Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase Key was found total 11 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
key hlavní
key klávesa n: [it.]
key klíč
key klíčový adj:
key poškrábat klíčem (auto) v:
key významný adj:
key základní adj:
key klíč Právnicko-obchodní pojem
Key Hmatník GB
Key Klíč GB
Key Klíč

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Key. Klíč .

Definition:

KeyAn instrument by means of which the bolt of a lock is shot or drawn; usually, a removable metal instrument fitted to the mechanism of a particular lock and operated by turning in its place.
KeyAn instrument which is turned like a key in fastening or adjusting any mechanism; as, a watch key; a bed key, etc.
KeyThat part of an instrument or machine which serves as the means of operating it; as, a telegraph key; the keys of a pianoforte, or of a typewriter.
KeyA position or condition which affords entrance, control, pr possession, etc.; as, the key of a line of defense; the key of a country; the key of a political situation. Hence, that which serves to unlock, open, discover, or solve something unknown or difficult; as, the key to a riddle; the key to a problem.
KeyThat part of a mechanism which serves to lock up, make fast, or adjust to position.
KeyA piece of wood used as a wedge.
KeyThe last board of a floor when laid down.
KeyA keystone.
KeyThat part of the plastering which is forced through between the laths and holds the rest in place.
KeyA wedge to unite two or more pieces, or adjust their relative position; a cotter; a forelock.
KeyA bar, pin or wedge, to secure a crank, pulley, coupling, etc., upon a shaft, and prevent relative turning; sometimes holding by friction alone, but more frequently by its resistance to shearing, being usually embedded partly in the shaft and partly in the crank, pulley, etc.
KeyAn indehiscent, one-seeded fruit furnished with a wing, as the fruit of the ash and maple; a samara; -- called also key fruit.
KeyA family of tones whose regular members are called diatonic tones, and named key tone (or tonic) or one (or eight), mediant or three, dominant or five, subdominant or four, submediant or six, supertonic or two, and subtonic or seven. Chromatic tones are temporary members of a key, under such names as " sharp four," "flat seven," etc. Scales and tunes of every variety are made from the tones of a key.
KeyThe fundamental tone of a movement to which its modulations are referred, and with which it generally begins and ends; keynote.
KeyFig: The general pitch or tone of a sentence or utterance.
KeyTo fasten or secure firmly; to fasten or tighten with keys or wedges.

Synonyms:

fundamental, central, cardinal, important, of import, primal, important, operative, significant, Florida key, cay, Key, Francis Scott Key, headstone, keystone, paint, key fruit, samara, tonality, winder, identify, distinguish, discover, nam, key out, describe,
tonality, samara, key fruit, Key, Francis Scott Key, cay, Florida key, paint, winder, keystone, headstone, achene, attorney, building block, coral reef, device, explanation, kg, kilo, kilogram, lawyer, lever, list, listing, mechanical device, musical notation, pitch, poet, positive identification, space,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Key

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Keynesian demand management was thus displaced by a new understanding – which we owe largely to Friedman – that pursuing fiscal discipline and price stability is the best guarantee of macroeconomic sustainability . Keynesiánské řízení poptávky tudíž vystřídal nový přístup – za který z velké části vděčíme právě Friedmanovi – založený na tom , že nejlepší zárukou makroekonomické udržitelnosti je prosazování fiskální discipliny a cenové stability
Keynesian remedies ( now being tardily applied ) and an expansionary fiscal policy have not been able to jump - start the Japanese economy and bring about a return of optimism . Keynesiánské léčebné metody ( jež jsou nyní poněkud liknavě zaváděny ) a expansivní fiskální politiky nebyly schopny nastartovat japonské hospodářství a vyvolat návrat optimistické nálady
Keynes , of course , also reminded us that in the long run we are all dead . Samozřejmě , Keynes nám také připomněl , že v dlouhodobém výhledu jsme všichni mrtví
Keynesians thought that prudent monetary policy - - central banks raising and lowering interest rates to diminish fluctuations in private investment spending - - could go part of the way toward stabilizing the economy . Keynesiánci se domnívali , že obezřetná měnová politika - centrální bankou prováděné zvyšování a snižování úrokových sazeb , které má omezovat výkyvy ve výši soukromých investic - by mohla zčásti vycházet vstříc potřebě stabilizace hospodářství
Keynesian thinking guaranteed that nothing like the Great Depression would ever return . Keynesiánské uvažování zaručovalo , že se nikdy nevrátí žádná obdoba světové krize
Keynes was an optimist in believing that governments could learn to manage the business cycle . Keynes byl optimista , když věřil , že se vlády naučí řídit hospodářský cyklus
Keynes , in his General Theory of Employment , Interest and Money , set out the framework that nearly all macroeconomists use today . Keynes ve své Obecné teorii zaměstnanosti , úroku a peněz stanovil rámec , který dnes používají téměř všichni makroekonomové
Keynes saw himself as the enemy of laissez - faire and an advocate of public management . Keynes se sám považoval za nepřítele laissez - faire a obhájce veřejné správy
Key economic reforms that transformed much of postcommunist Europe - - macro - economic stabilization , freeing prices and foreign trade , privatization - - were scorned in order to sustain an authoritarian regime . makroekonomická stabilizace , uvolnění cenové politiky a zahraničního obchodu , či privatizace , byly v Srbsku odstaveny na vedlejší kolej ve prospěch autoritářského systému
Key central banks including the European Central Bank promised to ease monetary policy to stave off a global recession , and injected immediate extra liquidity into the financial system , which should prevent any settlement or credit crunch caused by the disruption to America ’ s financial system . Klíčové centrální banky , včetně Evropské centrální banky slíbily , že zmírní měnovou politiku , aby nedošlo ke globální recesi , a zvýšily likviditu finančního systému okamžitými injekcemi , což by mělo zabránit zvýšenému tlaku na platby a úroky , vyvolanému narušením amerického finančního systému
Key disaster mitigation programs were slashed and federal funding for post - disaster relief was cut in half . Klíčové programy pro zmírnění následků živelních pohrom byly okleštěny a federální financování materiální podpory po živelních katastrofách seškrtáno na polovinu
Key countries must find the political will to confront defensive interests and negotiate with flexibility to reach a market - opening deal . Klíčové země musí najít politickou vůli ke střetu s ochranářskými zájmy a k pružnému vyjednávání s cílem dosáhnout dohody , která otevře trh
Key elements of the Commission ' s work include seeking ways to : Klíčovými elementy práce Komice bude hledání cest , jak :
Key officials reject requests to be interviewed without explanation . Klíčoví úředníci bez vysvětlení odmítají rozhovory
Keynes once described asset markets as beauty contests , in which the objective is not to ascertain who is the most beautiful person , but whom others will think is the most beautiful . Keynes kdysi kapitálové trhy přirovnal k soutěžím krásy , jejichž cílem není určit toho , kdo je nejkrásnější , ale toho , o kom si myslí druzí , že je nejkrásnější
Keynes worried about price rigidities - - the failure of prices and wages to fall when there is excess supply of labor or goods . Keynes se obával nepružnosti cen - neschopnosti cen a mezd klesnout , je - li nadbytek pracovní síly nebo zboží
Keynes ' colleague at Cambridge University , A . C . Pigou , voiced the standard theory of the time : if wages and prices fell sufficiently , then consumers with money would eventually feel well enough off ( given how cheap everything had become ) that they would start to spend , rejuvenating the economy . Keynesův kolega z Cambridgeské univerzity A .C . Pigou vyslovil běžné přesvědčení tehdejší doby : pokud mzdy a ceny dostatečně poklesnou , budou se spotřebitelé nakonec cítit díky svým penězům jako dostatečné zámožní ( neboť všechno je přece tak levné ) a začnou utrácet , což oživí ekonomiku
Keynes famously retorted that in the long run we are all dead . Keynes slavně odsekl , že výhledově jsme všichni mrtví
Key players like the IMF and World Bank must become more transparent and their voting structures must be changed to reflect the current distribution of economic power - as opposed to that prevailing in 1945 - let alone to reflect basic democratic principles . Rozhodující hráči jako MMF a Světová banka musí začít fungovat transparentněji a jejich hlasovací struktura se musí změnit tak , aby odrážela aktuální rozložení ekonomické moci , nikoliv situaci z roku 1945 , o potřebě reflektovat základní demokratické principy ani nemluvě
Key opposition figures such as former Minister of the Interior Yuri Zakharenko and Victor Gonchar began to disappear and are feared dead . Začali mizet klíčoví představitelé opozice , například bývalý ministr vnitra Juri Zacharenko nebo Viktor Gončar , o nichž se soudí , že jsou dávno mrtví

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
key nouna free-throw area in basketball
key verbto provide with identifying or explanatory cross-references

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon