Selected dictionary: English - Czech

(640 697 pairs, words and phrases)

How


In dictionary for phrase How was found total 3 words.

Pronunciation:

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  Note
how jak
how jak Med.
How Jak

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
How

Definition:

HowIn what manner or way; by what means or process.
HowTo what degree or extent, number or amount; in what proportion; by what measure or quality.
HowFor what reason; from what cause.
HowIn what state, condition, or plight.
HowBy what name, designation, or title.
HowAt what price; how dear.

Synonyms:

No synonyms found. Try other word.

thesaurus.altervistas:

Thesaurus is a web service providing search capability for synonyms in different languages. Source: http://thesaurus.altervista.org/

Http Error: 404

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: How

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
How Russia reacts to Western support of Kosovo ’ s coming declaration of independence will test how far we have progressed since the Cold War . Jak Rusko zareaguje na západní podporu nadcházejícímu kosovskému vyhlášení nezávislosti , bude zkouškou toho , jak daleko jsme dospěli od studené války
How tragic , therefore , that over the past twenty years , the country ' s political leaders have so often decided to deal with many of the most noxious side - effects of poverty - from chronic drug use and the establishment of street drug markets , to hustling , to gang membership and the spraying of graffiti on public buildings - through a vast over - reliance on incarceration . Je proto tragické , že politické vedení v posledních dvaceti letech tak často spoléhalo na to , že s vedlejsími účinky chudoby - od chronického užívání drog a pouličního drogového trhu , přes podvody , členství v ganzích a sprejerství na veřejných budovách - se lze vypořádat pomocí vězení
How can things have come to this America ? Jak k tomu může v USA docházet ?
However , the final version of the law would have chosen two - thirds of the seats regionally . Zákonodárný sbor však schválil zákon , na jehož základě by se do dvou třetin křesel volilo regionálně
How can the Bush administration support free elections , and then reject the Palestinians ’ choice ? Jak může Bushova administrativa podporovat svobodné volby a poté odmítnout rozhodnutí Palestinců ?
How the Palestinians choose to respond to these changed circumstances may well determine whether or not they at last achieve an independent state . Způsob , jakým Palestinci na tyto změněné okolnosti zareagují , může docela dobře rozhodnout , zda se konečně dočkají nezávislého státu
How the Palestinians respond depends largely on how the Palestinian body politic deals with the growing power of Palestinian Islamic movements , which undoubtedly expect a significant share of power in post - withdrawal Gaza . Jak Palestinci odpovědí , to závisí do značné míry na tom , jak se palestinská politická garnitura vyrovná s rostoucí mocí palestinských islámských hnutí , která bezpochyby očekávají , že jim v Gaze po stažení Izraelců připadne významný podíl na moci
However , while most official security forces remain loyal to him , over the past year Hamas has created an alternative security structure , built around a 4000 - member “ Operational Force . ” Avšak zatímco většina oficiálních bezpečnostních složek mu zůstává věrná , Hamas během uplynulého roku vybudoval alternativní bezpečnostní strukturu , sestavenou kolem „ Operačních sil “ čítajících 4000 mužů
However , it provides no short - term answer to terrorism for several reasons : it does not supply an ideology compelling enough to compete with fundamentalism , which has captured at least two generations in the Moslem world . Krátkodobá odpověď na teroristickou hrozbu to není hned z několika důvodů : nenabízí dostatečně přesvědčivou ideologii , jež by mohla soupeřit s fundamentalismem , který si v muslimském světě podmanil nejméně dvě generace
How wrong they were ! To se ovšem značně mýlili
However , monetary policy is a much more awkward , indirect and imprecise way of choosing winners and losers than fiscal policy . Avšak měnová politika je ve srovnání s fiskální politikou mnohem těžkopádnější , nepřímou a nepřesnou metodou volby vítězů a poražených
However , excessive zeal and pursuit of cases with dubious economic justification , as has sometimes happened in merger cases , can do serious damage . Přílišná horlivost a prosazování argumentů s pochybným ekonomickým zdůvodněním , jak se někdy dělo u případů fúzí , může ovšem způsobit vážné škody
However , if EU countries start competing for a share of the Chinese market , the Russians could soon be tempted to sell their best arms to the communist regime in Beijing . Pokud však státy EU začnou soupeřit o podíl na čínském trhu , pak by se Rusové mohli brzy ocitnout v pokušení prodat komunistickému režimu v Pekingu i své nejlepší zbraně
How can this be ? Jak je to možné ?
However , they are often exaggerated and certainly not insurmountable . Zároveň jsou však často zveličovány a rozhodně nejsou nepřekonatelné
How perfect , I thought , as I imagined Russia ’ s president climbing the stairs to the attic of his palace to play the role of Peter the Great . Jak dokonalé , pomyslel jsem si , když jsem si představoval , jak ruský prezident stoupá po schodech na půdu svého paláce , aby hrál úlohu Petra Velikého
How are these two economic facts to be reconciled and what does this divided economy tell us about Europe , east and west , as well as other economies where the percentage of people in work may be stagnant or falling ? Jak je možné , že tyto dva ekonomické fakty spolu mohou ladit a v čem spočívá základ takto rozdílných výkonů ekonomiky , nám mnoho napovídá o samotné Evropě , východní i té západní , stejně jako i jiných ekonomikách , kde podíl zaměstnaných lidí stagnuje či dokonce klesá
However , local decisions often have repercussions on citizens in other communities . Lokální rozhodnutí však mívají dopad i na občany jiných společenství a zemí
However much politicians who call for energy independence might prefer it otherwise , the market has chosen oil as a staple energy source . Ať už by změna potěšila třeba sebevětší počet politiků vyzývajících k energetické nezávislosti , trh si za ústřední energetický zdroj zvolil ropu
However , domestic pressure , a sense of nationalism , and the need to improve its bargaining position with Western countries might force the Iranian government to respond to harsh UN sanctions or an air attack on its nuclear facilities . Domácí tlak , nacionalistické cítění a potřeba zlepšit svou vyjednávací pozici vůči západním zemím by mohly íránskou vládu donutit k reakci na přísné sankce OSN nebo na vzdušný úder proti íránským jaderným zařízením
How should EU countries confront the nagging problem of pensions facing its member economies ? Jak mají země Evropské unie a jejich ekonomiky řešit stále tíživější a problematičtější situaci svých penzijních systémů ?
However , mutual interaction and equal partnership remain the only response – especially if they are reflected into long overdue reforms of multilateral institutions and increased global governance . Jedinou možnou odpovědí však musí zůstat vzájemná interakce a rovné partnerství – obzvláště pokud se odrazí v dlouho odkládaných reformách multilaterálních institucí a posíleném globálním vedení
However , I believe that Stern ’ s fundamental conclusion is justified : we are much better off reducing CO 2 emissions substantially than risking the consequences of failing to act , even if , unlike Stern , one heavily discounts uncertainty and the future . Já jsem však přesvědčen , že Sternův nejpodstatnější závěr je oprávněný : budeme na tom mnohem lépe , jestliže emise CO 2 výrazně snížíme , než abychom riskovali následky nečinnosti , a to i pokud na rozdíl od Sterna nejistotu a budoucnost výrazně diskontujeme
However , recovery in transition economies from Estonia to Poland to Hungary is usually export led . Nicméně , obnova všech transformujících se ekonomik , od Estonska až po Polsko nebo Maďarsko , byla obvykle vedena právě dovozem
However , neither the bank system nor the legal system were actually impediments at this stage of development . Nicméně , ani bankovní systém , ani právní systém nebyly v této fázi rozvoje v zásadě vážnou překážkou
However , Yushchenko did carry several Russian - speaking regions , notably the capital Kiev , and Yanukovich won most in the authoritarian Donetsk and Luhansk regions furthest to the east . Zdiskreditované volební výsledky naznačily , že země je geograficky i etnicky rozdělená , přičemž Juščenko drtivě zvítězil v sedmnácti západních a centrálních oblastech , zatímco Janukovyč dominoval v deseti oblastech na východě a jihu země
How to Target Iraq Jak zamířit na Irák
How to build them remains the central question , and Bush has yet to offer a clear answer . Hlavní otázkou tedy zůstává , jak vybudovat řádné a fungující instituce , a Bush na ni musí nalézt jasnou odpověď
However difficult or sad to admit , the moment is not ripe for more than this . Nicméně ačkoliv je těžké a neradostné si to přiznat , dnešek ještě k většímu posunu nedozrál
How could a small militia , numbering less than a few thousand combatants , survive the onslaught of the Middle East ’ s most formidable military machine ? Jak mohla malá ozbrojená skupina čítající méně než několik tisíc bojovníků přežít útok nejhrozivější vojenské mašinerie na Blízkém východě ?
However , if there was discrimination , it was not direct , because under Czech law , such a move could be decided only by a school headmaster based on the results of an intelligence test at an educational psychology counseling centre , and subject to the approval of the child ’ s parents or legal guardian . Je - li to prý však diskriminace , pak nikoliv přímá , protože podle českých zákonů může o zařazení dítěte do zvláštní školy rozhodnout pouze ředitel školy na základě výsledků inteligenčního testu provedeného v pedagogicko - psychologické poradně a takový krok navíc podléhá souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců dítěte
How Can the New Members Catch Up ? Jak mohou noví členové srovnat krok ?
However , rigorous standardization of the environment , particularly if it leads to barren surroundings , increases the risk of obtaining results that , being specific to a narrow set of conditions , cannot be compared with other researchers ’ results . Avšak rigorózní standardizace životních podmínek , zejména vede - li ke zcela holému prostředí , zvyšuje riziko , že dojdeme k výsledkům , specifickým pro úzký soubor okolností , jež nebude možné porovnat s výsledky jiných vědců
How can Europeans be happy that the Iron Curtain is gone if individuals and groups across the Union barricade themselves behind private iron curtains ? Jak mohou být Evropané spokojeni , že zmizela železná opona , pokud se jednotliví občané a skupiny napříč unií zabarikádovávají za svými soukromými železnými oponami ?
However , I believe that the appeal process in the US offers enormous protection , not so much against wrongful conviction as against wrongful execution , so that there are very few , if any , documented cases of innocent people being killed . Věřím však , že odvolací proces v USA skýtá obrovskou ochranu – možná ne tolik proti nespravedlivému odsouzení jako proti nespravedlivé popravě – , takže případů zabití nevinných lidí existuje jen velmi málo , pokud vůbec nějaké
However much the study group shunned recommendations for a precipitous withdrawal , and avoided strict timetables for disengagement , their report is not only an unequivocal repudiation of Bush ’ s “ stay the course ” obsession , but also a counsel to cut and run . Ať už se expertní výbor jakkoli stranil doporučením k překotnému odchodu a vyhýbal se časovým plánům na stažení , jeho zpráva není pouze jednoznačným zavržením Bushovy posedlosti „ udržením kurzu , “ nýbrž také radou vzít nohy na ramena
However vague , the alliance of civilizations idea certainly cannot do more harm than war against Islamic extremism . Ať jakkoli vágní , myšlenka aliance civilizací rozhodně nemůže natropit více škody než válka proti islámskému extremismu
However , in the case of Kashmir , the asymmetric conflict currently fought by proxies and terrorist groups might not degenerate into all - out war precisely because India and Pakistan have mutual nuclear deterrence . V případě Kašmíru by se však asymetrický konflikt , který v současné době vedou zástupné a teroristické skupiny , nemusel zvrhnout v otevřenou válku právě proto , že Indie i Pákistán disponují vzájemným jaderným odstrašením
However vibrant , Israel ’ s democracy is not exactly manageable or predictable , either . Ať jakkoli energická , izraelská demokracie také není právě ovladatelná ani předvídatelná
However , Saudi Arabia ’ s willingness to participate in the conference might come with a price too high for Israel to pay : an endorsement of the Saudi peace initiative . Ochota Saúdské Arábie zúčastnit se konference by však mohla mít pro Izrael příliš vysokou cenu : souhlas se saúdskoarabskou mírovou iniciativou
However , being radical does not necessarily mean being irrational , and revolutionary Iran has given frequent proof of its pragmatism . Být radikální však nutně neznamená být iracionální a revoluční Írán už poskytl četné důkazy o svém pragmatismu
How can I be neutral , as I am usually counted among them ? Jak bych také mohl , když jsem mezi ně sám obvykle počítán
How can such social accounting be done ? Again , simplicity rules . Jak lze takové ,, sociální účetnictví provést ?
How often , under what conditions , and for how long should the IMF offer financial assistance to distressed nations ? Jak často , za jakých podmínek a na jak dlouho by měl MMF poskytovat výpomoc zemím v nouzi ?
However , the effects of such measures are unlikely to be felt soon , so policies will also need to be directed at those already in the labor force , to encourage them to save more for retirement , and at those on the point of leaving it . Účinky takových opatření se však pravděpodobně neprojeví brzy , takže se státní politika bude muset zaměřovat i na ty , kdo už na trhu práce působí – podněcovat je , aby si spořili na důchod – , a také na ty , kteří se ho chystají opustit
How did Royal rise so far and so fast ? One reason is that she is the only fresh face among those Socialists vying for the party nomination . Jedním důvodem je , že Royalová představuje jedinou novou tvář mezi socialisty soutěžícími o stranickou nominaci
However , the aim of his trial should be not only to bring to justice the dictator and his accomplices , but also to foster national reconciliation through the affirmation by Iraqis of universal principles such as non - discrimination , fairness , and transparency . Cílem procesu s ním by však nemělo být pouhé vykonání spravedlnosti na diktátorovi a jeho komplicích , ale i podpora národního usmíření tím , že Iráčané přijmou za své univerzální principy , jako jsou nediskriminace , poctivost a průhlednost
However , a referendum in Italy requires 50 % turnout to validate the outcome . V Itálii je však v referendu nezbytná 50 % účast , aby byl výsledek platný
However , to ensure that the European whole is greater than the sum of its parts , and to guarantee fairness to all Union members , all EU states must work within the parameters of EU policy , as they have in the case of Ukraine . Abychom však zajistili , že Evropa jako celek bude víc než jen součet jejích částí , a abychom zaručili spravedlnost pro všechny členy Unie , všechny státy EU musí jednat v rámci politiky EU , tak jako v případě Ukrajiny
However , given current European and American law , these claims require a novel legal underpinning in order to be valid and enforceable . Avšak s ohledem na současné evropské i americké právo tyto nároky vyžadují novou právní oporu , aby byly platné a vymahatelné
How ? After all , the Russian media do not seem more trustworthy , better informed , or more professionally run than in most countries ; quite to the contrary , they are owned by a few oligarchs , and their bias and manipulation are both transparent and crude . Ruská média přece nejsou důvěryhodnější , lépe informovaná či profesionálněji řízená než ve většině ostatních zemí ; spíše naopak : vlastní je několik oligarchů , jejichž předpojatost a manipulace je zjevná i krutá
However , its members do not necessarily oppose social legislation that benefits working people – especially when white workers are privileged – and some even retain a positive image of the New Deal . Její členové se však nemusí nutně stavět proti sociálním zákonům , z nichž mají prospěch pracující lidé – zejména když protežují bílé zaměstnance – , a někteří si dokonce zachovávají pozitivní názor na New Deal
However , a fall in the water level delayed the advance northwards and enemy survivors escaped to Ctesiphon , 16 miles from Baghdad . Pokles vodní hladiny ovšem pozdržel postup na sever a nepřátelé , kteří se zachránili , utekli do Ktesifónu , vzdáleného 16 mil od Bagdádu
However , extreme income inequality in the region has not produced high rates of savings by wealthy households , as their liquid assets are often held abroad . Avšak extrémní regionální příjmová nerovnost nevyprodukovala díky bohatým domácnostem vyšší podíl úspor , jelikož jejich likvidní aktiva jsou často držena v zahraničí
However , what Bush did not say is that neither the mass murders in Southeast Asia , nor the potential mass murders in Iraq , would have occurred without the chaos caused by US intervention . Bush ovšem neřekl , že k hromadnému vraždění v jihovýchodní Asii ani k potenciálnímu hromadnému vraždění v Iráku by nedošlo , nebýt chaosu vyvolaného intervencí USA
However much health improves , it will never be sufficient - - so further progress is always required . Ať už se zdravotní stav zlepší jakkoliv výrazně , nikdy to nebude stačit - a tak je neustále vyžadován další pokrok
How different it all seemed a decade ago ! Back then , Colombians rejoiced at the prospects for peace , political change and economic progress . Jak jiné se vše jevilo jen před pouhým desetiletím ! Tehdy se Kolumbijci mohli radovat z vyhlídek na mír , politické změny a hospodářský pokrok
However , a decision - making body consisting of delegates from Kosovo , Serbia , and the European Union would be given full authority over major foreign policy issues ( for example , alliances and relations with international economic institutions ) , defence , borders ( in case Kosovo wished to join with Albania ) , and the treatment of Kosovo ’ s Serbian minority . Avšak plnou pravomoc nad zásadními zahraničněpolitickými záležitostmi ( například aliancemi a vztahy s mezinárodními ekonomickými institucemi ) , obranou , hranicemi ( pro případ , že by si Kosovo přálo spojit se s Albánií ) a zacházením s kosovskou srbskou menšinou by dostal rozhodovací orgán složený z delegátů z Kosova , Srbska a Evropské unie
How can we continue to be governed by men who have never set foot in a supermarket ? \ Jak se můžeme nechat dále ovládat muži , kteří v životě nebyli v supermarketu ? \
How can we transform the economic cultures of poor societies to be more like rich ones ? Jak můžeme transformovat ekonomické kultury chudých společností , aby se více podobaly bohatým ?
However , two undesirable consequences could follow from the present situation . Ze současné situace by se však mohly vyvinout dva nechtěné důsledky
However , referendums are not the answer . Referenda ale nejsou odpovědí
How you define your interests reflects how you define your country . V tom , jak člověk definuje své zájmy , se odráží to , jak definuje svou zemi
However , such fiscal expansion would probably disqualify a country from entering the Euro any time soon . Taková fiskální expanze by však pravděpodobně danou zemi v otázce přijetí eura v dohledné době diskvalifikovala
However , over 60 % of Japan ' s small firms are involved in subcontracting work and they rely heavily on large corporations for new orders . Avšak více než 60 procent těchto malých firem funguje na subdodavatelské bázi a jsou tím pádem do velké míry závislé na velkých korporacích
How then should foreign assistance to Iraq be spent ? Jak by se tedy zahraniční pomoc měla v Iráku vynaložit ?
However , as GDP growth in the EU indicates , dynamic solidarity has been undermined over the last decade . Jak ovšem ukazuje růst HDP v EU , byla v minulém desetiletí dynamická solidarita podkopána
How did it come about that the third power is by no means ` ` the weakest ' ' nowadays ? Jak doslo k tomu , že třetí složka moci dnes není rozhodně ,, nejslabsí ` ` ?
However , where differences cannot easily be blurred - those of religion , ethnic and cultural origin , colour - common citizenship has not achieved the unity of diversity so many have dreamed about . Ovšem tam , kde rozdíly nelze setřít snadno - tam , kde jde o rozdíly náboženské , národnostní , kulturní či rasové - , společné občanství k jednotě rozdílů , o níž tolik lidí sní , dosud nedospělo
How do we judge the quality of public services ? Jak posuzujeme kvalitu veřejných služeb ?
However , such legal guarantees of rights are often insufficient . Tyto zà ¡konnà © zà ¡ ruky prà ¡ v jsou ovÅ ¡ em často nedostatečnà ©
How , then , do free countries deal with terrorist expressions of organized frustration ? Jak se svobodné země v takovém případě vyrovnají s teroristickými projevy organizované frustrace ?
However , it is of critical importance that the treatment of terrorists and those suspected of terrorist acts remains strictly within the rule of law . Přitom je ovšem bytostně důležité , aby se přístup k teroristům a lidem podezřelým z páchání teroristických činů držel striktně v mezích zákona
How things have changed in the last five years ! Today , few people - if any - refer to the Rhineland model with such satisfaction . Jak mnoho se věci v posledních pěti letech změnily ! Dnes jen pramálo lidí - pokud vůbec někdo - pohlíží na rýnský model s podobným uspokojením
However much one may favor multiethnic nation - states , once such a construction has failed , it is imperative to listen to popular sentiment . Ať upřednostňujeme multietnické národní státy sebevíc , jakmile takové uspořádání selže , je nezbytné naslouchat hlasu lidu
However , he is also a simple man who connected without effort to others . Je to však také obyčejný člověk , který se nenásilně zapojoval mezi ostatní
However , there is at least as much old - age poverty . Přinejmenším ve stejném rozsahu však existuje chudoba starých lidí
However , the politics of frustration , of ambitions raised and then thwarted , is clearly one such cause . Politika frustrace , nadějí vzbuzených a zmařených , ovšem nesporně mezi tyto příčiny patří
However , it is not always evident when people and parties stand for election what they are going to do if they win . Když však jedinci a strany kandidují ve volbách , není vždy zřejmé , jak se zachovají , pokud zvítězí
However , there is no ultimate guarantee against the abuse of power , especially if that power is democratically gained . Neexistuje však žádná nezvratitelná záruka proti zneužití moci , zejména je - li tato moc získána demokraticky
However , the deeper reasons for some of these conflicts may well be more traditional . Hlubší příčiny těchto konfliktů ovšem mohou být tradičnější
However , the fate of Bush ’ s friend , British Prime Minister Tony Blair , shows that lame - duck status can occur even without a constitutional term limit – indeed , without a written constitution at all . Osud Bushova přítele , britského ministerského předsedy Tonyho Blaira prokazuje , že se politik do situace bezmocné figurky může dostat i bez ústavního omezení ohledně pobytu v úřadu – ba vlastně bez psané ústavy vůbec
However reluctantly , Silvio Berlusconi accepted in the end that he had lost , if just by a whisker , as did Viktor Orban in Hungary . Silvio Berlusconi nakonec sice zdráhavě , ale přesto uznal porážku , byť velmi těsnou , stejně jako v Maďarsku Viktor Orbán
However , seats in parliament , not percentages of the vote are what matters , owing to Britain ’ s winner - take - all electoral system based on single - member constituencies , which encourages political parties to gravitate to the center . Důležité zde však není procento hlasů , nýbrž počet získaných parlamentních křesel , a to díky britskému volebnímu systému \„ vítěz bere vše “ , který je založen na jednomandátových obvodech , což motivuje politické strany , aby tíhly ke středu
However , the counter argument is stronger . Protiargument je tady nicméně silnější
However , this condition may not last . Tento stav ale nemusí trvat věčně
However , the crying need for an effective institutional , usually parliamentary , opposition is evident . Naléhavá potřeba účinné institucionální , zpravidla parlamentní opozice je ale očividná
However absurd this target may be , mass higher education is here to stay . Jakkoli nesmyslný tento cíl může být , je zřejmé , že masové vyšší vzdělávání se stává součástí každodenního života
However , the metaphor is limited by a simple fact : computers do not make computers . Metaforu však omezuje jeden prostý fakt : počítače neplodí počítače
However , amniocentesis and CVS both entail a 0 .5 - 1 % risk of pregnancy loss , and if an abnormality is diagnosed the only clinical option is to terminate the pregnancy . Aminiocentéza i CVS však s sebou nesou půlprocentní až jednoprocentní riziko potratu a pokud je diagnostikována anomálie , jedinou klinickou možností je těhotenství ukončit
How fast is the US economy now growing ? Smart investors are now betting that the most recent economic data will show an annual GDP growth rate of 3 % for the second quarter of 2003 . Jak rychle dnes roste hospodářství USA ? Bystří investoři v současnosti sázejí na to , že nedávné hospodářské údaje prokáží 3 % roční tempo růstu HDP ve druhém čtvrtletí roku 2003
However , the absence of rapid growth in western Europe and Japan is not a great handicap for developing countries , because Europe and Japan were never all that open to imports from developing countries to begin with . Absence rychlého růstu v západní Evropě a v Japonsku nepředstavuje významnější znevýhodnění pro rozvojové země , a to především proto , že Evropa ani Japonsko nikdy nebyly příliš otevřené dovozům z rozvojových zemí
How much of the second jump in productivity growth will be sustained is uncertain , but it is safe to bet that some of it will . Jak velká část druhého skokového nárůstu produktivity se udrží , je nejasné , ale s jistotou můžeme vsadit na to , že něco z něj zůstane
How long this state of affairs will last is unknown . Není známo ani to , jak dlouho může tento stav věcí trvat
How long this boom in productivity growth will continue is anyone ' s guess : optimists point to the fact that waiting behind the information technology revolution , ready for takeoff , is the biotechnology revolution , and behind that is a looming nanotechnology revolution . Jak dlouho bude tento boom růstu produktivity přetrvávat , se lze jen dohadovat : optimisté poukazují na skutečnost , že za revolucí informačních technologií na svou chvíli čeká biotechnologická revoluce a ještě za ní se rýsuje nanotechnologická revoluce
However much we may worry about the distributional consequences of outsourcing , we should never overlook the fact that it increases the total size of the economic pie . Ať už nás distribuční důsledky outsourcingu znepokojují sebevíc , nikdy bychom neměli zapomínat na skutečnost , že zvětšuje celkovou velikost ekonomického koláče
How does the Fed deal with such a situation ? Jak situaci řeší Fed ? Zlehýnka
However , US growth that is positive but slow is of little help to the rest of the world . Americký slabý , ale pomalý růst ovšem jen málo pomůže okolnímu světu
However such assistance is delivered , one thing is certain : universal access to primary education and vocational training programs is at the heart of any strategy to eliminate poverty and to ensure stability . Ať takovou pomoc poskytneme jakkoliv , jedno je jisté : jádrem každé strategie usilující o odstranění chudoby a posílení stability je všeobecný přístup k základnímu vzdělání a k programům odborné přípravy
How we look at animals reflects how we view ourselves . V tom , jak se díváme na zvířata , se odráží způsob , jakým nahlížíme na sebe sama
How can the periphery get out of the self - inflicted historical curse of a central bank and a national money . Jak se ale může periferie dostat z této sebe - vnucené historické kletby centrálních bank a národních měn
How he succeeded in conning the IMF is hard to see because Cardoso has never taken a hard decision in his life . Jak byl při šizení MMF úspěšný zle jen ztěží soudit , protože Cardoso nikdy neudělal jediné konkrétní rozhodnutí
How to avoid it ? Jak se tomu vyhnout ?
How to Fail in Stimulating Business Without Really Trying Jak bez námahy bránit podnikání
How much confidence is shaken remains to be seen . Nakolik byla posledními událostmi otřesena jejich důvěra , zatím nevíme
How should we interpret these facts ? Podobně na tom byla i Británie
How the US treats Mexico will tell Latin Americans and their Hispanic brethren a lot about how they can expect to be treated . Chování Spojených států vůči Mexiku napoví Latinoameričanům a jejich hispánským příbuzným dost o tom , jaké chování mohou sami očekávat
However , these concerns were misplaced . Tyto obavy ale nebyly na místě
However , BiDil was suddenly born again as a racialized remedy . Avšak BiDil se náhle přerodil v rasově vyhraněný léčebný prostředek
How this “ cosmic chemistry ” gave rise to the first living cells is not known in detail , but the process may be summed up in two words . Jak tato \„ kosmická chemie “ dala vzniknout prvním živým buňkám není sice dopodrobna známo , ale daný proces lze vystihnout dvěma slovy
However , a constant concern has been to adopt these changes without corrupting Muslim culture – to become technologically adept and yet remain devout Muslims . Neutuchající obavou však bylo přijmout tyto změny , aniž by došlo k narušení muslimské kultury – stát se technicky zdatnými , a přece zůstat zbožnými muslimy
However , now that his Popular Party has been defeated in the Spanish general elections , it is unlikely that he will be Europe ' s candidate for the IMF post . Poté , co jeho Lidová strana utrpěla ve všeobecných volbách ve Španělsku porážku , je ovšem nepravděpodobné , že se právě on stane evropským kandidátem na funkci v MMF
However , if this fails , the contrasts between Kaliningrad and the rest of the region will be shamefully striking . Rozšíření EU bude ale pro celý region znamenat obrovské posílení obchodu a ekonomického růstu
How did it happen that every contemporary problem , particularly in Russia , seems to have been reduced to terrorist attacks and counter - terrorist operations ? Poverty , racism , and ideological legacies are just as visible now as they were three or thirteen years ago . Chudoba , rasismus i ideologická dědictví jsou dnes stejně dobře patrnými jevy jako před třemi či třinácti lety
However , democratization has been a local phenomenon limited to the village level . Demokratizace se však omezuje jen na vesnickou úroveň
However , despite government attempts at control , the proliferation of rural elections has already laid a solid groundwork for a nation - wide transformation . Přes vládní pokusy dostat tento vývoj pod kontrolu podařilo se díky šíření vesnických voleb položit solidní základy celonárodní transformace
However , indiscriminate use of force and continued occupation will never give Israel lasting security . Nerozlišující používání síly a pokračující okupace však Izraeli trvalou bezpečnost nikdy nezajistí
However , at the heart of the issue lies the Iranian regime ’ s aspiration to become a hegemonic Islamic and regional power and thereby position itself at eye level with the world ’ s most powerful nations . Jádro problému ovšem tkví v touze íránského režimu stát se hegemonickou islámskou a regionální mocností a vyšvihnout se tedy na roveň nejmocnějším státům světa
However important NATO may be , it would be a dramatic admission of its own helplessness and insignificance if the EU were to remain silent on this crucial issue for Europe ’ s future . Jakkoliv může být NATO důležité , bylo by do očí bijícím přiznáním vlastní bezmoci a nevýznamnosti , kdyby měla EU k této klíčové otázce budoucnosti Evropy nadále mlčet
How then , will Israel define its security in the future ? Currently , Israel emphasizes massive deterrence , but it would be well advised to utilize the political and diplomatic possibilities presented by this war and take the initiative from a position of strength to offer a comprehensive peace to all those who are ready to recognize its existence and permanently renounce violence , not just in word , but also in deed . V současné době klade důraz na mohutné odstrašení , avšak bylo by záhodno , kdyby využil politických a diplomatických možností vyplývajících z této války , převzal iniciativu z pozice síly a nabídl všeobecný mír všem těm , kdo jsou ochotni uznat jeho existenci a natrvalo se zříci násilí nejen slovy , ale i činy
How the Middle East develops will determine the extent of the risks for , or even probable challenges to , Europe ’ s security . Směřování vývoje na Středním východě bude rozhodovat o rozsahu rizik pro evropskou bezpečnost , ba o pravděpodobných výzvách pro ni
However , this contribution was so far ahead of its time that the profession did not discover its importance until a quarter - century later , when theorists were developing endogenous growth theories . Tímto svým příspěvkem však předběhl dobu tak dalece , že ekonomové odhalili jeho význam až o čtvrtstoletí později , kdy se koncipovaly teorie endogenního růstu
How can it be that people who are so negative about their common future as a nation go about confidently building their private futures within their families ? Jak je možné , že lidé , kteří se ke společné budoucnosti na úrovni národa stavějí tak negativně , si zároveň sebejistě vytvářejí soukromou budoucnost uvnitř vlastních rodin ?
However , this does not mean that force becomes “ disproportionate ” simply when the costs outweigh the benefits . To však neznamená , že se síla jednoduše stává \„ nepřiměřenou “ tehdy , když cena převyšuje její přínosy
How , then , can the collectively guilty bring charges and single out some suspects as individually guilty ? Jak tedy mohou subjekty nesoucí kolektivní vinu vznášet obvinění a označovat některé podezřelé za osoby nesoucí vinu individuální ?
However , many giant cultural corporations - Japanese - owned Sony , Canadian - owned Seagram , Murdoch ' s empire or Germany ' s Bertelsmann - are no longer American , even though they promote American cultural models . Avsak mnoho obrovských kulturních korporací - japonská Sony , kanadská Seagram , Murdochovo impérium či německý Bertelsmann - už dávno nejsou americké , přestože síří americký kulturní model
However , only once , in September 2000 , did the Fed join these interventions . Fed se však k těmto intervencím připojila jen jedinkrát , a to v září 2000
However , there was a private market in finished or unfinished steel products . Samozřejmě , že existoval soukromý trh s hotovými ocelovými produkty nebo jejich polotovary
However fierce the global competition , they should concentrate on safeguarding quality and achieving excellence in research and education . Ať už je světová konkurence jakkoli tvrdá , je třeba se zaměřovat na zajišťování kvality a dosahování znamenitosti ve výzkumu i výuce
However , especially in the most competitive scientific fields , fraud often takes the form of forgery : the culprit fabricates data . Avšak zejména ve vědeckých oborech s nejsilnějším konkurenčnějším tlakem na sebe podvod často bere podobu podvrhu : viník si údaje vymýšlí
However , the credibility of such a system relies on the inquisitors ’ ability to uphold standards of science that are genuinely independent from special interests both inside and outside the research community . Věrohodnost takového systému však spoléhá na schopnost vyšetřovatelů prosazovat vědecké standardy , jež jsou naprosto nezávislé na zájmových skupinách , jak uvnitř vědecké obce , tak mimo ni
However , the Committee refused to comment on whether his behavior was normal or deviant for the field in question . Výbor ovšem odmítl komentovat to , zda je jeho chování v daném oboru normální , nebo deviantní
However , they remain scientific visionaries because others built so effectively on their “ work . ” Zůstávají však vědeckými vizionáři , protože na jejich \„ práci “ úspěšně stavěli další
However , the pages of these books continued to be made of animal hide , which could easily be written over . Listy těchto knih se však nadále dělaly ze zvířecí kůže , na niž se dalo snadno psát
How democratic or undemocratic a regime is usually doesn ' t bother investors . Jak demokratický nebo nedemokratický režim je , obvykle investory netrápí
However , Vajpayee ’ s troubles are even more legion , for to make progress in relations with Pakistan he must address the strident demands emerging from a Kashmiri pro - secessionist organization , the All - Party Hurriyat Conference ( APHC ) . Vádžpají je ale ještě v mnohem větších potížích , poněvadž aby mohlo dojít k pokroku ve vztazích s Pákistánem , musí vyhovět ostrým požadavkům kašmírské proseparatistické Všestranické konference Hurrijat ( APHC )
How can the Middle East halt this downward spiral of despair and rage ? Muslims have experimented with most of modernity ' s political faiths : socialism ( Algeria , Egypt , Iraq , Libya , Syria , and Yemen ) , communism ( South Yemen ) , state capitalism fused with monarchy ( the Gulf states , Jordan , and Morocco ) . Muslimové už vyzkoušeli většinu moderních politických vyznání : socialismus ( Alžír , Egypt , Irák , Libye , Sýrie a Jemen ) , komunismus ( Jižní Jemen ) , státní kapitalismus kombinovaný s monarchií ( státy Perského zálivu , Jordánsko a Maroko )
However , no international Uyghur organization listed by the Ministry of Foreign Affairs acknowledges any responsibility for these earlier violent actions , and since September 11 th , most of their expatriate information centers have disclaimed any support for international or domestic violence . Žádná mezinárodní ujgurská organizace na listině ministerstva zahraničí se vsak nehlásí k odpovědnosti za dřívějsí násilné akce a od 11 . září se dokonce větsina jejich informačních center v zahraničí distancuje od jakékoli podpory domácího či mezinárodního násilí
However , the Uyghur desire for independence met with stiff Chinese resistance . Touha Ujgurů po samostatnosti se ovsem střetla se silným odporem čínské vlády v Pekingu
However , it seems that high production values were actually less popular . Zdá se však , že tituly ve špičkové kvalitě byly ve skutečnosti méně populární
However , if Western governments do not develop a deep understanding of how these structures operate , they stand no chance of combating the agile terrorist enterprise . Pokud však vlády západních zemí hluboce neporozumějí způsobu , jakým tyto struktury fungují , nemají v boji proti agilnímu teroristickému podniku šanci
However , it is known that bees are dying in the northern hemisphere . Je ovšem známo , že na severní polokouli vymírají včely
However , free medical help is no longer available for most people . Většina lidí se však už k bezplatné lékařské péči nedostane
How long their actions will count depends on consumer confidence . Jak dlouho budou jejich zásahy mít dopad , závisí na důvěře spotřebitelů
However , outstanding credit on cards is growing , more than quadrupling year on year in 2004 , to 0.18 % of GDP , according to the consulting firm McKinsey . Výše sjednaných úvěrů nicméně narůstá a podle poradenské firmy McKinsey se v roce 2004 meziročně zečtyřnásobila na 0,18 % HDP
However , late last year , Everbright Bank and some others began offering fixed - rate mortgages . Koncem loňského roku však Everbright Bank a některé další banky začaly nabízet hypotéky s fixní úrokovou mírou
However , even if dynamic private - sector - led economies emerge in the world ' s poorest countries , they will not produce clean water , build new roads , train more teachers , or improve public health by themselves . Ovšem i když se budou v nejchudších zemích světa objevovat dynamické ekonomiky založené na soukromém sektoru , nebudou samy od sebe zajišťovat čistotu vod , stavět nové silnice , vzdělávat větší počet učitelů ani zlepšovat veřejné zdravotnictví
How could such a global pattern emerge when real estate is the most local of all assets ? Jak mohl takový celosvětový trend vzniknout , když reality jsou ze všech aktiv nejlokálnější ?
However , support should be limited in time and phased out as countries enjoy rising standards of living as a result of integration . Podpora by však měla být časově omezená a měla by se postupně snižovat , až v jednotlivých zemích v důsledku integrace poroste životní úroveň
How to Make EU Integration Popular Jak zajistit popularitu evropské integrace
However irrational , this is a powerful idea . Jde o představu vlivnou , a to bez ohledu na její iracionalitu
How has the situation reached such a point ? Jak k tomuto bodu celá situace dospěla ?
How the world responds to North Korea is likely to affect the calculations of other would - be nuclear powers , including Iran . Otázka , jak svět zareaguje na Severní Koreu , pravděpodobně ovlivní kalkulace dalších potenciálních jaderných mocností včetně Íránu
However , conservatives do not support the use of violence against non - Muslims . Avšak konzervativci nepodporují používání násilí proti nemuslimům
How do we explain this resurgent radicalism , which seems to ignore European and international political realities ? Čím si vysvětlíme tento znovuoživený radikalismus , který jako by ignoroval evropskou i mezinárodní politickou realitu ?
However flawed the electoral process in Iran undoubtedly was , no one , including its tired and discouraged reform - minded opposition , doubts that 18 million people have voted , in the words of the new president , against democracy and for a return to the Islamic revolution . Jakkoli nedokonalý volební proces v Íránu nesporně byl , nikdo – ani tamní unavená a znechucená reformně naladěná opozice – nepochybuje , že 18 milionů lidí volilo , slovy nového prezidenta , proti demokracii a za návrat islámské revoluce
However , we were not mistaken when we argued that Communism was not a mere dead end of Western rationalism . Ale nemýlili jsme se , když jsme tvrdili , že komunismus není jen slepou uličkou západního racionalismu
How much longer can we ignore the fact that , in raising the bogeyman of “ Chechen terrorism , ” the Russian government is suppressing the liberties gained when the Soviet empire collapsed ? The Chechen war both masks and motivates the reestablishment of centralized power in Russia – bringing the media back under state control , passing laws against NGO ’ s , and reinforcing the “ vertical line of power ” – leaving no institutions and authorities able to challenge or limit the Kremlin . Deset let potlačování ve velkém měřítku zdaleka oheň terorismu neuhasilo – naopak , tento oheň se šíří dál , překonává hranice , zaplavuje Severní Kavkaz a z bojovníků dělá bestie
However , I think that the advantages far outweigh any possible disadvantages . Myslím si však , že výhody mnohonásobně převažují nad možnými nevýhodami
However , thousands of former political prisoners in central and eastern Europe can attest to the fact that a kick from a secret policeman on the street hurts just as much as a kick from a warden behind prison gates . Tisíce bývalých politických vězňů ze střední a východní Evropy však mohou dosvědčit , že kopanec agenta tajné služby na ulici bolí stejně jako kopanec dozorce za vraty věznice
How many times and in how many places has this now happened ? Worse , however , is the number of countries that find it convenient to avert their eyes and ears from the deathly silence with which this Asian country chooses to present itself to the outside world . Co je však ještě horší , to jsou ohledy na zakořeněné obavy z reakce zemí , jimž dosavadní mrtvolné ticho , kterým se tato asijská země navenek prezentovala , vyhovuje
How else can they explain it than as a complete confirmation of the status quo and of their own ability to act with impunity ? Diktátoři si nemohou neschopnost koordinace mezinárodních kroků vysvětlit jinak , než jako potvrzení statutu quo a vlastní beztrestnosti
However , these breaks disrupt and damage the DNA when they are copied as DNA replicates . Tyto zlomy však narušují a poškozují DNA , jakmile se přepíší jako kopie DNA
However , unlike fully developed tumors , they are not likely to have acquired many genetic changes and are therefore unlikely to have gained resistance to PARP inhibitors . Na rozdíl od rozvinutých tumorů ovšem není pravděpodobné , že by u nich došlo k mnoha dalším genetickým změnám a že by se tak u nich vůči inhibitorům PARP vyvinula odolnost
However , the usefulness of this treatment relies on the fact that PARP 1 inhibitors are completely non - toxic to humans . Prospěšnost této léčebné metody však spoléhá na skutečnost , že inhibitory PARP 1 jsou pro člověka naprosto netoxické
How did the US , which headed the field in terms of wealth in the first half of the decade , surge forward at an even faster clip for several years , and what prevented other large economies from doing the same ? Jak mohly Spojené státy , které v první polovině dekády stály na špičce nejbohatších ekonomik světa , jít několik let tak rychle nahoru a co bránilo dalším významným ekonomikám jít stejným směrem a tempem jako USA ?
How can we understand differences between an inspired voice , an isolated instance of hearing one ' s own name , and the voices of the mentally ill ? One answer is that \ non - pathological \ voices occur rarely or perhaps only once . Jednou z odpovědí je skutečnost , že ,, nepatologické \ hlasy se ozývají jen zřídka či případně pouze jednou
How does he do it ? The answer lies in a finely honed strategy , perfected over years , that juggles US demands and the interests of local intelligence chiefs , mullahs , tribal leaders , venal politicians , and a host of fortune seekers . Odpověď tkví ve vybroušené strategii , během let propracované k dokonalosti , která žongluje s požadavky USA a zájmy místních šéfů tajných služeb , mulláhů , kmenových předáků , úplatných politiků a řady hledačů bohatství
However , the pot is not to be emptied all at once . Tato konvice se ale nemá vyprázdnit najednou
However , such a threat could be used for creating the fear of Islam among sinful women . Takovou hrozbu by však bylo možné použít , aby se v hříšných ženách probudil strach z islámu
However , we need to adapt to this situation . Musíme se však této situaci přizpůsobit
However , a retrospective study of abnormal prion protein accumulation in appendix and tonsil samples from over 12 , 600 people in the UK has yielded three more cases , which suggests that the level of BSE infection in the UK population is much higher than the actual number of confirmed variant CJD cases indicates . Avšak retrospektivní výzkum nadměrného hromadění prionových bílkovin ve vzorcích apendixů a mandlí od více než 12600 jedinců z Británie odhalil tři další případy , což napovídá , že stupeň rozšíření infekce BSE je u britské populace mnohem vyšší , než naznačuje aktuální počet potvrzených případů CJD
However , abnormal prion protein was detected in the recipient ’ s lymphoid tissues , indicating transmission of infection from an asymptomatic individual . V lymfatických tkáních příjemce ovšem byla zjištěna neobvyklá prionová bílkovina , poukazující na přenos infekce od asymptomatického jedince
However , given the little weight given to constitutions in Iraq ’ s modern history , it is likely that the political class will leave the text alone . Avšak vzhledem k malé závažnosti , jež byla konstitucím v moderních dějinách Iráku připisována , je pravděpodobné , že politická třída do textu nezasáhne
How Economic Superpowers Rise Jak vznikají hospodářské supervelmoci
How does IT help laborers ? Jak IT pomůže dělníkům ?
However , new reports show a thinning of the ozone layer over the Arctic , and last year ’ s Antarctic ozone hole was as large and deep as ever . Nové zprávy nicméně naznačují ztenčování ozonové vrstvy nad Arktidou a ozonová díra nad Antarktidou byla v loňském roce stejně velká a hluboká jako kdykoliv předtím
However , it is the developing countries – and thus the world ’ s poor – who are most vulnerable . Nejzranitelnější jsou však rozvojové země – a tedy chudí lidé
However , early retirement schemes also imply tremendous - and often neglected - costs for government budgets and the pension systems by increasing benefit payments while reducing contributions . Programy předčasného odchodu do důchodu však s sebou nesou rovněž obrovské - a často opomíjené - finanční břemeno pro vládní rozpočty , neboť tak narůstá počet příjemců penzijních dávek , zatímco počet přispěvatelů klesá
How could America ’ s president explain to the world why he was bombing nuclear weapon facilities that his own intelligence services have said do not exist ? Jak by americký prezident světu vysvětlil , proč bombarduje zařízení k výrobě jaderných zbraní , o nichž jeho vlastní zpravodajské služby prohlásily , že neexistují ?
However , unlike the US and Britain in the past , China today must turn to overseas bases rather than colonization to enhance its “ sea power ” – hence its “ string of pearls . ” Na rozdíl od USA a Británie v minulosti se však dnes Čína musí soustředit na zámořské základny , nikoliv na kolonizaci , aby zvýšila svou \„ námořní sílu “ – proto ona \„ šňůra perel “
However , after loyalty was secured , the government adopted a more pragmatic policy . Po zajištění loajálnosti vláda ovšem přijala pragmatičtější politiku
However , if a real border is to be created – it currently exists only on paper and provides income for corrupt customs officials – huge problems will arise . Má - li se však vytvořit skutečná hranice – ta v současnosti existuje pouze na papíře a je zdrojem příjmů pro zkorumpované celníky – , bude to znamenat obrovské problémy
However , the true danger to all would - be 21 st Century dynasts lies not in their stars , but in themselves . Avsak skutečné nebezpečí , které hrozí rádobymonarchům 21 . století , se neukrývá ve hvězdách , nýbrž v nich samých
How they passed from the scene , however , was often very different , and these differences can shape societies for years and decades to come . Jejich odchod ze scény se však často velmi lišil a tyto rozdíly mohou utvářet společnosti na celá léta a desetiletí dopředu
However , this is the same man who , as the head of Cuba ’ s internal security apparatus , for many years represented the knuckles of an iron - fisted regime , directly responsible for imprisoning – and often torturing – thousands of dissidents . Tentýž muž však zároveň jako hlava kubánského vnitřně bezpečnostního aparátu mnoho let představoval železnou pěst režimu a nese přímou zodpovědnost za věznění – a často i mučení – tisícovek disidentů
However , it will make the job of repressing them much harder . Jejich útlak bude nicméně mnohem obtížnější
However , the BJP has campaigned to rescind that status , a campaign that gathered supporters in reaction to Pakistan ' s activities . Strana Bharatíja džanta se však snaží tento statut zrušit a za její kampaň se v reakci na aktivity Pákistánu postavily zástupy příznivců
How to precisely direct the transformation of embryonic stem cells down predictable and desirable pathways remains unknown . Kudy přesně vést transformaci embryonálních kmenových buněk žádoucím a předvídatelným způsobem , zatím nevíme
How will the ECB react to better economic news ? Some on the Governing Council have grown uncomfortable that euro - zone interest rates have stayed so low , at 2 % , for so long ( more than two years ) . Někteří členové Rady guvernérů jsou už nesví z toho , že úrokové sazby zůstávají v eurozóně tak nízko ( na hladině 2 % ) už velmi dlouho ( přes dva roky )
However , Trichet warned , “ we clearly can move at any time . Trichet ovšem varoval : \„ Je zřejmé , že můžeme kdykoli jednat
However , with the German and US economies slowing precipitously , the ECB would have a perfect cover for its interest - rate moves . Vzhledem k tomu , že německá a americká ekonomika překotně zpomalují , by však měla ECB pro své pohyby úrokových sazeb dokonalé krytí
How true ! The essential economic reality confronting the ECB today is that the American economy is falling headlong into a serious slump – Bernanke ’ s surprise cut speaks volumes to this . Svatá pravda ! Nejzávažnější ekonomická skutečnost , jíž dnes ECB čelí , je fakt , že americká ekonomika klesá střemhlav do vážného propadu – Bernankeho neočekávaný škrt to jasně dosvědčuje
How can President Sarkozy , who has repeatedly attacked financial speculators , question the judgment of the very man who , by knowing how to keep his mouth shut in a crisis , thwarted them ? Jak může prezident Sarkozy , jenž na finanční spekulanty opakovaně útočil , zpochybňovat úsudek muže , který je svou schopností držet během krize jazyk za zuby zapudil ?
How would it look if he had openly expressed misgivings about Bush ’ s plan to cut the budget deficit in half by 2009 just days before it was made public ? What Mr . Jak by to vypadalo , kdyby otevřeně vyjádřil pochyby o Bushově plánu snížit do roku 2009 rozpočtový deficit na polovinu jen několik dní před jeho vyhlášením ?
How far will the twins push their idea ? Jak dalece dvojčata svou myšlenku prosadí ?
How Can Qurei Succeed ? Jak může Kurája uspět ?
How will the Palestinian body politic deal with the growing power of the Islamic movements that undoubtedly will expect a significant share of power in post - withdrawal Gaza ? Jak se palestinský stát vypořádá s rostoucí mocí islámských hnutí , která budou po stažení Izraele nesporně očekávat významný podíl na moci v Gaze ?
How this war is concluded will likely change the ways in which both Israel and the international community deal with the fundamental national aspirations of Arab peoples . Způsob , jímž bude tato válka ukončena , zřejmě změní to , jak se Izrael a mezinárodní společenství staví k zásadním národním aspiracím arabských národů
However , only the dishonest politician equates politics exclusively with popularity . Ovšem jen nečestný politik klade rovnítko výhradně mezi politiku a popularitu
How did ancient Indian princes tie labor to the land if neither feudalism nor caste existed ? Even if we are forced , faute de mieux Jak starověcí indičtí princové svázali pracovní sílu se zemí , když neexistoval feudalismus ani kastovnictví ?
However , developing and exploiting the full array of potential new disease - fighting weapons will require outstanding scientists and engineers , including those with interdisciplinary training . Pro vývoj a využití celé palety potenciálních nových zbraní pro boj s chorobami však budou zapotřebí vynikající vědci a inženýři , a to včetně odborníků s interdisciplinární kvalifikací
However , Polish public opinion , like public opinion in Western Europe , was overwhelmingly opposed to the Iraq invasion . Polské veřejné mínění , tak jako názor veřejnosti v západní Evropě , však bylo drtivou většinou proti invazi do Iráku
However , I think that application of the principles of physics to chemistry and especially to biology will also assume greater prominence . Já jsem ale toho názoru , že využití fyzikálních principů v chemii a především pak v biologii získá v brzké době na mnohem větším významu
How does your brain form its most significant memories ? Studies of fear in rats have helped us learn much here . Jak mozek zaznamenává své nejvýraznější vzpomínky ?
How green America will actually become remains to be seen , of course , but , as an ecological avant - garde , the US might even regain its lost influence in the world . Nakolik Spojené státy skutečně zezelenají , to se samozřejmě ještě uvidí , ale v roli ekologického předvoje by mohly získat zpět ztracený vliv ve světě
However , we must first address the political factors that underlie most misunderstandings between America and Europe . Nejprve ale musíme vyřešit politické faktory , které stojí za většinou nedorozumění mezi Amerikou a Evropou
However , Sweden is still characterized by high welfare dependency , with about 23 % of working - age people in recent years living on various types of government benefits , including temporary and permanent disability payments . Švédsko však nadále charakterizuje vysoká závislost na sociálním systému , neboť v posledních letech z různých typů státních dávek , včetně přechodných a trvalých výplat invalidům , žije asi 23 % lidí v produktivním věku
However , by 2100 , even the most pessimistic forecasts from the UN expect the average person in the developing countries to be richer than now , and thus better able to cope . I ty nejpesimističtější předpovědi OSN nicméně předpokládají , že do roku 2100 bude průměrný obyvatel rozvojové země bohatší než dnes , takže se s touto otázkou dokáže lépe vypořádat
However , three options should be promoted . Měli bychom však podporovat tři možnosti
However , such incentives do not address the problem of low - quality education , and research shows that the benefits do not always outweigh the costs . Takové pobídky ovšem nijak neřeší problém nízké kvality vzdělávání a výzkum ukazuje , že přínosy ne vždy převyšují náklady
However , the only scientific study showing any such thing indicates that four polar bears drowned because of a storm . Avšak jediná vědecká studie , která něco takového naznačuje , se týká čtyř ledních medvědů , kteří se utopili kvůli bouři
However , the contrast between this year ’ s Nobel winners could not be sharper . Rozdíl mezi letošními vítězi Nobelovy ceny míru ale nemohl být ostřejší
How to Worry Jak se bát
However , our blinkered focus on reducing carbon emissions has led us to look in the wrong place for answers to other challenges . Naše zaslepené soustředění na snížení uhlíkových emisí nás však dovedlo k tomu , že odpovědi na jiné problémy hledáme na nesprávných místech
However , even the most pessimistic forecasts from the UN project that by 2100 the average person in developing countries will be richer than the average person in developed countries is now . I nejpesimističtější předpovědi OSN nicméně předvídají , že do roku 2100 budou obyvatelé rozvojových zemí v průměru bohatší , než jsou dnes v průměru obyvatelé zemí rozvinutých
How can this be ? Jak je to možné ?
However , their narrowly focused anti - drug stance strongly influences the policies and practices of member nations . Jejich úzce zaměřený protidrogový postoj ovšem silně ovlivňuje politické přístupy a postupy členských států
How it goes about this will not only effect India ' s economic development , but provide object lessons for China as it ponders convertibility in the years ahead . To , jak celou věc zvládne , neovlivní pouze indický hospodářský vývoj , ale poskytne modelový příklad i Číně , která výhledově o směnitelnosti uvažuje
However , taxable income in the sector is still growing at a slower rate than gross income as measured by national accounts . Zdanitelný příjem v sektoru však stále roste nižším tempem než hrubý příjem zjišťovaný dle národních účtů
However , under the agreement with the central bank , it must buy its assets back . Jenže podle smlouvy s centrální bankou musí tato aktiva koupit zpět
How the French Plunder Africa Jak Francouzi drancují Afriku
Howard E . McCurdy is a professor in the School of Public Affairs at American University in Washington , D . C . , and author of six books on the history of space exploration . Howard E . McCurdy je profesorem na Fakultě veřejných záležitostí Americké univerzity ve Washingtonu a autorem šesti knih o dějinách zkoumání vesmíru
However , this demand is as unwarranted now as was pressure on Japan to make the yen appreciate . Takový požadavek je však dnes stejně neopodstatněný jako kdysi tlak na Japonsko , aby zhodnotilo jen
However , with China ’ s economy currently threatened by ongoing yuan appreciation , liberalizing the financial system could have perverse short - run consequences . Protože však čínskou ekonomiku v současné době ohrožuje pokračující zhodnocování jüanu , mohla by mít liberalizace finančního systému zvrácené krátkodobé důsledky
How victims remember trauma is the most controversial issue facing psychology and psychiatry today . Nejkontroverznějším tématem , s nímž se dnes psychologie a psychiatrie vyrovnávají , je to , jak si oběti pamatují trauma
How Independent Is The ECB ? Jak nezávislá je Evropská centrální banka ?
However , the tables have turned . Role se však obrátily
However , none of these measures goes to the heart of France ’ s structural problems . Žádné z těchto opatření však nemíří k jádru strukturálních problémů Francie
However , the legendary tandems of the past - de Gaulle and Adenauer , Valéry Giscard d ' Estaing and Helmut Schmidt , François Mitterrand and Helmut Kohl - have not been succeeded by a comparable duo . Po legendárních tandemech - de Gaulle a Adenauer , Valéry Giscard d ' Estaing a Helmut Schmidt , François Mitterand a Helmut Kohl - však nepřišla žádná další srovnatelná dvojice
How Germany Lost the Iraq War Jak Německo prohrálo iráckou válku
However , the main source of any German Chancellor ' s strength is not to be found in the legal powers conferred upon him by the constitution ; it is the actual support he holds within his own party . Hlavnà ­ zdroj jeho sà ­ ly ovÅ ¡ em nespočí và ¡ v zákonný ch pravomocà ­ ch , jeÅ ¾ mu uděluje ústava , nýbrÅ ¾ ve skutečnà © podpoře , kterou mu poskytuje jeho vlastnà ­ strana
However , it is sometimes repressed that the massive use of force had been necessary to achieve that result . Někdy se však potlačuje , že k dosažení tohoto výsledku bylo zapotřebí nasadit mohutnou sílu
However , a radical change in approach is required : the notion of income as a basis for corporate taxation should be scrapped altogether . To ale vyžaduje radikální změnu přístupu : je zapotřebí úplně odhodit představu , že základem zdanění právnických osob bude výdělek
How much luckier we humans are , knowing what is good and bad for us . O kolik větší štěstí máme my lidé , když víme , co je pro nás dobré a co zlé
How humanitarian . Jak lidumilné
How enlightened . Jak osvícené
How hypocritical . Jak pokrytecké
However , a strategy can be “ cost - effective ” only if it is feasible . Určitá strategie však může být \„ efektivní k vynaloženým nákladům “ , jen pokud je proveditelná
How people feel about themselves , personally and collectively , greatly influences the energy with which they develop themselves . To , jak lidé vnímají sami sebe , osobně i kolektivně , má ohromný vliv na elán , s nímž se rozvíjejí
How realistic is the possibility of scenario French return to NATO ’ s military fold ? Historically , aborted moves and Nakolik realistická je možnost francouzského návratu do vojenské stáje NATO ?
How can you pretend to be acting to change the world if you no longer understand it ? Jak může člověk předstírat , že pracuje na změně světa , když už tomuto světu nerozumí ?
However there are some activities , including legitimate self - defense or warfare , that create an unavoidable risk of harm to innocent parties . Existují ovšem činnosti , včetně legitimní sebeobrany nebo válečného konfliktu , kde riziko újmy nevinných stran nevyhnutelně vzniká
However , Islamists were among the 29 parliamentary deputies pushing for constituency reform , a fact that eased their dilemma . Islamisté ovšem patřili mezi oněch 29 poslanců parlamentu , kteří naléhali na reformu volebních okrsků , a tato skutečnost jejich složité postavení ulehčila
How the Arab world reacts to Iraq ' s reckoning , and whether other Arabs will face their own complicity in Saddam ' s legacy , will tell us a great deal about what sort of Arab societies the future will bring . To , jak arabský svět zareaguje na irácké účtování s minulostí a zda se ostatní Arabové postaví čelem ke své spoluvině za Saddámovo dědictví , nám poví mnohé o tom , jaký typ arabských společností nám budoucnost přinese
How the court performs matters deeply to the millions of Cambodians scarred by the crimes of the Khmer Rouge . Jak soud obstojí , má hluboký význam pro miliony Kambodžanů trvale poznamenaných zločiny Rudých Khmerů
However , his fellow military commanders insisted on compliance with Pinochet ' s own Constitution , forcing the General to back down from a demand for emergency powers to set aside the results . Ovšem byli to jeho vlastní vojenští velitelé , kteří trvali na vyhovění liteře Pinochetovy vlastní ústavy a nutili generála , aby se vzdal požadavků na mimořádné pravomoci , kterými by mohl zrušit výsledky
How will President George W . Jak si administrativu prezidenta George W . Bushe zapamatují dějiny ?
How should it be judged by those attempting to end the practice of exempting from punishment government officials guilty of monstrous crimes ? Jak by se k němu měli stavět ti , kdo se snaží skoncovat s praxí , kdy jsou vládní představitelé , kteří se provinili obludnými zločiny , zprošťováni trestů ?
However , he should be thanked rather than reproached . Putinovi by se však mělo místo výčitek poděkovat
However , the opposition ’ s shortcomings pose a further obstacle to democratic development . Další překážku demokratického rozvoje však představují nedostatky opozice
However , more than twenty national and international reports from around the world by scientific bodies governing dietary recommendations set similar or lower targets for sugar intake . Více než dvacet národních i mezinárodních zpráv vědeckých organizací z celého světa , které vydávají stravovací doporučení , nicméně stanovuje v souvislosti s příjmem cukru podobné nebo i nižší cíle
However , apart from military factors , where such intervention is being considered , it is of vital importance to focus international policy discussion on the rapid deployment of a linked civilian and security presence . V případě úvah o takové intervenci je však životně důležité zaměřit diskusi o mezinárodní strategii kromě vojenských faktorů také na rychlé zajištění spojené civilní a bezpečnostní přítomnosti
How we accomplish this must be continuously negotiated in the public sphere . Jak toho dosáhnout je třeba neustále projednávat ve veřejném prostoru
How Will Tomorrow ’ s Scientists Learn ? Jak se budou učit vědci zítřka ?
However , some transnational issues are inherently multilateral and cannot be managed without the help of other countries . Jsou zde ale samozřejmě i nadnárodní otázky , které jsou svou podstatou multilaterální a které bez pomoci dalších zemí nelze řešit
How long will the United States maintain a large deployment of troops in Iraq ? That is now the central question of George W . Jak dlouho budou Spojené státy udržovat rozsáhlé nasazení vojsk v Iráku ?
However , in cases where buyers and sellers are not equally dependent upon the relationship , the greater vulnerability of the more dependent party can be used as a source of coercive power by the less dependent party . Avšak v případech , kdy kupující a prodejci nejsou na vztahu závislí stejnou měrou , méně závislá strana může vyšší zranitelnost závislejší strany použít jako zdroj nátlakové moci
However , while this short - sighted mercantilist approach creates foreign policy problems over issues like Darfur , it will not really protect China in a time of supply disruption . Avšak zatímco tento krátkozraký merkantilistický přístup způsobuje zahraničněpolitické problémy nad tématy jako Dárfúr , ve chvíli přerušení dodávek Čínu ve skutečnosti neochrání
How can informality be preserved and the size of meetings be restricted ? Jak lze zachovat neformálnost a limitovat velikost jednání ?
However , America ' s unilateral options are limited . Možnosti jednostranných akcí Spojených států jsou však omezené
However , it has also limited the expansion of domestic demand and import growth , exacerbating rather than redressing the global imbalances . Současně to však omezilo růst domácí poptávky a dovozu , což globální nerovnováhu spíše prohlubuje , než vyrovnává
How effective words can be , particularly if two hundred thousand people gather in a square to hear them ! Účinek slov může být nebývalý , obzvláště když je poslouchá dvě stě tisíc osob shromážděných na jednom náměstí
However , we do have to learn the details of European Union jargon . Je třeba se však naučit detailům žargonu Evropské unie
However , it seems obvious that whatever happens , the Iranians will fight an asymmetric war not only on their own territory , but also in the neighboring region for years to come . Zdá se však jasné , že ať už se stane cokoli , Íránci v dalších letech povedou asymetrickou válku nejen na svém území , ale rovněž v sousedním regionu
However , the contest is more accurately seen as one between an open and an introverted Turkey ; between civilian , democratic rule and military tutelage ; and between a globalizing and a protectionist economy . Přesnější je však chápat tento souboj jako klání mezi otevřeným a do sebe uzavřeným Tureckem , mezi civilní demokratickou vládou a vojenským poručnictvím a také mezi globalizující se a protekcionistickou ekonomikou
However , it fails to engage the deep intellectual divisions regarding economic development , trade , and globalization , because it refuses to admit the legitimacy of such disagreements . Nedaří se jí však řešit hluboké intelektuální spory týkající se hospodářského rozvoje , obchodu a globalizace , protože odmítá přiznat legitimitu těchto sporů
However , in the Fed ’ s defense , low interest rates were needed to maintain the expansion . Na obranu Fedu je ale třeba říct , že nízké úrokové sazby byly k udržení rozmachu zapotřebí
However , Turks are all too aware of the passions that their country ’ s EU candidacy stokes in Europe . Turci si však velice dobře uvědomují , jaké vášně kandidatura jejich země probouzí v Evropě
However , after the return of the pro - Russian Victor Yanukovich to the position of Ukrainian prime minister , the country ’ s pro - Western orientation has been significantly weakened . Po návratu proruského Viktora Janukovyče do funkce ukrajinského premiéra však orientace Ukrajiny na Západ podstatně zeslábla
How small ? Jak malých ?
However , there is also an estimated exchange of 90 Gt per year between the atmosphere and the oceans . Tuto rovnováhu přitom určuje teplota vody na povrchu oceánu
However , aquaculture refers to two fundamentally different kinds of operations . Samotný pojem akvakultura ovsem zahrnuje dva diametrálně odlisné druhy činnosti
However , lack of a strong opposition corrupted the political right , which splintered into various groupings that cannot find a common language . Chybějící silná opozice vsak politickou pravici demoralizovala a ta se roztřístila do četných seskupení , která nedokáží nalézt společný jazyk
How United Is \ New Europe ? \ Jak sjednocená je \„ nová Evropa \ ?
How many times have European leaders thought they had things under control , only to unleash the demons again ? Kolikrát si evropští vůdci mysleli , že mají věci pod kontrolou , a přitom vypustili démony znovu ?
How could ordinary American soldiers , whether they were following orders or acting on their own , appear so untroubled , even exhilarated by their brutish conduct ? Jak mohli obyčejní američtí vojáci - ať už plnili rozkazy , nebo jednali z vlastní vůle - vypadat při svém brutálním počínání tak spokojeně , ba přímo rozverně ?
However , the Bush administration ’ s priority in the region clearly remains Iraq , not the Israeli - Palestinian conflict . Prioritou Bushovy administrativy v regionu však zjevně zůstává Irák , nikoliv izraelsko - palestinský konflikt
However , the force of the wind was grossly underestimated and worksmanship was inferior . Hrubě však byla podceněna síla větru a řemeslné provedení bylo ledabylé
However , that evidence is problematic because the GDP includes government \ output , \ which is not sold in the market and so cannot be directly measured . Takový důkaz je ovšem poněkud problematický , protože HDP zahrnuje i \ produkci \ vlády , která se na trhu neprodává a tudíž ji nelze přímo měřit
However , it is understandable that plans under current discussion envision focusing first on the youngest and oldest workers . Je ovšem pochopitelné , že plány , o nichž se v současné době diskutuje , počítají s tím , že se nejprve zaměří na nejmladší a nejstarší zaměstnance
How Hamas behaves in government will reveal whether terrorists and suicide bombers are alike in their implacability . Jak se Hamas bude chovat ve vládě , ukáže , zda jsou si teroristé a sebevražední atentátníci ve své nesmiřitelnosti rovni
How would it be run ? Jak zemi spravovat ?
However , independence for regulatory agencies should not mean the absence of any democratic oversight whatsoever . Nezávislost regulačních agentur by ale neměla znamenat absenci vší demokratické kontroly nad nimi
How well the world makes them will determine whether the strong global growth of the last few years will be sustainable . Kvalita jejich uskutečnění rozhodne o tom , zda bude silný celosvětový růst z posledních několika let udržitelný
However , the fact that rich countries are consuming more , and are being supplied and financed by emerging markets , is not a new world order ; it is a temporary and effective response to crises . Skutečnost , že bohaté země spotřebovávají více a přitom jsou zásobovány a financovány novými ekonomikami , však není novým světovým pořádkem ; jde o dočasnou a účinnou reakci na krize
However , statistical estimates of its depletion hide much more than they reveal . Statistické odhady jejího vyčerpání však toho více skrývají než odhalují
How these problems can all affect individual countries as well as the world economy shows the reality of globalization . V tom , jak tyto problémy postihují jednotlivé země stejně jako světové hospodářství , se projevuje realita globalizace
However , the increasingly complex policy challenges of the globalized economy demand a fresh look at this process . Čím dál komplikovanější koncepční výzvy globální ekonomiky ale vyžadují čerstvý pohled na tento proces
How did this simplistic , certainly unscientific , and frequently damaging approach gain such dominance ? Jak se stalo , že si tento zjednodušující , rozhodně nevědecký a často škodlivý přístup vydobyl natolik dominantní postavení ?
However , no political process has created a smooth path toward such an ending . Žádný politický proces ale dosud k tomuto cíli neprošlapal cestu
How should - and will - the other member states of the United Nations view this event ? Jak mají - a budou - ostatní členské státy Organizace spojených národů na toto dění pohlížet ?
However , all external observers know very well that this is not the case , even if Abbas can undoubtedly succeed in reducing the level and number of attacks . Všichni vnější pozorovatelé však velmi dobře vědí , že tomu tak není , přestože se Abbásovi bezpochyby může podařit snížit úroveň a počet útoků
However , all this now seems to have a serious chance of succeeding . To vše má teď ovšem , jak se zdá , naději na úspěch
How did the Swedes deal with their financial crisis ? Jak tedy Švédové vyřešili onu krizi ?
How much can a government afford to spend on such programs in view of the fiscal constraints imposed by market \ discipline ? \ Kolik si může vláda dovolit utratit za takové programy s ohledem na přiřazující se nátlaky vyplývající z tržní \„ disciplíny “ ?
However effective the IMF ' s crisis prevention efforts are , realistically there will always be a next crisis country . Neoliberalismus je k neoklasické ekonomii ve stejném poměru jako astrologie k astronomii
However , as leading oil historian Dan Yergin points out , prophets of doom have declared that the world is running out of oil at least four times already . Jak ovšem podotýká přední historik dějin ropy Dan Yergin , proroci zkázy vyhlásili , že světu dochází ropa , už nejméně čtyřikrát
However , aside from a few countries – including China , of course , but also Spain – low infrastructure spending is epidemic . Avšak vyjma několika zemí – samozřejmě Číny , ale rovněž Španělska – jsou nízké infrastrukturní výdaje epidemicky rozšířené
However , my curiosity was piqued when I noticed a missing attachment outlining the firm ’ s planned investment strategy . Když jsem si ale všiml , že chybí příloha nastiňující plánovanou investiční strategii firmy , probudila se ve mně zvědavost
How can the Bank and the Fund continue to go around lecturing developing economies on good governance and transparency but fail to allow change in their own houses ? Jak mohou Banka a Fond pokračovat v poučování rozvojových zemí o řádné správě a transparentnosti , když si nedokáží zamést před vlastním prahem ?
However , Europeans consider the opinion recently expressed by Bush – that Palestinian democracy and not Israeli occupation of the West Bank is at the core of the problem – to be ill conceived . Názor vyjádřený nedávno prezidentem Bushem – totiž že jádrem problému je palestinská demokracie , a nikoliv izraelská okupace západního břehu Jordánu – však Evropané pokládají za nedomyšlený
However , the possibility that rapid growth might generate higher inflation in fast - growing accession countries suggests that a slight increase in the permitted inflation margin - to , say , 2.5 percentage points - should be allowed . Možnost rychlého růstu , jenž by v rychle rostoucích přistupujících zemích mohl vést k rychlejšímu růstu inflace , však naznačuje , že by bylo dobře zavést mírné zvýšení povoleného rozpětí inflace , řekněme na 2,5 procentních bodů
However , intervention would not be required at these margins . Při překročení hranice pásma by však nebyla vyžadována intervence
How close is the content of those broadcasts , you wonder , to the slogans you have been reading ? Jak daleko , ptáte se sami sebe , je od obsahu těchto vysílání k heslům , jež čtete ?
However , this does not necessarily mean that Turkey will become an Islamic , must less an Islamist , country . To však nutně neznamená , že se Turecko stane islámskou , natož islamistickou zemí
However , concern that an even more radical leadership has taken over in Iran is mitigated by two factors . Obavy , že Írán ovládlo ještě radikálnější vedení , však zmírňují dvě okolnosti
How , then , to ensure that governments are law - abiding as well as strong ? Jak tedy zajistit , aby byly vlády silné a současně dodržovaly zákony ?
However , this means that the challenge of maintaining a strong social welfare state in ethnically and racially diverse societies such as the US is not economic , but one of promoting respect and inclusiveness . To ovšem znamená , že hlavní problém spojený s udržováním silného sociálního státu v etnicky a rasově rozmanité společnosti , jaká existuje v USA , nespočívá v ekonomice , nýbrž v podpoře vzájemné úcty a začleňování všech lidí do společnosti
However , proximity has also meant US meddling . Blízkost však současně znamenala americké vměšování
How reformists regroup , and how the youthful Iranian populace reacts , depends largely on the path the conservatives take . Otázka , jak se zastánci reforem přeskupí a jak bude reagovat mladá generace Íránců , závisí do značné míry na tom , kterým směrem se budou ubírat konzervativci
However , a small but increasing number of conservative thinkers - while not democrats - advocate a more pragmatic and conciliatory approach , essentially adopting the language that once worked so well for the now - beleaguered reformists . Nepočetná , ale stále rostoucí skupina konzervativních myslitelů – byť ne demokratů – nicméně zastává pragmatičtější a smířlivější přístup a v podstatě přejímá rétoriku , jež kdysi tak dobře posloužila dnes sužovaným reformátorům
However , if the global trade framework institutionalised in the WTO advances , especially through multilateral , non - discriminatory liberalisation in the present Doha Round , the new regionalism will probably turn out to be benign . Pokud se ovšem globální obchodní soustava institucionalizovaná v WTO prohloubí , obzvláště v rámci současného kola multilaterální , nediskriminační liberalizace , jež bylo dojednáno v Dauhá , prokáže se nový regionalismus jako neškodný
However , Robert Zoellick , President Bush ' s Trade Representative , needs allies . Robert Zoellick , poradce prezidenta Bushe v obchodních záležitostech , ovšem potřebuje spojence
However , while Pakistan ' s progressives oppose militarism and violence in principle , religious fundamentalists have no compunction in resorting to violence to reinforce their point of view - thus posing a threat not just to General Musharraf , who has survived at least two assassination attempts , but also to human rights workers . Zatímco se však stoupenci pokrokových směrů v Pákistánu stavějí již z principu proti militarismu a násilí , náboženští fundamentalisté nemají žádné zábrany uchylovat se k násilí za účelem posílení vlastního stanoviska - představují tak hrozbu nejen pro generála Mušarafa , který přežil již nejméně dva pokusy o atentát , ale i pro bojovníky za lidská práva
However , the existence of real political opposition creates a different atmosphere , which spreads beyond elections . Existence skutečné politické opozice však vytváří odlišnou atmosféru , která proniká i za období voleb
However , if Putin ’ s successor – or Putin himself – is imposed on the country in an uncompetitive way , Russia will remain on its current path to nowhere . Pokud však Putinův nástupce – anebo Putin sám – bude zemi vnucen nesoutěživým způsobem , Rusko zůstane na své současné cestě , která nikam nevede
How much the Chinese know about the inner workings of North Korea ' s policy - making and power structure , and how much influence they can have , are uncertain . Není jasné , kolik toho Číňané vědí o vnitřních mechanismech severokorejské tvorby politické koncepce a jaký vliv mohou mít
However , when none of these issues were raised in Hu ' s July 1 st speech to the nation , reform - minded Chinese were palpably discouraged . Když ovšem Chu během projevu k národu 1 . července žádnou z těchto otázek nenadnesl , reformně orientované Číňany to citelně odradilo
How can such a scenario be realized ? Jak by se dal takový scénář realizovat ?
However , the Madrid meeting made clear that there is a consensus among these member states in favor of a Europe that can play a key role in our globalized world , and whose actions are based on the principles – effectiveness , transparency , and democracy – that inspire the European integration process . Madridská schůzka ovšem dala najevo , že existuje jistý konsenzus mezi členskými státy klonícími se k Evropě , která v našem globalizovaném světě dokáže plnit významnou úlohu a jejíž činy se zakládají na principech , které podněcují evropský integrační proces , tedy na efektivitě , transparentnosti a demokracii
However , in many places , energy cropping would certainly compete with food crops . Pěstování energetických plodin by si však na mnoha místech bezpochyby konkurovalo s plodinami potravinovými
However , an increasing body of evidence documents the positive impact of public investment on productivity and economic growth . Narůstající soubor důkazů ovšem dokládá kladný účinek veřejných investic na produktivitu a hospodářský růst
However large or small , whether in a Cairo internet café or a New York office , today ' s investors demand , and increasingly get , instant information and immediate execution of trades . Dnešní investoři - ať už jsou velcí nebo malí , ať už sedí v internetové kavárně v Káhiře nebo v luxusní kanceláři v New Yorku - požadují - a stále více dostávají - okamžité informace a okamžité uskutečnění obchodů
However , there is no likelihood of passage anytime soon . Pravděpodobnost , že by byl zákon v brzké době schválen , je však nulová
However many failed states there were in the world before America invaded Iraq , there is one more now . Ať už před invazí Ameriky do Iráku existovalo sebevíc rozvrácených států , je jich teď o jeden víc
How Islam is understood varies widely among devout , moderately religious , and non - observant Muslims , as well as among Islamic scholars , political parties , and organizations . Chápání islámu se do značné míry liší mezi vroucími , umírněně zbožnými a nevšímavými muslimy , stejně jako mezi islámskými učenci , politickými stranami a organizacemi
How do the siloviki , the now notorious representatives of Russia ' s security and power structures , fit in this picture ? Everybody likes this myth of the siloviki Jak do tohoto obrázku zapadají silovici , dnes tak nechvalně proslulí představitelé ruských bezpečnostních a silových struktur ?
However , even in the relative calm of the post - war era , long - term real GDP growth in advanced countries has been rather variable . Avšak i v relativním klidu poválečné éry byl dlouhodobý růst reálného HDP ve vyspělých zemích poměrně proměnlivý
How a concept is framed , the context and associations with which it is presented , affect human judgments enormously . Jak je koncept rámcován , totiž v jakém kontextu a s jakými asociacemi je podán , nesmírně ovlivňuje lidské úsudky
However , 1 % of GDP is still not a very big number , and the Gates Foundation , with about $ 60 billion after Buffett ’ s bequest , now accounts for a substantial share of the total . Avšak 1 % HDP stále není příliš vysoké číslo a podstatnou část tohoto úhrnu teď po Buffettově daru tvoří se svými 60 miliardami USD Nadace Gatesových
However , the same factors seem to be working in the same direction for saving in the US , too . Zdá se však , že tytéž faktory působí ve prospěch úspor také v USA
However , social scientists have found it difficult to prove that point . Experti v oblasti společenských věd nicméně zjistili , že se tato teze dokazuje těžko
How much might we expect a home in a famous city to outperform other real estate as a long - term investment ? The answer : not much at all . Do jaké míry můžeme očekávat , že dům ve slavném městě předčí jakožto dlouhodobá investice jinou nemovitost ?
How Corrupt are US Capital Markets ? Jak zkorumpované jsou kapitálové trhy v USA ?
How can farmers treat them with respect when consumers want cheaper meat and supermarkets are using their immense bargaining power to force producers to use every possible means to cut costs ? Jak se k nim farmáři mohou chovat s úctou , když spotřebitelé žádají levnější maso a když supermarkety využívají svých neomezených vyjednávacích schopností , aby producenty jakýmikoliv prostředky přinutili ke snížení výrobních nákladů ?
How wrong Frum now seems . Jak bláhový nám dnes Frum připadá
However , Merkel has disappointed everyone who hoped that she would continue and even expand Schröder ’ s domestic economic reform agenda . Zklamala ovšem všechny , kdo doufali , že bude pokračovat ve Schröderově agendě hospodářské reformy Německa , ba že ji bude prohlubovat
However , while these factors may explain some of Scandinavia ’ s success , the low rate of unemployment and the high level of GDP per capita also have a much more straightforward explanation : the high share of government employment in the labor force . Avšak třebaže tyto faktory mohou objasňovat část skandinávského úspěchu , nižší míra nezaměstnanosti a vysoká hladina HDP na obyvatele mají také mnohem přímočařejší vysvětlení : vysoký podíl státní zaměstnanosti na celkové pracovní síle
However , there are substantial differences among these economies . Mezi těmito ekonomikami jsou ovšem zásadní rozdíly
However , unemployment has increased from one boom to the next , with the lowest rate in each business cycle following a linear upward trend . Nezaměstnanost se však boom od boomu zvyšovala , přičemž její nejnižší míra v každém hospodářském cyklu se držela vzestupného lineárního trendu
However , if exports increase , the factors of production – namely capital , qualified workers , and unskilled workers – must be diverted from other sectors of the economy , and this leads to a loss of jobs there . Avšak rozrostou - li se vývozy , je zapotřebí stáhnout výrobní faktory – zejména kapitál , kvalifikované pracovníky i nekvalifikované dělníky – z jiných sektorů hospodářství , což tu vede k úbytku pracovních míst
However , in the Asian countries , including China , the optimism is unbroken . V asijských zemích včetně Číny je však optimismus nezlomný
However , as we saw in 2004 and 2005 , exports are not enough to create substantial growth if domestic demand does not follow . Jak jsme však viděli v letech 2004 a 2005 , export na vytvoření robustního růstu nestačí , pokud ho nenásleduje také domácí poptávka
However , this prohibition does not apply to people who are self - employed or not working . Tento zákaz se však nevztahuje na samostatně výdělečně činné nebo nepracující osoby
How member states respond now – especially those who believe in the purpose and value of the UN - may help shape the outcomes of other , wider ongoing regional conflicts , notably with Iran and Syria , both of which support Hezbollah . Reakce členských států – zejména těch , které věří ve smysl a hodnotu OSN – nyní může pomoci rozhodnout o výsledku jiných , rozsáhlejších regionálních konfliktů , jmenovitě s Íránem a Sýrií , které podporují Hizballáh
However , Merkel approved the expensive Northern Europe Gas Pipeline ( NEGP ) beneath the Baltic Sea , negotiated between her predecessor Gerhard Schroeder and President Vladimir Putin , and strongly opposed by fellow EU member Poland , which the pipeline will bypass . Merkelová však schválila nákladný Severoevropský plynovod pod Baltským mořem , dojednaný mezi jejím předchůdcem Gerhardem Schröderem a prezidentem Vladimírem Putinem a ostře odsuzovaný Polskem , kolegou uvnitř EU , jehož plynovod obejde
How pathetic the reaction of NATO ' s Secretary General , Javier Solana : \ We may not have the means to stop it , but we have shown that we have the will to try . \ Jak dojemná byla reakce generálního tajemníka NATO Javiera Solany , když řekl : “ Snad ani nemáme prostředky , abychom to mohli zastavit , ale ukázali jsme , že máme vůli se o to pokusit . ”
However , the deep wounds of the past few years of violence will not heal unless serious efforts are made by the government in Jakarta to bring human rights abusers to justice . Hluboké rány posledních několika let násilí se ovšem podaří vyléčit jen za toho předpokladu , že vláda v Jakartě udělá vše , co je v jejích silách , aby se osoby , jež nerespektují lidská práva , dostaly před soud
How can success for this unprecedented project be assured and what will it require ? Jak může být zajištěn úspěch tohoto nevídaného projektu a co to bude obnášet ?
However , as explained below , euro banknotes will not be provided to the public before 1 January 2002 . Avšak , jak bude ještě vysvětleno , euro bankovky nebudou veřejnosti k dispozici před 1 . lednem 2002
However , within the maximum four - month lead time set by the ECB , each national central bank is free to operate as it sees fit in order to meet frontloading needs – as long as Member States recall that this must not lead to euro banknotes and coins being put into circulation before 1 January 2002 . Avšak během maximálně čtyř měsíční lhůty , stanovené Evropskou centrální bankou , může každá národní banka volně operovat , jak uzná za vhodné , tak , aby uspokojila poptřeby \„ předvybavení “ – dokud to členské státy neodvolají , nesmí to vést k oběhu bankovek a mincí euro před 1 . lednem 2002
However tempting it may be to solve the puzzle by drawing new borders or establishing new entities , this conundrum cannot be resolved in terms of sovereignty . Jakkoli svůdné může být řešení tohoto rébusu narýsováním nových hranic nebo založením nových entit , nelze jej řešit z pohledu státní suverenity
How Terrorism ' s Victims Became Perpetrators Jak se oběti terorismu mění v pachatele zla
However , Israel should have taken greater care to minimize collateral damage . Přesto si měl dát více záležet , aby minimalizoval vedlejší ztráty
How much restraint is justified ? Do jaké míry jsou tato omezení oprávněná ?
How does society deal with dying and death ? With death one ceases to be a member of society . Skonem člověk přestává být členem společnosti
However , opaque solutions designed to avoid critical public scrutiny do not seem particularly democratic . Neprůhledná řešení nastavená tak , aby unikala veřejné kontrole , se však nejeví právě demokraticky
However , these reserves represent an important “ hidden ” asset that lends strength to the Fund ’ s balance sheet . Tyto rezervy však představují významné \„ skryté “ aktivum , jež dodává sílu bilanci Fondu
How to reform the Islamic world will be among the topics NATO ' s leaders will discuss in Turkey next week . Mezi tématy , o nichž budou příští týden v Turecku diskutovat vedoucí představitelé NATO , bude i otázka , jak reformovat islámský svět
How might such a world affect prospects for peace and democracy in the Middle East ? Jak by takový svět ovlivnil vyhlídky na mír a demokracii na Středním východě ?
However , so long as second - and third - generation minority citizens are taught that the only acceptable cultural identity is French , but are not in fact accepted as French – indeed , are blocked from enjoying the full rights of French citizenship – the Republican model will fuel alienation rather than democratic integration . Dokud však bude platit , že minoritní občané druhé a třetí generace se sice učí , že jediná přijatelná kulturní totožnost je francouzská , ale jako Francouzi přijímáni nejsou – ba je jim znemožňováno požívat plných práv francouzského občanství – , republikánský model bude zdrojem odcizení , nikoli demokratické integrace
How could it have been otherwise when IMF policies led to interest rates of 10 % , 20 % or higher – rates at which job creation would be stymied under the best of business environments , let alone those prevailing in developing countries . Jak jinak , když politika MMF vedla k deseti - , dvacetiprocentním i vyšším úrokovým sazbám , při nichž by se tvorba pracovních míst zastavila i v nejlepších tržních a obchodních podmínkách , natož v podmínkách panujících v rozvojových zemích
How one views these risks depends on the costs of undoing mistakes , which in turn depends on other properties of the inflation - unemployment relationship that Phelps ’ analysis did not address . Jak člověk na tato rizika pohlíží , závisí na nákladnosti napravování chyb , která zase závisí na dalších vlastnostech vztahu mezi inflací a nezaměstnaností , jimž se Phelpsova analýza nevěnovala
However , there is now a high risk that Italian politicians will return to their old habits . Dnes ovšem existuje vysoké riziko , že se italští politici vrátí ke starým zvyklostem
How can you have an extremism of the center ? Tento antagonismus je dnes minulostí
However , in comparison with the Holocaust , most people still know little about this dark episode . Ve srovnání s holocaustem však o této temné epizodě ví většina lidí stále jen velmi málo
How Accurate Are Your Pet Pundits ? Nakolik přesní jsou vaši milovaní experti ?
How can women ' s rights be universal when , in some societies , marriage is seen not as a contract between two individuals but as an alliance between lineages , and when the permissible behavior of women is central to a society ' s perception of familial honor ? Jak mohou být práva žen univerzální , když mnohé společnosti nevnímají svatbu jako smlouvu mezi dvěma jedinci , ale jako spojenectví rodů , a když přípustnost chování žen je rozhodujícím faktorem toho , jak společnost vnímá čest rodiny ?
However , speaking in the name of victims doesn ' t bring additional ethical merit . Hovořit jménem obětí vsak jestě nepřinásí žádnou dodatečnou etickou výhodu
However , due to the pressure of various US patriotic groups , the exhibition was canceled , because it was seen as an offense against memory . Na základě tlaku různých vlasteneckých skupin v USA vsak byla výstava zrusena , poněvadž byla pokládána za urážku vzpomínek
However , even ` ` just ' ' wars provoke tragedies that cannot be dismissed lightly under the pretense that it was the enemy that suffered them . I ,, spravedlivé ` ` války nicméně způsobují tragédie , které nelze s lehkým srdcem přehlédnout s tím , že to byl přece nepřítel , koho postihly
How low men can sink in our inhumanity ! Jak hluboko mohou lidé ve své nehumánnosti klesnout !
How did Ukraine reach this state of cynicism ? Jak Ukrajina dospěla k takové míře cynismu ?
How much more worrying , then , is such concentrated ownership in new democracies and developing countries , where the check of civil society is mostly absent ? O kolik víc pak musí být taková koncentrace vlastnictví znepokojující v nových demokraciích a rozvíjejících se zemích , když v nich obvykle chybí záruky silné občanské společnosti ?
How Globalization Stabilizes Poor Countries Jak globalizace stabilizuje chudé země
How , then , can one respect both traditions ? Jak pak může člověk respektovat obě tradice ?
However , expansion must go hand - in - hand with institutional reforms that improve both the EU ' s capacity to act and its democratic legitimacy . Toto rozšíření však musí jít ruku v ruce s institucionálními reformami , jež pozvednou jak akceschopnost Evropské unie , tak její demokratickou legitimitu
However , the past 20 years or so have witnessed the emergence of research on science education at the university level carried out by scientists in their respective disciplines . V posledních zhruba 20 letech se však vědecké vzdělávání na univerzitní úrovni stává předmětem výzkumu prováděného vědci z příslušných oborů
However , when the episode has passed , and medication ceases , depression tends to return , and at least 50 % of those who experienced an initial episode of depression find that depression comes back , despite appearing to have made a full recovery . Jakmile však daná epizoda skončí a medikamentózní léčba ustane , mívá deprese tendenci k návratu : nejméně 50 % pacientů , kteří zažili první depresivní epizodu , zjišťuje , že se deprese vrací , ačkoliv se jim zdálo , že se již plně zotavili
However , every study I know of - whether British , Scandinavian , or American - agrees that large numbers of these \ graduate \ jobs require no more than they did when non - graduates performed them perfectly well . Všechny studie , o kterých vím - ať už britské , skandinávské nebo americké - se však shodují v závěru , že značný počet těchto \„ absolventských \ míst nevyžaduje o nic více než v době , kdy je k naprosté spokojenosti zastávali neabsolventi
However , despite its many advantages , congestion charges face some skepticism . Navzdory mnoha svým výhodám se však poplatky za dopravní přetížení setkávají se skepsí
However , while this has blurred the old division , new ones have emerged , splintering today ’ s world into four inter - connected tiers . Avšak třebaže to rozmlžilo dřívější rozdíly , objevily se nové , které dnešní svět rozštěpily do čtyř vzájemně provázaných vrstev
However , in recent years , a new set of economies has emerged that is contesting the affluent countries ’ economic dominance . V posledních letech se však vynořila nová skupina ekonomik , jež s dominancí těchto zámožných zemí soupeří
However , since these petty bureaucrats ’ power is almost absolute , they also control the channels for addressing grievances . Tito malí úředníčci však mívají téměř absolutní moc , takže kontrolují také kanály určené k nápravě křivd
However , within these boundaries , internet - enabled activism , such as online petitions , have not only expanded the boundaries of traditional media reporting , but presaged some interesting new political consequences as well . V rámci těchto mantinelů však internetem zprostředkovaný aktivismus , jako jsou například webové petice , nejen rozšířil hranice tradičního mediálního zpravodajství , ale zároveň předznamenal některé zajímavé nové politické důsledky
However , with Sheikh Jaber al - Sabah ’ s death , the succession was not only subjected to feverish public debate , but the Kuwaiti press and Parliament were key actors in determining the outcome . Po smrti šejka Džábira Sabáha se však otázka nástupnictví nejenže stála horečně probíraným veřejným tématem , ale na jejím výsledku se klíčovou měrou podepsal také kuvajtský tisk a parlament
How much erosion of legitimacy occurs will depend not only on whether war with Iraq takes place , but on what happens during the build - up and preparations for war : the media and propaganda struggles , and the political alliances that are forged . Jak velké bude narušení legitimity , nebude záležet jen na tom , jestli válka s Irákem bude , ale také na tom , co se stane během příprav na ni : na bojích medií a propagandy a na formování politických uskupení
However , if war reinforces the Arab sense of defeat , Hejazi adherence to bin Laden ' s message may grow . Pokud však válka v Arabech posílí pocit porážky , mohla by u Hedžáziů narůst podpora bin Lacinových myšlenek
However , this division was far from absolute , and in the nineteenth century , Western Europe , Central Europe , and Russia were closely linked as a united cultural and economic space , which grew and developed despite religious diversity and political upheavals . Toto rozdělení však zdaleka nebylo absolutní a v devatenáctém století byly západní Evropa , střední Evropa a Rusko úzce spjaty ve sjednoceném kulturním a hospodářském prostoru , který rostl a vyvíjel se navzdory náboženské rozmanitosti a politickým vzedmutím
However , strategically , there is no way to avoid or sugarcoat the serious language that must be used in a dialogue between partners . Ze strategického hlediska však neexistuje způsob , jak obejít nebo osladit seriózní jazyk , který se musí při dialogu mezi partnery používat
However , dollar supremacy means that the US can sustain a much wider balance - of - payments deficit than other countries . Vzhledem k nadřazenému postavení dolaru však USA mohou udržovat mnohem vyšší deficit platební bilance než jiné země
How are you? Jak se máš?
How many magazines are there on the table? Kolik časopisů je na stole?
How many people are there on the street now? Kolik lidí je teď na ulici?
How much money is there on the table? Kolik peněz je na stole?
How many coins are there on the fridge? Kolik mincí je na ledničce?
How many people are there in this boat? Kolik lidí je v té lodi?
How many offices are there in this building? Kolik kanceláří je v tomto domě?
How many people are there on this train? Kolik lidí je v tom vlaku?
How many countries are there in Europe? Kolik zemí je v Evropě?
How many restaurants are there in this neighbourhood? Kolik restaurací je v této čtvrti?
How long were you learning it? Jak dlouho jsi se to učil?
How often were you cleaning your house? Jak často jste uklízeli váš dům?
How long have you known Mary? Jak dlouho už znáš Marii?
How long has he had the car? Jak dlouho už má to auto?
How long have you been speaking about it? Jak dlouho už o tom mluvíte?
How long have you been expecting it? Jak dlouho už to očekáváte?
How long have you been solving this problem? Jak dlouho už řešíš ten problém?
How long have you been working for him? Jak dlouho pro něj pracuješ?
How long have they been serving in the army? Jak dlouho už slouží v armádě?
How long has Peter been living here? Jak dlouho tady Petr bydlí?
How long have you been watching TV? Jak dlouho se díváte na televizi?
How long has she been working for this company? Jak dlouho ona pracuje v té společnosti?
How long have you been going through the correspondence? Jak dlouho procházíš tu korespondenci?
How long have you been reading this book? Jak dlouho už čteš tu knihu?
How long have you been swimming? Jak dlouho už plaveš?
How long has she been living here? Jak dlouho tady ona bydlí?
How long have you been saving money? Jak dlouho už šetříš peníze?
How long had you been learning before you moved to England? Jak dlouho jsi se učil předtím, než jsi se přestěhoval do Anglie?
How long had you been watching TV before your father arrived? Jak dlouho jsi se díval na televizi předtím, než přijel tvůj otec?
How long have you been calling her? Jak dlouho jí voláš?
How long have you been spending my money? Jak dlouho utrácíš mé peníze?
How long have you been washing the car? Jak dlouho myješ to auto?
How long have you been calling her? Jak dlouho jí voláš?
How long have you been spending my money? Jak dlouho utrácíš mé peníze?
How long have you been washing the car? Jak dlouho myješ to auto?
How are you jak se máte?
How are you getting along jak se Vám vede?
How are you? jak se máte?
How come? jak to přijde, že.. Jak to, že...?
How dare you! jak se opovažujete!
How do you do používá se při představování
How do you do? doslova: jak děláte, ale používá se tam, kde my říkáme"dobrý den", čili je to pozdrav a odpovídá se na něj opět: How do you do.
How do you do? doslova jak to děláte
How do you want them done na jaký způsob atd. chcete mít udělaný /př.vajíčka/
How dreadful to je něco děsného It's perfectly all right
How is your sister jak se má Vaše sestra
How much does it cost how much is it

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
how adverbat what price
how conjunctionhOWEVER, AS
how nounmANNER, METHOD

Use phrase in quotation

 Flag United states of America round flag Autor  Citát
C. S. Lewis How incessant and great are the ills with which a prolonged old age is replete.
Steven Wright How young can you die of old age?
Paracelsus However, anyone to whom this happens should not leave his room upon awakening, should speak to no-one, but remain alone and sober until everything comes back to him, and he recalls the dream.
Recep Tayyip Erdogan However, democracy cannot be defined as the existence of parliaments and elections alone.
Mahalia Jackson How can you sing of amazing grace and all God's wonders without using your hands?
Marcus Aurelius How much more grievous are the consequences of anger than the causes of it.
Frank Herbert How often it is that the angry man rages denial of what his inner self is telling him.
Lou Reed How can anybody learn anything from an artwork when the piece of art only reflects the vanity of the artist and not reality?
Patrick Swayze How do you nurture a positive attitude when all the statistics say you're a dead man? You go to work.
Milan Kundera How goodness heightens beauty!
John Ruskin How long most people would look at the best book before they would give the price of a large turbot for it?
Max Muller How mankind defers from day to day the best it can do, and the most beautiful things it can enjoy, without thinking that every day may be the last one, and that lost time is lost eternity!
Satchel Paige How old would you be if you didn't know how old you are?
Mark Burnett How many times have you been out for a beer or dinner and people are coming up with business ideas? Everybody wants to think they've got that great business idea.
Marlee Matlin How many deaf people do you know in real life? Unless they live in a cave, or are 14, which seems to be true for most people in this business, what could I possibly tell them that they don't already know?
Hideki Tojo However, even during the preparations for action, we laid our plans in such a manner that should there be progress through diplomatic negotiation, we would be well prepared to cancel operations at the latest moment that communication technology would have permitted.
Christian Bale How serious can a movie about time-traveling robots be? You want it to be cool and fun.
Benjamin Franklin How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them.
Bianca Jagger Howard Dean has been successful because he was clear in his opposition to the war. People appreciate a politician with the courage to say, I oppose this war.
Anna Held How many women have the courage to start properly with a cold, cold bath early in the morning? I jump in, throw the water, cold as ice, and after the first plunge I am happy.
Francesca Annis However successful you are, there is no substitute for a close relationship. We all need them.
George MacDonald How strange this fear of death is! We are never frightened at a sunset.
Kinky Friedman How can you look at the Texas legislature and still believe in intelligent design?
Michael Arad How do you design it so that people can form a space of their own, and feel quiet and contemplative?
Robert Atkins How much obesity has to be created in a single decade for people to realize that diet has to be responsible for it?
Bram Stoker How blessed are some people, whose lives have no fears, no dreads to whom sleep is a blessing that comes nightly, and brings nothing but sweet dreams.
Alexandre Dumas How is it that little children are so intelligent and men so stupid? It must be education that does it.
Frances Wright How are men to be secured in any rights without instruction how to be secured in the equal exercise of those rights without equality of instruction? By instruction understand me to mean knowledge - just knowledge not talent, not genius, not inventive mental powers.
Alan Watts How is it possible that a being with such sensitive jewels as the eyes, such enchanted musical instruments as the ears, and such fabulous arabesque of nerves as the brain can experience itself anything less than a god.
Keanu Reeves How do people relate to movies now, when they're on portable devices or streaming them? It's not as much about going to the movies. That experience has changed.
Simon Mainwaring How much do you as a consumer value a positive experience with a brand or its customer service department? How willing are you to share that with your friends? How inclined are you to let that person know that you're interaction with them was positive?
Jeanette Winterson However it is debased or misinterpreted, love is a redemptive feature. To focus on one individual so that their desires become superior to yours is a very cleansing experience.
Henry Wadsworth Longfellow However things may seem, no evil thing is success and no good thing is failure.
Harold Ramis How one handles success or failure is determined by their early childhood.
Michel de Montaigne How many things we held yesterday as articles of faith which today we tell as fables.
Gayle King How do I love Tim McGraw? Let me count the ways: I love that he's a country boy with a city sensibility. I love that he refuses to be pegged, and his duet with Nelly proves it. And I really love that he had the brains to marry Faith Hill.
Nicolas Cage How do you rebel in a family of rebels?
Jean-Jacques Rousseau How many famous and high-spirited heroes have lived a day too long?
Florence Nightingale How very little can be done under the spirit of fear.
George MacDonald How strange this fear of death is! We are never frightened at a sunset.
Joseph Conrad How does one kill fear, I wonder? How do you shoot a specter through the heart, slash off its spectral head, take it by its spectral throat?
Ehud Olmert How are fears born? They are born because of differences in tradition and history they are born because of differences in emotional, political and national circumstances. Because of such differences, people fear they cannot live together.
James Payn How large and varied is the educational bill of fare set before every young gentleman in Great Britain and to judge by the mental stamina it affords him in most cases, what a waste of good food it is!
Clarissa Pinkola Estes How does one know if she has forgiven? You tend to feel sorrow over the circumstance instead of rage, you tend to feel sorry for the person rather than angry with him. You tend to have nothing left to say about it all.
Publilius Syrus How unhappy is he who cannot forgive himself.
Soren Kierkegaard How absurd men are! They never use the liberties they have, they demand those they do not have. They have freedom of thought, they demand freedom of speech.
Karl Rahner How often I have found that we grow to maturity not by doing what we like, but by doing what we should. How true it is that not every 'should' is a compulsion, and not every 'like' is a high morality and true freedom.
William Wordsworth How does the Meadow flower its bloom unfold? Because the lovely little flower is free down to its root, and in that freedom bold.
Roger Stone How can you be conservative and justify wiretapping people without a warrant? We're supposed to be the party of personal freedom and civil liberties.
Albert Camus How can sincerity be a condition of friendship? A taste for truth at any cost is a passion which spares nothing.
Francois de La Rochefoucauld However rare true love may be, it is less so than true friendship.
Emo Philips How many people here have telekenetic powers? Raise my hand.
Spike Milligan How long was I in the army? Five foot eleven.
Charles Darwin How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.
Alexander Smith How deeply seated in the human heart is the liking for gardens and gardening.
Alan Watts How is it possible that a being with such sensitive jewels as the eyes, such enchanted musical instruments as the ears, and such fabulous arabesque of nerves as the brain can experience itself anything less than a god.
Thomas Aquinas How can we live in harmony? First we need to know we are all madly in love with the same God.
David Wilkerson How quickly we forget God's great deliverances in our lives. How easily we take for granted the miracles he performed in our past.
John Calvin However many blessings we expect from God, His infinite liberality will always exceed all our wishes and our thoughts.
Buddha However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?
William Shakespeare How far that little candle throws its beams! So shines a good deed in a naughty world.
Anne Frank How true Daddy's words were when he said: all children must look after their own upbringing. Parents can only give good advice or put them on the right paths, but the final forming of a person's character lies in their own hands.
Henry David Thoreau How does it become a man to behave towards the American government today? I answer, that he cannot without disgrace be associated with it.
C. S. Lewis How incessant and great are the ills with which a prolonged old age is replete.
Francois de La Rochefoucauld However glorious an action in itself, it ought not to pass for great if it be not the effect of wisdom and intention.
David Wilkerson How quickly we forget God's great deliverances in our lives. How easily we take for granted the miracles he performed in our past.
William Ellery Channing How easy to be amiable in the midst of happiness and success.
William James How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
Dan Savage How can you tell somebody whose is pursuing happiness that they're somehow not American when that was the very first promise that America made?
Paul Sweeney How often we fail to realize our good fortune in living in a country where happiness is more than a lack of tragedy.
William Shatner How do I stay so healthy and boyishly handsome? It's simple. I drink the blood of young runaways.
Tim Murphy However, many skilled medical volunteers are turned away because community health centers cannot afford to cover their additional medical liability insurance.
Polly Toynbee How do you make any sense of history, art or literature without knowing the stories and iconography of your own culture and all the world's main religions?
William Cowper How much a dunce that has been sent to roam, excels a dunce that has been kept at home.
Robert Neelly Bellah However painful the process of leaving home, for parents and for children, the really frightening thing for both would be the prospect of the child never leaving home.
Maya Lin How we are using up our home, how we are living and polluting the planet is frightening. It was evident when I was a child. It's more evident now.
Ted Allen However, I was a restaurant critic at Chicago magazine before I worked at Esquire, and I've been a really enthusiastic home cook for a long time. It's just something I'm passionate about.
Letitia Elizabeth Landon How disappointment tracks the steps of hope.
Niels Bohr How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress.
Craig Kilborn However, frat-boy humor is funny and it always will be.
J. K. Rowling However my parents - both of whom came from impoverished backgrounds and neither of whom had been to college, took the view that my overactive imagination was an amusing quirk that would never pay a mortgage or secure a pension.
Nellie Bly How can a doctor judge a woman's sanity by merely bidding her good morning and refusing to hear her pleas for release? Even the sick ones know it is useless to say anything, for the answer will be that it is their imagination.
John Muir How glorious a greeting the sun gives the mountains!
Curt Weldon How can faceless bureaucrats in an intelligence agency deny brave soldiers a chance to tell the truth?
Sophocles How dreadful knowledge of the truth can be when there's no help in the truth.
Franz Kafka How pathetically scanty my self-knowledge is compared with, say, my knowledge of my room. There is no such thing as observation of the inner world, as there is of the outer world.
Steve Harvey How can smart women be so stupid about men sometimes? Lack of knowledge. It's what men have kept secret for so long.
Frances Wright How are men to be secured in any rights without instruction how to be secured in the equal exercise of those rights without equality of instruction? By instruction understand me to mean knowledge - just knowledge not talent, not genius, not inventive mental powers.
David Joseph Schwartz How we think shows through in how we act. Attitudes are mirrors of the mind. They reflect thinking.
Hassan Nasrallah However, there is no legal and legitimate state called Israel.
Adam Rickitt However saying that I totally support the concept of civil partnerships in the eyes of the law, and think it a disgrace that same sex couples have had to wait so long for legal rights, protection and recognition.
Kenneth Clarke However, we do not lack anti-terrorist laws. I do not believe that the recent London bombs were the result of any deficiencies in our legal system.
George Washington Carver How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving and tolerant of the weak and strong. Because someday in your life you will have been all of these.
Jim Valvano How do you go from where you are to where you wanna be? And I think you have to have an enthusiasm for life. You have to have a dream, a goal. And you have to be willing to work for it.
Barbara Pym How absurd and delicious it is to be in love with somebody younger than yourself. Everybody should try it.
Lucille Ball How I Love Lucy was born? We decided that instead of divorce lawyers profiting from our mistakes, we'd profit from them.
Francois de La Rochefoucauld However rare true love may be, it is less so than true friendship.
Oscar Wilde How can a woman be expected to be happy with a man who insists on treating her as if she were a perfectly normal human being.
Oscar Wilde How marriage ruins a man! It is as demoralizing as cigarettes, and far more expensive.
Robin Gibb How do you explain the bond between man and wife? Well, for one thing, it's private. What people do in their own marriage is their own business.
Randall Terry How long before we have, not just homosexual marriage, but homosexual unions between adult men and small boys?
Tim Murphy However, many skilled medical volunteers are turned away because community health centers cannot afford to cover their additional medical liability insurance.
Lao Tzu How could man rejoice in victory and delight in the slaughter of men?
Soren Kierkegaard How absurd men are! They never use the liberties they have, they demand those they do not have. They have freedom of thought, they demand freedom of speech.
William James How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
Thomas Aquinas How is it they live in such harmony the billions of stars - when most men can barely go a minute without declaring war in their minds about someone they know.
Alice Walker How simple a thing it seems to me that to know ourselves as we are, we must know our mothers names.
Samuel Taylor Coleridge How like herrings and onions our vices are in the morning after we have committed them.
Anna Held How many women have the courage to start properly with a cold, cold bath early in the morning? I jump in, throw the water, cold as ice, and after the first plunge I am happy.
Nellie Bly How can a doctor judge a woman's sanity by merely bidding her good morning and refusing to hear her pleas for release? Even the sick ones know it is useless to say anything, for the answer will be that it is their imagination.
Tim Reid How did we suddenly become entranced with gangster culture? I saw it this morning on campus. When did the black community say we should all look like criminals?
Keanu Reeves How do people relate to movies now, when they're on portable devices or streaming them? It's not as much about going to the movies. That experience has changed.
Gary Oldman How many movies do you see when you can say this director really knew what film he wanted to make? I can count them on the fingers of one hand.
Emily Dickinson How strange that nature does not knock, and yet does not intrude!
Voltaire How pleasant it is for a father to sit at his child's board. It is like an aged man reclining under the shadow of an oak which he has planted.
William Shakespeare How poor are they that have not patience! What wound did ever heal but by degrees?
Elbert Hubbard How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.
Paul Sweeney How can a society that exists on instant mashed potatoes, packaged cake mixes, frozen dinners, and instant cameras teach patience to its young?
Robert Plant How can you consider flower power outdated? The essence of my lyrics is the desire for peace and harmony. That's all anyone has ever wanted. How could it become outdated?
James Schuyler However, if a poem can be reduced to a prose sentence, there can't be much to it.
Robert Penn Warren How do poems grow? They grow out of your life.
Norman MacCaig However, I learned something. I thought that if the young person, the student, has poetry in him or her, to offer them help is like offering a propeller to a bird.
Eugenio Montale However, poetry does not live solely in books or in school anthologies.
Allen Tate How does one happen to write a poem: where does it come from? That is the question asked by the psychologists or the geneticists of poetry.
Simon Mainwaring How much do you as a consumer value a positive experience with a brand or its customer service department? How willing are you to share that with your friends? How inclined are you to let that person know that you're interaction with them was positive?
Patrick Swayze How do you nurture a positive attitude when all the statistics say you're a dead man? You go to work.
Chen Shui-bian However, I must say that I am very happy to see that we have such a positive result for our first referendum in our history and that gives me more confidence in Taiwan's democracy.
Robert Plant How can you consider flower power outdated? The essence of my lyrics is the desire for peace and harmony. That's all anyone has ever wanted. How could it become outdated?
Francois Rabelais How shall I be able to rule over others, that have not full power and command of myself?
Francesca Annis However successful you are, there is no substitute for a close relationship. We all need them.
Boris Becker How do you build a relationship when you've hardly shared a word but suddenly share a child? How do you love a daughter you don't see for nearly two years? When does she become your daughter? How does she become your daughter?
Andrew Sullivan How can you tell when a political ideology has become the equivalent of a religion?
Yann Martel How do you live with evil? Art is traditionally - certainly with my secular background - the answer, but art is very self-referential, whereas religion claims to go beyond the bounds of human existence.
Mary Astell How can a Man respect his Wife when he has a contemptible Opinion of her and her Sex?
Henrique Capriles Radonski How have relations with Iran and Belarus benefited Venezuela? We are interested in countries that have democracies, that respect human rights, that we have an affinity with. What affinity do we have with Iran?
Alice James How sick one gets of being 'good,' how much I should respect myself if I could burst out and make everyone wretched for twenty-four hours embody selfishness.
Fred Rogers How sad it is that we give up on people who are just like us.
Robert Casey However, we might oppose it, abortion is a sad feature of modern life.
Lewis Mumford However far modern science and techniques have fallen short of their inherent possibilities, they have taught mankind at least one lesson nothing is impossible.
Jeremy Irons However, I wasn't very good at the sciences, or didn't have a lot of help in the sciences or something but certainly didn't set science for my A level. And when I came to take my A levels I didn't get a good enough result to go to University.
David Hilbert How thoroughly it is ingrained in mathematical science that every real advance goes hand in hand with the invention of sharper tools and simpler methods which, at the same time, assist in understanding earlier theories and in casting aside some more complicated developments.
Paul Sweeney How can a society that exists on instant mashed potatoes, packaged cake mixes, frozen dinners, and instant cameras teach patience to its young?
Dennis Prager How a society channels male aggression is one of the greatest questions as to whether that society will survive. That's why I am not against violence in the media, I am against the glorification of immoral violence.
John Gilmore How many of you have broken no laws this month? That's the kind of society I want to build. I want a guarantee - with physics and mathematics, not with laws - that we can give ourselves real privacy of personal communications.
Tammy Bruce How one stands up to any sort of allegation in the heat of political battle reveals the strength and nature of your character. It's one of the reasons we have campaigns.
Logan P. Smith How can they say my life is not a success? Have I not for more than sixty years got enough to eat and escaped being eaten?
Elbert Hubbard How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.
Henry Wadsworth Longfellow However things may seem, no evil thing is success and no good thing is failure.
William Ellery Channing How easy to be amiable in the midst of happiness and success.
Hideki Tojo However, even during the preparations for action, we laid our plans in such a manner that should there be progress through diplomatic negotiation, we would be well prepared to cancel operations at the latest moment that communication technology would have permitted.
Frederick Reines However, I had a chance encounter with an admissions officer of Stevens Institute of Technology, who so impressed me by his erudition and enthusiasm for the school that I changed course and entered Stevens Institute.
Dr. Seuss How did it get so late so soon? Its night before its afternoon. December is here before its June. My goodness how the time has flewn. How did it get so late so soon?
Marcus Aurelius How much time he saves who does not look to see what his neighbor says or does or thinks.
Elbert Hubbard How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.
Yogi Berra How can you think and hit at the same time?
Warren Beatty How can anybody hate nurses? Nobody hates nurses. The only time you hate a nurse is when they're giving you an enema.
Harvey Fierstein How time files when you's doin' all the talking.
Ibrahim Rugova However, we still have the problem of free travel and movement, since the Travel Documents issued by UNMIK as the substitute to passports, are not fully recognized yet by all countries.
Mary Renault How can people trust the harvest, unless they see it sown?
Amy Adams How I work is I work from of very character-driven place. And I trust the writers.
Albert Camus How can sincerity be a condition of friendship? A taste for truth at any cost is a passion which spares nothing.
Francois de La Rochefoucauld However greatly we distrust the sincerity of those we converse with, yet still we think they tell more truth to us than to anyone else.
Sophocles How dreadful knowledge of the truth can be when there's no help in the truth.
Arthur Conan Doyle How often have I said to you that when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth?
Thomas Aquinas How is it they live in such harmony the billions of stars - when most men can barely go a minute without declaring war in their minds about someone they know.
Karl Kraus How is the world ruled and led to war? Diplomats lie to journalists and believe these lies when they see them in print.
Neville Chamberlain However much we may sympathize with a small nation confronted by a big and powerful neighbours, we cannot in all circumstances undertake to involve the whole British Empire in a war simply on her account.
John Salazar How do you tell troops who volunteered to fight for our freedoms that the country they fought for won't take care of them when they come back? In the time of war our troops and their families are supposed to be our number one priority.
Bianca Jagger Howard Dean has been successful because he was clear in his opposition to the war. People appreciate a politician with the courage to say, I oppose this war.
Francois de La Rochefoucauld However glorious an action in itself, it ought not to pass for great if it be not the effect of wisdom and intention.
Wilhelm von Humboldt However great an evil immorality may be, we must not forget that it is not without its beneficial consequences. It is only through extremes that men can arrive at the middle path of wisdom and virtue.
Knut Hamsun However, I must not indulge in homespun wisdom here before so distinguished an assembly, especially as I am to be followed by a representative of science.
Steve Harvey How can smart women be so stupid about men sometimes? Lack of knowledge. It's what men have kept secret for so long.
Jim Valvano How do you go from where you are to where you wanna be? And I think you have to have an enthusiasm for life. You have to have a dream, a goal. And you have to be willing to work for it.
Rush Limbaugh How can people be so stupid? I marvel at that. See, I think you have to work as being ignorant - and if you're gonna work at being ignorant, why not work at being informed?
Jackie Gleason How sweet it is!