Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase Rad was found total 9 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
rad rad (ioniz. záření) [eko.]
rad radián n: [mat.]
rad skvělý adj: [slang.]
rad úžasný adj: [slang.]
rad zastaralá jednotka dávky radiace n: [fyz.]
RAD dny omezené aktivity [eko.]
RAD rychlý vývoj aplikací n: [zkr.]
RAD Kolo
Rad Kolo

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Rad. Rad .

Definition:

Radimp. & p. p. of Read, Rede.

Synonyms:

radian,
radian, angular unit, radioactivity unit,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Rad

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Radical Islamic groups have engaged in indiscriminate bombings , while groups with strong authoritarian tendencies have made inroads into President Megawati ' s inner circle . Radikální islamistické skupiny provádějí bezmyšlenkovité pumové útoky , zatímco skupiny se silnými autoritářskými sklony pronikají do nejužších kruhů kolem prezidentky Megawati Sukarnoputri
Radically different strategies of reform and restructuring on a broad front , in the market and in public finance , need to be phased in rapidly to create a prospect for dealing with the problem . Je nutné zahájit radikální a zásadní strategii reforem a restrukturalizace v celé široké frontě , na trhu i ve veřejných financí , a jen tak získáme naději na vyřešení tohoto problému
Radical surgery usually follows . Obvykle následuje radikální operace
Radicals can count on support from no more than 1 % of the population . Radikálové mohou počítat jen s podporou pouhého 1 % populace
Radicals first emerged as “ Khawarij , ” a fanatical group dating to the first century of Islam , which used accusations of blasphemy – and violence – to suppress even small differences of opinion . Radikálové se prvně objevili jako \„ chawáridž “ , fanatická skupina z doby prvního sta let existence islámu , která využívala nařčení z rouhačství – a násilí – k potlačování i jen malých názorových odlišností
Radicalism threatens any society where human dignity is lost and human rights mean nothing . Radikalismus ohrožuje každou společnost , kde se ztrácí lidská důstojnost a kde lidská práva neznamenají nic
Radical new thinking is needed in fisheries management to overcome the ecological and evolutionary problems generated by current practice . Způsob správy rybolovných oblastí je třeba od základu nově promyslet , abychom překonali ekologické a evoluční problémy , jež současná praxe vyvolává
Radioactivity , x - rays and the discovery of the electron opened up a new world . Radioaktivita , rentgenové záření a objev elektronu otevřely zcela nový , dosud neznámý svět
Radical proposals to leave the Euro , and restart the Greek economy with a program of devaluation and budgetary expansion , could become compelling . Radikální návrhy na opustění eura a znovunastartování řecké ekonomiky pomocí programu devalvace a rozpočtové expanze by se v takovém případě mohly stát neodvratnými
Radicals use the inability to attain political objectives peacefully to inspire fanatical action and to justify forms of violence normally considered unacceptable . Radikálové využívají nemožnosti dosáhnout politických cílů jako motivace k fanatickému jednání a jako ospravedlnění podob násilí , jež se jinak považují za nepřijatelné
Radicals used to learn to handle a Kalashnikov and hijack planes with the Palestinians . Radikálové se učívali zacházet s kalašnikovem a unášet letadla s Palestinci
Radical Palestinians want to destroy Israel , while radical Israelis demand control over the entire West Bank , through either continued occupation or even ( according to a tiny minority ) a forcible removal of the Palestinian population . Radikální Palestinci chtějí zničit Izrael , zatímco radikální Izraelci požadují kontrolu nad celým západním břehem Jordánu , a to buď prostřednictvím pokračující okupace , anebo dokonce ( podle nepočetné menšiny ) násilným vytlačením palestinského obyvatelstva
Radicals will remind Palestinians that these two concessions represent a US - Israeli imposition and an attempt to force the Palestinians to bow to the realities of occupation and dispossession . Radikálové budou Palestincům připomínat , že oba tyto ústupky představují rozhodnutí prosazené USA a Izraelem a pokus přinutit Palestince , aby se podvolili realitě okupace a vyvlastnění
Radical Islam ' s Challenge to Indonesia Radikální islám v Indonésii
Radical Muslim groups have declared holy war , ` ` jihad , ' ' which has complicated and aggravated conflicts in the Moluccan islands . Radikální muslimské skupiny vyhlásily džihád , svatou válku , která již stačila zkomplikovat a zhoršit konflikt na Moluckých ostrovech
Rád jím. I like to eat.
Rád běhám. I like to run.
Rád čtu. I like reading.
Ráda čtu. I like reading.
Rád čtu. I like to read.
Ráda čtu. I like to read.
Rád plavu. I like to swim.
Rád mluvím. I like to talk.
Rád pracuji. I like to work.
Rád spím. I like sleeping.
Rád učím. I like teaching.
Rád tě vidím. Nice to see you.
Ráda tě vidím. Nice to see you.
Rád vás vidím. Nice to see you.
Ráda vás vidím. Nice to see you.
Rád loví. He likes to hunt.
Rád bych hlasoval. I'd like to vote.
Rád tu jím. I like eating here.
Rád tady žiju. I like living here.
Rád si pospím. I like to sleep in.
Rád překládám. I like translating.
Raději nejdu. I prefer not to go.
Radši nejedu. I prefer not to go.
Rád bych to vyzkoušel. I'd like to try it.
Raději bych zůstal. I'd prefer to stay.
Rád hraju golf. I like playing golf.
Rád bych pomohl. I'd be glad to help.
Rád bych vás viděl. I'd like to see you.
Ráda bych vás viděla. I'd like to see you.
Rád pobývám venku. I like being outside.
Rád hraji šachy. I like playing chess.
Rád jezdím na koni. I like riding horses.
Rád jím jablka. I like to eat apples.
Rád bych věděl proč. I'd like to know why.
Rád bych si lehnul. I'd like to lie down.
Raději bych zůstal tady. I'd rather stay here.
Raději bychom měli zavolat Toma. We'd better call Tom.
Radši by ses měl zeptat Toma. You'd better ask Tom.
Raději pojď dovnitř. You'd better come in.
Rád hraji šachy. I enjoy playing chess.
Rád pomáhám druhým. I like helping others.
Rád kupuji oblečení. I like to buy clothes.
Rád čtu romány. I like to read novels.
Raději to nech být. You'd better leave it.
Radši to nech tak. You'd better leave it.
Rád čte knihy. He likes to read books.
Rád chodím do kostela. I like going to church.
Rád chodím do školy. I like going to school.
Rád se učím francouzsky. I like to study French.
Raději pracuji sám. I prefer to work alone.
Rád bych to nahradil. I'd like to replace it.
Raději by ses měl Tomovi vyhýbat. You'd better avoid Tom.
Raději by ses měl držet opodál. You'd better stay away.
Raději bys to měl vzít. You'd better take that.
Rád s Tomem rybařím. I like fishing with Tom.
Radši nekomentuji. I prefer not to comment.
Rád bych věděl, proč se opozdil. I wonder why he is late.
Rád bych platil hotově. I'd like to pay in cash.
Rád bych tohle vrátil. I'd like to return this.
Rád bych byl ve tvém věku. I'd love to be your age.
Raději bych na to nesahal. I'd rather not touch it.
Radši bych se toho nedotýkal. I'd rather not touch it.
Rádi bychom začali znovu. We'd like to start over.
Rád jím. I like to eat.
Rád běhám. I like to run.
Rád čtu. I like reading.
Ráda čtu. I like reading.
Rád čtu. I like to read.
Ráda čtu. I like to read.
Rád plavu. I like to swim.
Rád mluvím. I like to talk.
Rád pracuji. I like to work.
Rád spím. I like sleeping.
Rád učím. I like teaching.
Rád tě vidím. Nice to see you.
Ráda tě vidím. Nice to see you.
Rád vás vidím. Nice to see you.
Ráda vás vidím. Nice to see you.
Rád loví. He likes to hunt.
Rád bych hlasoval. I'd like to vote.
Rád tu jím. I like eating here.
Rád tady žiju. I like living here.
Rád si pospím. I like to sleep in.
Rád překládám. I like translating.
Raději nejdu. I prefer not to go.
Radši nejedu. I prefer not to go.
Rád bych to vyzkoušel. I'd like to try it.
Raději bych zůstal. I'd prefer to stay.
Rád hraju golf. I like playing golf.
Rád bych pomohl. I'd be glad to help.
Rád bych vás viděl. I'd like to see you.
Ráda bych vás viděla. I'd like to see you.
Rád pobývám venku. I like being outside.
Rád hraji šachy. I like playing chess.
Rád jezdím na koni. I like riding horses.
Rád jím jablka. I like to eat apples.
Rád bych věděl proč. I'd like to know why.
Rád bych si lehnul. I'd like to lie down.
Raději bych zůstal tady. I'd rather stay here.
Raději bychom měli zavolat Toma. We'd better call Tom.
Radši by ses měl zeptat Toma. You'd better ask Tom.
Raději pojď dovnitř. You'd better come in.
Rád hraji šachy. I enjoy playing chess.
Rád pomáhám druhým. I like helping others.
Rád kupuji oblečení. I like to buy clothes.
Rád čtu romány. I like to read novels.
Raději to nech být. You'd better leave it.
Radši to nech tak. You'd better leave it.
Rád čte knihy. He likes to read books.
Rád chodím do kostela. I like going to church.
Rád chodím do školy. I like going to school.
Rád se učím francouzsky. I like to study French.
Raději pracuji sám. I prefer to work alone.
Rád bych to nahradil. I'd like to replace it.
Raději by ses měl Tomovi vyhýbat. You'd better avoid Tom.
Raději by ses měl držet opodál. You'd better stay away.
Raději bys to měl vzít. You'd better take that.
Rád s Tomem rybařím. I like fishing with Tom.
Radši nekomentuji. I prefer not to comment.
Rád bych věděl, proč se opozdil. I wonder why he is late.
Rád bych platil hotově. I'd like to pay in cash.
Rád bych tohle vrátil. I'd like to return this.
Rád bych byl ve tvém věku. I'd love to be your age.
Raději bych na to nesahal. I'd rather not touch it.
Radši bych se toho nedotýkal. I'd rather not touch it.
Rádi bychom začali znovu. We'd like to start over.
Rád jím. I like to eat.
Rád běhám. I like to run.
Rád čtu. I like reading.
Ráda čtu. I like reading.
Rád čtu. I like to read.
Ráda čtu. I like to read.
Rád plavu. I like to swim.
Rád mluvím. I like to talk.
Rád pracuji. I like to work.
Rád spím. I like sleeping.
Rád učím. I like teaching.
Rád tě vidím. Nice to see you.
Ráda tě vidím. Nice to see you.
Rád vás vidím. Nice to see you.
Ráda vás vidím. Nice to see you.
Rád loví. He likes to hunt.
Rád bych hlasoval. I'd like to vote.
Rád tu jím. I like eating here.
Rád tady žiju. I like living here.
Rád si pospím. I like to sleep in.
Rád překládám. I like translating.
Raději nejdu. I prefer not to go.
Radši nejedu. I prefer not to go.
Rád bych to vyzkoušel. I'd like to try it.
Raději bych zůstal. I'd prefer to stay.
Rád hraju golf. I like playing golf.
Rád bych pomohl. I'd be glad to help.
Rád bych vás viděl. I'd like to see you.
Ráda bych vás viděla. I'd like to see you.
Rád pobývám venku. I like being outside.
Rád hraji šachy. I like playing chess.
Rád jezdím na koni. I like riding horses.
Rád jím jablka. I like to eat apples.
Rád bych věděl proč. I'd like to know why.
Rád bych si lehnul. I'd like to lie down.
Raději bych zůstal tady. I'd rather stay here.
Raději bychom měli zavolat Toma. We'd better call Tom.
Radši by ses měl zeptat Toma. You'd better ask Tom.
Raději pojď dovnitř. You'd better come in.
Rád hraji šachy. I enjoy playing chess.
Rád pomáhám druhým. I like helping others.
Rád kupuji oblečení. I like to buy clothes.
Rád čtu romány. I like to read novels.
Raději to nech být. You'd better leave it.
Radši to nech tak. You'd better leave it.
Rád čte knihy. He likes to read books.
Rád chodím do kostela. I like going to church.
Rád chodím do školy. I like going to school.
Rád se učím francouzsky. I like to study French.
Raději pracuji sám. I prefer to work alone.
Rád bych to nahradil. I'd like to replace it.
Raději by ses měl Tomovi vyhýbat. You'd better avoid Tom.
Raději by ses měl držet opodál. You'd better stay away.
Raději bys to měl vzít. You'd better take that.
Rád s Tomem rybařím. I like fishing with Tom.
Radši nekomentuji. I prefer not to comment.
Rád bych věděl, proč se opozdil. I wonder why he is late.
Rád bych platil hotově. I'd like to pay in cash.
Rád bych tohle vrátil. I'd like to return this.
Rád bych byl ve tvém věku. I'd love to be your age.
Raději bych na to nesahal. I'd rather not touch it.
Radši bych se toho nedotýkal. I'd rather not touch it.
Rádi bychom začali znovu. We'd like to start over.
Radši bych tě měl navštívit. I'd better come and see you.
Rád bych si koupil půlku koláče. I'd like to buy half a cake.
Rád bych vydělával více peněz. I'd like to earn more money.
Rád bych si vydělal více peněz. I'd like to earn more money.
Rád bych tě poznal. I'd like to get to know you.
Radši to zkontroluj. You'd better check this out.
Raději to neplánuj. You'd better not plan on it.
Radím ti, abys přestal kouřit. I advise you to stop smoking.
Radím ti, abys přestala kouřit. I advise you to stop smoking.
Radím vám, abyste přestal kouřit. I advise you to stop smoking.
Radím vám, abyste přestala kouřit. I advise you to stop smoking.
Radím vám, abyste přestali kouřit. I advise you to stop smoking.
Raději kávu nepiju. I prefer not to drink coffee.
Rád bych věděl, co v té místnosti je. I wonder what's in that room.
Rád bych věděl, kudy je to rychlejší. I wonder which way is faster.
Ráda bych trochu shodila. I'd like to lose some weight.
Rád bych viděl ten důkaz. I'd like to see the evidence.
Rád bych tam někdy jel. I'd love to go there one day.
Ráda bych tam někdy jela. I'd love to go there one day.
Rád se procházím po venkově. I like to walk in the country.
Rád bych věděl, jaký má Tom plat. I wonder what Tom's salary is.
Rád bych něco navrhl. I'd like to propose something.
Rád bych si tu dohodu prohlédl. I'd like to see the agreement.
Raději bych to řekl Tomovi osobně. I'd rather tell Tom in person.
Rád pracuje na zahradě. He likes to work in the garden.
Rád poslouchám dobrou hudbu. I like listening to good music.
Rád se procházím podél řeky. I love walking along the river.
Rád bych žil v přepychu. I would like to live in luxury.
Raději bych se měl vrátit ke svému stolu. I'd better get back to my desk.
Rád bych s tebou poobědval. I'd like to eat lunch with you.
Rád bych tu zůstal s Tomem. I'd like to stay here with Tom.
Raději bysme to dnes už měli zabalit. We'd better just call it a day.
Rád bych o tobě slyšel více. I'd like to hear more about you.
Rád bych se setkal s Tomem, jestli můžu. I'd like to meet Tom if I could.
Rád bych tu zůstal přes noc. I'd like to stay here overnight.
Radši bych zemřel, než tě viděl plakat. I'd rather die than see you cry.
Raději byste s tím měli Tomovi pomoct. You'd better help Tom with that.
Raději by ses neměl přibližovat. You'd better not get any closer.
Rád bych něco řekl. I have something I'd like to say.
Rád bych věděl, jestli je Tom pořád sobec. I wonder if Tom is still selfish.
Rád bych žil na hradě. I would like to live in a castle.
Radši by ses na to měl podívat. You'd better have a look at this.
Rád chodí na procházky sám. He likes taking a walk by himself.
Rád bych věděl, proč mě Tom tak nesnáší. I wonder why Tom hates me so much.
Rád bych pár dalších podrobností. I would like some further details.
Rád pracuji v bufetu. I'd like to work at the cafeteria.
Raději bys měl Toma aktuálně informovat. You'd better bring Tom up to date.
Rád bych věděl, co na to řekne učitel. I wonder what the teacher will say.
Rád bych šel na ryby, kdyby to bylo možné. I'd like to go fishing if possible.
Radši bych zůstal doma, než abych šel sám. I'd rather stay home than go alone.
Raději běhám, nežli plavu. I like swimming better than jogging.
Radši bych tě měl vzít do nemocnice. I'd better take you to the hospital.
Rád bych se stal členem vaší skupiny. I'd like to be a part of your group.
Raději bych šel pěšky, než bych čekal na autobus. I'd rather walk than wait for a bus.
Raději půjdu pěšky, než bych čekal na autobus. I'd rather walk than wait for a bus.
Rád si hned po obědě zdřímnu. I like taking naps right after lunch.
Rád bych věděl, čemu se smějí. I wonder what they're laughing about.
Raději bych to nechal na zítra. I'd rather leave that until tomorrow.
Rád si dáváš na čas, že? You like taking your time, don't you?
Raději bych si s tebou promluvil v soukromí. I'd prefer to speak to you in private.
Radila mu, aby šel do nemocnice. She advised him to go to the hospital.
Ráda jí čerstvou, syrovou zeleninu. She likes to eat fresh raw vegetables.
Rád bych věděl, co z nich bude. I wonder what ever will become of them.
Rád bych si pořídil takovýto fotoaparát. I would like to get a camera like this.
Rád bych na tomto těle provedl pitvu. I'd like to do an autopsy on this body.
Rád slyším, že je svobodná. I'm glad to hear that she is unmarried.
Raději by ses měl poradit s doktorem. You'd better ask the doctor for advice.
Raději by ses měl naučit dodržovat pravidla. You'd better learn to follow the rules.
Rád bych zjistil, proč mi Tom lhal. I'd like to find out why Tom lied to me.
Rád bych poslal tuto pohlednici do Japonska. I'd like to send this postcard to Japan.
Radši bys to měl udělat někdy v tomto týdnu. You'd better do that sometime this week.
Rád bych věděl, jestli je Tom svobodný. I wonder whether Tom is unmarried or not.
Ráda bych věděla, zdali je Tom svobodný. I wonder whether Tom is unmarried or not.
Rád bych s tebou dnes povečeřel. I'd like to have dinner with you tonight.
Rád bych věděl, kdo tu včera byl. I'd like to know who was here last night.
Raději bys měl změnit způsob svého uvažování. You'd better change your way of thinking.
Radši bys měl zajít k lékaři a nechat se naočkovat. You'd better see a doctor and get a shot.
Rád se občas podívám na dobrý film. I like to see a good movie once in a while.
Rád bych věděl, proč se Tomovi tak líbí tahle škola. I wonder why Tom likes this school so much.
Rád bych věděl, jestli je někdo, kdo nám dokáže pomoct. I wonder if there's someone who can help us.
Rád bych věděl, proč s námi Tom nechce spolupracovat. I wonder why Tom wouldn't cooperate with us.
Rád bych věděl, jestli by mě Tom dopravdy učil francouzsky. I wonder if Tom would really teach me French.
Rád bych to uměl vysvětlit lépe, ale neumím. I wish I could explain it better, but I can't.
Rád bych věděl, jestli se Tom baví tak, jako Mary. I wonder if Tom is having as much fun as Mary.
Ráda bych věděla, jestli ti na mě někdy opravdu záleželo. I wonder if you have ever really cared for me.
Rád bych odvolal své předchozí prohlášení. I would like to retract my previous statement.
Rád bych věděl, kdo to volal. I'd like to know who that phone call was from.
Rád se ráno procházím podél řeky. I love to walk along the river in the mornings.
Rád bych vám poděkoval za spolupráci. I would like to thank you for your cooperation.
Rád bych letos navštívil Velkou čínskou zeď. I would like to visit the Great Wall this year.
Raději bych zůstal doma než šel ven. I would prefer to stay home rather than go out.
Rád bych věděl, jaké bude zítra počasí. I wonder what the weather will be like tomorrow.
Rád bych věděl, proč ženy žijí déle než muži. I'd like to know why women live longer than men.
Rád bych se zúčastnil večírku 1. listopadu. I would like to attend the party on November 1st.
Rád bych na celou věc zapomněl. I'd like to forget the whole thing ever happened.
Rád bych mluvil s někým, kdo to tu má na starosti. I'd like to speak with whoever is in charge here.
Rád bych věděl, jestli Tom ví, že Mary jde se mnou. I wonder if Tom knows that Mary is coming with me.
Rád bych si promluvil s koordinátorem tohoto projektu. I'd like to talk to the coordinator of this project.
Rád bych šel navštívit Toma, ale k čemu to bude dobré? I'd like to go and see Tom, but what good will it do?
Rád bych byl bohatý a nemusel mít starosti o peníze. I'd like to be rich and not have to worry about money.
Rád bych Tomovi poděkoval za vše, co pro nás udělal. I'd like to thank Tom for everything he's done for us.
Raději bych použil k otevření té bedny páčidlo, nežli kladivo. I'd rather use a crowbar than a hammer to open this crate.
Rád bych to probral se svou ženou, než se rozhodnu. I'd like to discuss this with my wife before making a decision.
Rád bych prožil jeden den bez toho, aniž by mi říkali, že vypadám jako můj bratr. I'd like to go through just one day without being told I look like my brother.

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon