey ’ s prime minister , can place his trust in the near automatic mechanisms that characterize the EU ’ s instDespite substantial progress , democratization is only a torso . Navzdory podstatnému pokroku je demokratizace pouhým torzem
And it does not undermine social standards , because legal migrants have recourse to trade unions and the law . A nepodkopává ani sociální standardy , jelikož legální přistěhovalci mají oporu v odborech a zákonech
And returning migrants bring back new skills , new ideas , and the money to start new businesses . Navracející se migranti pak přinášejí nové schopnosti , nové nápady a peníze na rozjezd nových firem
And teacher absenteeism , a major aspect of corruption in education , can lead to direct losses of up to a quarter of a country ’ s public spending on primary education . Absentérství učitelů , významný aspekt korupce ve školství , může zase vést k přímým škodám dosahujícím až čtvrtiny veřejných výdajů země na základní vzdělávání
And they would be right . V tom mají pravdu
And it would lower LA temperatures by about 3 ° C – or about the temperature increase envisioned for the rest of this century . Zároveň bychom tím snížili teplotu v L . A . asi o 3 ° C – což přibližně odpovídá zvýšení teploty předpokládanému pro zbytek tohoto století
And , whereas Gore points to shrinking sea ice in the Northern Hemisphere , he fails to mention that ice in the Southern Hemisphere is increasing . A zatímco Gore poukazuje na ubývání mořských ledovců na severní polokouli , nikterak nezmiňuje , že ledovců na jižní polokouli přibývá
And , unlike Al Gore , who has travelled the world warning that our cities might soon be under the oceans , it refrains from scaremongering . A na rozdíl od Ala Gorea , jenž zcestoval svět s varováním , že naše města mohou brzy pohltit oceány , se vyhýbá šíření poplašných zpráv
And we need to share those resources equitably . A musíme tyto zdroje spravedlivě sdílet
And all of these things seem to contradict our belief in the Koran . A zdá se , že všechny tyto skutečnosti odporují naší víře v Korán
And so , as Muslims were intellectually regressing , Europeans began their renaissance , developing improved ways of meeting their needs , including the manufacture of weapons that eventually allowed them to dominate the world . A tak ve chvíli , kdy muslimové intelektuálně upadali , Evropané zahájili svou renesanci a rozvíjeli dokonalejší způsoby naplňování svých potřeb , včetně výroby zbraní , které jim nakonec umožnily dominovat světu
And here ’ s the part that should bring tears to your eyes : we continue to lose more forest cover every year . A teď přichází ta část poznání , která by vám měla vehnat slzy do očí : nadále rok co rok přicházíme o další lesní porosty
And so we do . A toho se držíme
Andrew J Maynard Andrew J Maynard
Andrew D . Maynard is Chief Science Advisor of the Project on Emerging Nanotechnologies at the Woodrow Wilson International Center for Scholars . Andrew D . Maynard je vedoucím vědeckým poradcem Projektu pro studium vznikajících nanotechnologií při Mezinárodním badatelském středisku Woodrowa Wilsona se sídlem ve Washingtonu
And it is also time to take a more detailed look at where we continue to fall short . A zároveň je to doba , kdy se můžeme detailněji podívat na oblasti , v nichž nadále zaostáváme
And while the story is good on transposition , it is less rosy when it comes to how things are working on the ground . A zatímco bilance přejímání vyznívá dobře , pokud jde o faktický stav věci , jsou vyhlídky méně růžové
And with good reason , for the problem with the de - Stalinization process was that , although the truth was partly revealed , no answer regarding what to do next was offered . Nebylo se jim co divit , neboť problém s procesem destalinizace spočíval v tom , že ačkoliv došlo k částečnému odhalení pravdy , nikdo nenabídl odpověď na otázku , co si nyní počít
And throughout the EU , the positive effects of the enlargement strategy that has brought in 10 ex - communist countries over the past three years looks to be generating a new self - confidence . V celé Evropě se pak zdá , že pozitivní dopady strategie rozšíření , která v posledních třech letech přivedla do unie 10 někdejších komunistických zemí , vytvářejí nový pocit sebedůvěry
And both face serious demographic problems , given shrinking and aging populations , as well as the challenge of Asia ’ s rising superpowers . A oba kvůli ubývající a stárnoucí populaci stojí před vážnými demografickými problémy a před výzvou nastupujících asijských supervelmocí
And this is why it doesn ’ t matter whether the relevant events happened 60 years ago ( as World War II ) , 90 years ( as in the case of the Armenian genocide ) or even 600 years ( such as the battle of Kosovo in 1389 ) . A právě proto také nezáleží na tom , zda se příslušné události odehrály před 60 lety ( jako druhá světová válka ) , 90 lety ( jako v případě genocidy Arménů ) , nebo dokonce před 600 lety ( jako bitva na Kosově poli v roce 1389 )
And , like past insurgencies , the Iraq conflict is one in which the insurgents use horrific acts to intimidate the public , expose the shortcomings of the government , and goad the regime into overreactions that might turn the public against it . A stejně jako v případě minulých povstání využívají také povstalci v iráckém konfliktu hrůzostrašných činů , aby zastrašili veřejnost , obnažili nedostatky vlády a podnítili režim k přehnané reakci , která by mohla obrátit veřejnost proti němu
Andy Miah Andy Miah
Andy Miah , the author of Genetically Modified Athletes : Biomedical Ethics , Gene Doping and Sport , is Lecturer in Media , Bioethics , and Cyberculture at the University of Paisley and Tutor in Ethics of Science and Medicine at the University of Glasgow . Andy Miah , autor knihy Genetically Modified Athletes : Biomedical Ethics , Gene Doping and Sport ( \„ Geneticky modifikovaní atleti : biomedicínská etika , genetický doping a sport “ ) přednáší obor médií , bioetiky a kybernetické kultury na Univerzitě v Paisley a vyučuje etiku vědy a medicíny na Glasgowské univerzitě
And this autumn Ukraine ' s presidential election will determine the country ' s development for decades to come . A letos na podzim rozhodnou prezidentské volby na Ukrajině o vývoji země v příštích desetiletích
And yet , at the end of the day , it is the coffee picker ' s judgment that matters . Přesto je nakonec rozhodující úsudek tohoto sběrače kávy
And only three trials — all conducted in Europe — used sham acupuncture as a control , whereas no acupuncture trials controlled with placebos or sham acupuncture have been reported in China , owing to high cultural barriers . A pouze tři testy – všechny provedené v Evropě – využívaly kontrolní skupinu s falešnou akupunkturou ; v Číně nebyly vzhledem k vysokým kulturním bariérám hlášeny žádné testy akupunktury kontrolované pomocí placeba či falešné akupunktury
And yet , it is also a region with a distant history of great economic and cultural achievement in the Silk Road era , and that recently has emerged as a focus of renewed global competition reminiscent of the Cold War . A přesto jde zároveň o region se vzdálenou minulostí obrovských hospodářských a kulturních úspěchů za časů hedvábné stezky , který se nedávno dostal do centra dění jako ohnisko nového globálního soupeření připomínajícího studenou válku
And some 5 ,000 cases of thyroid cancer , attributed to radioactive iodine absorbed through consumption of milk in the weeks immediately following the accident , have been detected among those who were children at the time . Mezi těmi , kdo byli v oné době dětmi , bylo zjištěno asi 5000 případů rakoviny štítné žlázy , které se připisují působení radioaktivního jódu , jež se do těla dostal konzumací mléka během prvních týdnů po havárii
And perhaps there is another factor : there is more pride and less self - doubt in Spanish culture than in the Polish one . A možná že je tu ještě další činitel : ve španělské kultuře je oproti kultuře polské více hrdosti a méně pochyb o sobě samém
And it has concluded that centuries of slavery amount to the equivalent of the Holocaust . A došla k přesvědčení , že staletí otroctví lze považovat za ekvivalent holocaustu
And this is not only because many coaches of the national teams are , like in the good old days , “ foreign mercenaries , ” with this Cup ’ s Swiss guards including the Brazilian coaches of Japan and Portugal , the Swedish coach of England , and the French coach of Tunisia . A není to jen tím , že trenéři národních týmů jsou jako za starých dobrých časů \„ cizími žoldáky “ , kdy ke \„ švýcarské gardě “ letošního mistrovství patřili brazilští trenéři Japonska a Portugalska , švédský trenér Anglie a francouzský trenér Tuniska
And now we are back to reality . A teď se vracíme do reality
And , in all fairness , each side has its grains of truth . A je třeba přiznat , že obě strany mají své zrnko pravdy
And though the government of President Olusegun Obasanjo is the most democratic and the least corrupt Nigeria has known since independence ( including a period in the late 1970 s when General Obasanjo was the country ' s military ruler until he stepped aside voluntarily to permit election of a civilian president ) , the country remains dangerously weak . A přestože vláda prezidenta Oluseguna Obasanjoa je nejdemokratičtější a nejméně zkorumpovanou vládou , kterou Nigérie od dob své nezávislosti poznala ( včetně období na konci 70 . let , kdy generál Obasanjo stál v čele země jako její vojenský vůdce , dokud dobrovolně neustoupil , aby umožnil volby civilního prezidenta ) , zůstává tato africká země nebezpečně slabá
and persecution of any and all Iraqis suspected of dissent or disloyalty . perzekuci všech Iráčanů podezřelých z nesouhlasu či zrady
And Putin will remain prime minister throughout that time , with a good chance of becoming president again in 2012 or 2016 – or after any other presidential election over the next two decades . Putin během této doby zůstane premiérem a má dobré vyhlídky stát se znovu prezidentem v roce 2012 nebo 2016 – případně v kterýchkoliv dalších prezidentských volbách během následujících dvou desetiletí
And when bureaucrats continually thwarted his orders , he used glasnost , or open discussion and democratization . A když byrokracie vytrvale mařila jeho příkazy , nasadil glasnosť čili otevřenou diskusi a demokratizaci
And if such actors disrupt the flow of oil from the Persian Gulf , home to two - thirds of the world ’ s reserves , a global depression like that of the 1930 ’ s could strengthen protectionism further . A jestliže tito hráči naruší přísun ropy z Perského zálivu , naleziště dvou třetin světových zásob , protekcionismus by mohla ještě posílit globální deprese jako ve 30 . letech 20 . století
And there are territorial disputes about small islands and potential gas reserves near the China - Japan maritime boundary . A existují územní spory týkající se malých ostrovů a potenciálních ložisek plynu poblíž čínsko - japonské mořské hranice
And , on the bottom board of transnational issues outside the control of governments – including everything from climate change to pandemics to transnational terrorism – power is chaotically distributed , and it makes no sense at all to claim American hegemony . Konečně , na spodní šachovnici mezinárodních záležitostí mimo kontrolu vlád – včetně oblastí od změny klimatu přes pandemie po mezinárodní terorismus – je moc rozložena neuspořádaně a nemá žádný smysl nárokovat si americkou hegemonii
And when they cannot agree on a course of action , it is difficult for the organization to operate . A pokud se členové nemohou dohodnout na podobě akce , operuje se OSN jen těžko
And it has very little power when the great powers oppose an action , or repressive member governments ignore the claims of the new “ responsibility to protect . ” Avšak když se velké mocnosti stavějí proti určité akci , případně když represivní vlády členských zemí ignorují vymáhání nové \„ zodpovědnosti chránit “ , má tato organizace jen velmi málo síly
And upper and middle class Nigerians everywhere might well choose \ Gulder \ and \ Star \ lagers , which are brewed in Lagos . Vyšší a střední třídy kdekoli v Nigérii by si k suji daly pivo značky Gulder nebo Star , které se vaří v Lagosu
And they can keep not only their private faith but practice it publicly . Svou soukromou víru si přitom mohou nejen ponechat , ale také ji veřejně praktikovat
And if there were assemblers , they would face the same limitation as the bacteria with which we started our story : they can ' t travel long distances without hitching a ride , and would simply run out of raw material . A i kdyby asemblery existovaly , čelily by stejnému omezení jako bakterie , u nichž jsme své vyprávění započali : nedokáží cestovat na větší vzdálenosti , aniž by je někdo vzal stopem , a jednoduše by jim došel materiál
And , unlike tax incentives , wage subsidies target only employment of low - wage workers . Na rozdíl od daňových pobídek se totiž mzdové dotace zaměřují pouze na zaměstnanost pracovníků s nízkými mzdami
And there is one clear measure of how we perform at that task : extinction rates . A existuje jedno jasné měřítko , jak si v této věci stojíme : rychlost vymírání druhů
Andrei Piontkovsky Andrei Piontkovsky
Andrei Piontkovsky is a Russian political scientist and a visiting fellow at the Hudson Institute in Washington , DC . Andrej Piontkovskij je ruský politolog a hostující vědecký pracovník v Hudson Institute ve Washingtonu
Andrei Piontkovsky Andrei Piontkovsky
Andrei Piontkovsky is Executive Director of the Center for Strategic Studies in Moscow . Andrej Piontkovskij je výkonným ředitelem moskevského Centra pro strategická studia
Andrei Piontkovsky Andrei Piontkovsky
And China is succeeding , most importantly by consistently reinforcing Putin ’ s anti - American and anti - Western agenda . A Číně se to daří , především vytrvalým upevňováním Putinovy protiamerické a protizápadní agendy
Andrei Piontkovsky is Executive Director of the Center for Strategic Studies in Moscow . Andrej Piontkovskij je výkonným ředitelem moskevského Centra pro strategická studia
And as for private persons standing up to the government in court , the idea was utterly inconceivable . A už zhola nepředstavitelné bylo , aby se jednotlivec postavil u soudu proti vládě
And French businesses don ’ t see it as their role to solve the problems of the suburbs . A francouzské podniky řešení problémů předměstí za svůj úkol nepovažují
And the difficulty people everywhere have in thinking in terms of probabilities – especially low probabilities , which they tend to write off – weakens political support for incurring the costs of taking precautionary measures . Navíc politickou podporu pro vynakládání peněz na provádění preventivních opatření oslabuje malá schopnost lidí po celém světě přemýšlet ve vztahu k pravděpodobnostem – zejména nízkým , které mají sklon nebrat na vědomí
And we would never know about the 800,000 Rwandans that had been saved se nedozvěděli o osmi stech tisících Rwanďanů , kteří byli zachráněni
And , only recently , the IAEA discovered that Egypt conducted non - safeguarded nuclear experiments decades ago . Až nedávno MAAE zjistila , že Egypt před desítkami let prováděl nezabezpečené jaderné experimenty
And in 2004 , the IAEA blew the whistle on South Korea ’ s non - safeguarded plutonium and enrichment experiments . V roce 2004 zase MAAE upozornila na jihokorejské nezabezpečené experimenty s plutoniem a obohacováním uranu
And without better intelligence and backing from the UN Security Council to impose significant , timely , and certain penalties on nuclear violators , the IAEA will have difficulty in fulfilling its security mandate . A bez kvalitnější výzvědné činnosti a podpory ze strany Rady bezpečnosti OSN při ukládání podstatných , včasných a jistých trestů jaderným provinilcům bude pro MAAE těžké splnit její bezpečnostní mandát
And , in mid - November , London ’ s Sunday Times Západní představitelé opakovaně deklarují , že při bránění jaderným ambicím Íránu jsou na stole všechny možnosti
And , depending on weather and the nuclear discharge , the radioactive consequences may not remain localized . A v závislosti na počasí a velikosti jaderného úniku nemusí radioaktivní dopady zůstat lokalizované
And , while Israel ’ s Arrow ballistic missile defenses , which now surround Dimona , may be superior to the Patriot system that failed in 1991 , Syria ’ s more advanced Scuds and Iran ’ s Shahab 3 rocket present a more capable challenge than Saddam ’ s projectiles . Izraelská protiraketová obrana Arrow , která nyní Dimonu obklopuje , je sice možná lepší než systém Patriot , jenž v roce 1991 selhal , avšak dokonalejší syrské scudy a íránské rakety Šaháb 3 představují zdatnější výzvu než Saddámovy projektily
Andrzej Rapaczynski Andrzej Rapaczynski
Andrzej Rapaczynski , a native of Poland , teaches American constitutional law at Columbia University in New York . Andrzej Rapaczynski , původem Polák , vyučuje americké ústavní právo na Columbia University v New Yorku
And , thanks to Iran ’ s example , that trend is proliferating across the Muslim world . A díky íránskému příkladu se trend šíří napříč muslimským světem
And my friend Kian Tajbakhsh – alone in his cell in Evin Prison wondering what he has done wrong – is the face of this new form of repression . A můj přítel Kíán Tádžbachš – sám ve své cele v Evinské věznici , s otázkou , co udělal špatného – je tváří této nové podoby represe
Anders Fogh Rasmussen Anders Fogh Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen is Prime Minister of Denmark . Anders Fogh Rasmussen je dánským premiérem
Anders Fogh Rasmussen Anders Fogh Rasmussen
And it is especially the case concerning institutional questions . A zejména je to případ institucionálních otázek
Anders Fogh Rasmussen is Prime Minister of Denmark . Anders Fogh Rasmussen je premiérem Dánska
And the US is taking steps to balance its budget , boost private savings , and enhance energy efficiency . A konečně USA činí kroky na vyrovnání svého rozpočtu , zvýšení soukromých úspor a prohloubení energetické hospodárnosti
And Kouchner himself , to the cynical amusement of the French press , has retreated radically from his insistence on an immediate intervention to protect refugees and internally displaced people in Darfur from further slaughter by the Sudanese government - backed Janjawid militia . A Kouchner samotný k cynickému pobavení francouzského tisku radikálně ustoupil od svého volání po okamžitém zásahu na ochranu uprchlíků a vnitřních vystěhovalců v Dárfúru před dalšími masakry ze strany milicí Džandžavíd podporovaných súdánskou vládou
And , unsurprisingly , the lack of solidarity among water haves and have - nots was openly on display at the Forum . A nebylo překvapením , že ve Fóru byl neskrývaně zřetelný nedostatek solidarity mezi těmi , kdo mají vody dostatek , a těmi , jimž voda chybí
And Socialists have also been brought into other parts of Sarkozy ’ s government . A socialisté pronikli i do dalších složek Sarkozyho vlády
And he succeeded in convincing other European leaders to embrace the “ simplified treaty ” that he called for . A podařilo se mu přesvědčit i další čelní evropské představitele , aby přijali za svou \„ zjednodušenou ústavu “ , po které volal
And , according to many economists , commentators , and journalists , today ’ s worries are temporary , solvable difficulties . Podle mnoha ekonomů , komentátorů a novinářů jsou dnešní starosti přechodné a řešitelné těžkosti
And yet , the opposite is more likely , with domestic inflation – a danger aggravated by central banks ’ loosening of money supply to help commercial banks – bringing the threat of higher interest rates . Pravděpodobný je však opak , přičemž domácí inflace – nebezpečí zjitřované uvolňováním peněžní nabídky ze strany centrálních bank ve snaze pomoci komerčním bankám – přináší riziko vyšších úrokových sazeb
And , lo and behold , France , which is scheduled to ratify the Constitution by a referendum on May 29 , gives the impression of wanting to vote against it . A ejhle , Francie , která má 29 . května ratifikovat ústavu v referendu , působí dojmem , že chce hlasovat proti ní
And there cannot be a stable economic order – at least not in democratic countries – if electorates reject its underpinnings . A žádný ekonomický řád nemůže být stabilní – přinejmenším v demokratických zemích – , jestliže voličstvo odmítá jeho základy
And where unemployment is preferred to universal job insecurity , it has become impossible to suppress . Tam , kde má nezaměstnanost přednost před všeobecnou nejistotou zaměstnání , začalo být těžké ji potlačovat
And yet Turkey scares countless Europeans . Přesto Turecko děsí bezpočet Evropanů
And , unlike most countries , especially in Latin America and Asia , the US system ruthlessly prunes weak corporate leadership . A na rozdíl od většiny zemí , zejména latinskoamerických a asijských , americký systém nelítostně osekává slabé firemní vedení
And , yes , there will probably be another rash of financial crises – perhaps in Central Europe , which now looks like Asia did before its 1997 crisis . Ano , pravděpodobně se objeví další vlna finančních krizí – snad ve střední Evropě , která dnes vypadá jako Asie před krizí roku 1997
And I don ’ t agree with friends of mine who turn their noses down at Wal - Mart stores , and claim never to have visited one . A nesouhlasím se svými přáteli , kteří nad prodejnami Wal - Mart ohrnují nos a tvrdí , že nikdy do žádného nevkročili
And the entry of big - box stores into a community crushes long - established retailers , often traumatically transforming their character . Vstup halových obchodů do určitého společenství rovněž likviduje zavedené prodejce , kteří často traumaticky mění svou podobu
And what has Putin gotten for his efforts ? Not much . Co Putin za své úsilí získal ? Nic moc
And Bush , while of course having no such experience of his own , could retell some of his father ’ s stories when he was the head of the CIA in the 1970 ’ s . A Bush , byť samozřejmě žádnou podobnou osobní zkušenost nemá , by mohl převyprávět některé ze zážitků svého otce z dob , kdy byl v 70 . letech v čele CIA
And there are so many other advantages . A je tu mnoho dalších výhod
And this is not to mention emerging market politicians ’ failure to grasp that unilaterally reducing their excessive import restrictions would be a good idea even if rich countries sat on their hands . A to se ani nezmiňuji o neschopnosti politiků ze zemí nově vznikajících trhů pochopit , že jednostranné snížení jejich zbytnělých dovozních restrikcí by stálo za to , i kdyby bohaté země přihlížely se založenýma rukama
And bilateral or regional trade deals can chip away at some of the barriers in the current global system . A některé z bariér současné globální soustavy mohou rozrušit bilaterální a regionální dohody
And , thanks to the rest of us who don ’ t have the time , information , and skill to match wits with them , they are mostly right . A díky zbytku nás ostatních , kdo nemáme čas , informace ani dovednosti , abychom se jejich důvtipu vyrovnali , mají povětšinou pravdu
And hedge funds , unlike banks , can leverage their bets , borrowing to take on assets many times the size of their capital base . Hedžové fondy dále na rozdíl od bank mohou při svých sázkách využít pákového mechanismu , takže si půjčují , aby dosáhly na aktiva mnohokrát převyšující jejich kapitálovou základnu
And , while today ’ s main risk is the yen , in a couple months it could be something completely different . A zatímco největším dnešním rizikem je jen , za pár měsíců by to mohlo být něco naprosto jiného
And they certainly don ’ t want to be pressed to apologize for holding hostage over $ 800 billion in foreign currency reserves , acquired to resist yen appreciation . A rozhodně nechtějí být nuceni k omluvě za to , že jako rukojmí drží v devizových rezervách víc než 800 miliard USD , které si pořídili , aby vzdorovali zhodnocování jenu
And it still could be a qualified American . A přece by to mohl být kvalifikovaný Američan
And Bernanke knows as well as anyone that none of the vast academic literature suggests a large role for asset prices in setting monetary policy , except in the face of extraordinary shocks that influence output and inflation , such as the Great Depression of the 1930 ’ s . A Bernanke ví stejně dobře jako ostatní , že nic v rozsáhlé akademické literatuře nepřisuzuje významnou úlohu při stanovování měnové politiky cenám aktiv , kromě případů , kdy je třeba čelit mimořádným šokům ovlivňujícím výstup a inflaci , jakým byla například hospodářská krize 30 . let 20 . století
And so it has , with capitalists everywhere gaining an ever larger share of the economic pie . Právě to se také děje a kapitalisté po celém světě získávají čím dál větší část ekonomického koláče
Anda Rottenberg Anda Rottenberg
And China , when it took a 10 % stake in the US private equity group Blackstone , eschewed any voting rights in the company ’ s management , perhaps as a way of keeping US financial regulators happy . Čína se při přebírání 10 % podílu v americké soukromé investiční skupině Blackstone vyhnula všem volebním právům ve správě společnosti , snad aby potěšila americké orgány finanční regulace
And never in its history has the Fed lent to non - depository institutions . Fed dosud nikdy v historii nedepozitním institucím nepůjčil
Andrés Rozental Andrés Rozental
And Peres is ready to do so . A Peres je připraven přijmout
And millions of Arabs and Muslims , given regime and media propaganda , believe them . A miliony Arabů a muslimů jim vzhledem k propagandě režimu a sdělovacích prostředků věří
And , indeed , Turkey achieved great success – arguably more than any other Muslim - majority state in the world – in building democracy , maintaining stability , and moving forward economically . A Turecko skutečně dosáhlo skvělého úspěchu – nesporně většího než kterýkoli jiný stát s muslimskou většinou na světě – v budování demokracie , udržování stability a hospodářském vývinu
And we are all suffering from it . A trpíme jím všichni
And , in Israel , fulfilling it will be no small achievement . Jeho naplnění nebude v Izraeli málo
And they are able to act quickly with relatively few people , and with modest resources compared to the vast , expensive bureaucracies of democratic governments . A ve srovnání s ohromnými a nákladnými byrokratickými aparáty demokratických vlád jsou schopni s poměrně malým počtem lidí a skromnými zdroji jednat rychle
And , indeed , within two years of taking power , Sadat expelled the Soviets from Egypt and began to build a friendship with the US that , despite challenges and periodic differences , has proven important and valuable ever since . A opravdu , během dvou let od převzetí moci Sadat vyhnal Sověty z Egypta a začal budovat přátelství s USA , které se od té doby navzdory potížím a pravidelným neshodám osvědčuje jako důležité a přínosné
And much of what we may be called on to do in the future will likely be determined by choices made by others . A mnohé z toho , k čemu budeme v budoucnosti voláni , bude zřejmě záviset na rozhodnutích ostatních
And , since even socialist parties pushed liberal economic policies , it is not surprising that the far right , with its nationalist and protectionist overtones , has hijacked the social question . A jelikož i socialistické strany prosazovaly liberální hospodářskou politiku , není žádným překvapením , že si sociální otázku uzurpovala krajní pravice se svými nacionalistickými a protekcionářskými podtóny
And , while nationalist populism is a trans - European phenomenon , populism today , unlike in the 1930 ’ s , it does not hold itself out as an alternative to democracy . A zatímco národnostní populismus je transevropským fenoménem , dnešní populismus – na rozdíl od toho ve 30 . letech – se nevydává za alternativu k demokracii
And now with the collapse of several fast growing emerging - market economies in the past year , the gap between rich and poor is widening still further . A nyní , když několik rychle se rozvíjejících tržních ekonomik v minulém roce zkolabovalo , se tento příkop , oddělující bohaté a chudé , ještě více rozšířil
And since a lot of the aid is in the form of loans rather than grants , the poor countries get even deeper into debt as they are encouraged to purchase supplies , products , and technical assistance from the rich countries . A jelikož je velká část zahraniční pomoci poskytována spíše ve formě půjček , než grantů , dostávají se postižené chudé země do ještě hlubšího zadlužení , neboť jsou podporovány v nákupech materiálů , produktů a technické pomoci z bohatých zemí
And yet foreign assistance is barely available to meet such challenges . A zahraniční pomoc je jen stěží schopná postihnout tyto problémy
And for all of the developing world , a re - orientation of the aid effort to mobilize the scientific and technological knowledge needed to conquer unsolved problems of tropical health , agriculture , environment , energy use , and other areas that will not be overcome by economic reforms alone . A pro všechny země rozvojového světa nové přesměrování pomoci k mobilizaci všeho vědeckého a technologického potenciálu , potřebného ke zdolání nevyřešených problémů v oblasti tropické medicíny , zemědělství , životního prostředí , využívání energií , a dalších oblastí , jež prostě nemohou být překonány pouhými ekonomickými reformami
And many of the key international institutions that could actually help the poor countries are seeing their budgets relentlessly cut . Kromě toho je mnohým klíčovým mezinárodním institucím , které by chudým zemím opravdu mohly pomoci , nekompromisně snižován rozpočet
And rich countries agreed to meet more regularly with the poorer countries in a new group called the G - 20 : which includes eight rich countries , ten developing countries ( mainly the big ones , such as Brazil , China , India , and South Africa ) , plus a representative of the IMF / World Bank and one from the European Union . A bohaté země se zase dohodly na častějších a pravidelnějších setkáních s chudými zeměmi v nově zformované skupině nazvané G - 20 : kde je zastoupeno osm bohatých zemí , deset rozvojových zemí ( především těch největších , jako je Brazílie , Čína , Indie a Jižní Afrika ) , plus jeden zástupce MMF / Světové banky a jeden zástupce Evropské unie
And much of World Bank project lending can be done by the private sector . Ostatně většina projektů půjček , poskytovaných Světovou bankou , by mohla být realizována skrze soukromý sektor
And because oil constitutes more than 90 % of the country ' s exports , oil income is all that Nigerians have to live on in the world economy . A protože ropa tvoří okolo 90 % exportu země , je tento příjem z ropy tím jediným , z čeho musejí Nigérijci v soukolí světové ekonomiky přežít
And the gains will not just be in the US and Europe . A nepůjde jen o zisky ve Spojených státech a Evropě
And still , after twenty years of preaching that private markets would pick up the slack , these impoverished communities are further away than ever from using improved seeds , fertilizers , and small - scale water management technologies . Přesto po dvaceti letech hlásání toho , že hospodářství zefektivní soukromé trhy , je těmto zbídačeným společnostem využití kvalitnějších semen , hnojiv a vodohospodářských postupů malého rozsahu vzdálenější než kdy dřív
And , with its beautiful beaches and remarkable arts and music , Haiti could once again become a major tourist destination . A díky svým nádherným plážím a pozoruhodnému umění a hudbě by se Haiti znovu mohlo proměnit ve významnou turistickou destinaci
And , in rare cases , the vaccine itself has failed and led to infection . Ve výjimečných případech samotná vakcína selhala a vedla k nakažení
And a $ 1 medical treatment can cure malaria if the child gets infected despite the bed net . Pokud dítě navzdory síti na lůžku onemocní , léčba v hodnotě 1 USD dokáže malárii vyléčit
And crises that are fundamentally ecological in nature are managed by outdated strategies of war and diplomacy . S krizemi , jejichž podstata je v zásadě ekologická , se vypořádáváme prostřednictvím zastaralých strategií války a diplomacie
And they will be crucial to forging new cooperative approaches to climate change , water scarcity , and the like . Navíc sehrají klíčovou roli při vytváření nových kooperujících přístupů ke klimatickým změnám , nedostatku vody a podobně
And they would work with African governments to ensure that the correct medicines are available for quick use within each village . Dále by s africkými vládami spolupracovaly na tom , aby zajistily , že správné léky budou v každé vesnici dostupné k rychlému užití
And G - 8 citizens must hold their governments accountable for what they have pledged but not delivered . Občané zemí skupiny G 8 pak musí vést své vlády k zodpovědnosti za to , co slíbily , ale nedodržely
And the African leaders already know that this is not an empty boast . Afričtí představitelé už navíc vědí , že to není prázdné tlachání
And , with more maize and soybeans being used for fuels rather than food , the food supply tightens even more . A protože se stále více kukuřice a sóji nevyužívá jako potraviny , nýbrž pro výrobu paliv , nabídka potravin se sníží ještě více
And the proportion of youth is very high , with a bulging population of young men of military age ( 15 - 24 years ) . Také podíl mladých lidí je velice vysoký , takže bobtná populace mladých mužů ve vojenském věku ( 15 -24 let )
And we are all mortal . ” A všichni jsme smrtelní . “
And , third , realistic solutions are possible , which will allow the world to combine economic development and control of greenhouse gases . A zatřetí , realistická řešení jsou dosažitelná , což světu umožní zkombinovat hospodářský rozvoj s regulací skleníkových plynů
And rich countries will be able to afford to help poor countries pay for the new , cleaner technologies . A bohaté země si budou moci dovolit chudým zemím pomoci s úhradou nových , čistějších technologií
And yet the financial analysts that discuss these trends in the media have failed to assess them realistically . Přitom finanční analytikové , kteří o těchto trendech přednášejí v televizi , je nedokáží posoudit realisticky
And academic economists should be more steadfast in explaining how financial market prices reflect fundamental economic values , even if this is not necessarily true in the short term . Akademikové by měli vytrvaleji vysvětlovat , jak ceny na finančních trzích odrážejí základní ekonomické hodnoty , ačkoli v krátkodobém horizontu to ne vždy platí
And leadership is needed , though in new and unfamiliar ways . A potřebujeme také dobré vedení , i když nové a zatím neznámé
And yet few countries have a more paradoxical relationship than the US and Iran . Přesto jen málo zemí poutá paradoxnější vztah než USA a Írán
And it works - - but it can do more . A tento rámec funguje – ale mohl by přinášet víc
And since every economy is cyclical in nature , even some of China ' s most ardent boosters are left to wonder what resources the Party and government will have to draw on , should growth rates drop , even to a respectable 3 - 4 % . Vzhledem k tomu , že každá ekonomika je z podstaty cyklická , i někteří nejvášnivější obdivovatelé Číny si lámou hlavu , z jakých zdrojů by Strana a vláda čerpala , kdyby tempo růstu oslabilo , byť třeba jen na úctyhodná 3-4 %
And we need to do so quickly if the EU is to deliver on its citizens ’ expectations . A musíme tak učinit rychle , má - li EU splnit očekávání svých občanů
And Kosovo ’ s Albanian population is clamoring for independence , while Serbia tries to postpone a decision by blocking action in the Security Council . Albánské obyvatelstvo Kosova se dožaduje nezávislosti , zatímco Srbsko se snaží rozhodnutí zdržet a blokuje jednání v Radě bezpečnosti
André Glucksmann André Glucksmann
And yet any government has to watch that the investment is being made effectively . A přesto musí jakákoliv vláda dohlížet na to , aby se s investicemi nakládalo efektivně
And if it will be worth an enormous amount in 10 or 20 years , then it should be worth a lot today , too , since real interest rates – used to discount future values to today ’ s values – are still low in China . A pokud bude mít ohromnou cenu za 10 nebo 20 let , pak by měl mít značnou cenu již dnes , jelikož reálné úrokové míry – používané při přepočítávání budoucích hodnot na dnešní – jsou v Číně stále nízké
And , perhaps most importantly , Ahmadinejad is a destabilizing influence ; Bernanke is not . A co je možná nejdůležitější , Ahmadínedžád má destabilizační vliv ; Bernanke nikoliv
And yet there is more charitable giving in the US than in other countries , reflecting a greater sense in America that private benevolence is an obligation . A přece se v USA na dobročinné účely věnuje víc peněz než v jiných zemích , což odráží tamní silnější pocit , že soukromé dary jsou povinností
And so it is with many different goods and services that people consume . A stejné je to i s řadou dalších typů zboží či služeb , jež lidé spotřebovávají
And yet they do not often overtake one another , because the distances between them are so large . Přesto jeden druhého nepředběhne příliš často , poněvadž vzdálenosti mezi nimi jsou už příliš velké
And that should be truly inspirational . A to by pro ně mělo být opravdovou inspirací
And it shows no signs of diminishing : in the latest fiscal year ending in June , the return was 22 .9 % . Nic navíc nenasvědčuje tomu , že by se měl výnos do budoucna snížit : v posledním fiskálním roce končícím v červnu činil 22,9 %
And he is certainly not a defeatist . A rozhodně to není defétista
And there are others within the field of finance who are similarly motivated . A ve finanční branži existují další lidé s podobnými motivy
And governments should improve our information infrastructure , so that financial contracts can better capture the outcomes of economic risks . Dále by vlády měly zlepšit naši informační infrastrukturu , aby finanční kontrakty dokázaly lépe postihovat důsledky ekonomických rizik
And , of course , we aren ’ t getting any more land in these cities . Navíc pochopitelně v těchto městech nezískáváme žádné další pozemky
And new cities are started , taking away from the “ uniqueness ” of existing cities . Nová města se přitom skutečně zakládají a připravují ta stávající o část jejich \„ jedinečnosti “
And the new cities have a way of looking brighter and fresher than the old urban areas , which are often seen as jumbled and decaying . Kromě toho nová města obvykle vypadají zářivěji a svěžeji než staré městské oblasti , jež bývají často pokládány za neuspořádané a chátrající
and the 1991 collapse of the USSR , these women did not change their lives and attitudes . Po \„ perestrojce “ a rozpadu SSSR v roce 1991 tyto ženy své životy ani postoje nezměnily
And a key determinant of whether they will have good health or not is access to clean water . A klíčovým určujícím faktorem pevného zdraví je přístup k čisté vodě
And surely the death of one person is a lesser tragedy than the death of five , no matter how that death is brought about . A smrt jedné osoby je bezpochyby menší tragédií než smrt osob pěti bez ohledu na to , jakým způsobem tato osoba zemřela
André Peschke , editor - in - chief of Krawall . de , one of Germany ’ s leading online computer and video game magazines , informs me that in ten years in the video game industry , he has never seen any serious debate within the industry on the ethics of producing violent games . André Peschke , šéfredaktor jednoho z předních německých magazínů o internetových počítačových hrách a videohrách Krawall . de , mě informoval , že za deset let v branži videoher nikdy nezažil seriózní vnitřní diskusi o etice výroby násilných videoher
And no matter how blatant the drug use may be , we don ’ t stop watching the Tour de France . A bez ohledu na to , jak je užívání dopingu do nebe volající , nepřestáváme sledovat Tour de France
And that means that David Irving should be freed . A to znamená , že David Irving má být osvobozen
And yet recent growth figures seem to have reversed this trend for the time being . Zdá se však , že poslední údaje o růstu tento trend prozatím obrátily
And German Chancellor Angela Merkel achieved a substantial diplomatic success . Německá kancléřka Angela Merkelová dosáhla zásadního diplomatického úspěchu
And workers are not stupid . A pracující nejsou hloupí
And , like de Gaulle , Putin has sought to rescue his country from humiliation and defeat by carving out a role consonant with popular feelings of national mission and pride , with national interest interpreted as “ sovereignty . ” A podobně jako de Gaulle se také Putin snaží uchránit svou zemi před ponížením a porážkou tím , že pro ni vytváří takovou roli , která hraje do noty lidovému pocitu národního poslání a hrdosti , kdy je národní zájem interpretován jako \„ suverenita “
And Oleksander Volkov , who headed one of Kuchma ' s campaign teams is a key figure in the President ' s camp , with access to inside information despite the fact that investigators in Brussels have frozen his foreign assets and Ukraine ' s own Parliament has repeatedly targeted him as part of an \ anti - mafia \ campaign . A Oleksander Volkov , který vedl jeden z Kučmových volebních týmů , je klíčovou postavou presidentského tábora , s přístupem k vnitřním informacím , bez ohledu na to , že vyšetřovatelé v Bruselu zmrazili jeho zahraniční konta a samotný Ukrajinský parlament se na něj opakovaně zaměřil ve své \„anti - mafiánské “ kampani
And I urge other donors to maintain or increase their support for building an open society in Ukraine . A rovněž budu působit na další dárce , aby pokračovali či ještě zesílili svoji podporu budování otevřené společnosti Ukrajiny
And Arabs , having redeemed themselves on the battlefield , may be more willing to entertain a compromise . A Arabové , kteří se na bojišti spasili , budou možná svolnější k úvahám o kompromisu
And the public should care about the truth because deception misleads people in choosing their representatives , distorts policy choices , undermines ac ­ countability , and destroys trust in democracy . A veřejnost by se o pravdu zajímat měla , protože klamavá zdání nás vedou na scestí při volbě zástupců , pokřivují politické možnosti , podkopávají zodpovědnost a ničí důvěru v demokracii
And the interaction between financial markets and financial authorities is also reflexive . Interakce mezi finančními trhy a finančními orgány je navíc reflexivní
And since global markets require international institutions capable of sustaining them , the World Trade Organization ( WTO ) is a valuable , indeed , in many ways , the most fully developed international institution . A poněvadž globální trhy potřebují mezinárodní instituce , které jsou s to je podporovat a pomáhat jim , je Světová obchodní organizace ( WTO ) v mnoha směrech cennou a nejvíce rozvinou mezinárodní institucí
Andrew Spielman is Professor of medicine and tropical public health at the Center for International Development and School of Public Health at Harvard University ; Awash Teklehaimanot manages the Malaria and Human Affairs Program at the Center for International Development and School of Public Health at Harvard University . Andrew Spielman je profesorem medicíny a tropického zdravotnictví při Centru pro mezinárodní rozvoj a fakultě veřejného lékařství Harvardovy univerzity ; Awash Teklehaimanot je vedoucím Programu pro malárii a humanitární záležitosti při Centru pro mezinárodní rozvoj a fakultě veřejného lékařství Harvardovy univerzity
And he spoke disparagingly of foreign nations , especially Great Britain . O okolních státech , zejména o Velké Británii , hovořil s opovržením
And the public pension system has provided the elderly with a kind of security - - both against inflation and the vagaries of the stock market - - that the private market to date simply has not . Veřejný penzijní systém navíc poskytuje starsím lidem jistý druh záruk - proti inflaci i proti výkyvům akciového trhu - , což se o soukromé sféře zatím jednoduse říci nedá
And this is not a zero sum situation , with America ’ s gains equal to Europe ’ s losses : the uncertainty is bad for investment on both sides of the Atlantic , and if lack of confidence in the dollar leads to a shift out of American bonds and stocks , the American economy could be weakened further . A nejde o situaci s nulovým součtem , kdy by se americké zisky rovnaly evropským ztrátám : nejistota poškozuje investice na obou březích Atlantiku , a pokud nedostatek důvěry v dolar vyvolá ústup od amerických akcií a dluhopisů , americké hospodářství by mohlo dále oslabit
And it may raise concerns about media concentration in Russia , but remains silent about media concentration in Italy . Vyslovuje znepokojení z koncentrace sdělovacích prostředků v Rusku , ale v otázce koncentrace sdělovacích prostředků v Itálii zachovává mlčení
And the budgetary costs are but a fraction of the costs to the economy as a whole . A rozpočtové náklady představují pouhý zlomek nákladů pro ekonomiku jako celek
And our estimate does not include any of the costs implied by the enormous loss of life and property in Iraq itself . Náš odhad přitom nezahrnuje žádné náklady spojené s enormními ztrátami na životech a majetku přímo v samotném Iráku
And some will oppose competition policy and strong corporate governance laws : let Darwinian survival work its wonders . Jiné se budou stavět proti konkurenční politice a přísným zákonům ve vztahu ke správě firem : ať nám své zázraky předvede darwinovské přežití nejsilnějších
And should Bolivia , or foreign companies , reap most of the windfall gains from increases in energy prices ? A měly by výhody plynoucí ze zvýšení cen energií proudit do kapsy Bolívii , anebo zahraničním firmám ?
And there is more than a grain of truth to these concerns . A na těchto obavách je víc než jen zrnko pravdy
And “ green taxes ” – such as on carbon emissions – would shift consumption patterns while discouraging energy - intensive exports . A \„ zelené daně “ – například zdanění emisí uhlíku – by pozměnily vzorce spotřeby a zároveň tlumily energeticky náročné vývozy
And here , too , an opportunity was lost . Tady byla tedy rovněž zmařena příležitost
And , as long as housing prices rose as a result of lower interest rates , Americans could ignore their growing indebtedness . A dokud v důsledku nižších úrokových sazeb rostly ceny nemovitostí , mohli Američané svou rostoucí zadluženost ignorovat
And Alan Greenspan egged them to pile on the risk by encouraging these variable - rate mortgages . A Alan Greenspan je k dalšímu zvyšování rizika ponoukal tím , že tyto hypotéky s proměnlivou sazbou doporučoval
And Malaysia had a third strike against it : for all the talk of the “ white man ’ s burden , ” the European powers did little to improve living standards in the countries they ruled . A Malajsii tížilo další znevýhodnění : navzdory všem řečem o \„ břemeni bělochů “ evropské mocnosti udělaly jen málo pro zlepšení životních úrovní v zemích , kde vládly
And nothing was done about deforestation , which is contributing almost as much to increases in greenhouse gas concentrations as the US . A nic se neudělalo s odlesňováním , které se na nárůstech koncentrací skleníkových plynů podílí stejně jako USA
And some economies faced the worst of both worlds : stagflation . A některé ekonomiky potkalo to nejhorší z obou světů : stagflace
And , with the rise of biofuels , the food and energy markets have become integrated . Se vzestupem biopaliv se zase provázaly trhy s potravinami a s energií
And , in a world economy that had rested on the foundations of a “ strong dollar , ” the consequent financial market instability will be costly for all . Ve světové ekonomice vystavěné na základech \„ silného dolaru “ vyjde výsledná nestabilita na finančním trhu draho všem
And it was not just the bankers who were in the Davos doghouse this year , but also their regulators – the central bankers . Psí hlavu ale letos v Davosu neměli jen bankéři , nýbrž i jejich regulátoři – bankéři centrální
And it is imperative that this time around , reforms offer a lasting solution to global imbalances and tackle head on the most unruly elements of international financial capital . Kromě toho je bezpodmínečně nutné , aby reformy tentokrát nabídly trvalé řešení globálních nerovnováh a začaly se rázně potýkat s nejsvévolnějšími elementy mezinárodního finančního kapitálu
And , yet , despite Bosnia , Kosovo only drew blanks in the minds of the leaders of the world ' s democracies until violence spread . A tak , navzdory Bosně , Kosovo nemělo v očích představitelů světových demokracií jedinou šanci , dokud nepropuklo násilí
And the existence of a viable alternative has had a disciplining effect on politicians : not by chance , Silvio Berlusconi ’ s government served its entire electoral term . A existence životaschopné alternativy měla na politiky usměrňující vliv : nikoliv náhodou setrvala vláda Silvia Berlusconiho u moci celé volební období
And yet agreement on virtually everything of significance will be very difficult to reach . Prakticky ve všech významných otázkách se však bude jen velice těžko dosahovat dohody
And it reaches 40 % and over amongst those who drop out of school in the banlieues , which have become no - go zones of hopelessness . A mezi těmi , kdo nedokončili školu na předměstí , z nichž se staly zóny bezvýchodnosti a beznaděje , dosahuje 40 i více procent
And such potential bloodshed on Russia ’ s border may give Vladimir Putin the pretext he may desire to extend his rule beyond its constitutionally mandated end next March . A takové potenciální krveprolití na ruských hranicích by mohlo posloužit Vladimíru Putinovi jako záminka , po níž snad touží , aby mohl prodloužit svou vládu za její ústavně stanovený konec připadající na příští březen
And , if Iran succeeds in acquiring long - range ballistic missiles , the security threat will become global . A pokud se Íránu podaří získat balistické rakety dlouhého doletu , pak se tato bezpečnostní hrozba stane celosvětovou
and “ burqa ” ) , or the entire body , shrouded females are now visible in public places everywhere , from public schools and universities to parliaments . \„ hidžáby “ ) , obličej i hlavu ( \„ čádory “ a \„ burky “ ) nebo celé tělo , zahalené ženy dnes potkáváme snad všude – na ulici , ve školách i v parlamentech
and also an independent official whom the General Assembly and Security Council can entrust with certain unspecified ( but implicitly political ) tasks . Tvůrci Charty OSN dali generálnímu tajemníkovi dvě odlišné funkce : je \„ hlavním správním úředníkem Organizace “ a rovněž nezávislým činitelem , jehož Valné shromáždění a Rada bezpečnosti mohou pověřit určitými nespecifikovanými ( ale z podstaty politickými ) úkoly
And he must present member states with politically achievable proposals and implement his mandates within the means they provide him . Konečně je zapotřebí , aby členským státům předložil politicky dosažitelné návrhy a uskutečňoval svá pověření v rámci prostředků , které mu poskytnou
And while no one wants to be a victim , many people nowadays want to have been a victim : they aspire to victim status A přestože nikdo nechce být obětí , mnoho lidí si dnes přeje , aby obětí bývali : usilují o status oběti
And I think we in South Africa have not done badly ; at least that is what the rest of the world seems to think of our transformation and the TRC process . A myslím si , že jsme si v Jihoafrické republice nevedli špatně ; přinejmenším si to o naší transformaci a procesu TRC myslí okolní svět
And for the consuming nations of Western and Central Europe , the price effects and supply disruption anxieties were of significant consequence . A pro spotřebitelské země v západní a střední Evropě měly cenové efekty a obavy z přerušení dodávek značnou důležitost
And it is doing so not only in respect to Iran . A nejedná tak jen s ohledem na Írán
And so it has . Což se také stalo
And governments will determine whether we should prepare for bitter competition or a true team effort . A právě vlády rozhodnou o tom , zda bychom se měli připravovat na urputné soupeření , nebo na opravdové týmové úsilí
Andres Velasco Andres Velasco
Andres Velsaco is Professor of economics at the Kennedy School of Government , Harvard University . Andres Velasco je profesorem ekonomie na Harvardské univerzitě
Andres Velasco Andres Velasco
Andres Velasco is Professor of economics at Harvard University . Andres Velasco je profesorem ekonomie na Harvardově univerzitě
And Open Education promises new approaches to collaborative learning that leverage social interaction among students and teachers worldwide . A konečně otevřené vzdělávání vzbuzuje naději na nové přístupy ke spolupráci při učení , těžící z interakce mezi studenty a učiteli po celém světě
And we all nodded our fervent concurrence . A my všichni jsme horlivě přikyvovali na souhlas
And still the storm worsened , till the disciples , beside themselves with terror , awoke Jesus one more time , who now said , ‘ Oh ye of little faith ’ – that ' s where that phrase comes from – and then proceeded to pronounce , ‘ Peace ! ’ Whereupon the storm instantaneously subsided and calm returned to the water . ” A bouře byla stále silnější , až učedníci , hrůzou celí bez sebe , ještě jednou probudili Ježíše , který tentokrát pravil : ‚ Ó , vy malověrní ‘ – odtud pochází toto úsloví – a pohrozil větru a valícím se vlnám : ‚ Mír ! ‘ ; i ustaly a bylo ticho . “
And what next for the ECB , which has just nudged up interest rates by 0.25 % , after 30 months on hold . A jak dále s ECB , která po 30 měsících vyčkávání jen poposunula úrokové sazby o 0,25 % výše ?
And in Iraq , Sunni Muslims feel under siege from the country ’ s majority and now ruling Shia . V Iráku se zase sunnitští muslimové cítí být obklíčeni v zemi většinovými a nyní vládnoucími šíity
And foreign control only makes sense if it brings in the management know - how that local entrepreneurs lack . A zahraniční kontrola má smysl jen tehdy , pokud s ní přichází know - how , který místnímu managementu chybí

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
and conjunctionused in logic to form a conjunction

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon