Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

Opponent


In dictionary for phrase Opponent was found total 7 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
opponent oponent n:
opponent protihráč n:
opponent protivník n:
opponent soupeř
Opponent Oponent
Opponent Protivník
Opponent Soupeř

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Opponent

Definition:

OpponentSituated in front; opposite; hence, opposing; adverse; antagonistic.
OpponentOne who opposes; an adversary; an antagonist; a foe.
OpponentOne who opposes in a disputation, argument, or other verbal controversy; specifically, one who attacks some theirs or proposition, in distinction from the respondent, or defendant, who maintains it.

Synonyms:

hostile, opposing, adversary, opposer, resister, antagonist, opposition, opposite,
opposition, opposite, adversary, antagonist, opposer, resister, contestant, individual, mortal, person, somebody, someone, soul,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 3
(adj) opposing|hostile (similar term)
(noun) opposition|opposite|contestant (generic term)
(noun) adversary|antagonist|opposer|resister|person (generic term)|individual (generic term)|someone (generic term)|somebody (generic term)|mortal (generic term)|soul (generic term)|agonist (antonym)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Opponent

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. & adj. --n. a person who opposes or belongs to an opposing side. --adj. opposing, contrary, opposed. øopponent muscle a muscle enabling the thumb to be placed front to front against a finger of the same hand. øøopponency n. [L opponere opponent- (as OB-, ponere place)],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Opponents of the double standard draw on principles of fairness , equity , and distributive justice . Odpůrci dvojího metru vycházejí z principů čestnosti , slušnosti a distribuční spravedlnosti
Opponents of the death penalty also rely on utilitarian arguments . Odpůrci trestu smrti se rovněž opírají o utilitární argumenty
Opponents within his own party are increasingly replacing the ineffectual Tory opposition . Bezzubou opozici stále více nahrazují soupeři z jeho vlastní strany , a tak musí premiér opatrně naslapovat , nechce - li přijít o dalsí podporu
Opponents of biotech repeatedly raise dire warnings of the movement of \ rogue genes \ between the modified crop and wild ( or domesticated ) relatives . Odpůrci biotechnologií opakovaně zveřejňují strašidelná varování před přenosem ,, zlotřilých genů \ mezi modifikovanou plodinou a divoce rostoucími ( nebo domestikovanými ) rostlinami příbuznými
Opponents of nuclear power have suggested that self - interest has compromised the Chernobyl Forum ’ s integrity . Odpůrci atomové energie prohlásili , že poctivost Černobylského fóra narušily soukromé zájmy
Opponents of trade liberalization decry the secretiveness and \ non - democratic \ nature of the WTO , and the influence of corporate interests in rule - making . Odpůrci liberalizace obchodu ostře napadají tajnůstkářství a \„ nedemokratičnost “ Světové obchodní organizace a vliv soukromých zájmů na její strategii
Opponents of globalization argue that trade sets off a \ race to the bottom , \ with nations converging towards the lowest levels of environmental , labor , and consumer protections . \„ závodu ke dnu “ , kdy se státy přibližují k nejnižším možným úrovním ochrany životního prostředí , pracovních podmínek a spotřebitelských práv
Opponents of quotas , indeed , tend to ignore how governments , universities , and research labs used quotas in the past – to benefit men . Odpůrci kvót mají tendenci zapomínat , že vlády , univerzity a výzkumné laboratoře používaly kvóty i v minulosti – ve prospěch mužů
Opponents , too , find themselves under threat . Také opozice je v ohrožení

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
opponent nouna muscle that opposes or counteracts and limits the action of another
opponent adjectivesituated in front

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Dennis Prager Opponents of capital punishment argue that the state has no right to take a murderer's life. Apparently, one fact that abolitionists forget or overlook is that the state is acting not only on behalf of society, but also on behalf of the murdered person and the murdered person's family.
Dennis Prager Opponents of capital punishment argue that the state has no right to take a murderer's life. Apparently, one fact that abolitionists forget or overlook is that the state is acting not only on behalf of society, but also on behalf of the murdered person and the murdered person's family.