Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase add was found total 35 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
add dodat v:
add dodávat v:
add doplnit v:
add přibalit v:
add přičíst v:
add přidat v:
add přidávat v:
add přilít v:
add přimíchat v:
add připlatit v:
add připočíst v:
add připočítat v:
add připsat v:
add sčítat v: [mat.]
add sečíst v:
add sečítat v:
aDD aDD Med.
add add Med.
add přiložit, připojit Právnicko-obchodní pojem
add sčítat Právnicko-obchodní pojem
add adovat se CHEMISTRY
add přičíst CHEMISTRY
add sčítat IT
add přidath IT
add přičíst IT
add sčítání IT
add amp;amp;přidat IT
add amp;přidat IT
add přidat IT
add přidat >> IT
add přidat umístění h IT
add přidávat IT
add přidat IT
add přidat IT
Add Sčítat

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
add. přidat

Definition:

AddTo give by way of increased possession (to any one); to bestow (on).
AddTo join or unite, as one thing to another, or as several particulars, so as to increase the number, augment the quantity, enlarge the magnitude, or so as to form into one aggregate. Hence: To sum up; to put together mentally; as, to add numbers; to add up a column.
AddTo append, as a statement; to say further.
AddTo make an addition. To add to, to augment; to increase; as, it adds to our anxiety.
AddTo perform the arithmetical operation of addition; as, he adds rapidly.

Synonyms:

hyperkinetic syndrome, MBD, minimal brain dysfunction, attention deficit hyperactivity disorder, ADD, minimal brain damage, attention deficit disorder, ADHD, add together, add up, append, supply, impart, bring, lend, bestow, contribute, sum, tally, add together, tote up, sum up, add u, total, tot, tot up, summate,
attention deficit disorder, ADD, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, hyperkinetic syndrome, minimal brain dysfunction, minimal brain damage, MBD, syndrome,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: add

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

v.tr. 1 join (one thing to another) as an increase or supplement (add your efforts to mine; add insult to injury). 2 put together (two or more numbers) to find a number denoting their combined value. 3 say in addition (added a remark; added that I was wrong). øadd in include. add-on something added to an existing object or quantity. add to increase; be a further item among (this adds to our difficulties). add up 1 find the total of. 2 (foll. by to) amount to; constitute (adds up to a disaster). 3 colloq. make sense; be understandable. øøadded adj. [ME f. L addere (as AD-, dare put)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Add economics to this recipe as well . Připočtěme k tomuto receptu ještě ekonomiku
Adding imputed interest earnings , the stock of Africa ' s capital flight stood at $ 274 billion - a sum equivalent to 145 % of the debts owed by those countries . Započteme - li připisované zisky z úroků , objem afrického úniku kapitálu činí 274 miliard dolarů - jde o obnos rovnající se 145 % dluhů , jež tyto země mají splatit
Adding to the pressure , America would expect the kind of cooperation in pacifying Pakistan ’ s tribal areas that Musharraf has proven unable to provide . Tento tlak by se ještě dále zvyšoval , neboť Amerika by očekávala ten typ spolupráce při pacifikaci pákistánských kmenových území , který Mušaraf nedokázal zajistit
Add to these US trade sanctions , America ' s latest Farm Bill , and of course the whole question of alleged or real US unilateralism . Podobným dráždidlem jsou americké obchodní sankce , poslední americký návrh zákona o zemědělství a pochopitelně celá ona záležitost kolem americké jednostrannosti , ať už domnělé či skutečné
Additional private pensions in Germany , rising charges for healthcare everywhere , and \ top - up fees \ for university students in the United Kingdom have become hot political issues bedevilling governments almost everywhere . Penzijní připojištění v Německu , vyšší ceny zdravotní péče ve všech zemích a ,, dorovnávací poplatky \ pro vysokoškoláky v Británii se staly horkými politickými tématy , jež mučí téměř všechny vlády
Add to this an unfair distribution of income and wealth , lack of social comity between the working and middle classes , and a long tradition of political violence , and you have the recipe for a politics of all - against - all . Vhoďme do toho ještě nespravedlivé rozložení příjmů a bohatství , chybějící sociální shodu mezi pracujícími a středními třídami a dlouhou tradici politického násilí a máme recept na politiku všech proti všem
Adding insult to injury , EU officials say that Turkish Cypriots cannot veto the application by Greek controlled Cyprus . Evropští úředníci krom toho přilili oleje do ohně , když řekli , že turečtí Kypřané nemají právo vetovat žádost řecké části Kypru
Additional emissions would occur when the goods are transported back to the EU . Další emise by se pak vytvářely při dopravě vyrobeného zboží zpět do EU
Adding new features can speed the transition , but what is necessary is only that the new system be incompatible with existing systems in certain respects , and that a sufficient number of people expect that it will become the new standard . Přidání nových prvků může přechod urychlit , ale bezpodmínečné je pouze to , aby byl nový systém v některých ohledech s existujícími systémy nekompatibilní a aby dostatečný počet lidí očekával , že se stane novým standardem
Additionally , President Musharraf must also deal with skeptical elements within his own military who benefit from maintaining hostility toward India . Prezident Mušaraf musí kromě toho řešit skepsi uvnitř jeho vlastní armády , která má z podporování a podněcování nepřátelství vůči Indii velký prospěch
Additional obstacles include a lack of labour flexibility , especially legal barriers to shedding labour . K dalším překážkám patří nedostatek pružnosti pracovních sil a zvláště právní překážky týkající se propouštění zaměstnanců
Add to this the congenital French mistrust of liberalism – indeed , French is one of the rare languages in which the word “ liberalism ” has a pejorative connotation – joined to an equally deep - rooted perception of the state ( again , on both the right and the left ) as the defender of the general interest par excellence . K tomu připočtěme vrozenou francouzskou nedůvěru k liberalismu – francouzština je dokonce jedním z mála jazyků , v němž má slovo \„ liberalismus “ pejorativní zabarvení – v kombinaci se stejně hluboce zakořeněným vnímáním státu ( opět na pravici stejně jako na levici ) jakožto obhájce obecného zájmu par excellence
Add to all this the French preference for ideological confrontation and the absence of a culture of negotiation and compromise , to say nothing of consensus , and one can understand why so many reform projects in France end up being contested in the streets . Připočtěme k tomu všemu francouzskou oblibu ideologické konfrontace a absenci kultury vyjednávání a kompromisu , o konsenzu ani nemluvě , a pochopíme , proč tolik reformních projektů ve Francii skončí tím , že jsou napadány v ulicích
Additionally , international arrangements aiming at effective use of synergies should be carefully explored . Navíc je potřeba pečlivě promyslet mezinárodní opatření zaměřená na účinné využití synergií
Add the region ’ s growing population to the mix and you have a recipe for economic catastrophe . Přičtěme k tomu rostoucí populaci v regionu a dojde nám , že arabský svět směřuje do hospodářské záhuby
Add to these the fact that many Guatemalan judges have functioned as agents of impunity rather than as servants of justice and a legal system that can be manipulated by the defense through a series of frivolous lawsuits . K tomu musíme připočíst to , že mnozí guatemalští soudci jsou spíše činiteli beztrestnosti než spravedlnosti , a to , že právní systém může obhajoba manipulovat řadou marných soudních řízení
Add to this the fact that a constitutional settlement makes material support and compensation from the Russian government more realistic , and it becomes apparent why Chechens now see a glimmer of hope , albeit still somewhat faint , that peace will leave them better off than pressing on with armed struggle . Připočteme - li ještě fakt , že ústavní urovnání přivede blíže realitě materiální pomoc a náhrady od ruské vlády , začne být jasné , proč Čečenci dnes vidí jistý záblesk naděje , ač stále poněkud slabý , že jim mír prospěje víc než neutuchající ozbrojený konflikt
Addressing conflicts among government coalition parties , as well as within individual government parties , was postponed until after official EU entry . Řešení konfliktů mezi koaličními stranami i uvnitř jednotlivých vládních stran bylo odloženo na období po oficiálním vstupu do EU
Add two billion Indian and Chinese workers to the global labor force , and the value of other means of production – particularly capital and commodities ( for example , gold and oil ) – is bound to go up . Připočteme - li ke globální pracovní síle dvě miliardy indických a čínských pracujících , hodnota ostatních výrobních prostředků – zejména kapitálu a komodit ( například zlata a ropy ) – nutně poroste
Add the practical difficulties of broken - down roads and few cars and trucks , and economic isolation follows . Přidejme k tomu praktické obtíže spojené s rozbitými silnicemi a nedostatkem osobních i nákladních automobilů a výsledkem je hospodářská izolace
Adding up the budgets of the Pentagon , the Iraq and Afghanistan wars , the Department of Homeland Security , nuclear weapons programs , and the State Department ’ s military assistance operations , the US will spend around $ 800 billion this year on security , compared with less than $ 20 billion for economic development . Sečteme - li rozpočty Pentagonu , irácké a afghánské války , ministerstva vnitřní bezpečnosti , programů jaderných zbraní a podpůrných vojenských operací ministerstva zahraničí , USA letos za bezpečnost utratí kolem 800 miliard dolarů , oproti necelým 20 miliardám dolarů za hospodářský rozvoj
Adding another 2.5 billion people to the planet will put enormous strains not only on societies with rising populations , but on the entire planet . Přírůstek dalších 2, 5 miliard lidí enormně zatíží nejen společnosti s rostoucím počtem obyvatel , ale celou planetu
Add to it a desire to create a democracy from scratch in a region characterized by authoritarian government and that task becomes almost impossible . Když se k tomu přidá touha vybudovat od základů demokracii v oblasti charakterizované autoritářskými vládami , stane se tento úkol téměř neuskutečnitelným
Adding the Europe Region to the Americas , China and the Pacific Rim , means more than half the world ' s countries - comprising over three billion people - are now officially free of this crippling disease . Evropa , severní a jižní Amerika plus Čína a tichomořské pobřeží pokrývají dohromady více než polovinu všech zemí světa a více než tři miliardy lidí , kteří se odteď už nemusejí této zákeřné , paralyzující choroby obávat
Add the open public debt of 67 % of GDP to this total , and the result is an overall German debt / GDP ratio of about 340 % . Připočtěme k tomuto úhrnu veřejný dluh ve výši 67 % HDP a výsledkem je celkový poměr německého zadlužení k HDP na úrovni asi 340 %
Addressing the broader , system - wide problem , we must find ways to stimulate domestic - led growth in the periphery countries . Při řešení tohoto širšího , celosystémového problému musíme hledat způsoby , jak stimulovat domácí růst v periferních zemích
Add believable atrocity stories and mass violence is never far off , for there are always young men ready to act . Přidejme věrohodné kruté příběhy a masové násilí není nikdy daleko , jelikož se vždy najdou mladí muži , připraveni jednat
Addressing the glaring shortcomings in the country ' s judicial system should also be made a condition for support , both as an immediate and a long - term objective . Další podmínkou podpory coby jak okamžitého , tak dlouhodobého cíle , by mělo být řešení do očí bijících nedostatků argentinského soudnictví
Additionally , a market in tradable liquefied natural gas ( LNG ) is rapidly emerging . Kromě toho se rychle rozvíjí trh s obchodovatelným zkapalněným zemním plynem ( LNG )
Adding further fuel to the fire , New York State Attorney General Eliot Spitzer recently filed a civil lawsuit against GlaxoSmithKline for potentially misleading doctors by publicizing a favorable study of paroxetine for pediatric depression while downplaying other unfavorable trials . Oleje do ohně přilil nedávno i generální prokurátor státu New York Eliot Spitzer , který podal občanskoprávní žalobu na firmu GlaxoSmithKline za to , že potenciálně uvedla lékaře v omyl zveřejněním příznivé studie aplikace paroxetinu pro léčbu pediatrické deprese , přičemž upozadila jiné , méně příznivé testy

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
add verba : to serve as an addition b : to make an addition

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon