Selected dictionary: English - Czech

(637 695 pairs, words and phrases)

In dictionary for phrase Car was found total 21 words.

 Flag United states of America round flag    Flag of Czech republic/Czechia rounded icon  Czech translate  Icon of note small  
car auto n:
car automobil n:
car automobilový adj:
car osobní vozidlo
car vagon n:
car vůz
car vůz vozu
car auto Med.
car auto IT
car automobil IT
car cisterna IT
car do vozu IT
car osobní auto IT
car vagon IT
car auto IT
car auto IT
car auto IT
car auto IT
car auto IT
Car Vůz GB
Car Vůz

DEEP TRANSLATE

 Flag United states of America round flag  English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Car. Auto .

Definition:

CarA small vehicle moved on wheels; usually, one having but two wheels and drawn by one horse; a cart.
CarA vehicle adapted to the rails of a railroad.
CarA chariot of war or of triumph; a vehicle of splendor, dignity, or solemnity.
CarThe stars also called Charles's Wain, the Great Bear, or the Dipper.
CarThe cage of a lift or elevator.
CarThe basket, box, or cage suspended from a balloon to contain passengers, ballast, etc.
CarA floating perforated box for living fish.

Synonyms:

machine, auto, motorcar, automobile, cable car, elevator car, gondola, railroad car, railway car, railcar,
auto, automobile, machine, motorcar, railcar, railway car, railroad car, gondola, elevator car, cable car, automotive vehicle, compartment, motor vehicle, wheeled vehicle,

Antonyms:

Nothing antonyms found for term: Car

 Flag United states of America round flag English explanatory dictionary

n. 1 (in full motor car) a road vehicle with an enclosed passenger compartment, powered by an internal-combustion engine. 2 (in comb.) a a wheeled vehicle, esp. of a specified kind (tramcar). b a railway carriage of a specified type (dining-car). 3 US any railway carriage or van. 4 the passenger compartment of a lift, cableway, balloon, etc. 5 poet. a wheeled vehicle; a chariot. øcar bomb a terrorist bomb concealed in or under a parked car. car-boot sale an outdoor sale at which participants sell unwanted possessions from the boots of their cars. car coat a short coat designed esp. for car drivers. car park an area for parking cars. car phone a radio-telephone for use in a motor vehicle. øøcarful n. (pl. -fuls). [ME f. AF & ONF carre ult. f. L carrum, carrus, of OCelt. orig.],

Use in sentenses

 Flag United states of America round flag English  Flag of Czech republic/Czechia rounded icon Czech
Carlos Heredia , a former member of the Mexican Federal Congress , is an economist with extensive experience in foreign affairs . Carlos Heredia , bývalý člen mexického federálního kongresu , je ekonom s velkou zkuseností v oblasti zahraničních věcí
Cardinal Casper is well regarded in Russia for being the man who returned Our Lady of Kazan to its homeland . Kardinál Casper je v Rusku dobře přijímán , neboť právě on byl tím , kdo navrátil Pannu Marii Kazaňskou do její vlasti
Cardinal Wojtyla ’ s election as Pope therefore had a significance far beyond the confines of the Church . Zvolení kardinála Wojtyly papežem tak svým významem přesahovalo hranice církve
Careful observers have always noted that it is strictly confined to the public sphere , to life in those parts of the city that are shared by all . Všímaví pozorovatelé vždy poznamenávali , že je tato vlastnost striktně omezena na veřejnou sféru , na život v těch částech města , které jsou společné všem
Cartoons of Mohammed are not published , and Mozart ’ s opera Idomeneo is not performed in order to avoid offending religious sensitivities ; and when , in the end , the publication and the performance take place , they become a demonstration almost intended to offend . Karikatury Mohameda nejsou publikovány a Mozartova opera Idomeneo se nehraje , aby se předešlo urážce náboženského cítění ; a když se pak nakonec otištění či představení přece jen uskuteční , mívá demonstrativní ráz , jako by urážka byla téměř záměrem
Card - carrying neo - liberals like me , who pushed for opening capital flows wide in the early 1990 ' s , had a particular vision in mind . Zapřísáhlí neoliberálové jako já , kteří se na počátku 90 . let zasazovali o úplné otevření kapitálových toků , chovali jistou vizi
Carved in the cliff side or protected in small beautiful museums , these remarkable objects were the pride and joy of local Muslims , followers of the faith for more than a millennium . Tyto pozoruhodné objekty , vytesané do stěny útesu nebo ochraňované v nádherných malých muzeích , byly pýchou a radostí místních muslimů , kteří své náboženství vyznávají už přes tisíc let
Careers in business are rare . Obchodní kariéra je výjimkou
Carl Elliott teaches at the Center for Bioethics at the University of Minnesota and is a visiting Professor at the Institute for Advanced Study , Princeton , New Jersey . Carl Elliott vyučuje v Centru pro bioetiku při Minnesotské univerzitě a je hostujícím profesorem na Institutu pro pokročilé studie při Princetonské univerzitě v New Jersey
Cardoso ' s eight years in power . Bude to hlasování , jež snad ze všeho nejvíce bude připomínat referendum o dosavadních osmi letech prezidentování Fernanda H . Cardosa
Carbon and fluorocarbons affect everyone ’ s children . Uhlík a fluorouhlíky mají vliv na děti všech
Carolyn Hayman Carolyn Hayman
Carolyn Hayman is Chief Executive of Peace Direct . Carolyn Haymanová je výkonnou ředitelkou organizace Peace Direct
Caracas is no Havana . Caracas není Havana
Carl Schmitt believed that knowing one ' s enemy was the essential ingredient of politics . Carl Schmitt byl přesvědčen , že znát svého nepřítele je tou nejzásadnější ingrediencí politiky
Carson drew on scientific findings , but also voiced fundamental misgivings about consumer capitalism and a “ postmaterialistic ” belief in the primacy of the quality of life over economic growth . Ve stopách Carsonové pokračovala v 60 . letech \„ generace Woodstocku “ se svými Dny Země
Carbon reduction activists argue that focusing exclusively on climate change will bring many benefits . Aktivisté zasazující se o snižování uhlíkových emisí tvrdí , že zaměření se výhradně na změnu klimatu bude mít mnoho přínosů
Carla Marchese is Professor of Public Policy and Public Choice , University of Eastern Piedmont , Italy . Carla Marcheseová vyučuje veřejnou politiku a veřejnou volbu na italské Východopiemontské univerzitě
Cardinal Dziwisz of Cracow argued that there could be no place in Poland “ for retribution , revenge , lack of respect for human dignity , and reckless accusations . ” Kardinál Dziwisz z Krakova prohlásil , že nesmíme dávat prostor \„ odplatě , pomstě , neúctě k lidské důstojnosti a bezmyšlenkovitým obviněním . “
Carrying the trait for a disorder , they can be labeled as “ persons at risk ” and deemed unsuited for normal activities . Okolní společnost , která je označí za \„ rizikové osoby “ , se na ně pak může dívat jako na lidi nezpůsobilé pro výkon běžných činností
Careful studies need to be done to determine available energy , land , mineral , and biological resources before projects proceed . Je třeba vypracovávat pečlivé studie , které ještě před zahájením projektů stanoví jejich dostupné energetické , půdní , nerostné a biologické zdroje
Carlos Alfredo Rodríguez a former Vice Minister for the Economy ( 1996 - 98 ) , is President of CEMA University and a member of the Argentine Academy of Economic Sciences . Carlos Alfredo Rodriguez , v letech 1996 - 98 náměstek ministra hospodářství , je prezidentem Univerzity CEMA a členem argentinské Akademie ekonomických věd
Careful calculations show that future revenues under the tax policies favored by Bush are likely to fall tens of trillions of dollars short of the costs of public pensions , health care , and other fiscal spending expected by the public . Opatrné výpočty ukazují , že budoucí příjmy při daňové politice prosazované Bushem budou pravděpodobně o desetibiliony dolarů nižší než výdaje na veřejné důchody , zdravotní péči a další fiskální výlohy , které veřejnost očekává
Career Counseling for the Twenty - First Century Kariérní poradenství pro jednadvacáté století
Carnegie ’ s treatise , an American classic , provides a moral justification for the concentration of wealth that capitalism tends to create by arguing that immense wealth leads to well - spent charitable contributions and support of the arts and sciences . Carnegieho pojednání , americká klasika , přináší morální ospravedlnění koncentrace bohatství , již obvykle vytváří kapitalismus , a to prostřednictvím tvrzení , že obrovské bohatství vede k dobře vynaloženým charitativním příspěvkům a k podpoře umění a věd
Carnegie argued that those who thrive in business and acquire huge personal fortunes are better at judging how the world really works , and thus are better qualified to judge where resources should be directed . Carnegie argumentoval , že ti , komu se daří v podnikání a kdo nahromadí velké osobní majetky , dokáží lépe posoudit , jak svět skutečně funguje , a mají tedy lepší kvalifikaci pro určování kam zaměřit zdroje
Carnegie also advocated an inheritance tax as an incentive , arguing that it would “ induce the rich man to attend to the administration of wealth during his life . ” Carnegie také obhajoval dědickou daň coby pobídku a tvrdil , že \„ bohatého člověka přiměje věnovat se během života správě svého majetku “
Carbon finance is an effective vehicle for channeling funds for climate - friendly investments , including to the developing world . Uhlíkové finance představují účinný nástroj pro přesun prostředků směrem k investicím nepoškozujícím klima , včetně investic do rozvojového světa
Caring about Animals in the Era of Foot and Mouth Starost o zvířata v éře slintavky a kulhavky
Carl Zimmer is the author of Parasite Rex and writes regularly on evolution in the journal Natural History . Carl Zimmer je autorem knihy Parasite Rex a pravidelným přispěvatelem odborného časopisu Natural History

Merrian-Webster dictionary

Term Word class Description
car nounthe part of an airship or balloon that carries the passengers and cargo

©2021 jeany.org - free multilingual dictionary
Total we are translating between 5 373 079 words/phrases.

Facebook icon