Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase September was found total 4 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
September září
September ženské křestní jméno n: [female] [jmén.]
September Září GB
September Září

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
September. září .

Definition:

SeptemberThe ninth month of the year, containing thurty days.

Synonyms:

Sept, Sep, September,
September, Sep, Sept, Gregorian calendar month,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: September

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. the ninth month of the year. [ME f. L September f. septem seven: orig. the seventh month of the Roman year],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
September 1939 taught every Pole that military power must be real to be effective . Září 1939 dalo vsem Polákům ponaučení , že má - li být vojenská síla účinná , musí být skutečná
September 11 , 2002 Jedenácté září roku 2001
September 11 , 2001 emerges then as the starting point of something new : a world in which the events of September 11 th have become real . Loňské 11 . září se pak stává výchozím bodem pro cosi nového : pro svět , v němž jsou události z 11 . září realitou
September 11 , 2002 commands an authority that was unimaginable a year ago . Letošní 11 . září má moc , jakou jsme si před rokem sotva uměli představit
September 11 th is the second scare story . Druhou hororovou událostí je jedenácté září
September headline inflation , at 2.6 % , is above the ECB ’ s 2 % target ­ – as is the latest forecast for 2006 inflation ( updated forecasts will be released at the beginning of December ) . Celková zářijová inflace na úrovni 2,6 % překročila 2 % cíl ECB – a totéž platí pro poslední prognózu inflace v roce 2006 ( aktualizované prognózy budou zveřejněny na začátku prosince )
September is traditionally the time when opera companies and orchestras return to their home cities from Aix , Salzburg , Tanglewood , and countless other summer festivals . Září je tradičně doba , kdy se operní společnosti a orchestry vracejí z Aix , Salcburku , Tanglewoodu a bezpočtu dalších letních festivalů do domovských měst
September 11 th has thrust those of us who consider ourselves progressives - who believe in democracy , feminism , human rights and socialism - into a 1956 - type crisis . Díky jedenáctému září jsme se my , kdo se považujeme za pokrokové - kdo věříme v demokracii , feminismus , lidská práva a socialismus - , dostali do krize ne nepodobné oné krizi z šestapadesátého roku
September 11 th - by which I mean not just the World Trade Center massacre , but the skein of hateful , reactionary worldviews and organizations it revealed with unmistakable force - is a clarion call . Jedenácté září - kterým mám na mysli nejen masakr na místě , kde stávalo newyorské Světové obchodní středisko , ale celé to přadeno nenávistných , reakcionářských světonázorů a organizací , které díky těmto událostem vyšly najevo s neklamnou silou - je jasnou a naléhavou výzvou
September 11 , 2001 , is one of those dates that mark a transformation in world politics . Jedenácté září 2001 patří k oněm datům , která označují proměnu ve světové politice
September 11 th supposedly changed all that . Zdálo se , že 11 . září všechno změnilo

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon