Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase absent was found total 8 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
absent chybějící
absent nepřítomný adj:
absent roztržitý adj:
absent nepřítomný Med.
absent chybí IT
Absent Pryč GB
Absent Nepřítomný
Absent Roztržitý

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
absent. nepřítomný

Definition:

AbsentBeing away from a place; withdrawn from a place; not present.
AbsentNot existing; lacking; as, the part was rudimental or absent.
AbsentInattentive to what is passing; absent-minded; preoccupied; as, an absent air.
AbsentTo take or withdraw (one's self) to such a distance as to prevent intercourse; -- used with the reflexive pronoun.
AbsentTo withhold from being present.

Synonyms:

abstracted, absentminded, scatty, inattentive, devoid, lacking, nonexistent, wanting, truant, gone, awol, departed, missing, introuvable, away, remove,

Antonyms:

present, Nothing antonyms found for term: absent

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

adj. & v. --adj. 1 a not present. b (foll. by from) not present at or in. 2 not existing. 3 inattentive to the matter in hand. --v.refl. 1 stay away. 2 withdraw. øøabsently adv. (in sense 3 of adj.). [ME ult. f. L absent- pres. part. of abesse be absent],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Absent a Palestinian partner , and given continuing Palestinian terrorism - which Israel ' s harsh responses fail to quell - what Sharon appears to be doing now follows from his strategic - oriented thinking : set up an effective barrier , move some of the isolated and strategically untenable settlements , and wait for another day . Vzhledem k nepřítomnosti palestinského partnera a přetrvávajícímu palestinskému terorismu - jenž se tvrdým izraelským odvetám potlačit nezdařilo - to , k čemu se teď Šaron zřejmě odhodlal , vychází z jeho strategicky zaměřeného myšlení : postavit účinnou bariéru , přesunout některé z izolovaných a strategicky neudržitelných osad a čekat na jindy
Absent a sudden , immediate , and strong boost in US domestic demand that turns into a durable boom with rapid employment growth , probably not . Nedojde - li k nenadálému , bezprostřednímu a silnému oživení americké domácí poptávky , která se promění v trvalý boom s rychlým růstem zaměstnanosti , pak pravděpodobně nikoliv
Absent such confidence , Iraq ’ s oil output will not approach its potential , which will only widen the gap between global supply and demand . Bez této důvěry se irácká ropná produkce ani nepřiblíží svému potenciálu , což pouze prohloubí propast mezi světovou nabídkou a poptávkou
Absent further trade agreements , there is a big risk that the pace of globalization will slow , with profound consequences for global poverty and welfare . S absencí dalších obchodních dohod existuje velké riziko , že se tempo globalizace sníží , což by mělo hluboké dopady na světovou chudobu a kvalitu života
Absent serious reform , both are on tract to go into deep hibernation as the Bank for International Settlements did for forty years prior to its recent resurgence . Bez seriózní reformy jsou obě instituce na cestě do hlubokého spánku , v jakém se čtyřicet let , až do nedávného oživení , ocitala Banka pro mezinárodní platby
Absent - Minded Killers Duchem nepřítomní zabijáci

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
absent Prepositionin the absence of WITHOUT
absent adjectiveiNATTENTIVE, PREOCCUPIED
absent transitive verbto keep (oneself) away

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon