Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase about was found total 46 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
about asi
about dokola
about kolem
about kvůli
about o
about o čem
about okolo
about po
about přibližně
about sem tam
about skoro
about stran čeho
about u
about u sebe
about v čem
about o IT
about co jeh IT
about informace oh IT
about o aplikaci IT
about o aplikacih IT
about o filtru IT
about o formuláři IT
about o hře IT
about o hře h IT
about o kodeku IT
about o modulu IT
about o modulu snap-in IT
about o ovladači IT
about o produktu IT
about o produktu o aplikaci, programu, sadě apod IT
about o produktuh IT
about o produktuno aplikaci, programu, sadě apod IT
about o programu IT
about o serveru IT
about o skriptu IT
about o služběh IT
about o tiskárně IT
about o produktu IT
About Asi GB
About Na GB
About Nad GB
About O GB
About Podmět GB
About Sociální role GB
About Vlak GB
About Asi

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
about. o .

Definition:

AboutAround; all round; on every side of.
AboutIn the immediate neighborhood of; in contiguity or proximity to; near, as to place; by or on (one's person).
AboutOver or upon different parts of; through or over in various directions; here and there in; to and fro in; throughout.
AboutNear; not far from; -- determining approximately time, size, quantity.
AboutIn concern with; engaged in; intent on.
AboutOn the point or verge of; going; in act of.
AboutConcerning; with regard to; on account of; touching.
AboutOn all sides; around.
AboutIn circuit; circularly; by a circuitous way; around the outside; as, a mile about, and a third of a mile across.
AboutHere and there; around; in one place and another.
AboutNearly; approximately; with close correspondence, in quality, manner, degree, etc.; as, about as cold; about as high; -- also of quantity, number, time.
AboutTo a reserved position; half round; in the opposite direction; on the opposite tack; as, to face about; to turn one's self about.

Synonyms:

astir, active, more or less, some, approximately, around, just about, or so, roughly, close to, around, around, around, around, all but, most, virtually, well-nig, nearly, just about, almost, nigh, near,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: about

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

prep. & adv. --prep. 1 a on the subject of; in connection with (a book about birds; what are you talking about?; argued about money). b relating to (something funny about this). c in relation to (symmetry about a plane). d so as to affect (can do nothing about it; what are you going to do about it?). 2 at a time near to (come about four). 3 a in, round, surrounding (wandered about the town; a scarf about her neck). b all round from a centre (look about you). 4 here and there in; at points throughout (toys lying about the house). 5 at a point or points near to (fighting going on about us). 6 carried with (have no money about me). 7 occupied with (what are you about?). --adv. 1 a approximately (costs about a pound; is about right). b colloq. used to indicate understatement (just about had enough; it's about time they came). 2 here and there; at points nearby (a lot of flu about; I've seen him about recently). 3 all round; in every direction (look about). 4 on the move; in action (out and about). 5 in partial rotation or alteration from a given position (the wrong way about). 6 in rotation or succession (turn and turn about). 7 Naut. on or to the opposite tack (go about; put about). øbe about to be on the point of (doing something) (was about to laugh). [OE onbutan (on = A(2), butan BUT(1))],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
About 10 - 15 % of US military spending finances basic research and thus provides a powerful boost to America ' s high - tech research and development . Deset až patnáct procent výdajů americké armády financuje základní výzkum a významně tak přispívají k americkému výzkumu a vývoji moderních technologií
About half of today ’ s UN members are democracies , the other half non - democracies . Přibližně polovinu dnešních členů OSN tvoří demokratické režimy , druhou polovinu režimy nedemokratické
About three hundred CCP members work for Motorola , for example , most holding managerial and technical posts . Okolo 300 členů KSČ pracuje například pro Motorolu , v níž má většina manažerské a technické posty
About 9 ,000 people were shot at Sandarmokh between 1937 - 1938 . V Sandarmochu bylo v letech 1937 - 1938 zastřeleno 9000 lidí
About three years ago at Brigham and Women ’ s Hospital , when we were seeking a potential tool for high - resolution diagnostics , array - CGH offered the hope of providing a reliable and efficient genome - wide test that could detect gains or losses in an unbiased and non - subjective fashion . Asi před třemi lety jsme v Brighamově a ženské nemocnici sháněli možný nástroj pro diagnostiku s vysokým rozlišením a technika array - CGH nám dala naději na provedení spolehlivého a efektivního testu celého genomu , který by dokázal nezkresleně a bez subjektivního zabarvení určit přírůstky a úbytky
About 1 million people per year will soon die from smoking in China and India . V Číně a Indii zanedlouho každoročně v důsledku kouření zemře kolem 1 milionu lidí
About 150 - 180 million tobacco deaths would be avoided before 2050 if the proportion of adults in developing countries who quit smoking increases from below 5 % today to 30 - 40 % by 2020 ( like current quit rates in Canada ) . Kdyby se v rozvojových zemích podíl dospělých , již přestanou kouřit , zvýšil do roku 2020 z nynějších 5 % na 30- 40 % ( jako současná míra v Kanadě ) , předešlo by se před rokem 2050 asi 150 až 180 milionům úmrtí způsobených tabákem
About five hundred belonged to the prestigious Academy of Sciences and worked mainly in basic science . Okolo pěti set z nich patřilo prestižní Ruské akademii věd a tyto instituce pracovaly především v oborech základní vědy
About 80 % of FDI in developing countries worldwide goes to just five economies : China , Hong Kong , Korea , Brazil , and Mexico . Zhruba 80 procent FDI pro rozvojové země celého světa proudí jen do pěti ekonomik : do Číny , Hongkongu , Koreje , Brazílie a Mexika
About that there is no doubt . O tom není pochyb
About three - quarters of breakfast cereals make health claims for the whole grain or fiber that has been added to make them “ functional . ” Zhruba tři čtvrtiny cereálií splňují podmínky zdravé stravy díky celozrnné složce nebo vláknině , která do nich byla přidána , aby se staly \„ funkčními “
About a quarter of all greenhouse gas emissions are from land - use change , mainly deforestation , an amount comparable to US emissions from burning fossil fuels ( the US is the single largest contributor to greenhouse gas emissions . ) Přibližně čtvrtina všech emisí skleníkových plynů pochází ze změn ve využívání pozemků , především z odlesňování , a srovnatelný podíl představují emise ze spalování fosilních paliv ve Spojených státech ( USA jsou největším samostatným producentem emisí skleníkových plynů )
about me o mě

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
about adjectiveaROUND 2
about adverbin the opposite direction
about Prepositionover or in different parts of

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon