Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

Hug


In dictionary for phrase Hug was found total 5 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
hug obejmout
hug obejmutí
hug objetí
hug objímat
Hug Objetí

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Hug

Definition:

HugTo cower; to crouch; to curl up.
HugTo crowd together; to cuddle.
HugTo press closely within the arms; to clasp to the bosom; to embrace.
HugTo hold fast; to cling to; to cherish.
HugTo keep close to; as, to hug the land; to hug the wind.
HugA close embrace or clasping with the arms, as in affection or in wrestling.

Synonyms:

squeeze, clinch, bosom, squeeze, embrace,
clinch, squeeze, embrace, embracement, embracing,

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Number of lists: 3
(noun) clinch|squeeze|embrace (generic term)|embracing (generic term)|embracement (generic term)
(verb) embrace|bosom|squeeze|clasp (generic term)
(verb) touch (generic term)|adjoin (generic term)|meet (generic term)|contact (generic term)

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Hug

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

v. & n. --v.tr. (hugged, hugging) 1 squeeze tightly in one's arms, esp. with affection. 2 (of a bear) squeeze (a person) between its forelegs. 3 keep close to (the shore, kerb, etc.). 4 cherish or cling to (prejudices etc.). 5 refl. congratulate or be pleased with (oneself). --n. 1 a strong clasp with the arms. 2 a squeezing grip in wrestling. øøhuggable adj. [16th c.: prob. f. Scand.: cf. ON hugga console],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Huge investments – worth trillions of euros – will be needed to meet global energy requirements . Abychom uspokojili globální energetické nároky , bude zapotřebí ohromných investic , v hodnotě biliónů eur
Hugo not only knows what happened but also what could have happened and didn ’ t . Hugo ví nejen to , co se stalo , ale i to , co se stát mohlo a nestalo se
Hugh Huxley was deputy director of the Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology in Cambridge , and joint head of the structural - studies division . Hugh Huxley byl zástupcem ředitele Laboratoře molekulární biologie při Radě pro lékařský výzkum v Cambridgi a společným vedoucím sekce strukturálních studií
Huge mourning crowds , crying , nearly hysterical , could be seen all over the vast empire Stalin had ruled . Po celém rozlehlém impériu , jemuž Stalin vládl , byly vidět obrovské smuteční průvody a ozýval se téměř hysterický pláč
Hugo Chavez ' s government faced a widespread opposition strike , whose intent was not only to demonstrate popular opposition , but also to starve the government of revenue . Vláda Huga Cháveze čelila všeobecné opoziční stávce , jejímž záměrem nebylo pouze dát najevo širokou opozici , ale také zbavit vládu příjmů
Huge tax cuts and rising military spending have fueled an enormous rise in imports , and therefore a yawning trade deficit now accompanies America ’ s weak fiscal position . Obrovské daňové škrty a rostoucí vojenské výdaje podnítily enormní vzestup dovozu , a tak dnes slabou fiskální pozici Ameriky doprovází i propastný obchodní deficit
huge trade deficits have persisted since Ronald Reagan ' s misguided tax cuts of 1981 converted America from the world ' s largest creditor into the world ' s largest debtor . · Obrovské obchodní schodky , jež přetrvávají už od doby pochybených daňových škrtů Ronalda Reagana v roce 1981 , díky nimž se USA , do té doby největší světový věřitel , staly největším světovým dlužníkem

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
hug transitive verbto stay close to

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
Princess Diana Hugs can do great amounts of good - especially for children.
Sam Elliott Hugh Grant is the main man. He's the number one romantic comedy man in the world.